Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens förening Workshop för medlemsutveckling i Arbetarekommuner och S-föreningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens förening Workshop för medlemsutveckling i Arbetarekommuner och S-föreningar."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens förening Workshop för medlemsutveckling i Arbetarekommuner och S-föreningar

2 Guidens användningsområden Denna handledarguide i PPT-format kan användas för att få överblick över processen och dess olika steg. Utöver den information som finns i bilderna så kan den skrivas ut med anteckningssidor och användas som manus vid genomförandet. Som bilaga finns de underlag med frågeställningar som ska skrivas ut och ges till deltagarna vid varje steg i processen. Handledarguiden finns också i Word-format liksom mallarna för A3-utskrift av WS-bilderna (målbild, nuläge, etc.)

3 Bakgrund

4 Inledning Medlemmarna är grunden för vårt parti. För att lyckas vara en samhällsomdanande folkrörelse måste vi vara en öppen och engagerad rörelse som övertygar många människor med olika bakgrunder att vara med och forma politiken för framtiden. Våra medlemmar måste finna sitt medlemskap meningsfullt och trösklarna låga för att vara med och påverka. Målet är att göra det enkelt, givande och roligt att delta, samt att skapa verksamhet och beslutsprocesser som gör detta möjligt. Det övergripande målet är fler engagerade och nöjda medlemmar i aktiva och utåtriktade föreningar – så att partiet blir starkare.

5 Inledning För att lyckas behöver utveckla och kvalitetssäkra hela engagemangskedjan - hur vi värvar, välkomnar, engagerar och aktiverar medlemmar. En meningsfull verksamhet och levande föreningar är förutsättningen för att ha en stark medlemsorganisation. VÄRVA ger verktyg och metoder för hur ni kan bli fler i föreningen. VÄLKOMNA handlar om hur nya medlemmar välkomnas och tas om hand i föreningen. ENGAGERA OCH AKTIVERA omfattar hur föreningen kan arbeta för att aktivera och engagera medlemmarna. Information på www.socialdemokraterna.se/varvanu.www.socialdemokraterna.se/varvanu

6 Bakgrund och syfte Denna workshop utgår från partiets beslutade medlemsutvecklingsstrategi och hur vi ska kunna utveckla våra föreningars/arbetarekommuners verksamhet att tydligare utgå från medlemmarnas behov, roll och potential. Syfte Att identifiera mål för medlemsutveckling i AK/föreningen och utveckla strategi och arbetssätt för att effektivt kunna värva, välkomna, engagera och aktivera fler medlemmar. Förväntat resultat En tydlig bild av nuläget och av önskat läge (målbild) inom 1-2 år. Strategiska slutsatser för att nå ett önskade läget utifrån AK:s/föreningens hinder, svagheter och utmaningar samt dess tillgångar, styrkor och möjligheter. Ett utkast på en handlingsplan för hur man ska nå det önskade läget.

7 Praktiska utgångspunkter Upplägget kan användas av en Arbetarekommun (AK) eller förening. När en AK använder det så kan den rikta sig till styrelsen och AK:s föreningsordföranden. (I mindre AK så kan samtliga medlemmar bjudas in.) I föreningar så bjuds samtliga medlemmar in att delta. Antal deltagare Gruppen bör bestå av minst 6 deltagare. Om färre eller fler än 25 personer, behöver upplägget anpassas något. Tid Genomförs i sin helhet på ca 5 timmar (pauser ej inräknande), t ex under en utvecklingsdag för AK/föreningen, eller uppdelat på två tillfällen på ca 3,5 timmar (steg 1-5) och ca 2 timmar (steg 6-7). Lokal Ett större rum som rymmer deltagarna och där det enkelt går att använda väggarna för att sätta upp workshopens olika steg.

8 Metod S-tratten skapar underlag för att jobba fram slutsatser och en praktisk plan – genom att tillsammans skapa sammanhang, syfte och mål – genom att tratta ner ett verksamhetsområde steg för steg. Sju steg: 1. Målbild – för “Framtidens förening” (Önskat läge) 2. Nuläge 3. Hinder, svagheter och utmaningar 4. Tillgångar, styrkor och möjligheter 5. Slutsatser - - - - - - - - - - (WS kan delas upp två tillfällen) - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Stegen framåt – Hur ta arbetet vidare 7. Handlingsplan – Att praktiskt arbeta vidare

9 Förberedelser inför workshop Involvera någon ansvarig i AK/föreningen. Besluta om workshopen ska genomföras i sin helhet eller delas upp på två tillfällen. Ta reda på hur många som kommer att delta. Gruppstorlek påverkar hur genomförandet kommer att se ut praktiskt. Anpassa workshopen utifrån antal deltagare och behov av pauser etc. Bifoga underlag för inläsning i inbjudan till deltagarna – medlemsutvecklingsstrategi samt foldrarna: ”Att värva”, ”Att välkomna” och ”Att aktivera och engagera”. Förbered lokalen någon timme innan ni startar: Ta bort borden – ställ stolar in en cirkel. Post-it-lappar, tejp och tuschpennor. Sätt upp WS-material på väggarna. Ha färdigutskrivna underlag med de olika stegens frågeställningar.

10 Att hänga upp utskrifterna/ storbladen för steg 1- 4, (6-7) = Överst = Underst (Steg 5 = På golvet mitt i rummet) (Steg 6-7 = På valfri vägg när resultaten redovisas)

11 Workshopen

12 Introduktion (ca 30 min) 1.Välkomna deltagarna och skapa tryggt och utvecklande klimat 2.Tydliggör syfte, mål och förväntat resultat med dagen 3.Repetera grunderna för medlemsutvecklingen 4.Introducera processen och de övergripande stegen.

13 Agenda (utan pauser) Inledning och introduktion Målbild – för “Framtidens förening” (Önskat läge) Nuläge Hinder, svagheter och utmaningar Tillgångar, styrkor och möjligheter Slutsatser Stegen framåt – Hur ta arbetet vidare Handlingsplan – Att praktiskt arbeta vidare Nästa steg och avslutning

14

15 Steg 1: Målbilden - det önskade läget (ca 30 min) A.Introduktion av steget (ca 2 min) B.Ta fram målbild (ca 8 min) C.Presentation av målbild - önskade läget (ca 8 min - beroende på antal grupper) D.Bikupor (ca 2 min) E.Uppföljning bikupor (ca 10 min - beroende på antal grupper och ev tid att skapa samsyn)

16 Steg 1: Frågeställning Vi befinner oss 1-2 år framåt i tiden. Det är 20XX, och er AK/förening är en stark medlemsorganisation med många engagerade medlemmar vars engagemang tas till vara i utåtriktade aktiviteter för att förändra samhället. Ni är en attraktiv, dynamisk och aktiv AK/förening som lever den strategiska plattformen Framtidspartiet fullt ut i hur ni värvar, välkomnar, engagerar och aktiverar medlemmarna. Hur skulle vi beskriva föreningen? Vad kännetecknar vår verksamhet och i hur vi värvar, välkomnar och engagerar/aktiverar medlemmar? Vad kännetecknar medlemskapet i vår förening och medlemmarnas roll?

17

18 Steg 2: Nuläge (ca 30 min) A.Introduktion av steget (ca 2 min) B.Ta fram beskrivning av nuläge (ca 8 min) C.Presentation av nuläge (ca 8 min - tid beroende på antal grupper) D.Bikupor (ca 2 min) E.Uppföljning bikupor (ca 10 min - beroende på antal grupper)

19 Steg 2: Frågeställning ”Det är ”. Hur kan vi beskriva AK/föreningen idag? Vad kännetecknar vår förenings verksamhet och hur vi värvar, välkomnar och engagerar/aktiverar medlemmar? Vad kännetecknar medlemskapet i vår förening? Vilken roll har medlemmens engagemang och roll i vår verksamhet?

20

21 Steg 3: Hinder, svagheter och utmaningar (ca 25 minuter) A.Introduktion av steget (ca 2 min) B.Inventera och identifiera konkreta hinder och utmaningar (ca 8 min) C.Presentation av hinder, svagheter och utmaningar (ca 10 min - tid beror på antal grupper)

22 Steg 3: Frågeställning Vad finns det för konkreta hinder, svagheter och utmaningar för vi ska nå det önskade läget (målbilden) – i hur vi värvar, välkomnar och engagerar/aktiverar medlemmar? Vilka konkreta hinder, svagheter och utmaningar behöver vi överkomma och bemöta för att nå det önskade läget (målbilden)?

23

24 Steg 4: Tillgångar, styrkor och möjligheter (ca 25 min) A.Introduktion till steget (ca 2 min) B.Identifiera konkreta tillgångar, styrkor och möjligheter (ca 8 min) C.Presentation av möjligheter och tillgångar (ca 10 min - beroende på antal grupper)

25 Steg 4: Frågeställning Vad finns det för konkreta möjligheter, styrkor och tillgångar som vi kan använda för att nå målbilden – i hur vi värvar, välkomnar och engagerar/aktiverar medlemmar? Vilka konkreta möjligheter, styrkor och tillgångar har vi som vi kan dra nytta av oh använda för att nå det önskade läget (målbilden)?

26

27 Steg 5: Skapa slutsatser/ strategisk riktning (ca 40 min) A.Introduktion (ca 3 min) B.Skapa slutsatser (ca 15 min) C.Presentation av slutsatser (ca 6 min) D.Bikupor (ca 3 min) E.Uppföljning bikupor (ca 10 min - beroende på samsyn)

28 Steg 5: Frågeställning Vad är det för helhetsperspektiv som framträder? Vilka övergripande faktorer/omständigheter är de viktigaste att möta för att vi ska kunna nå målbilden? Vilka är de viktigaste och mest övergripande slutsatser vi kan dra – i hur vi bör värva, välkomna och engagera/aktivera medlemmar?

29 Om det inte finns tid så kan workshopen delas upp och steg 6-7 genomföras på ett uppföljande möte. Workshopen avslutas i sådant fall genom att man går direkt till det sista steget ”Avslutning”. Se längre ner.

30

31 Steg 6: Stegen framåt – Hur ta arbetet vidare (40 min) A.Introduktion (ca 3 min) B.Arbeta i grupper med att ta fram praktiska huvudsteg framåt (ca 15 min) C.Presentation (ca 8 min) D.Bikupor (ca 3 min) E.Uppföljning bikupor (ca 10 min - beroende på samsyn)

32 Steg 6: Frågeställning Hur ska vi nå målbilden praktiskt? Vad behöver göras? Vilka är de fem viktigaste praktiska stegen/utvecklingsinsatserna för att nå det önskade läget inom vårt område? I vilken ordning ska stegen tas?

33

34 Steg 7: Handlingsplan - Att praktiskt arbeta vidare (50 min) A.Introduktion (ca 4 min) B.Arbeta i grupper med att ta fram handlingsplanen (ca 20 min) C.Presentation (ca 15 min) D.Summera steget i grupperna (ca 10 min)

35 Steg 7: Frågeställning Vem är huvudansvarig inom området i AK/föreningen? Vilka är de fem viktigaste utvecklingsinsatserna för att nå det önskade läget inom vårt område som identifierats i den föregående övningen? Vilka är de aktiviteter som behöver/kan göras inom varje insatsområde för att nå målbilden inom vårt område (V- V-EA)? När ska dessa steg vara klara på ett ungefär? Vem är/ska vara ansvarig för respektive steg?

36 Avslutning (ca 40-50 min) A.Nästa steg (ca 10 min) B.Feedback-övning (ca 20-30 min) (Om tiden medger) C.Utcheckning - avslutande reflektioner av workshopen (ca 10 min)

37 TACK!

38 Utskrifter

39 Utskrifter som stöd till grupperna Skriv ut följande bilder på (enkelsidiga) A4-blad och dela ut till deltagarna i gruppövningarna för respektive steg.

40 Steg 1: Målbild Vi befinner oss 1-2 år framåt i tiden. Det är 20XX, och er AK/förening är en stark medlemsorganisation med många engagerade medlemmar vars engagemang tas till vara i utåtriktade aktiviteter för att förändra samhället. Ni är en attraktiv, dynamisk och aktiv AK/förening som lever den strategiska plattformen Framtidspartiet fullt ut i hur ni värvar, välkomnar, engagerar och aktiverar medlemmarna. Hur skulle vi beskriva föreningen? Vad kännetecknar vår verksamhet och i hur vi värvar, välkomnar och engagerar/aktiverar medlemmar? Vad kännetecknar medlemskapet i vår förening och medlemmarnas roll?

41 Steg 2: Nuläge ”Det är ”. Hur kan vi beskriva AK/föreningen idag? Vad kännetecknar vår förenings verksamhet och hur vi värvar, välkomnar och engagerar/aktiverar medlemmar? Vad kännetecknar medlemskapet i vår förening? Vilken roll har medlemmens engagemang och roll i vår verksamhet?

42 Steg 3: Hinder, svagheter och utmaningar Vad finns det för konkreta hinder, svagheter och utmaningar för vi ska nå det önskade läget (målbilden) – i hur vi värvar, välkomnar och engagerar/aktiverar medlemmar? Vilka konkreta hinder, svagheter och utmaningar behöver vi överkomma och bemöta för att nå det önskade läget (målbilden)?

43 Steg 4: Möjligheter, styrkor och tillgångar Vad finns det för konkreta möjligheter, styrkor och tillgångar som vi kan använda för att nå målbilden – i hur vi värvar, välkomnar och engagerar/aktiverar medlemmar? Vilka konkreta möjligheter, styrkor och tillgångar har vi som vi kan dra nytta av oh använda för att nå det önskade läget (målbilden)?

44 Steg 5: Övergripande slutsatser/strategisk riktning Vad är det för helhetsperspektiv som framträder? Vilka övergripande faktorer/omständigheter är de viktigaste att möta för att vi ska kunna nå målbilden? Vilka är de viktigaste och mest övergripande slutsatser vi kan dra – i hur vi bör värva, välkomna och engagera/aktivera medlemmar?

45 Steg 6: Stegen framåt – Hur ta arbetet praktiskt vidare? Hur ska vi nå målbilden praktiskt? Vad behöver göras? Vilka är de fem viktigaste praktiska stegen/utvecklingsinsatserna för att nå det önskade läget inom vårt område? (I vilken ordning ska stegen tas?)

46 Steg 7: Handlingsplan Vem är huvudansvarig inom området i AK/föreningen? Vilka är de fem viktigaste utvecklingsinsatserna för att nå det önskade läget inom vårt område som identifierats i den föregående övningen? Vilka är de aktiviteter som behöver/kan göras inom varje insatsområde för att nå målbilden inom vårt område (V- V-EA)? När ska dessa steg vara klara på ett ungefär? Vem är/ska vara ansvarig för respektive steg?


Ladda ner ppt "Framtidens förening Workshop för medlemsutveckling i Arbetarekommuner och S-föreningar."

Liknande presentationer


Google-annonser