Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö-, frakt- och skärgårdsbidrag Tillväxt- och regionplanenämnden 2016-01-28 Det övergripande syftet med anslagen är att stödja insatser som är centrala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö-, frakt- och skärgårdsbidrag Tillväxt- och regionplanenämnden 2016-01-28 Det övergripande syftet med anslagen är att stödja insatser som är centrala."— Presentationens avskrift:

1 Miljö-, frakt- och skärgårdsbidrag Tillväxt- och regionplanenämnden 2016-01-28 Det övergripande syftet med anslagen är att stödja insatser som är centrala för genomförande av RUFS 2010 och bidrar till att skydda eller förbättra miljön inom Stockholmsregionen och utveckla skärgården Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

2 Bidragen är uppdelade på  Miljöbidrag  Skärgårdsbidrag  Fraktbidrag till livsmedelsbutikernas varutransporter i Stockholms skärgård  Fraktbidrag till företag i Stockholms skärgård och Mälaren för tungt och skrymmande gods Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

3 Sammanfattning- kriterier för miljöanslaget  Stockholms läns landsting kan medfinansiera projekt avsedda att skydda eller förbättra miljön inom Stockholmsregionen genom bidrag ur miljöanslaget.  Utgångspunkten för bidragsgivning är landstingets roll och ambitioner i det regionala miljöarbetet enligt planer och program som landstinget antagit, t.ex. Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010 och Miljöutmaning 2016, samt de regionala miljömålen.  Projekt som beviljas medel ur miljöanslaget ska vara av regional betydelse och i linje med regionala planer och program. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

4 Miljöbidrag forts.  Projekt som syftar till att förbättra eller skydda miljön inom Stockholmsregionen  Kommuner, institutioner, organisationer och ideella föreningar  Bidrag ges för högst hälften av de totala kostnaderna för projekt  Behandlingen av bidragsansökningar sker vid fasta tidpunkter.  För att kunna få medel ur miljöanslaget måste projektet vara av regional betydelse och bör uppfylla ett antal kriterier. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

5 Miljöbidrag forts. Projektet bör uppfylla något av följande:  Vara åtgärdsinriktat och stimulera samverkan mellan olika aktörer inom miljöområdet  Vara kunskapshöjande eller metodutvecklande, t.ex. pilot- eller demonstrationsprojekt  Stimulera innovationer och teknikutveckling  Ha ett hållbarhetsfokus vad gäller energi- och resursförbrukning, spridning av gifter/hälsoskadliga ämnen, utsläpp av växthusgaser mm Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

6 Sammanfattning- kriterier för skärgårdsanslaget  Stockholms läns landsting kan lämna bidrag till skärgårdens utveckling för projekt för infrastruktur och tillgänglighet och andra aktiviteter som är av allmänt intresse, värnar och utvecklar skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden samt skapar förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation på skärgårdsöarna.  Den allmänna utgångspunkten för bidragsgivningen är landstingets roll och ambitioner i skärgården enligt planer och program som landstinget antagit som RUFS 2010, skärgårdspolitiskt program 2010 och Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust- och skärgård. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

7 Skärgårdsbidrag kan beviljas till  Infrastrukturprojekt enligt till exempel följande: –Bryggor som har reguljär trafik eller av kommunerna bedöms som viktiga för fastboende och näringsliv på öarna. Brygganläggningen ska även ha en huvudman och denne ska ta ansvar för anläggningens långsiktiga förvaltning. –Replipunkter enligt RUFS eller av kommunerna angivna platser med motsvarande funktion –IT-projekt  Projekt på öar utan bro, tunnel eller statlig färja som skapar förutsättningar för boende, verksamhet och rekreation och är förenliga med att utveckla och värna miljö, natur- och kulturmiljö, samt till projekt i kust- och skärgårdsområdet som syftar till att utveckla och värna miljö, natur- och kulturmiljö: –Inom Landsbygdsprogrammet –Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete –Projekt med annan offentlig medfinansiering Tillväxt-, och regionplaneförvaltningen

8 Skärgårdsbidrag forts.  Bidrag kan beviljas till projekt som innebär framtagande av EU-ansökningar.  Bidrag kan beviljas till investeringar i drivmedelsanläggningar eller andra funktioner som är av synnerlig vikt för upprätthållandet av service i skärgården.  Verksamhetsbidrag kan beviljas till sekretariat knutna till internationell samverkan samt till organisationer som företräder skärgården utifrån ett brett perspektiv, med dess olika intressen. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

9 Skärgårdsbidrag forts.  Som regel kan inga bidrag ges till enskilda näringsidkare eller enskilda personer  Behandlingen av bidragsansökningar sker kontinuerligt.  Kommuner, organisationer och ideella föreningar  Bidrag ges för högst hälften av de totala kostnaderna för projekt (förutom för verksamhetsbidrag)  För att kunna få medel ur skärgårdsanslaget måste projektet vara av allmänt intresse Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

10 Sammanfattning- kriterierna för fraktbidraget  Fraktbidraget syftar till att uppnå jämförbara transportkostnader för företag i skärgården och på öar i mälaren som i övrig glesbygd i länet. Det övergripande målet är att ha en levande skärgård där det går att bo och verka, trots långa avstånd. Tillväxt och regionplaneförvaltningen

11 Fraktbidrag  Landstinget har lämnat bidrag till frakt av gods sedan sjuttiotalet i syfte att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt.  Utbetalas enbart till företag som ska bedriva varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja.  Ges för inhyrning av båt för vissa transporter av tungt och skrymmande gods som inte kan fraktas med reguljär båttrafik.  Fraktbidrag utgår med 2/3 av kostnaden exklusive mervärdesskatt. Tillväxt och regionplaneförvaltningen

12 Fraktbidrag forts.  Ges inte till transporter av oljeprodukter, avverkad skog, byggmaterial, grus, krossmaterial eller jord. Tillväxt - och regionplaneförvaltningen

13 Fraktbidrag livsmedelsbutiker  Ges för varutransporter till livsmedelsbutiker för att upprätthålla grundläggande service  Subventionen uppgår till 80 procent av normaltaxa och erhålls genom avdrag på faktisk kostnad på faktura från WÅAB eller utbetalas av WÅAB vid utnyttjande av annan transportör Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

14 Miljöbidrag; fördelning av beviljade bidrag 2014 efter mottagarkategori och sakområden Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Fördelning på bidragsmottagare2014 tkr Kommun/landsting2 372 Samverkanprojekt0 Förening543 Institution (Universitet, Högskola)0 Stiftelse396 Länsstyrelsen i Stockholm610 Summa3 920

15 Miljöbidrag; fördelning av beviljade bidrag 2014 efter mottagarkategori och sakområden Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Fördelning på sakområde2014 tkr Jordbruk123 Flora, fauna (biologisk mångfald)1 100 Grönstruktur958 Hav, skärgård0 Luft734 Klimat0 Sjöar, vattendrag0 Energi896 Trafik0 VA, Vatten och avlopp110 Summa3 920

16 Skärgårds- och fraktbidrag; fördelning av beviljade bidrag 2014 efter mottagarkategori och sakområden Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Fördelning på bidragsmottagare2014 tkr Kommun82 Förening752 Företag (drivmedel-,trafik- o fraktbidrag)3 332 Landstinget0 Stiftelse0 Skärgårdssamarbetet0 Summa4 166

17 Skärgårds- och fraktbidrag; fördelning av beviljade bidrag 2014 efter mottagarkategori och sakområden Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Fördelning på sakområde2014 tkr Fraktbidrag1 732 Ekonomisk utveckling1500 Adm. & verksamhetsstöd450 Invest. bryggor14 Invest. drivmedelsanläggningar0 IT- infrastruktur0 Båttrafik100 Social utveckling0 Utveckla natur- och kulturvärden371 Miljö o klimat0 Summa4 166


Ladda ner ppt "Miljö-, frakt- och skärgårdsbidrag Tillväxt- och regionplanenämnden 2016-01-28 Det övergripande syftet med anslagen är att stödja insatser som är centrala."

Liknande presentationer


Google-annonser