Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-11-11| © PiiA Framtidens kompetensförsörjning – Det digitala lyftet? Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-11-11| © PiiA Framtidens kompetensförsörjning – Det digitala lyftet? Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1 2015-11-11| © PiiA Framtidens kompetensförsörjning – Det digitala lyftet? Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet

2 2015-11-11| © PiiA PiiA Academy Kompetens och kompetensförsörjning för konkurrenskraft och strategisk förnyelse Vilka är de viktiga kompetensbehoven? Hur försörjer man dessa behov? Hur löser man sin långsiktiga ”talangförsörjning”? Mål: Etablera en verksamhet som kan stötta aktörernas långsiktiga kompetensförsörjning genom att utveckla och tillgängliggöra viktiga resurser för detta

3 Om PiiAs övergripande utmaning: Att få ihop marknadskrafter för maximal tillväxt & förnyelse Ägare | Styrelse Företagsledning FoU Marknad | Försäljning Service Ägare | Styrelse Företagsledning FoU Produktion Underhåll marknad Teknik- & Systemleverantörer Teknik- & Systemleverantörer Basindustrin Akademi & Institut Industri & Myndigheter PiiA Academy PiiA Analysis PiiA Projects PiiA Research PiiA+ Product Innovation Process Innovation Digitalisering

4 Satsning på kompetens och kompetensförsörjning Insatser med olika tidshorisont Insatsområde: (olika tidfokus) Komp.försörjn.- processen (WP2) Komp.behov och Kursutbud (WP3) Utbildnings- samverkan (WP4) Intresse- väckande (ej med) Målsättningar med insatser Effektivare proc för vidareutb., rekrytering, etc. Kursutbud som matchar framväxande komp.behov Effektiv utb.samv. med UoH/gymn (mobilitet, kunsk.överföring) Ökat intresse för området inom utb.systemet PiiA Academys insatser Formulera best practices för processen Identifiera gap mellan behov och utbud Presentera goda exempel Ej med i projektet Avsedda PiiA-effekter Upprätthållen, stärkt process- effektivitet Konkurrenskraft gm bättre PiiA- användning Kapacitets- förstärkning långsiktigt Return of investment 3-6 mån6-12 mån12-48 mån5-10 år

5 2015-11-11| © PiiA PiiA Academy Resultat så här långt

6 Metodik och upplägg Skapa problembild Genomföra intervjuer Köra workshops Analysera och värdera Validera, vidareutveckla Aktörer vi hittills intervjuat: Leverantörer, processindustrier, automations- konsulter och kursleverantörer

7 Resultat så här långt: Kompetensförsörjningsprocessen Kompetensbehov kan uppstå på olika sätt Teknikutveckling, nyinstallation utrustning/system, myndighetskrav, pensionsavgångar, etc. Identifieras oftast via medarbetarsamtal (affärsområdes-, linje- eller avdelningschefer) Identifierat kompetensbehov leder till Kompetensutvecklingsinsats (oftast genom intressanta projekt) Nyrekrytering (ses som en separat process) Anlitande av extern kompetens (ses som en separat process) I många fall är kompetensförsörjningsprocessen ganska informell; rollbeskrivningar, dokumentation av kompetens, individuella utvecklingsplaner hanteras i mån av tid…

8 Resultat så här långt: Kompetensförsörjningsprocessen Merparten kompetensutveckling sker i form av 70:20:10 On-the-job-training (70) Reflektion, feedback från chefer/kollegor (20) Formella utbildningar (10) Blir lätt osystematiskt och svårt att dokumentera kompetens Förhållandevis oproblematiskt att identifiera kompetensbehov och hitta rätt utbildningar En 4-årig gymnasieutbildning inom teknikområdet efterlyses av många

9 Resultat så här långt: Roller och rollbeskrivningar ACM-modellen, yrkesroller Automation Technician Automation Sales/Marketing Professional Control Systems Engineer Automation Network Engineer Control Software Engineer Enterprise Integration Engineer Intervjuerna visar Mer passande för kunderna än leverantörerna, men stämmer inte helt då de flesta företag har bredare roller än modellen visar Litet intresse för certifiering enligt ACM. Man certifierar sig på andra sätt, t.ex. för produkter eller som projektledare Fördel: Modellen ger roll-/befattningsbeskrivningar per automatik. Branschstandard?

10 Resultat så här långt: Nuläge Utmaningar Generationsväxlingar, och effektiva former för erfarenhetsöverföring Skapa gedigen processkunskap, både hos industri- och leverantörsföretag Krympande marginaler gör det svårt för leverantörer att ge nya erfarenhet Att lära upp ”de nya” tar tid även för industrin Många saknar en utbildning motsvarande gymnasieingenjör – alla behöver inte vara civilingenjörer Leverantörerna tycker det saknas beställarkompetens Kunderna klagar på kvalitetsbrister - hänger det ihop med föregående punkt!?

11 Resultat så här långt: Framtid Utmaningar Säkerhetsaspekter! När mer blir uppkopplat och allt fler vi kunna ”accessa” olika system oavsett var man befinner sig Måste kunna hantera både digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen samtidigt som mycket utrustning fortfarande är gammal Kunskap om och förmåga att bedöma effekter av digitalisering Stort fokus på befintliga tekniker => det blir lite tid och ork till förnyelse och ”det nya” Vad innebär digitaliseringen för kompetensförsörjningssystemet?

12 Idéer och förslag Riktade utbildningar för beställarkompetens Funktionsbeskrivningar som ett sätt att stärka beställningar Branschgemensamma kurser för stärkt processkunskap Produktionsmiljöer som även kan stötta effektivt lärande Workplace-learning metodik för effektivare ”70-lärande” Branschsamordning för fler praktikplatser Breda organiserade former för utbildningssamverkan Stärkta förnyelse- och tillväxtförmågor genom forskningssamverkan Systematiskt, gemensamt arbete med framtidens kompetensbehov

13 2015-11-11| © PiiA Kompetensförsörjning i en digitaliserad värld? Nya affärer Nya produkter Nya processer Ny teknik Ständig förnyelse

14 Preliminära slutsatser Stort behov av kompetens i förnyelse- och tillväxtarbete Modeller och metoder för mer systematisk omvärldsbevakning och mer systematiskt förnyelsearbete behövs Livslångt lärande blir viktigare i det digitaliserade samhället En digitaliserad arbetsmarknad kräver kontinuerligt nya kunskaper och förmågor, samt utveckling av spetskompetens => fortbildning och kompetensutveckling måste ske ständigt Behov av kompetens för att effektivisera ”70-lärandet” T.ex. IT-stödda lärmiljöer av olika slag Skapa nationella strukturer för för utbildningssamverkan och mobilitet industri - UoH Bättre samverkan mellan olika aktörer, mer flexibla utbildningar på alla nivåer, effektivare former för lärande

15 Ett första steg: Digital Capabilities Forum En serie workshops hösten/vintern 2015 för att Inspirera, ”tanka in/av” kunskap Fånga upp hur företag tänker och vad de gör Diskutera behov och önskemål Preliminära datum 1/12: Umeå (Nätverkspartner; Dohi) 2/12: Sundsvall (SSG) 3/12: Örnsköldsvik (Brath) 9/12: Skellefteå (HelloFuture) 10/12: Luleå (?) Steg två; hemsida, samverkansstrategi, fler och andra typer forum under våren 2016 Välkommen!


Ladda ner ppt "2015-11-11| © PiiA Framtidens kompetensförsörjning – Det digitala lyftet? Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser