Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets ledningskontor IFB-projektet Intensiv familjebehandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets ledningskontor IFB-projektet Intensiv familjebehandling."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets ledningskontor IFB-projektet Intensiv familjebehandling

2 Landstingets ledningskontor Målgrupp  Barn och ungdomar, 12 – 18 år, med en sammansatt neuropsykiatrisk och social beteendeproblematik.  Långvarig problematik som påverkar den enskildes funktionsförmåga  Risk för placering utanför hemmet  Risk för hög skolfrånvaro

3 Landstingets ledningskontor Bakgrund  iF@m  Katamaran  Skolgång  Föräldrarna mår bättre  Samspelet i familjen har förbättrats  Förmåga att hantera sin problematik  Positiv utveckling går tillbaka

4 Landstingets ledningskontor IFB-projektet  Beslut taget av TKL och hälso- och sjukvårdsstyrelse.  Länsövergripande.  Samarbete mellan kommun och landsting.  4 årigt projekt, 2016-2019  Intensiv familjebehandling  Långsiktiga insatser  Kompetensutveckling

5 Landstingets ledningskontor Syfte  Vård, stöd och insatser bidrar till delaktighet och jämlikhet i samhällets alla områden.  Barnet/ungdomen behåller eller förbättrar sin hälsa.  Utbildning till barnet/ungdomen och anhöriga ger kunskap om aktuell funktionsnedsättning och stöd till att leva med en funktionsnedsättning.  Personalens kompetensutveckling leder till ett så fullödigt stöd till målgruppen som möjligt.  Kvalitetssäkrade hemmaplanslösningar.

6 Landstingets ledningskontor Projekt i samarbete  Landstinget, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen för barn och vuxna och öppenvården.  Kommunerna, socialtjänst och skola.  Styrande dokument, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, lagen om särskilt stöd och skollagen.

7 Landstingets ledningskontor IFB-teamet  Familjebehandlare(200%), individualbehandlare(200%), enhetschef(20%).  Insatsen startar med kartläggning.  Insatsen bygger på integration av funktionell familjeterapi, FFT och kognitiv beteendeterapi, KBT.  Insatsens längd är mellan 3 och 6 månader.  Arbetet är individ- och familjeinriktat.  Teamet är mobilt och har möjlighet att möta familjen i hemmiljö.  Samarbete med skola, socialtjänst och övriga vårdgrannar.

8 Landstingets ledningskontor Habiliteringen, mobila teamet  Psykolog (200%), logoped (25%), samordnare(25%)  Behandlingsprogram utifrån arbetsmodell enligt Tillämpad BeteendeAnalys (TBA) och Positivt BeteendeStöd (PBS) för behandling vid svåra beteenden.  Ge direkta behandlingsinsatser i personens närmiljö tex hemma, förskola/skola, korttidshem, gruppbostad eller i andra miljöer där svår beteendeproblematik uppstår.  Behandlingsinsatserna samordnas med berörda i nätverket.  Ge handledning och utbildning till nätverket och andra berörda.

9 Landstingets ledningskontor Habiliteringen, exempel på kursutbud Anhöriga och personal:  Grundutbildningar om funktionsnedsättningar  Information om samhällets stöd  Anhörigstöd  Kommunikation och kognitivt stöd  Utbildningar kring hälsa och sjukvård för personal korttidsboende och boende  ”Skräddarsydda kurser”

10 Landstingets ledningskontor För barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning  Information om funktionsnedsättningar och stöd i vardagen  Aktiviteter och träning  Hälsa och livsstil  Social träning och gemenskap  Information om ”Fritid for alla”

11 Landstingets ledningskontor Socialtjänsten  Samordning av familjens kontakter.  Familjebehandling  Hemterapeut  Boendestöd  Kontaktperson  Ungdomscoach  Familjehem  Träningslägenhet  Ledsagare, LSS  Extra personlig assistans, LSS  Korttidsboende, LSS

12 Landstingets ledningskontor Skolan Extra anpassningar  Kan ges inom den ordinarie undervisningen.  Behöver inte beslutas av rektor.  Kan vara av kortvarig karaktär. Särskilt stöd  Insatser av mera genomgripande karaktär som normalt inte är möjliga att utföra av ordinarie lärare inom ramen för den vanliga undervisningen.  Beslutas av rektor  Kan vara av mera långvarig karaktär

13 Landstingets ledningskontor Remissgång  Ärendet anmäls till BUP av socialtjänst, habiliteringen eller BUP i samråd med familjen.  Projektets remissgrupps bedömning ligger till grund för eventuell start av ärende.  Ärende bedöms utifrån behov.  Möte mellan kommun och landsting där insatser diskuteras.  Beslut om öppnande av ärende.  Samordnad individuell plan, SIP.

14 Landstingets ledningskontor Ärendegång  SIP  Intensiv insats i nära samarbete med skola och socialtjänst. Kortsiktig insats.  Uppföljning, SIP.  Individuellt vidmakthållandeprogram, SIP. Långsiktiga insatser.

15 Landstingets ledningskontor Övrigt  Information om projektet  Projektgrupp

16 Landstingets ledningskontor Uppföljning och utvärdering  Årlig uppföljning  Utvärdering 2019  Mätbara mål  Alla bidrar till att samla in underlag

17 Landstingets ledningskontor Familjen Landstinget 1 behandlare tidsbegränsad insats Kommun 1 ”hemterapeut” långvarig insats Nätverket


Ladda ner ppt "Landstingets ledningskontor IFB-projektet Intensiv familjebehandling."

Liknande presentationer


Google-annonser