Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Rehabsamordnare Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Rehabsamordnare Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Rehabsamordnare Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn

2 Region Östergötland Runt 1 miljon svenskar i arbetsför ålder lider av någon form av psykisk ohälsa Vanligaste orsaken till sjukskrivning – runt 40 % av sjukskrivningskostnaderna En tredubbling av psykisk ohälsa bland unga i åldern 16-24 år under de senaste 20 åren Varför Rehabsamordnare (RS) Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 2

3 Region Östergötland Funktionen koordinator har en mängd positiva effekter, ”spindeln i nätet”. Patienter beskriver koordinatorn som ett bollplank som visar engagemang, respekt och förståelse Medarbetare värdesätter koordinatorns kunskap i försäkringsmedicin och att denne byggt upp nätverk och struktur som underlättar Externa aktörer uttrycker att koordinatorerna på hälsocentraler ger dem ”en väg in i vården” genom att förmedla information och bidra till att möjliggöra tidigare rehabilitering (Hansen-Falkdal et. Al 2013) Varför rehabsamordnare (RS) Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 3

4 Region Östergötland Arbetsformen positiv och gynnar samarbete och samordning vid arbetslivsinriktad rehabilitering Processen, effektiviteten och kvalitén i arbetet runt patienten förbättras Kommunikationen och samordningen mellan berörda aktörer underlättas Den psykosociala arbetsmiljön förbättras Patienterna upplever det positivt med RS stödjande, förmedlande och koordinerande insatser vilket ses vara en framgångsfaktor för patienten Majoriteten känner att de blir respektfullt bemötta, känner sig delaktiga i sin rehabilitering samt får det stöd och den information som de behövde av en RS (Marie Löfstedt 2011) Varför rehabsamordnare (RS) Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 4

5 Region Östergötland Kritiska framgångsfaktorer för återgång i arbete är 1) börja rehabiliteringen tidigt 2) använda flera metoder samtidigt 3) inkludera arbetsplatsen 4) den sjukskrivnes egna uppfattningar om vilka anpassningar som behöver göras är betydelsefulla Rehabilitering tillbaka till arbete är en komplicerad process med många inblandade aktörer förutom den sjukskrivna själv, det behövs någon som vägleder och stöder den sjukskrivna, en koordinator eller ”case manager” (Kerstin Ekberg 2013) Varför rehabsamordnare (RS) Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 5

6 Region Östergötland Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 6 REHABSTEGEN: Beskrivning av arbetsuppgifter som vanligen ingår i koordinatoruppdraget enligt enkäter och intervjuer med koordinatorer – (REKOORD-projektet) 1. Tidbokare (kan finnas i alla ovanstående) 2. Kontaktperson till Försäkringskassan Tidbokare, 3. Organisatör Kontaktperson Försäkringskassan Ev. rådgivare Statistik (hämtning) 4. Organisatör Ev. rådgivare Kontaktperson till Försäkringskassan, och Arbetsförmedling m.fl. (= andra aktörer ovan) 5. Organisatör Rådgivare och kunskapsförmedlare kontaktperson till andra aktörer Kontaktperson sjukskrivna 6. Organisatör, Rådgivare och kunskapsförmedlare Samarbetspartner till andra aktörer Kontaktperson/coach till sjukskrivna Utforskare/bedömare av patientens behov 7. Organisatör Rådgivare och kunskapsförmedlare Samarbetspartner till andra aktörer Kontaktperson/coach till sjukskrivna Kontaktperson/coach förebyggande Utforskare/bedömare patientens behov Teamledare rehabiliteringsteam Ev. utbildningsrådgivare 8. Organisatör Allt som ingår under punkt 7 plus Teamledare rehabiliteringsgarantiarbete Rådgivare till läkare – intygsskrivning Utbildningsansvarig på enheten

7 Region Östergötland Att guida i rehabiliteringsprocessen 1) Lagar, förordningar, RS-uppdraget och varför är en RS en nyckel till framgång, arbetsrätt 2) Jämställd sjukskrivning – våga fråga 3) Arbetssätt och metoder för bedömning och insatser/åtgärder för återgång i arbete (tillsammans med FK, AF, Kommun, AG) 4) RS och ett coachande förhållningssätt 5) Vardagsberättelser/Case (tillsammans med FK, AF, Kommun, AG) 6) Uppföljning/utvärdering OBS! Läkemedelsberoende, ekonomi, arbetsrätt Villkor 2 Kompetenssatsning i försäkringsmedicin - Rehabsamordnaren Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 7

8 Region Östergötland Koordinatorsarbete är att ämnesområdet försäkringsmedicin blir mera känt och implementerat inom hälso- och sjukvården och att samarbetet med externa parter intensifieras. Detta innebär i regel att även sjukskrivningstiderna kan förkortas. (Hansen-Falkdal et al 2013) Rehabilitering tillbaka till arbete är en komplicerad process med många inblandade aktörer förutom den sjukskrivna själv, det behövs någon som vägleder och stöder den sjukskrivna, en koordinator eller ”case manager” (Kerstin Ekberg 2013) Sammanfattning Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 8

9 Region Östergötland Rehabkoordinatorns uppdrag Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 9 Att stödja verksamhetschefen med att ta fram, implementera och följa upp rutiner för sjukskrivningsprocessen Att redovisa och följa upp statistiken på enhetsnivå Att etablera kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedling tidigt Att vara uppdaterad inom försäkringsmedicin Att delta i lokala och länsgemensamma nätverksträffar och utbildningar för koordinatorer/rehabiliteringssamordnare Att aktualisera nya sjukfall till rehabiliteringsteam där sådant finns Att vara kontaktperson gentemot andra berörda parter (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, socialtjänsten i kommunen och Företagshälsovård mfl) i ärenden som rör sjukskrivningsprocessen – dels allmänt/övergripande och dels i enskilda ärenden Att i dialog med sjukskrivande läkare och övriga i resursteamet (där sådant finns) verka för att en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan fastställs och dokumenteras. Att vara kontaktperson/stödperson till patient, som är eller riskerar att bli sjukskriven, om inte annan medarbetare naturligt har den uppgiften.


Ladda ner ppt "Region Östergötland Rehabsamordnare Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn."

Liknande presentationer


Google-annonser