Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till vetenskapsteori och till bild/ikt & media Monica Langerth Zetterman Institutionen för utbildning, kultur och medier Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till vetenskapsteori och till bild/ikt & media Monica Langerth Zetterman Institutionen för utbildning, kultur och medier Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till vetenskapsteori och till bild/ikt & media Monica Langerth Zetterman Institutionen för utbildning, kultur och medier Uppsala universitet 2010-01-21

2 Översikt Kursansvariga lärare: Staffan Lövgren Monica Langerth Zetterman Intro till kursen & kursplanen Kursinfo och inlämning i PingPong Självständigt arbete – vad innebär det? Upplägg vetenskapsteoretisk del av kursen Seminarier (litteratursem, examinationssem)

3 Vetenskapsteoridel av delkurs 1 Litteraturseminarier 1 längre skrivuppgift om metod - redovisas v 12 2 kortare skrivuppgifter om litteraturen (forskningsmetod, vetenskapsteori etc) – redovisas v 9 & 11 v 3 21/1v 9 3/3 v 11 15/3 + 18/3v12 23/3

4 Vetenskapsteori – vad är det? ?

5 Viktiga begrepp Vetenskap, kunskap, data, sanning Olika typer av frågor –Hur? –Varför? –Vad? Kvalitativa och kvantitativa metoder

6 Vad är vetenskap? Skillnad vetenskap och kunskap Vetenskap = kritisk reflekterande Vetenskap är en form av social praktik Vetenskap är pluralis Vetenskap är att hitta svar på frågor på ett inom vetenskapen accepterad sätt

7 Vetenskap på NE vetenskap, systematiskt samlad och organiserad kunskap. Vetenskap är resultatet av den verksamhet som enligt vissa regler försöker konstruera redskap för att förstå, förklara, beskriva och ibland förutsäga olika företeelser i världen. Metodmässigt brukar man indela vetenskapen i rationell eller deduktiv vetenskap (t.ex. matematik och logik) och empirisk eller induktiv vetenskap (t.ex. biologi och historia). /…/ man skiljer mellan naturvetenskap och humaniora, men med tilltagande specialisering blir det allt vanligare med en mer detaljerad indelning (t.ex. datavetenskap, geovetenskap, samhällsvetenskap). Den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet (från Galilei till Newton) innebar ett genombrott för moderna vetenskapliga metoder. ( http://www.ne.se/kort/vetenskap)

8 Systematiskt samlande? sinnen och förnuft / empirism och rationalism –Empirism: all kunskap om verkligheten härstämmer från sinnes-erfarenheter (och induktion) – Locke bl.. a –Rationalism: förnuftet är källan till all kunskap om verkligheten (grundläggande sanna satser och logik) – Descartes bl. a

9 Vad är "sanning" inom vetenskap? Peer-review system "Konstens regler" –Objektiv / intersubjektiv –Kontrollerbar (transparens) –Generaliserbar

10 Kunskapsteori Objektiv vs subjektiv Kunskap som stapelvara eller socialt konstruerat

11 Olika typer av frågor Kunskapsfråga fyllet en lucka i kartan eller kunskapsfråga undrar hur kartan ser ut Typer av uppsatsämnen: –Utveckling –Jämförelse –utvärdering –Att förstå en situation –Undersökandet av ett fenomen –Företagsuppdrag av fenomen/artefakt

12 Kvalitativ metodik Litteraturstudier Avgränsningen av företeelsen Fastställande av: 1.Teoretisk perspektiv 2.Datasamman- fattningsmetod 3.Datainsamlingsmetod 4.Urvalsmetod Insamling av data Tydlig- görande av data Samman- fattning av data i ett begrepp Den begreppsligt-induktiva forskningsprocessen

13 Kvalitativ metodik Världsbild: –Relation mellan forskare och forskningsobjekt är intersubjektivt (subjekt-subjekt) –Studieobjektet studeras bäst i sin naturliga kontext –Forskningsresultatet är beroende av tankekedja –”Holistisk”

14 Kvalitativa datainsamlingsmetoder Innebördsstruktur (förståelsedata) ”objekt”SjälvAndra Styrd av -”subjekt”forskarebåda IntrospektionPassiv eller aktiv empati Samtal eller intervju Samspel

15 Kvalitativa datainsamlingsmetoder (forts.) Observation av materiella aspekter (sinnesdata) ”objekt”SjälvAndra Styrd av-”subjekt”forskarebåde Självobserv ation Direkt observation Kvalitativa experiment Deltagande observation

16 Resonera förnuftigt / vetenskaplig diskurs Rationalitet Argumentera Logik –Deduktion –Induktion

17 Kvantitativ metodik Den logisk deduktiva kunskapsmodelen begreppGenerell teori teoretisk hypotes Teoretisk definition av kvaliteterna i hypotesen Intervjuer med experter Inläsning av litteratur Eget tänkande Operationell definition av kvaliteterna i hypotesen Operationell hypotes Prövning på ett representativt urval av exemplar av företeelsen Stödjer eller förkastar

18 Kvantitativ metodik Problem som måste lösas: –Mät”instrumentet” Validitet Reliabilitet Precision Representativitet –Kontroll över variablerna

19 Kvantitativ metodik Världsbild: –Relation mellan forskare och forskningsobjekt är subjekt-objekt –Forskningsobjektet kan enbart studeras genom ett mätinstrument –Resultaten av mätinstrumentet är oberoende av den som mäter –”Atomistisk”

20 Vetenskapsteori – vad är det? ! Vetenskap är att ställa rätt fråga/frågor och utreda den/dem systematiskt på ett lämpligt sätt

21 Citat av John Locke (citerat i N. Hampson, Upplysningen – En analys av dess attityder och värde, Symposion, 1993) om vetenskap, kunskap, kontext och name-dropping Att andra människors åsikter flyter omkring i våra hjärnor ökar inte vårt vetande det minsta, även om dessa åsikter är sanna. Det som för dem var vetenskap är för oss bara åsikter; vi ger bara vårt erkännande åt de stora namnen och använder inte som de vårt eget förnuft för att förstå de sanningar som gav de deras rykte. Aristoteles var förvisso en kunnig person, men inte därför att han blint omfattade och beskäftig gav luft åt andras åsikter … I vetenskapen besitter man bara det man verkligen vet och begriper, det man bara tror och litar på är enbart trasor, som oavsett hur väl de passar in i helheten, inte nämnvärt utökar kunskapsmängden hos den som samlar på dem. Sådan lånad rikedom är likt trollguld, vilket är guld i händerna på de som skänker ut det men blott vissna löv och stoft när det skall användas.

22 Källor –Hur mäter man ”vackert”? – Grunbok i kvalitativ metod. Bo Eneroth, Natur och Kultur 1984. –Upplysningen – En analys av dess attityder och värde. N. Hampson, Symposion, 1993 –Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. Jan Hartman, Studentlitteratur, 1998. –Kurslitteraturen


Ladda ner ppt "Introduktion till vetenskapsteori och till bild/ikt & media Monica Langerth Zetterman Institutionen för utbildning, kultur och medier Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser