Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Landstingsdirektörens stab Framtidens primärvård Projektplan Beslut i landstingsstyrelsen 30 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Landstingsdirektörens stab Framtidens primärvård Projektplan Beslut i landstingsstyrelsen 30 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Landstingsdirektörens stab Framtidens primärvård Projektplan Beslut i landstingsstyrelsen 30 september 2015

2 DIVISION Landstingsdirektörens stab Bakgrund Ekonomi i balans Fler äldre, ökande psykisk ohälsa, missbruk mm Liten grupp patienter – stor del av hälso- och sjukvårdens resurser. Höga kostnader - hög slutenvårdskonsumtion. Primärvården bättre omhändertagande av dessa grupper? Förskjutning av sjukvårdsuppgifter från slutna till öppna vårdformer Förändrad lagstiftning, olika samhällsinsatsers behov av stöd/medicinska bedömningar Förebyggande/hälsobefrämjande arbete Ökande krav på service, tillgänglighet, nya digitala kontaktvägar

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab Stora krav på samverkan och informationsöverföring mellan landsting och kommun efter kommunaliseringen Har primärvården idag förutsättningar att klara detta breda uppdrag och de höga förväntningar som finns på service och tillgänglighet? Ex ökande problem med kompetensförsörjning…. Utredningen Effektiv vård, SOU 2016:2 genererar förändring i befintlig lagstiftning, främst Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, tillgänglighet dygnet runt, uppdelning av primärvård i allmän respektive riktad primärvård Behov av förändrat arbetssätt, kompetenssammansättning och ha tillgång till modern teknik

4 DIVISION Landstingsdirektörens stab Verksamhetsstrategi Målsättningen är en verksamhet i harmoni med landstingets strategiska mål om en god vård samtidigt som den bedrivs på kostnadseffektivaste sätt utifrån de medel som ställs till förfogande

5 DIVISION Landstingsdirektörens stab Ständiga förändringar är ett normaltillstånd Hög kvalité med nöjda patienter kostar inte mera pengar – men brister i kvalité genererar höga kostnader Patienterna betraktas som medskapare och en resurs för vården Värdet på vårdens insatser mäts bl a i uppnådd hälsa – hälsan är slutmålet Väl fungerande vårdprocesser mellan såväl specialiteter som huvudmän krävs för att tillfredsställa stora behovsgruppers växande krav på god vård Nya metoder etc ska införas under ordnade former och utifrån robusta beräkningar av det värde som tillförs Landstingets verksamhetsstrategi bygger på ett synsätt som bl a säger att:

6 DIVISION Landstingsdirektörens stab En betydande del av det som görs inom hälso- och sjukvården kan utföras på ett standardiserat sätt. Det frigör tid och möjliggör att mera utrymme kan avsättas till patienter med komplexa behov Vården ska planeras, organiseras och utföras utifrån patienternas behov Patientens behov och inte invanda traditioner ska styra vem som gör vad i vården Alla medarbetare behövs i problemlösningen och förbättringsarbetet

7 DIVISION Landstingsdirektörens stab Verksamhetsnytta/Nyttoeffekt Projektet förväntas leda till: Trygga och nöjda patienter Hög tillgänglighet till besök och råd – bra flöden Goda medicinska resultat God tillgång till sjukdomsförebyggande insatser Attraktiv arbetsplats för medarbetare Rätt använd kompetens Minskat stafettberoende

8 DIVISION Landstingsdirektörens stab Projektmål Huvudmål: Effektiva vårdflöden i form av god tillgänglighet och god kontinuitet utifrån patienternas behov. Projektet ska arbeta med att definiera hur arbetssätten kan förändras för att klara morgondagens utmaningar hur ny teknik/digitaliseringen kan användas i primärvårdsmiljön vilka alternativa former/kompetenser som kan användas för att möta patienternas/medborgarnas behov hur primärvården på så sätt blir en attraktiv arbetsplats för medarbetarna

9 DIVISION Landstingsdirektörens stab Förutsättningar Ny lagstiftning 2017. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Förändringar i hälso- och sjukvårdslagen resp socialtjänstlagen utifrån utredningen Effektiv vård, SOU 2016:2 EU-direktiv som påverkan personuppgiftslagen. Förändrade krav på informationshantering Politiska beslut. Ex vis stängningar resp sammanslagningar av hälsocentraler Delaktighet och inflytande från patienterna

10 DIVISION Landstingsdirektörens stab Avgränsningar Omfattar den landstingsdrivna primärvården – ej privata vårdgivare Strukturella förändringar, ex vis sammanslagningar av hälsocentraler/filialer ingår ej Tillgängliga samordnade individuella planer (TSIP) - ingår ej. Projektet avser ej att införa ny teknik, dock beskriva hur det är möjligt

11 DIVISION Landstingsdirektörens stab Kopplingar till andra projekt, system och verksamheter Närsjukvårdområdenas eget arbete för att nå mål och syfte med närsjukvårdsorganisationen. Utveckling av primärvård på regional- och nationell nivå samt olika statliga satsningar. Information och dialog om arbetet med privata utförare inom Vårdval Norrbotten Förberedelser inför förändrad lagstiftning Utveckling av glesbygdsmedicin Breddinförande av distansvård i Norrbotten TSIP Tillgängliga samordnade individuella planer Utformning av Beställning primärvård

12 DIVISION Landstingsdirektörens stab Plan 20160401-20181231 Inventering/kartläggning av pågående utvecklingsarbeten, april-juni -16 Ta del av/lämna synpunkter på slutbetänkandet ”Effektiv vård” SOU 2016:2, april - 16 Deltar i arbetsgruppen för regionala projektet ”Primärvården i fokus – Utveckling av sjukvårdssystemet”, Norrlandstingens regionförbund. April -16-161231. Informera ledningsgrupp för resp närsjukvårdsområde, maj-juni -16 Besöka hälsocentralerna i länet för att informera samt föra dialog/ta in synpunkter. Start hösten -16 Informera, föra dialog med privata aktörer. Start hösten -16. Brukarmedverkan. Start hösten -16 och kontinuerligt under projekttiden.

13 DIVISION Landstingsdirektörens stab Projektorganisation Projektägare biträdande landstingsdirektör Jonas Thörnqvist Projektledare Ing-Marie Persson Styrgrupp Styrgruppen består av biträdande landstingsdirektör, verksamhetsdirektör, divisionscheferna för När- och Länssjukvård, två representanter från Närsjukvården, utvecklingsdirektör FOI Projektmedlemmar Verksamhetschef, distriktsläkare, medicinskt sakkunnig, beställaransvarig, länssamordnare primärvården Referensgrupp Olika yrkesprofessioner från hälsocentraler

14 DIVISION Landstingsdirektörens stab Risker Att personal inte har tid/utrymme att engagera sig i projektet pga ansträngd bemanning Risk för dubbelarbete – projektet ska komplettera och stötta pågående utveckling inom närsjukvården och inte konkurrera med det som redan görs. Projektet ska skapa utrymme för att analysera och tänka nytt. Risk för olika styrsignaler linje – projektet Risk för problem med implementering när projektet avslutats.

15 DIVISION Landstingsdirektörens stab Överlämnande Projektet ska delrapporteras löpande och beslut ska fattas successivt Projektet ska bedrivas i nära samarbete med närsjukvården och resultat ska successivt överlämnas i ordinarie drift. Resultat kan också successivt komma att integreras i beställningen och i andra styrande dokument för primärvård


Ladda ner ppt "DIVISION Landstingsdirektörens stab Framtidens primärvård Projektplan Beslut i landstingsstyrelsen 30 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser