Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad menas med värdegrund? En värdegrund kan beskrivas som en samling viktiga normer eller värden. Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad menas med värdegrund? En värdegrund kan beskrivas som en samling viktiga normer eller värden. Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad menas med värdegrund? En värdegrund kan beskrivas som en samling viktiga normer eller värden. Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens förhållande gentemot medborgaren Många organisationer har tagit fram en egen värdegrund som en del i varumärkesarbetet

3 Den statliga värdegrunden Demokrati Legalitet Objektivitet Fri åsiktsbildning Respekt Effektivitet och service

4 Demokrati All offentlig makt i Sverige utgår från folket Medborgarna är uppdragsgivare Demokratins idéer är vägledande

5 Legalitet Den offentliga makten utövas under lagarna Skyldighet att följa lag, förordning och föreskrifter Självständighetsprincipen

6 Objektivitet Saklighet och opartiskhet Beslut ska grundas på sakskäl Lika fall behandlas lika

7 Fri åsiktsbildning Offentlighetsprincipen Öppenhet Yttrandefriheten

8 Respekt Den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde Jämlikhet Jämställdhet Medmänsklighet Integritet

9 Effektivitet och service Verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalité som möjligt med givna resurser Principen om effektivitet och service Information Lättillgänglighet Service

10 Diskutera Hur skulle de se ut i samhället om vi inte följde principerna på myndigheten eller i samhället i stort?

11 Styrning i statlig verksamhet

12 Vår uppdragsgivare ”All offentlig makt utgår från folket” ”Den utövas under lagarna.”

13 Grundlagarna Regeringsformen Grundläggande fri- och rättigheter Statens organisering och maktfördelning mellan riksdagen regeringen kommunerna /landstingen domstolarna / förvaltningsmyndigheterna Tryckfrihetsförordningen + Yttrandefrihetsgrundlagen Successionsordningen (Riksdagsordningen)

14 Riksdagen ”All offentlig makt utgår från folket” Riksdagen är folkets företrädare, 349 ledamöter, utses vart 4:e år i allmänna val Stiftar lag Beslutar om statens utgifter Utser statsminister

15 Regeringen Statsministern utser ministrar (statsråd). Regeringen beslutar kollektivt (= statsministern) Ansvarar inför riksdagen ”Regeringen styr riket” - Förslag på lagstiftning - Förslag till statsbudget - Styrning av myndigheterna Regeringskansli, departementen inkl utrikesförvaltningen Departementschef = statsråd

16 Myndigheterna Finns cirka 330 myndigheter Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs Lyder under regeringen (i princip alla) Sorterar under olika departement Är självständiga

17 Normsystemet och -hierarkin EU-lagstiftningen Grundlagarna (riksdagen) Lagar (riksdagen) Förordningar (regeringen, efter delegation i lag) Myndighetsföreskrifter Svensk författningssamling (SFS) Verksförfattningssamling (BOLFS, 22FS osv)

18 Lagstiftningskedjan (1) Direktiv till utredning från regeringen Utredning Betänkande (SOU, Ds)

19 Lagstiftningskedjan (2) Remissförfarande (hearing) Gemensam beredning och delning Lagrådsremiss Proposition

20 Lagstiftningskedjan (3) Utskottsbehandling – Finns 15 utskott – 17 ledamöter (riksdagsmän) i varje utskott Motionstid Utskottet tar ställning (utskottsbetänkande) Riksdagen beslutar (debatt och votering)

21 Styrning i statlig verksamhet Hur styrs myndigheternas verksamhet? Hur finansieras myndigheternas verksamhet? Vilka olika dokument förekommer? Hur ser processen ut?

22 Styrdokument Myndighetsförordningen Förordning med instruktion för myndigheten Regleringsbrev (www.esv.se)

23 Resultatstyrning & finansiell styrning Resultatstyrning – verksamhetsmål och återrapporteringskrav i regleringsbrev Finansiell styrning – anslagstilldelning och avgiftsuttag enligt regleringsbrev/förordning

24 Finansiering Anslag Avgifter Bidrag

25 Statliga budgetprocessen Myndigheternas årsredovisningar Myndigheternas budgetunderlag Vårpropositionen – vårändringsbudget Budgetpropositionen Regleringsbrev

26 Myndighetens planering och uppföljning Framtagande av Verksamhetsplan (VP) VP-uppföljning, månads-, kvartals-, tertialvis Årsredovisning Långtidsäskanden

27 Sammanfattning Instruktion — myndigheternas uppgifter Regleringsbrev — RK:s årliga styrning Verksamhetsplan — myndigheternas interna styrdokument VP-uppföljning — myndigheternas interna uppföljning Årsredovisning — extern redovisning/uppföljning


Ladda ner ppt "Vad menas med värdegrund? En värdegrund kan beskrivas som en samling viktiga normer eller värden. Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens."

Liknande presentationer


Google-annonser