Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-11-20Sid 1 Pia Heyman 2008-11-20 Nya regler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-11-20Sid 1 Pia Heyman 2008-11-20 Nya regler."— Presentationens avskrift:

1 2008-11-20Sid 1 Pia Heyman 2008-11-20 Nya regler

2 2008-11-20Sid 2 Resultatredovisning – vad har hänt? Sten Heckschers utredning (SOU 2007:75) VÅP08: ”Verksamhetsstrukturen utgår” Ändring i FÅB 3 kap (SFS 2008:747) BP09: ”Regeringens styrning kommer i allt mindre grad bygga på omfattande årliga återrapporteringskrav” ESV: Beslut om ändrade föreskrifter (13 nov)

3 2008-11-20Sid 3 Nytt 3 kap FÅB (fr.o.m. ÅR 2009) 1 § Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat.

4 2008-11-20Sid 4 Föreskrifter till 3 kap 1 § FÅB Rättvisande bild Dokumentera data och mätmetoder (utanför dokumentet årsredovisningen) Kommentera osäkerheter Jämför över tre år Välj ut viktigare prestationer Anpassa efter verksamhet och behov

5 2008-11-20Sid 5 Allmänna råd till 3 kap 1 § Avser prestationernas totala kostnad – kan inkludera kostnader från tidigare år Avser resultatorienterad information i vidare bemärkelse, dvs. inte alltid bara prestationer Gärna längre tidsserier än tre år när skäl finns Nämn tillämpade metoder när skäl finns (i dokumentet årsredovisningen) Låt indelningen vara stabil

6 2008-11-20Sid 6 Innebörd: Befogenhetsförskjutning Regleringsbrevet ska inte längre vara avgörande för vad som ska få redovisas Myndigheten ska ha större möjligheter att själv verksamhetsanpassa sin resultatredovisning

7 2008-11-20Sid 7 Förhoppning: Skillnad på frivillig och begärd information Resultatinformation som myndigheten själv väljer att rapportera i årsredovisningen får avse vad som helst så länge den ger en rättvisande bild av resultatet Resultatinformation som regeringen – i förekommande fall – särskilt beställer till årsredovisningen blir noga övervägd (kanske hellre i annat dokument)

8 2008-11-20Sid 8 3 kap 2 § Förordning: Fördela totala kostnader och intäkter enligt den indelning som följer av 1 § tredje stycket Föreskrifter: För tre år, kommentera väsentliga förändringar, särredovisa avgiftsbelagd verksamhet Allmänna råd: Kommentera brist på överens- stämmelse med finansiella delar

9 2008-11-20Sid 9 3 kap 3 § Förordning: Åtgärder som vidtagits för att säkerställa kompetens och bedömning om åtgärderna har lett till säkerställd kompetens Föreskrifter: Anpassa efter förutsättningar och behov Allmänna råd: Åtgärder för att säkerställa både på kort och lång sikt samt exemplifiering (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla)

10 2008-11-20Sid 10 Övriga nyheter i regelverket Förslagen om kostnadsmässig anslagsavräkning berör inte Universitet och högskolor Vissa redovisningsregler, nya konton och s- koder som vi utarbetat i samband med reformen om kostnadsmässig anslagsavräkning kan beröra

11 2008-11-20Sid 11 Övriga regler, forts. Flerfinansierad verksamhet Vägledning när redovisningsregler saknas Mer utförliga regler om Rättelse av fel Avsättningar Händelser efter balansåret Nya s-koder (avsättningar, förändring semesterlöneskuld) Realekonomisk fördelningen

12 2008-11-20Sid 12 Pia Heyman Tfn: 08-690 45 02 Pia.Heyman@esv.se


Ladda ner ppt "2008-11-20Sid 1 Pia Heyman 2008-11-20 Nya regler."

Liknande presentationer


Google-annonser