Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 LOKALT ÄR SMART – SLC:s kommunkampanj våren 2013 Ta till vara de lokala möjligheter som landsbygden erbjuder och stärk den lokala ekonomin!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 LOKALT ÄR SMART – SLC:s kommunkampanj våren 2013 Ta till vara de lokala möjligheter som landsbygden erbjuder och stärk den lokala ekonomin!"— Presentationens avskrift:

1 1 www.slc.fi LOKALT ÄR SMART – SLC:s kommunkampanj våren 2013 Ta till vara de lokala möjligheter som landsbygden erbjuder och stärk den lokala ekonomin!

2 2 www.slc.fi Kommunernas fullmäktige, styrelse och nämnder står inför utmanande beslut de kommande åren. Landsbygden och dess binäringar erbjuder många utvecklingsmöjligheter för kommunerna bl.a. gällande sysselsättning, energilösningar, närproducerad mat, ökade skatteintäkter. Kommunala beslut kan ha långtgående positiva konsekvenser för sysselsättningen, ekonomin och miljön i den egna kommunen, och för hela regionen och landet. Kärnbudskap: Se till att din kommun tar vara på den lokala ekonomin och de resurser som landsbygden erbjuder. LOKALT ÄR SMART - BAKGRUND 22.9.20162Mia Wikström/SLC

3 3 www.slc.fi Inför kommunalvalet uppmärksammade SLC kandidater om att det behövs ett starkt jord- och skogsbruk och en livskraftig landsbygd för att vi skall kunna producera trygg och god mat från jord till bord. Uppföljning: Under våren 2013 kommer SLC via lokalavdelningarna inom sitt verksamhetsområde att aktivt lyfta fram landsbygden och dess näringar i kommunerna och påminna kommunala beslutsfattare om vikten av att trygga närområdets arbetsplatser, investeringar och service, vilka skapar skatteintäkter för det egna området. LOKALT ÄR SMART - BAKGRUND 22.9.20163Mia Wikström/SLC

4 4 www.slc.fi För att nå ut med budskapet om landsbygdens betydelse i kommunerna behövs lokalavdelningarnas insats SLC uppmanar lokalavdelningarna att uppvakta kommunens fullmäktige och centrala tjänstemän och föra fram producenternas hälsning om frågor som under de närmaste åren kommer att vara särskilt viktiga för landsbygden och lantbrukarna. Kontakt, information och kommunpåverkan är förövrigt också en viktig del av den lokala intressebevakningen i jord- och skogsbruksfrågor. LOKALA INSATSER BEHÖVS 22.9.20164Mia Wikström/SLC

5 5 www.slc.fi Lokalavdelningarna kan själv avgöra hur uppvaktningen och kontakterna till beslutsfattarna sköts. Tidpunkt: våren 2013 (i praktiken mars-april) I samband med uppvaktningen överlämnas SLC:s pamflett Lokalt är smart och broschyren Offentlig upphandling – med fokus på närmat. Exempel: Bjuda in fullmäktige, nämnd, centrala beslutsfattare och tjänstemän till seminariekväll Komma överens om informationsdel i samband med t.ex. fullmäktiges möte. LOKALA INSATSER BEHÖVS forts. 22.9.20165Mia Wikström/SLC

6 6 www.slc.fi LOKALT ÄR SMART - MATERIAL 22.9.20166Mia Wikström/SLC Pamflett om viktiga kommunala frågor för landsbygden Broschyr om offentlig upphandling med fokus på närmat

7 7 www.slc.fi Pamfletten LOKALT ÄR SMART har fyra teman: 1.Närproducerat stärker lokalsamhället 2.Landsbygden sysselsätter 3.Kommunal service viktig för lantbrukare 4.Markplanering som möjliggör lantbruk VILKA FRÅGOR LYFTER VI UPP? 22.9.20167Mia Wikström/SLC

8 8 www.slc.fi Närmat utnyttjar det egna områdets råvaror och produktionsinsatser → främjar områdets ekonomi, näringsliv och sysselsättning. Med genomtänkta beslut kan kommuner stöda närproducerade livsmedel och tjänster. I kommunen införa matstrategi samt upphandlingsplan och -strategi med välövervägda kvalitetskriterier SLC uppmanar kommunala beslutsfattare att tydligt ta ställning för att kommunen gör upp en matstrategi samt skapar en genomskinlig upphandling med tydlig upphandlingsplan och -strategi, vilka möjliggör en ökad andel närproducerade råvaror i de kommunala köken. 1. Närproducerat stärker lokalsamhället 22.9.20168Mia Wikström/SLC

9 9 www.slc.fi 1. Närproducerat stärker lokalsamhället forts. 22.9.20169Mia Wikström/SLC För att särskilt belysa möjligheten till närmat i den offentliga upphandlingen har SLC tagit fram denna broschyr för kommunala beslutsfattare. Den ger info och tips om hur man kan få med fler närproducerade alternativ i upphandlingen. Läs mer om upphandling på: www.slc.fi/upphandling.asp. Här finns exempel på anbudsförfrågningar, nyttiga länkar och allt material elektroniskt!

10 10 www.slc.fi Landsbygdsnäringarna skapar företagsamhet och arbetstillfällen. Kommunerna bör se till att framtida sysselsättningsmöjligheter gagnar lokalsamhället. 1/3 av jordbrukarna är mångsysslare med brett kunnande, vilket kommunerna bör ta till vara. Genom att ta tillvara och utveckla energipotentialen på landsbygden kan energisektorns penningströmmar också stanna i den egna regionen. SLC uppmanar kommuner att erbjuda jämlika möjligheter för företagande på landsbygden. SLC uppmanar kommunerna att satsa på lokal energiförsörjning med målet att blir självförsörjande med lokal energi. 2. Landsbygden sysselsätter 22.9.201610Mia Wikström/SLC

11 11 www.slc.fi Möjligheten till lantbruksavbytare vid sjukdom och semester samt möjligheten till vikarier bör tryggas. Fungerande basservice, vägnät och effektiva kommunikationstjänster är avgörande för invånarna och företagarna på landsbygden. Ändamålsenlig företagshälsovård för lantbrukare är nödvändig. Eftersom staten subventionerar företagshälsovården är den inte kostnadsmässigt betungande för kommunerna. SLC uppmanar kommunerna att grunda kommunala samarbetsforum för lantbrukets företagshälsovård som kan utveckla företagshälsovårdens tjänster. 3. Kommunal service viktig för lantbrukare 22.9.201611Mia Wikström/SLC

12 12 www.slc.fi Delaktighet i markplaneringen samt tillräckliga markområden som reserveras för jord- och skogsbruk. Detta är speciellt viktigt i kommuner med stora tillväxtambitioner. Kommunala markplaneringen bör bygga på långsiktighet. Snabb och smidig behandling av byggnads- och miljötillstånd är nödvändig. Kommunala miljöskyddsföreskrifter får inte ställa strängare krav på jordbrukarna än vad gälland lagstiftning gör. Miljöstödsprogrammets begränsningar går redan längre än vad lagstiftningen förutsätter. Målsättningen att styra byggande till tätortsområden får inte kringskära glesbyggnadsrätten. 4. Markplanering som möjliggör lantbruk 22.9.201612Mia Wikström/SLC

13 13 www.slc.fi Vindkraft som förvaltas rätt kan ha positiva effekter för områdets ekonomi. Det är avgörande med tillräcklig öppenhet, omsorgsfull markplanering och ett sakligt tillståndsförfarande samt att alla markägare inom vindupptagningsområdet erbjuds ersättning. SLC uppmanar kommunerna att i markplaneringsfrågor ge lokala producent- och markägarorganisationer möjlighet att bli hörda eller komma med utlåtande i ett tidigt skede av markplaneringsprocesser. Genom att inrätta en landsbygdsnämnd eller -sektion kan landsbygdens intressebevakning i kommunen stärkas redan i planeringsskedet. 4. Markplanering som möjliggör lantbruk forts. 22.9.201613Mia Wikström/SLC

14 14 www.slc.fi Regional/lokalt samarbete med MTK-förbund och avdelningar på områden där både SLC och MTK har verksamhet. Gemensamma uppvaktningar av kommunerna utreds och planeras. Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo och Vanda): Eventuellt samarbete mellan MTK-SLC:s centralförbund utreds. SLC utreder samarbete med kommunförbundet för spridning av SLC:s informationsmaterial. Samarbete med MTK & Kommunförbundet? 22.9.201614Mia Wikström/SLC

15 15 www.slc.fi År 2013 har MTK utlyst till Yhdistysten vuosi, d.v.s. lokalavdelningarnas år www.mtk.fi/reppu/yhdistysten_vuosi/ Förutom att aktivera avdelningarna, ska avdelningarna uppvakta kommunernas fullmäktige om de gröna näringarnas möjligheter för kommunerna i form av sysselsättning, skatteintäkter, investeringar och service. Material: bl.a. Kuntapäättäjäopas och dess sammanfattning www.mtk.fi Samarbete med MTK & Kommunförbundet? forts. 22.9.201615Mia Wikström/SLC

16 16 www.slc.fi Allt material om viktiga landsbygdfrågor för kommunerna och upphandling finns samlat på SLC:s webbsida www.slc.fi/lokaltarsmart.asp www.slc.fi/upphandling.asp Internt kampanjmaterial och information för lokalavdelningar hittas även på SLC:s medlemsnät http://extra.slc.fi under Värt att veta – Lokalt är smart. Mera information 22.9.201616Mia Wikström/SLC


Ladda ner ppt "1 LOKALT ÄR SMART – SLC:s kommunkampanj våren 2013 Ta till vara de lokala möjligheter som landsbygden erbjuder och stärk den lokala ekonomin!"

Liknande presentationer


Google-annonser