Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen Om den psykosociala arbetsmiljön i Nässjö kommun Ett Case inom ramen för ”Ledarskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen Om den psykosociala arbetsmiljön i Nässjö kommun Ett Case inom ramen för ”Ledarskap."— Presentationens avskrift:

1 Att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen Om den psykosociala arbetsmiljön i Nässjö kommun Ett Case inom ramen för ”Ledarskap över gränserna ” Av Gabriella Mathur och Hanna Wellin

2 Medarbetarundersökningen 2014 års medarbetarundersökning visar att: – 8% av medarbetarna har varit utsatta för kränkande särbehandling – 1% av medarbetarna har varit utsatta för sexuella trakasserier – 4% av medarbetarna har varit utsatta för diskriminering – Nästan var tredje medarbetare vet inte vart de ska vända sig om de blir utsatta för mobbning

3 Kartläggning av befintliga riktlinjer Riktlinje mot alla former av kränkande särbehandling på arbetsplatsen Likabehandlingsplan Personalpolicy

4 AFS 2015:4 Ny AFS träder i kraft sista mars 2016 – Reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling Krav på att vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling (§ 13) Krav på rutiner för att snabbt ge hjälp (§ 14) Krav på utbildning för att förebygga (§ 6)

5 Synpunkter från chefer på psykosocialt arbetsmiljöarbete Gott stöd från personalavdelningen Finns mycket information att hämta på Snikke Trots goda riktlinjer och rutiner är dessa inte alltid implementerade i arbetsgrupperna Vikten av att våga lyfta frågor om trakasserier och kränkande särbehandling Chefen ska vara en god förebild och sätta agendan

6 ? Hur skapar vi ett vänligt och respektfullt klimat på arbetsplatsen? Mindre vanligt att trakasserier och kränkande särbehandling beror på en enskild individ. Orsakerna finns ofta i organisationen

7 Gemensamma nämnare för arbetsplatser med låg sjukfrånvaro Tydlig målinriktning Tydligt ledarskap Höga (men realistiska krav) Systematisk ordning och reda Dokumentation, uppföljning och utvärdering Systematiskt delegera ansvar till flera Att jobba mycket med sin egen utveckling

8 Hur kan vi i det dagliga arbetet som chef förebygga olika former av kränkningar

9 Ha respekt för varandras olikheter Värderingsövningar Personlighetstester OBM Värdegrundsarbete i arbetsgruppen

10 Ha en öppen och rak kommunikation där både beröm och kritik ges Feedback och reflektion Prata med varandra, inte om varandra Kunskap om grupprocesser

11 Se till att sakkonflikt inte leder till personkonflikt Konsten att skilja på sak och person Konfliktlösande samtal

12 Delaktighet Medbestämmande Information

13 Tydlighet i organisationen, vem gör vad? Tydliga roller och arbetsbeskrivningar Tydlighet i introduktion av nyanställda

14 Systematiskt arbete Årshjul med återkommande fokusområden på APT Vägledning/Handbok – Stöd från Personalavdelningen Dokumentation Kompletterande utbildning Förlängt APT

15 November : Riktlinje mot alla former av trakasserier och kränkande särbehandling September Riktlinje: Likabehandlingsplan Maj Lika olika, att skapa förståelse för varandras olikheter Mars Introduktion: Hur tar vi hand om nyanställda Januari Arbetsplatsens värdegrund Årshjul med exempel på fokusområden för att arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

16 Sammanfattning Fokus på förebyggande åtgärder – innan dåliga beteenden uppstår Problem inom området bottnar ofta i bakomliggande orsaker i organisationen Exempel på praktiska moment Förslag på konkreta förslag till chefer Förslag på standardiserad rutin - Årshjul Dokumentation


Ladda ner ppt "Att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen Om den psykosociala arbetsmiljön i Nässjö kommun Ett Case inom ramen för ”Ledarskap."

Liknande presentationer


Google-annonser