Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till immaterialrätt och marknadsföringslagen Professor Bengt Domeij.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till immaterialrätt och marknadsföringslagen Professor Bengt Domeij."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till immaterialrätt och marknadsföringslagen Professor Bengt Domeij

2 Immaterialrättigheter Egendom som uppkommer genom det mänskliga intellektet och som skyddas från andras utnyttjande, förutsatt att vissa i lagstiftningen angivna krav är uppfyllda. Immaterialrätter, vilka finns det?

3 Immaterialrättigheter Upphovsrätt (Copyright)/databasrätt (oregistrerad, personlig konstnärligt eller beskrivande uttryck) Patent (teknisk produkt eller process) Varumärke (trademark) (varje symbol som kan uttryckas grafiskt och visa kommersiellt ursprung) Mönsterrätt (design) (två- eller tredimensionell form på en produkt) Växtsortsrätter Tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel Geografiska ursprungsbeteckningar för livsmedel Kretsmönsterskydd Företagshemligheter

4 Kinas premiärminister Wen Jiabao: ”Intellectual property will constitute the basis of competition in the future.” citerad i SOU 2006:80 s. 101

5 Immaterialrättsliga utgångspunkter Inga ensamrätter till det som redan är känt eller använt Proportionalitet mellan prestation och ensamrättens omfattning Upphovsmäns värdighet Ekonomiskt effektiva ensamrätter Uppdelning mellan skyddsförutsättningar och intrångsfrågor

6 De som arbetar med immaterialrätt Teknik- och konsumentberoende företag. Patentbyråer – tekniker och jurister (patent och varumärken, samt mönster och något om upphovsrätt). Ansökningar och intrångsbedömningar. Företags patentavdelningar Advokatbyråer

7 Immaterialrättigheter uppkommer hos kreatören Utgångspunkt i det personliga skapandet Avtala med konsulter och samarbetspartner om ägandet av eventuella immaterialrättigheter. Utan avtal tillhör immaterialrätten konsulten, eventuellt med en nyttjanderätt för uppdragsgivaren. Anställda uppfinnare har en tvingande rätt till skälig ersättning.

8 Patent på nytt att ”tömmas genom botten” Äldre utförandet

9 ”tömmas genom botten” Nya utförandet

10 Kontroversiella konsekvenser Monopol/ensamrätter Konkurrensen förskjuts från prisfrågan till teknik/kvalitet/image Avtalsproblem beroende på alltför många ensamrättigheter Kontroversiellt i utvecklingsländer, eftersom rättigheterna nästan uteslutande hamnar hos multinationella storföretag.

11 Immaterialrättsliga institutioner Patentverk (PRV, OHIM, EPO) Domstolar (nationella, EU-domstolen)

12 Pariskonvention, 1883 “National behandling” – Utländska sökanden från andra konventionsländer skall ha samma möjligheter som egna medborgare. “Prioritet” – en ansökan i ett konventionsland ger en ansökningsdag som kan användas I andra konventionsländer under sex månader (för mönster och varumärke) och 12 månader (för patent). ”Minimiskydd” – ett land måste erbjuda viss grad av immateiralrättsligt skydd.

13 Bernkonvention for the Protection of Literary and Artistic Works (copyright 1886) National behandling (oberoende av var verket har skapats) Skyddet måste vara automatiskt, ingen ansökning Skydd i minst 50 år efter upphovsmannens död (EU 70 år).

14 TRIPS (Trade-Related Intellectual Property Rights), 1994 För WTO medlemmar Minimistandard för immaterialrättsskydd. Handelssanktioner om inte medlemsstater följer reglerna.

15 Europeiska patent Europeiska patentkonventionen 1973, EPO började motta ansökningar 1978 EPO meddelar patent, som sedan ska översättas och registreras nationellt. 2012 enades 25 EU-länder om att införa europeiska patent med enhetlig verkan. 2014 kommer det att bli möjligt att få ett patent som gäller i dessa 25 länder.

16 Patenteringskostnader (AWAPATENT, Kullgren & Karlström, 2007)

17 Mönster eller designrättigheter Mönsterskyddslagen (PRV), baserad på EU:s mönsterskyddsdirektiv Mönsterskyddsförordningen (OHIM) Tre- eller tvådimensionellt utseende hos en produkt som är synlig vid normalt brukande Stimulera kvalificerad industridesign

18 Apples EU-design 000181607-0001 (http://esearch.oami.europa.eu/copla/ design/data/000181607-0001), 2004http://esearch.oami.europa.eu/copla/ design/data/000181607-0001

19 Mönster – designskydd Apple Ipad Samsung Galaxy Tab 10.1

20 Enligt Samsung Apple iPad redan i klassisk film: 2001 A SPACE ODYSSEY 1969, Stanley Kubrick

21 Judge Colin Birss QC, UK High Court “[Samsung Galaxy’] do not have the same understated and extreme simplicity which is possessed by the Apple design. They are not as cool.“ Gav ett annat helhetsintryck för konsumenten.

22 Typer av varumärken Ord Slogan Figurer och symboler (logotyper), inklusive enstaka bokstäver om de har särskild utformning (särskiljningsförmåga) 3D-design på en produkt, s.k. utstyrsel Ljud Färger (i speciella fall, förvärvad särskiljningsförmåga, t.ex. Löfbergs lila, Fazer blå)

23 Tre vägar att registrera Nationell registrering, hos PRV, PBR, Högsta förvaltningsdomstolen. Granskar mot tidigare registreringar. 2007 gjordes 11 000 ansökningar hos PRV, godkända 73%, avslag 23%. Regional registrering som gemenskapsvarumärke. Med gemenskapsvarumärken avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009. Granskning på absoluta hinder för alla EU- länder sker centralt hos OHIM i Alicante. Granskar inte mot tidigare nationella registreringar (relativa hinder).

24 Klassning Det finns 45 varu- och tjänsteklasser som används vid klassificering av de varor och tjänster varumärket skall användas för (34 varuklasser och 11 tjänsteklasser). Börja med att fundera över vad varumärket skall användas för. När detta är klart kan man kontrollera vilka klasser som aktuella varor och tjänster hör till. Om varumärket är registrerat för varor och tjänster som varumärket inte används för riskerar man efter fem år hävning på grund av icke användning.

25 PRV Varumärkesregistret http://www.prv.se/vmi/ LydelseAnsökan Nr.Reg. Nr. Klass COCA-COLA1900/33386003338632 COCA-COLA1900/7631100763113, 29, 30, 32, CHERRY COCA-COLA…… COCA-COLA IS THE MUSIC …… ALWAYS COCA-COLA…… EAT FOOTBALL SLEEP FOOTBALL DRINK COCA-COLA COCA-COLA LIFE TASTES GOOD COCA-COLA FRIDGE MATE COCA-COLA LIGHT FRIDGE Coca-Cola Disfruta Aquí y ahora Etc, etc

26 1 kap. 5 § VML Särskiljningsförmåga – frihållningsbehov för beteckningar som alla i en bransch bör få använda Förr krävdes minst fyra tecken om det saknades särskild grafisk utformning Högsta förvaltningsdomstolen har godtagit R1 för tobaksvaror, eftersom det “har förmågan att individualisera innehavarens varor. Märket anger inte varans art eller beskaffenhet. Det är inte heller frågan om någon vedertagen förkortning.” “J!” har kunnat registreras för parfym.

27 Frihållningsbehov (näringsidkare skall kunna fritt kommunicera) GenerisktPenna BeskrivandeGul SuggestivtCoppertone (sololja), BIZ- PAK (Postens registrering) GodtyckligtH&M Icke-existerandeExxon Suggestiva går normalt att registrera, (BABY- DRY).

28 Särskiljningsförmåga PBR mål 06-362, Atria Chark och Deli AB ”Den sökta förpackningsutstyrseln saknar erforderlig särskiljningsförmåga”

29 EU Tribunalen Mål nr T-139/08 The Smiley Company SPRL (halv smiley) Formen saknar särskiljningsförmåga

30 2 kap. 8 § VNML, relativa registreringshinder, medgivande Ett varumärke får inte registreras om det 1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag, 2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet, 3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller 4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

31 Förväxlingsbedömningen Se till omsättningskretsen och hur uppmärksamma de är på detaljer (genomsnittskonsumentens bleknande minnesbild) Varu- och tjänstelikhet Märkeslikhet: fonetiskt (vid uttal), visuellt och begreppsmässigt Gör en helhetsbedömning

32 Celine och Cellini Det franska företaget Celine, som har registrerat sin firma som varumärke för samtliga varor i klass 25, invände mot att det svenska bolaget Nierenburg fått varumärket Cellini registrerat för skor i klass 25. Varumärkena är förväxlingsbara, menade Celine. Patentbesvärsrätten: De är visserligen lika men de ger associationer till olika språk (franska och italienska). Därför fanns ingen risk för förväxling mellan de båda orden.

33 Registrerat figurmärke

34 Ny affär

35 C-292/00 Davidoff

36 Davidoff Davidoff var registrerat för varor i ädelmetall och tobak. Durffee sökte senare registrering för samma typ av varor. Ansågs inte förväxlingsbara, bl.a. eftersom köparna mycket uppmärksamma. Men Davidoff kunde åberopa att Durffee drog otillbörlig fördel (trots samma typ av varor).

37 1 kapitlet 10 § VML Ensamrättens innebörd Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6-8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är 1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, 2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller 3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

38 Non-smoking generations kampanj

39 Upphovsrätt 1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 2. datorprogram, 3. musikaliskt eller sceniskt verk, 4. filmverk, 5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.

40 Upphovsrätt skyddar uttryck, inte idé eller fakta Software directive: “It has to be made clear that only the expression of a computer program is protected and that ideas and principles which underlie any element of a program, including those which underlie its interfaces, are not protected by copyright under this Directive”

41 Begreppet: Verk Inget kvalitetskrav, men ett personligt uttryck Verket skall inte vara styrt av funktionella hänsyn “Upphovsmannens egna intellektuella skapelse” enligt EU-domstolen – tidigare verkshöjd/dubbelskapandekriteriet Exempel: TT-telegram, målning, brukskonst, TV-format (programkoncept)

42 Norrlands flagga

43 Stockholms TR 11.4.2006 mål T 9013-04 Silja Line hade i en reklamkampanj använt slogan: “Ta dig till havet, vi gör dig till kung”. Alluderade på Peter Lundblads sång “Ta mig till havet” och textraden “ta mig till havet och gör mig till kung”. Silja Line fälldes. Uttrycket var så speciellt att det var skyddat.

44 2 § URL Ensamrätten Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

45 IKEA-katalog

46 Livets teater - intrång

47 3 § URL – Ideell rätt Rätt att bli namngiven i enlighet med god sed. Rätt att slippa ändringar som gör att betraktaren får ett annat intryck av upphovsmannens konstnärliga intention eller att verket används i ett kränkande/känsligt sammanhang.

48 4 § URL Bearbetningar Den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han äger icke förfoga däröver i strid mot upphovsrätten till originalverket. Har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av rätten till originalverket.

49 NJA 1994 s. 74 Smultron, skyddat men inte intrång

50 Funktionell, stil eller personlig?

51 Licensiering av immaterialrättigheter Licens – tillåtelse för utnyttjande på latin Utnyttjandet: exklusivitet, geografiskt, kvantitet, kvalitet och avtalstid. Priset: royalty per kvantitet utnyttjad + engångsersättning Sidoförpliktelser: immaterialrättens giltighet, hantera intrång av tredje man, dela förbättringar, uppsägning, m.m.

52 1 § Marknadsföringslagen MFL 1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

53 Syfte Marknadsföringslagen skyddar mot vilseledande reklam. En säljare som bryter mot lagen kan få ett förbud och bli tvungen att betala skadestånd. Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter, till exempel aktier och krediter.

54 Renommésnyltning

55 MD 1999:21 Robinsonchips Det hade förts förhandlingar mellan OLW och SVT om rätt för OLW att utnyttja Expedition Robinsons goda anseende och värde vid marknadsföring av chips. Dessa förhandlingar avslutades dock utan resultat. OLW valde då att ändå marknadsföra chips som associerade till Expedition:Robinson. MD fann att renommésnyltning vara för handen, på den grunden att OLW otillbörligt utnyttjat tv- programmets Expedition Robinsons uppmärksamhetsvärde genom namnet på produkten och med en bild på en söderhavsö.

56 MD 2001:15 Svenska Spel (”Lotto-Åke” och ”Oddset-PG”) Estline gjorde reklam för sina kryssningar med samma skådespelare och karaktärer som Svenska Spel använt i sin marknadsföring för Oddset och Lotto. Estline anspelade genom sin slogan ”hos oss är alla vinnare”. Genom att på detta sätt anknyta och associera till Svenska Spels marknadsföring ansågs Estline ha utnyttjat det uppmärksamhetsvärde som Svenska Spel skapat hos konsumenterna. Renommésnyltning ansågs därför föreligga.

57 Lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Samtycke krävs för att en näringsidkare i sin marknadsföring skall få utnyttja annan levande persons namn eller bild i sin framställning (1§). Omfattar även anspelningar och karikatyrer (t.ex. ”statsministern”) Lagen är tillämplig endast i reklamsammanhang, vilket föranleds av tryckfrihetsrättsliga hänsyn.

58 9 § Reklamidentifiering All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Detta gäller dock inte framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställningar.

59 10 § Vilseledande En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Första stycket gäller särskilt framställningar som rör 1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper, 2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö, 3. kundservice, reklamationshantering samt metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande, 4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren, 5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter,

60 MD 2007:24 Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck dels av att bolaget haft de lägsta priserna på marknaden, dels av att bolaget är den största elektronikkedjan i Europa. Förbud har meddelats bolaget att använda påståendena "Nu ger vi er de lägsta priserna", "De bästa priserna hittar du här" och "Europas största elektronikkedja" då bolaget inte förmått styrka påståendena. Påståendet "Nu drar vi ner priserna på hemelektronik" har däremot inte ansetts ovederhäftigt.

61 14 § Vilseledande efterbildningar En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

62 MD 2005:33 Ett företag har marknadsfört skor som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags skor i strid med 14 § MFL.

63 MD 2005:33 Original

64 Vilseledande efterbildning

65 Välkomna och lycka till! Fascinerande och internationellt ämne som handlar om stora ekonomiska värden och frågor om stimulans till teknisk, kulturell och kvalitetsutveckling. Förvänta er inga tydliga svar, metoden är det viktiga och förståelse för avvägningarna som görs.


Ladda ner ppt "Introduktion till immaterialrätt och marknadsföringslagen Professor Bengt Domeij."

Liknande presentationer


Google-annonser