Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rotary Foundation Presentation för D 2360 Hans Johansson 2014-03-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rotary Foundation Presentation för D 2360 Hans Johansson 2014-03-16."— Presentationens avskrift:

1 Rotary Foundation Presentation för D 2360 Hans Johansson 2014-03-16

2 TITLE | 2 The Rotary Foundation är en fristående organisation med endast lagrådet gemensamt med Rotary International

3 TITLE | 3 Rotary Foundation är den finansiella kraft som ger Rotary internationell legitimitet! Rotary Foundation ger resurser som möjliggör större och effektivare projekt.

4 TITLE | 4 Rotary Foundations Uppdrag Att möjliggöra för rotarianerna att främja internationellt samförstånd, goodwill och fred genom att förbättra hälsa, ge stöd till utbildning och lindra fattigdom

5 TITLE | 5 Rotary Foundation har tre gåvofonder ÅRLIGA PROGRAMFONDEN PERMANENTA FONDEN POLIO – FONDEN

6 TITLE | 6 Årliga Fonden Gåvorna till Årliga Fonden avgör storleken på framtida bidrag Gåvorna till Årliga Fonden (och Poliofonden) kvalificerar för klubbens utmärkelser, t ex som PHF (Paul Harris Fellow) Inbetalt kapital fonderas av Rotary i 3 år varefter ALLT återförs till kollektiva bidragsfonder Distrikten avgör hur deras fondandelar används

7 TITLE | 7 Permanenta Fonden Avser att säkerställa att Rotary Foundation (TRF) även i framtiden ska kunna arbeta för en bättre värld. Vänder sig främst till större bidragsgivare (1000 dollar - eller mer). Kapitalet byggs upp och fonderas, efter avdrag för förvaltningskostnader används avkastningen inom ramen för Rotary Foundation

8 TITLE | 8

9 TITLE | 9 Rotarys Foundation stödjer Klubbdesignade projekt – På distriktsnivå – På global nivå Paketerade (fördesignade) projekt Globala projekt

10 TITLE | 10 Rotarys bidragsmodell Definierar 6 globala fokusområden Resultatorienterar projekthanteringen Betonar Rotarianernas involvering Kräver ansvarsfull ekonomisk förvaltning Utnyttjar Rotarys konkurrensfördelar Ger enklare och effektivare ansöknings-och rapporteringsprocesser

11 TITLE | 11 Fokusområden Fred och förebyggande/lösning av konflikter Förebyggande och behandling av sjukdomar Vatten och sanitet Mödra- och barnavård Grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling

12 TITLE | 12 Fredsarbete Stödja marginaliserade grupper Hjälpa barn som drabbats av konflikter Ta hand om flyktingar Förebyggande och lösning av konflikter Rekrytera kandidater till Rotary Peace Fellowship Delta i fredsförebyggande arbete och information Fred och konfliklösning

13 TITLE | 13 Förebygga och behandla sjukdomar Förebygga sjukdomar Informera om sjukdomar och hur man minskar risk Stödja vaccinationsprojekt Behandling av sjukdomar Stödja sjukvårdsutbildning Förbättra och öka tillgång till billig sjukvård

14 TITLE | 14 Sanitet och hygien Öka tillgång till/förbättra sanitetsinrättningar Informera om hygieniska aspekter Tillgång till rent vatten Etablera tappställen med rent vatten Lära ut hur man kan utnyttja regnvatten bättre Vattenreningsfilter för husbehov Hjälpa med billiga tekniska hjälpmedel Vatten och sanitet

15 TITLE | 15 Barnavård Möjliggör vaccination och tillgång till medicin Ge kost- och amningsråd Utbilda om mor-till-barn HIV-prevention Familjeplanering Informera om familjeplanering Mödravård Stöd utbildning av sjukvårdspersonal Mödra- och barnvård

16 TITLE | 16 Grundläggande utbildning Utbilda lokala lärare Stödja yrkesutbildningsteam Läs- och skrivkunnighet Delta som frivillig resurs i skolan Motverka faktorer som hindrar/begränsar skolgång Stödja program och metoder för inlärning Grundläggande utbildning

17 TITLE | 17 Ekonomisk utveckling Samverka med lokal mikrofinansiär Stöd utveckling av mobila betaltjänster Samhällsutveckling Skapa samverkan genom kooperativ Slicka yrkesutbildningsteam Skänk utrustning eller förnödenheter Samhällsutveckling

18 TITLE | 18 Våra resurser är begränsade, så vi eftersträvar…

19 TITLE | 19 …framgångsrika projekt som… Täcker identifierade samhälleliga behov Har god kommunikation mellan berörda samarbetspartners Genomförs enligt plan och har tydliga mål Ger mätbara och hållbara resultat Kontrolleras och genomförs med aktiv medverkan av Rotarianer

20 TITLE | 20 Det är klubbarnas projekt ! Egna klubben bidrar med basresurser Samverkan med andra klubbar är bra Sponsring är tillåten Distriktet kan matcha klubbens kontantinsats Rotary matchar distriktets insats och 50 % av klubbens insats

21 TITLE | 21 Klubb kan få bidrag, om.. Rotarys villkor och bestämmelser följs Klubbens egeninsats är minst lika stor som distriktsbidraget Inbetalning till Årliga Fonden har skett under de senaste 12 månaderna före ansökan Krav på Kvalificering uppfylls

22 TITLE | 22 Projekt med Distriktsbidrag Stödjer Rotary Foundations uppdrag Har ingen minimibudget Täcker omedelbara samhällsbehov Kan stödja stipendiater (dock har D 2360 valt att tills vidare avstå och i stället prioritera humanitära projekt) Skall sökas före 1 december (D 2360)

23 TITLE | 23 Projekt med Globalt bidrag Tillhör ett eller flera fokusområden Har minimibudget på 30 000 USD Kan stödja stipendiater om de är på forskarnivå för studier utomlands Möter av samhället identifierat humanitärt eller yrkesrelaterat behov Sponsras av Rotaryklubb i det land där projektet skall genomföras och klubb utanför landet

24 TITLE | 24 Projekt finansierade av Rotary Paketerade projekt Fredsstipendier Klubb/Distrikt nominerar kandidater Rotary centralt tilldelar bidragen i global konkurrens

25 TITLE | 25 Paketerade projekt Fördesignade aktiviteter Yrkesutbildning: mödra- och barnvård (Aga Khan University) Stipendier: vatten och sanitet (UNESCO) Entreprenörsträning: mikrokrediter (Oikocredit) Yrkesutbildning: sjukvård (Mercy Ships) Finansieras i sin helhet av Världsfonden och den strategiska samarbetspartnern

26 TITLE | 26 Rotarys Fredscenter Det finns 6 globala fredscentra, varav ett vid Uppsala Universitet Rotary kan ge stipendium till Master Degree utbildning i freds- och konflikthantering Distrikten nominerar kandidater till stipendiet som delas ut på konkurrensbasis i hela världen. Mottagare får inte ha anknytning till Rotary https://www.rotary.org/en/peace-fellowships

27 TITLE | 27 Ansöka om bidrag Distriktsbidrag söks via blankett på Distriktets webb. Distriktet handlägger ansökningarna och beslutar om utfall efter ansökningstidens utgång (1 december). Globalt bidrag söks online via Rotary Internationals hemsida och i samråd med Distriktet. The Rotary Foundation svarar för handläggning och beslut.

28 TITLE | 28 Vad menas med Kvalificering? Ett samförståndsavtal ingås mellan klubben och distriktet. Det undertecknas av klubbens president och tillträdande president Distriktet registrerar avtalet och verifierar att avtalsvillkoren uppfylls Avtalet gäller för 1 år

29 TITLE | 29 Vad innebär kvalificering? En kvalificerad klubb har kontroll av, och ordning och reda på, hur bidragsmedel används Klubbens rutiner 0ch beslutsprocesser är genomarbetade och transparenta. Dokumentationen är relevant uppdaterad och tillgänglig. Kvalificering är ett krav för att få delta i Globala bidragsprojekt

30 TITLE | 30 Projekt med Distriktsbidrag inom D 2360 Skolor & barnhem i fattiga områden/för utsatta barn Upprustning av lokaler Inventarier (stolar och bänkar) Undervisningsmaterial Vattenförsörjning Säkerställa tappställen för rent vatten Sjuk- & Hälsovård Utrustning inklusive utbildning av personal Utveckla/förstärka sociala samhällsfunktioner

31 TITLE | 31 Projekt med Globalt bidrag inom D 2360 Sponsring av skola i Ecuador Sponsring ett miljö- och hygien-projekt i Kenya Utrustning för, och implementering av, datorstödd undervisning i Indien Pågår: Flera projekt planeras inom områdena tandhälsa och ögonkirurgi

32 TITLE | 32 Rotary Foundation kan öka era möjligheter att göra gott ! Distrikt 2360 kan för året 2013-14 fördela – Ca 21 000 USD till Distriktsprojekt* – Ca 55 000 USD till Globala projekt** (Härtill kommer det bidrag som Rotary centralt matchar lokala insatserna med) * Klubb eller Distrikt är ensam huvudman för projektet ** Projektet drivs i samarbete mellan Rotaryklubb i värdlandet och internationell sponsor i annat land

33 TITLE | 33 Mer nytta med Rotary Foundation Utöver möjligheten att ge ekonomiskt stöd till klubbarnas projekt vill Rotary Foundation: Informera och inspirera Stödja och ge råd Underlätta

34 TITLE | 34 Avslutningsvis Alla gåvor till Rotary Foundation är frivilliga Alla klubbar bör ge till Årliga Fonden – Bara de som givit kan få Rotary-bidrag – Inga minimikrav på belopp Alla klubbar bör Kvalificera sig – Rutiner som underlättar klubbadministrationen – Ett krav för bidrag för globala projekt Rotary är ”Omtanke utan baktanke”

35 TITLE | 35 Frågor ? Ni kan även ringa eller maila: hans.eb.johansson@telia.com 0725-28 52 25 hans.eb.johansson@telia.com


Ladda ner ppt "Rotary Foundation Presentation för D 2360 Hans Johansson 2014-03-16."

Liknande presentationer


Google-annonser