Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– It’s Logic Infrastrukturutredning CMP Presentation av utredningsresultat 2012-09-25

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– It’s Logic Infrastrukturutredning CMP Presentation av utredningsresultat 2012-09-25"— Presentationens avskrift:

1 – It’s Logic Infrastrukturutredning CMP Presentation av utredningsresultat 2012-09-25 www.cmport.com

2 – It’s Logic Introduktion www.cmport.com Bengt-Olof Jansson, CTO /CMP Ordf. i arbetsgruppen för Infrastrukturutredning CMP

3 – It’s Logic Arbetsgruppen

4 – It’s Logic Uppdrag Perspektiv 2015-2030 - Trafik volymer - Identifiera kritiska flaskhalsar/kooridorer - Värdera åtgärder m.a.p kostnader/nytta - Prioritera - Projektplan för prioriterade åtgärder, etapplösningar - Ge underlag för långsiktig planering hos de olika intressenterna

5 – It’s Logic Genomförande Start maj 2011 - Statistik volymer (Del A) - Utmaningar & möjliga åtgärder (Del B/C) *Mer än 20 olika åtgärder har värderats *Värdering av åtgärder enligt 4- stegsprincipen *De åtgärder som bidrar till att lösa flera utmaningar har prioriterats - Prioriterade åtgärder (Del D) *Tekniska lösningar har verifierats * Tids & kostnadsestimat http://www.cmport.com/News%20and%20Media/Brochures.aspx

6 – It’s Logic Resultat Ett samlat förslag Järnväg: 6 prioriterade åtgärder Väg: 5 prioriterade åtgärder Åtgärderna på järnväg är beroende av varandra dvs bör genomföras i samverkan för att uppnå ökad system effektivitet. Presenteras efterföljande i rekommenderad tidsordning

7 – It’s Logic Utredningsresultat Olof Fredholm, Vectura Samordnare Infrastrukturutredning CMP

8 – It’s Logic Förutsättningar Beslutad eller planerad byggnation:  4-spårsutbyggnad Malmö – Lund.  Väg-flyover Spillepengen + anslutande vägar till Spillepengsvägen inkl. Bjurögatan.  Bomanläggningar längs med Hamnbanan.  Hemsögatan ny infart till Norra hamnen.

9 – It’s Logic Infrastrukturförvaltare TRAFIKVERKET CMP

10 – It’s Logic Situation Malmö hamn och godsbangård  Väg- och järnvägsnätet är delvis omodernt och hårt belastat.  En stor del av trafiken måste samsas och nyttja samma spåravsnitt på ett begränsat område.  Problem som drabbar den ena anläggningen får direkt genomslag på de andra.  Med ökade godsvolymer kommer belastning och därmed konflikterna öka.

11 – It’s Logic Volymutveckling på järnväg i hamnen 15 % 70 % 40 % 150 % 360 % Skånsk tillväxt 4 %/år 119 % 40 %

12 – It’s Logic Volymutveckling i hamnen (antal tåg i hamnen) 201120202030Kommentar BNP-scenario (antal) 94130158 Antal tåg till/från Malmö godsbangård 10 % till hamnen (antal) 101316 Antagande om 10 % till/från hamnen Scenario CMP (antal) 10 25 46 Totalt antal tåg till/från hamnen enligt CMP Ytterligare tillväxt enl. CMP (antal) 01230 Differens mellan CMP och antagande om 10 % till/från hamnen Ytterligare tillväxt enl. CMP (%) 09 %19 % Samma som ovan uttryckt i procent BNP-scenario + CMP tillväxt 94 142 188 Differens + Scenario CMP %-andel till hamnen10 % 18 % (25/142) 24 % (46/188) Andel till/från hamnen p.g.a. högre CMP prognos. FÖRE LOGISTIKCENTRA NORRA HAMNEN PÅ MALMÖ GODSBANGÅRD IDAG PÅ MALMÖ GODSBANDGÅRD IMORGON EFTER LOGISTIKCENTRA NORRA HAMNEN

13 – It’s Logic Dygnsflöden på vägarna GatunamnNuläge2020 med bro2030 med bro Fordon/dygnTung trafikFordon/dygnTung trafikFordon/dygnTung trafik Lappögatan Streetracing - 8 000 1 920 10 300 2 678 Bjurögatan 3 200 864 12 000 3 480 13 300 4 123 Flintrännegatan N 4 000 240 5 000 300 5 500 605 Spillepengsgatan N 2 000 520 13 000 3 380 15 800 5 530 Blidögatan 12 500 3 250 Stängs av för trafik Spillepengsgatan S 20 000 5 200 28 000 7 560 32 400 10 692 Flintrännegatan S 9 000 1 080 10 000 900 11 000 1 210 Lodgatan 7 400 1 998 4 000 1 080 4 400 1 628 Bro över Mellersta hamnen Ingen bro byggd - 5 000 1 350 5 500 2 035

14 – It’s Logic Malmö hamns framtid Trafik att hantera i systemet:  Kombitåg  Vagnslast  Biltåg  Skrottåg  Ensamma lok  Lastbilar

15 – It’s Logic  Ingen mötesmöjlighet på anslutnings- spåret till Norra hamnen  Nuvarande trafikledningssystemet för simpelt i framtiden  Avsaknad av fullgott vägskydd vid plankorsningar  Uppställningsspår för vagnar saknas  Uppställningsspår för lok saknas  Anslutningsspåret är inte elektrifierat  Ingen ankomst- och avgångsbangård i Norra hamnen  Utökad kombiterminal i Norra hamnen  Nytt anslutningsspår till hamnen  Otillräcklig kapacitet vid I-gruppen  Många trafikoperatörer på en och samma spåranläggning  Utbyggnad av bostäder i hamnen  Få utbyggnadsmöjligheter för hamnen utanför nuvarande område  Utrymmesbehov vid Streetracingbanan  Behov av ny släpvagnsparkering  Förändring av förhållandena mellan lokal- och huvudgator  Behov av nytt truckstop  Anslutningar från omgivande vägnät  Avstängning av Inre Ringvägen  Ny anslutning mellan Mellersta och Norra hamnen Utmaningar TOTALT 20 UTMANINGAR

16 – It’s Logic Prioriterade åtgärder järnvägstrafik Alternativ 1 – Järnvägsbro Mellersta hamnen Fler spår vid Streetracingbanan Alternativ 2 – Järnvägsfly-over Spillepengen Mötesspår vid Posten Ytterligare spår vid I-gruppen Tullspårs­ området

17 – It’s Logic Mötesspår vid Posten Nybyggnad av ett mötesspår vid Posten möjliggör ”möten” på hamnbanan vilket medför:  Ökad kapacitet på hamnbanan  Ökad kapacitet på rangerbangården Kostnad ca 10 Mkr Mötesspår Posten 2012201320142015201620172018201920202021

18 – It’s Logic I-gruppen Norra hamnen Postterminalen Mötesspår vid Posten Tåg med avgång från Norra hamnen utnyttjar det nybyggda mötesspåret Tåg mot Norra hamnen kan påbörja färden tidigare utan att behöva invänta mötande tåg inne på Malmö godsbangård R-gruppen

19 – It’s Logic Nybyggnad av två 750 meters spår samt nya uppställningsspår för lok och vagnar bidrar till följande fördelar:  Ökad kapacitet på rangerbangården och uppställningsspåren  Bättre möjlighet att hantera 750 m godståg  En viktig funktion som överlämningsbangård mellan hamnens och Trafikverkets anläggningar  Lokbyte mellan el- och diesellok kan ske vid Tullspårsområdet  Lokuppställning med elposter  Samutnyttjande Tullspårsområdet Kostnad ca 70 Mkr Tullspårs- området 2012201320142015201620172018201920202021 Bilhamnen Lantmännen 750 m

20 – It’s Logic Malmö godsbangård Bilhamnen Mot Norra hamnen 750 m Lantmännen Diesellok Ellok Lokbyte vid Tullspårsområdet 1(5)

21 – It’s Logic Lokbyte vid Tullspårsområdet 2(5) Malmö godsbangård Bilhamnen Mot Norra hamnen 750 m Lantmännen Diesellok Ellok

22 – It’s Logic Lokbyte vid Tullspårsområdet 3(5) Malmö godsbangård Bilhamnen Mot Norra hamnen 750 m Lantmännen Diesellok Ellok

23 – It’s Logic Lokbyte vid Tullspårsområdet 4(5) Malmö godsbangård Bilhamnen Mot Norra hamnen 750 m Lantmännen Diesellok Ellok

24 – It’s Logic Lokbyte vid Tullspårsområdet 5(5) Malmö godsbangård Bilhamnen Mot Norra hamnen 750 m Lantmännen Diesellok Ellok

25 – It’s Logic Bangården byggs ut vid Norra hamnen till totalt fem spår vilket medför:  Ökad kapacitet på hamnbanan  Ökad kapacitet på rangerbangården  Flytt av Streetracingbanan Streetracingområdet Kostnad ca 90 Mkr Streetracing- området 2012201320142015201620172018201920202021

26 – It’s Logic Ytterligare spår vid I-gruppen Nybyggnad av spår 11 och 58 bidrar till:  Bättre kapacitet på rangerbangården  Effektivare utnyttjande av Jernhusens kombiterminal  Godståg till hamnen behöver inte korsa vallspåret Kostnad ca 60 Mkr Spår vid I-gruppen 2012201320142015201620172018201920202021 1 2 1 2 Sp 3 Sp 2 Sp 1 Sp 59 Sp 61 Sp 62 Sp 63 Sp 64 Kombi- terminal Malmö Arlöv Sp 58 Sp 63 Sp 59 Sp 64 Sp 61 Sp 62 Sp 60 Sp 11

27 – It’s Logic Möjlighet att köra elloksdragna tåg direkt in till Norra hamnen bidrar till följande fördelar:  Frigjord kapacitet på rangerbangården  Minskad miljöbelastning  Minskad total tid för växling  Ökad säkerhet Grovt kostnadsestimat ca 200 Mkr (Intilliggande vägbro ingår) Järnvägsbro Mellersta hamnen 2012201320142015201620172018201920202021 Järnvägsbro Mellersta hamnen

28 – It’s Logic Norra hamnen Lantmännen Bilhamnen I-gruppen R-gruppen Ny bangård Ny förbindelse Mellersta hamnen Oljehamnen Trafikeringsexempel 1(3)

29 – It’s Logic Norra hamnen Lantmännen Bilhamnen I-gruppen R-gruppen Ny bangård Ny förbindelse Mellersta hamnen Oljehamnen Trafikeringsexempel 2(3)

30 – It’s Logic Norra hamnen Lantmännen Bilhamnen I-gruppen R-gruppen Ny bangård Ny förbindelse Mellersta hamnen Oljehamnen Trafikeringsexempel 3(3)

31 – It’s Logic Järnvägsfly-over Spillepengen Möjlighet att köra elloksdragna tåg direkt in till Norra hamnen bidrar till:  Frigjord kapacitet på rangerbangården  Minskad miljöbelastning  Minskad total tid för växling  Ökad säkerhet  Förbättring för trafik norrut i Norden  Kräver förändring av vägsystemet då konflikt uppstår med järnvägsanslutningen Grovt kostnadsestimat ca 570 - 630 Mkr 202220232024202520262027202820292030 Järnvägsfly-over Spillepengen

32 – It’s Logic Vägåtgärder och utmaningar Planerade vägåtgärder:  Vägbro Mellersta hamnen  Vägfly-over Spillepengen  Hemsögatan  Utbyggnad av Lappögatan  Utbyggnad av gator i Norra hamnen Vägutmaningar hanterade enskilt av Malmö stad:  Utrymmesbehov vid Streetracingbanan  Behov av ny släpvagnsparkering  Hantering av förändring av förhållandena mellan lokal- och huvudgator  Behov av nytt truckstop  Anslutningar från omgivande vägnät  Avbrott av Inre Ringvägen  Ny anslutning mellan Mellersta och Norra hamnen

33 – It’s Logic Spår vid I-gruppen Mötesspår Posten Utökad Bangård vid Streetracing- området Järnvägsbro Mellersta hamnen Vägbro Mellersta hamnen Utbyggnad av Lappögatan Utbyggnad av Gator i Norra hamnen Vägfly-over Spillepengen Hemsö- gatan Tidsåtgång för väg- och järnvägsåtgärder 202220232024202520262027202820292030 2012201320142015201620172018201920202021 Järnvägsfly-over Spillepengen Tullspårs- området

34 – It’s Logic Utmaningar VÄG Utmaningar ÖVRIG INFRA. Utmaningar JVG Resultat Totalt 20 utmaningar:  Ingen mötesmöjlighet på anslutnings- spåret till Norra hamnen  Nuvarande trafikledningssystemet för simpelt i framtiden  Avsaknad av fullgott vägskydd vid plankorsningar  Uppställningsspår för vagnar saknas  Uppställningsspår för lok saknas  Anslutningsspåret är inte elektrifierat  Ingen ankomst- och avgångsbangård i Norra hamnen  Utökad kombiterminal i Norra hamnen  Nytt anslutningsspår till hamnen  Otillräcklig kapacitet vid I-gruppen  Många trafikoperatörer på en och samma spåranläggning  Utbyggnad av bostäder i hamnen  Få utbyggnadsmöjligheter för hamnen utanför nuvarande område  Utrymmesbehov vid Streetracingbanan  Behov av ny släpvagnsparkering  Förändring av förhållandena mellan lokal- och huvudgator  Behov av nytt truckstop  Anslutningar från omgivande vägnät  Avstängning av Inre Ringvägen  Ny anslutning mellan Mellersta och Norra hamnen Järnvägsbro Mellersta hamnen Järnvägsfly-over Spillepengen Fler spår vid Streetracingbanan Ytterligare spår vid I-gruppen Mötesspår vid Posten Tullspårs­området

35 – It’s Logic


Ladda ner ppt "– It’s Logic Infrastrukturutredning CMP Presentation av utredningsresultat 2012-09-25"

Liknande presentationer


Google-annonser