Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

# 2006-03-13 1 Revision av årsbokslutet i Stadshus AB koncernen år 2005 Magnus Fagerstedt Mikael Sjölander 2006-03-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "# 2006-03-13 1 Revision av årsbokslutet i Stadshus AB koncernen år 2005 Magnus Fagerstedt Mikael Sjölander 2006-03-13."— Presentationens avskrift:

1 # !@ 2006-03-13 1 Revision av årsbokslutet i Stadshus AB koncernen år 2005 Magnus Fagerstedt Mikael Sjölander 2006-03-13

2 # !@ 2 2006-03-13 Bedömningar av intern kontroll och bokslut

3 # !@ 3 2006-03-13 Noteringar granskning vid koncernrevision n SPP har problem/har inte kunnat leverera tillräckliga underlag för beräkning av pensionsskulder enligt RR29. Från och med år 2006 har nytt avtal slutits med SPP som omhändertar all pensionsadministration. n Bolagens rapportering av notinformation till anläggningsnoterna bör utvecklas (omklassificering). n Koncernelimineringar granskade. Resultatelimineringar uppgår till -68,4 mkr. De större justeringarna avser: –Utdelning bostadsbolagen, – 37 mkr –Avskrivningar internt försålda fastigheter år 2004, -12 mkr –Avskrivningar internt försålda fastigheter år 2005, -1 mkr –Justering reavinster försålda fastigheter år 2005, -16 mkr n Noteras att justering för avskrivningar år 2004 för internt försålda fastigheter var 4 mkr men borde varit 8 mkr. Justering därför 12 mkr år 2005. n Även om fastigheter försäljs med reavinst blir avskrivningarna ofta lägre i det förvärvande bolaget eftersom större andel klassificeras som mark. n Tillfredsställande underlag för koncernelimineringar som avser försålda fastigheter. Viss utveckling bör ske av 2005 års underlag. n Underlag till övriga väsentliga koncernelimineringar bör förstärkas. Beskrivningar av vad elimineringarna avser bör utvecklas. n SPP har problem/har inte kunnat leverera tillräckliga underlag för beräkning av pensionsskulder enligt RR29. Från och med år 2006 har nytt avtal slutits med SPP som omhändertar all pensionsadministration. n Bolagens rapportering av notinformation till anläggningsnoterna bör utvecklas (omklassificering). n Koncernelimineringar granskade. Resultatelimineringar uppgår till -68,4 mkr. De större justeringarna avser: –Utdelning bostadsbolagen, – 37 mkr –Avskrivningar internt försålda fastigheter år 2004, -12 mkr –Avskrivningar internt försålda fastigheter år 2005, -1 mkr –Justering reavinster försålda fastigheter år 2005, -16 mkr n Noteras att justering för avskrivningar år 2004 för internt försålda fastigheter var 4 mkr men borde varit 8 mkr. Justering därför 12 mkr år 2005. n Även om fastigheter försäljs med reavinst blir avskrivningarna ofta lägre i det förvärvande bolaget eftersom större andel klassificeras som mark. n Tillfredsställande underlag för koncernelimineringar som avser försålda fastigheter. Viss utveckling bör ske av 2005 års underlag. n Underlag till övriga väsentliga koncernelimineringar bör förstärkas. Beskrivningar av vad elimineringarna avser bör utvecklas.

4 # !@ 4 2006-03-13 Koncernen RR 29 (pensioner) n Ca 400 mkr av skulderna (PA-KL) har ej kunnat beräknas enligt RR29 eftersom SPP ej levererat underlag. n Aktuariernas bedömning är att beräknad skuld skulle öka med ca 40-50 mkr om underlag erhölls (EYs+Coopers aktuarier). n Aktuariella oredovisade förluster uppgår till 125 mkr och måste börja ”amorteras” nästa år enligt RR 29. Enligt IFRS skulle amortering kunna ske redan i år. n Möjligt överföring till Livbolag nästa år – vilket sannolikt innebär ökad skuld. n Sammantaget bedöms redovisad skuld om 1 136 mkr som rimlig att redovisa i koncernen. Någon justering utöver IB elim görs därför ej i årsbokslutet 2005. n Ca 400 mkr av skulderna (PA-KL) har ej kunnat beräknas enligt RR29 eftersom SPP ej levererat underlag. n Aktuariernas bedömning är att beräknad skuld skulle öka med ca 40-50 mkr om underlag erhölls (EYs+Coopers aktuarier). n Aktuariella oredovisade förluster uppgår till 125 mkr och måste börja ”amorteras” nästa år enligt RR 29. Enligt IFRS skulle amortering kunna ske redan i år. n Möjligt överföring till Livbolag nästa år – vilket sannolikt innebär ökad skuld. n Sammantaget bedöms redovisad skuld om 1 136 mkr som rimlig att redovisa i koncernen. Någon justering utöver IB elim görs därför ej i årsbokslutet 2005. Skuld enligt bolagens totala bokföring:1 089 Ingående balans RR29 justering47 Summa prel avsättning i koncernen1 136 Skuld enligt RR29 beräkning1 003 Extra skulder som ej ingår i RR29 beräkning: Hamnen har skuld om56 Svenska Bostäder extra avsättning12 Summa beräknade skulder1 071 Differens65

5 # !@ 5 2006-03-13 Ändrade redovisningsprinciper n Stockholm Vatten n Bostadsförmedlingen n Stockholm Vatten n Bostadsförmedlingen

6 # !@ 6 2006-03-13 Noteringar granskning av Stadshus AB n Allmänt –Periodiseringsfond upplöst i deklaration beskattningsår 2004. I redovisningen 2005. –”Dödning” av pantbrev behöver ske i några vilande bolag. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Periodiseringsfond upplöst i deklaration beskattningsår 2004. I redovisningen 2005. –”Dödning” av pantbrev behöver ske i några vilande bolag. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

7 # !@ 7 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Svenska Bostäder n Allmänt –Vällingby – intern avkastningsvärdering visar på ett totalt värde i projektet om 2 900 Mkr. Senaste prognos är att investeringarna kommer att uppgå till 2 930 Mkr. Ursprunglig budget 2 270 Mkr. Osäkerheten om slutkostnaden är stor. –Skrapan – inga bedömda värderingsproblem av db revisorer –Avsättning omstrukturering 135 mkr (främst personalavveckling) n Justeringsposter –7 mkr i avsättning för befarad tvist bedöms ej uppfylla kraven för att redovisa en avsättning. Avsättningen skedde i bokslutet 2004-12-31. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Vällingby – intern avkastningsvärdering visar på ett totalt värde i projektet om 2 900 Mkr. Senaste prognos är att investeringarna kommer att uppgå till 2 930 Mkr. Ursprunglig budget 2 270 Mkr. Osäkerheten om slutkostnaden är stor. –Skrapan – inga bedömda värderingsproblem av db revisorer –Avsättning omstrukturering 135 mkr (främst personalavveckling) n Justeringsposter –7 mkr i avsättning för befarad tvist bedöms ej uppfylla kraven för att redovisa en avsättning. Avsättningen skedde i bokslutet 2004-12-31. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

8 # !@ 8 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Bostadsförmedlingen n Allmänt –Redovisningsprincip för intäktsredovisning ändrad. Har lett till 3,8 mkr i lägre intäkter än budgeterat och 8,3 mkr i minskat eget kapital. Reduktionen av eget kapital har täckts via ett villkorligt aktieägartillskott från moderbolaget. n Justeringsposter –Inga noteringar n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Redovisningsprincip för intäktsredovisning ändrad. Har lett till 3,8 mkr i lägre intäkter än budgeterat och 8,3 mkr i minskat eget kapital. Reduktionen av eget kapital har täckts via ett villkorligt aktieägartillskott från moderbolaget. n Justeringsposter –Inga noteringar n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

9 # !@ 9 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Centrum Kompaniet n Allmänt –Viss förbättring bör ske av bokslutsdokumentation vad gäller projektredovisning (utöver Skärholmen). Bolaget jobbar med att förbättra rutinerna. n Justeringsposter –+2,5 mkr respektive -2,9 mkr=netto -0,4 mkr –Byggnadsinventarier och hyresgästanpassningar avskrivs inte över kontraktstidens längd utan påförs byggnadens avskrivningsplan. Belopp ej möjligt att uppskatta. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Viss förbättring bör ske av bokslutsdokumentation vad gäller projektredovisning (utöver Skärholmen). Bolaget jobbar med att förbättra rutinerna. n Justeringsposter –+2,5 mkr respektive -2,9 mkr=netto -0,4 mkr –Byggnadsinventarier och hyresgästanpassningar avskrivs inte över kontraktstidens längd utan påförs byggnadens avskrivningsplan. Belopp ej möjligt att uppskatta. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

10 # !@ 10 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Familjebostäder n Allmänt –Inga väsentliga noteringar n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Inga väsentliga noteringar n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

11 # !@ 11 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stockholm Business Region, Stockholm Visitor Board, Business Arena Stockholm n Allmänt –Bokslutsprocessen/rutiner bör dokumenteras n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Bokslutsprocessen/rutiner bör dokumenteras n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

12 # !@ 12 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer SISAB n Allmänt –Bokslutsprocessen/rutiner behöver förstärkas. Brister i avstämningar/avstämningsunderlag noterade. Avstämningar bör kvalitetssäkras. –Krav på underlag/avtal till försäljningar och förvärv av fastigheter bör utarbetas. Vissa brister noterade. n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Bokslutsprocessen/rutiner behöver förstärkas. Brister i avstämningar/avstämningsunderlag noterade. Avstämningar bör kvalitetssäkras. –Krav på underlag/avtal till försäljningar och förvärv av fastigheter bör utarbetas. Vissa brister noterade. n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

13 # !@ 13 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stokab n Allmänt –Tvist med SLL om ev återbetalning av ersättning till SLL (2002- 2007). Avtalet bedöms som oklart. Legalt uttalande skall inkomma. –Nedskrivningar baserade på impairment test 8,5 mkr (delsträcka Mälarringen, samt ytterligare 7 mkr baserat på marknadsvärdering (servrar) n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Tvist med SLL om ev återbetalning av ersättning till SLL (2002- 2007). Avtalet bedöms som oklart. Legalt uttalande skall inkomma. –Nedskrivningar baserade på impairment test 8,5 mkr (delsträcka Mälarringen, samt ytterligare 7 mkr baserat på marknadsvärdering (servrar) n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

14 # !@ 14 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Globe Arena n Allmänt –Diskussion om värdering av fastigheter. Stora förluster redovisade de senaste åren. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Diskussion om värdering av fastigheter. Stora förluster redovisade de senaste åren. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

15 # !@ 15 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Parkerings AB n Allmänt –Inga väsentliga noteringar. n Justeringsposter –SPPs beräkning av pensionsskuld är 40,4 mkr medan bolaget redovisar och hävdar att skulden maximalt kan uppgå till 38,4 mkr. Ett bestridande har skickats till SPP för vidare utredning. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Inga väsentliga noteringar. n Justeringsposter –SPPs beräkning av pensionsskuld är 40,4 mkr medan bolaget redovisar och hävdar att skulden maximalt kan uppgå till 38,4 mkr. Ett bestridande har skickats till SPP för vidare utredning. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

16 # !@ 16 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stockholm Vatten n Allmänt –Ny redovisningsprincip har lett till 27 mkr i lägre intäkter år 2005. Ingen retroaktiv effekt beaktad utan gäller för transaktioner from 2005. –SVAB bedriver ev. rörelsefrämmande verksamhet. (SIWI). Rättslig prövning pågår. Revisorn tar upp denna fråga med styrelsen. –Många rekommendationer från revisorerna kvarstår som ej åtgärdade. n Justeringsposter –6,2 mkr i intäkter borde ha redovisats år 2003 och 2004 avseende SL biogasavtal. Intäkten har nu redovisats år 2005. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Ny redovisningsprincip har lett till 27 mkr i lägre intäkter år 2005. Ingen retroaktiv effekt beaktad utan gäller för transaktioner from 2005. –SVAB bedriver ev. rörelsefrämmande verksamhet. (SIWI). Rättslig prövning pågår. Revisorn tar upp denna fråga med styrelsen. –Många rekommendationer från revisorerna kvarstår som ej åtgärdade. n Justeringsposter –6,2 mkr i intäkter borde ha redovisats år 2003 och 2004 avseende SL biogasavtal. Intäkten har nu redovisats år 2005. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

17 # !@ 17 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stockholms Hamn n Allmänt –Väsentligt förbättrat resultat, främst beroende på ökade intäkter (632 mkr 2005 jmf med 578 mkr 2004). n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Väsentligt förbättrat resultat, främst beroende på ökade intäkter (632 mkr 2005 jmf med 578 mkr 2004). n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

18 # !@ 18 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stadsteatern n Allmänt –Skatteprocesser avseende kulturmoms (avdragsrätt) kan komma att innebära stora återbetalningar av tidigare ej avdragen ingående moms. –Många rekommendationer från revisionen är ej åtgärdade. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Skatteprocesser avseende kulturmoms (avdragsrätt) kan komma att innebära stora återbetalningar av tidigare ej avdragen ingående moms. –Många rekommendationer från revisionen är ej åtgärdade. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

19 # !@ 19 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stockholmshem n Allmänt –I delåret rapporterades ev. nedskrivningsbehov föreligga för tre pågående nybyggnationsprojekt. Två av de berörda projekten (Harholmen och Bogsätra/Hjälmsätra) omfattas en fastighetsombildning under hösten som innebär att nedskrivningsbehov ej längre föreligger. Totalt har nedskrivningar om 55 mkr återförts i årsbokslutet varav 27 mkr hänförliga till år 2004 och 24 mkr till 2005-08-31. Det tredje projektet, Bäverdalen, har nedskrivits med ca 80 mkr (varav 32 mkr år 2004). n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –I delåret rapporterades ev. nedskrivningsbehov föreligga för tre pågående nybyggnationsprojekt. Två av de berörda projekten (Harholmen och Bogsätra/Hjälmsätra) omfattas en fastighetsombildning under hösten som innebär att nedskrivningsbehov ej längre föreligger. Totalt har nedskrivningar om 55 mkr återförts i årsbokslutet varav 27 mkr hänförliga till år 2004 och 24 mkr till 2005-08-31. Det tredje projektet, Bäverdalen, har nedskrivits med ca 80 mkr (varav 32 mkr år 2004). n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

20 # !@ 20 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer St Erik Markutveckling n Allmänt –Redovisning av uppskjuten skatt och fördelning av belopp mellan byggnader och mark bedöms som rimlig. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Redovisning av uppskjuten skatt och fördelning av belopp mellan byggnader och mark bedöms som rimlig. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

21 # !@ 21 2006-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Micasa n Allmänt –Ett antal rekommendationer från revisionen är ej åtgärdade. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Ett antal rekommendationer från revisionen är ej åtgärdade. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

22 # !@ 22 2006-03-13 Uppföljning noteringar intern kontroll och delårsbokslut n Enhetliga principer för identifiering och bedömning av nedskrivningsbehov n Tydligare gränslinjer för utgifter som avser underhåll respektive investeringar n Bokföring av nedskrivningar och andra kostnader behöver ske med samma principer i delårsbokslut som i årsbokslut. I vissa fall tas hänsyn till kostnaderna endast i prognosen. Detta är ej förenligt med god sed (bl a RR 20). n Enhetliga principer för identifiering och bedömning av nedskrivningsbehov n Tydligare gränslinjer för utgifter som avser underhåll respektive investeringar n Bokföring av nedskrivningar och andra kostnader behöver ske med samma principer i delårsbokslut som i årsbokslut. I vissa fall tas hänsyn till kostnaderna endast i prognosen. Detta är ej förenligt med god sed (bl a RR 20).

23 # !@ 23 2006-03-13 n Process för upprättande av (delårs-)bokslut behöver förstärkas i flera dotterbolag n Semesterlöneskuld ska periodiseras enligt god redovisningssed n Rutiner för styrning och uppföljning av stadens och bolagskoncernens policies/riktlinjer behöver utarbetas och systematiseras. n Avtalshanteringen behöver förstärkas i flera av db. n Uppdelning mellan förvaltnings- och rörelsefastigheter behöver tydliggöras n Process för upprättande av (delårs-)bokslut behöver förstärkas i flera dotterbolag n Semesterlöneskuld ska periodiseras enligt god redovisningssed n Rutiner för styrning och uppföljning av stadens och bolagskoncernens policies/riktlinjer behöver utarbetas och systematiseras. n Avtalshanteringen behöver förstärkas i flera av db. n Uppdelning mellan förvaltnings- och rörelsefastigheter behöver tydliggöras Uppföljning noteringar intern kontroll och delårsbokslut

24 # !@ 24 2006-03-13 Övriga frågor n Legal letter och representation letter försenad rapportering n Ny ABL 2006. Bl a behöver bolagsordningar ändras och krav på ytterligare dokument i samband med utdelningar från bolagen n Legal letter och representation letter försenad rapportering n Ny ABL 2006. Bl a behöver bolagsordningar ändras och krav på ytterligare dokument i samband med utdelningar från bolagen


Ladda ner ppt "# 2006-03-13 1 Revision av årsbokslutet i Stadshus AB koncernen år 2005 Magnus Fagerstedt Mikael Sjölander 2006-03-13."

Liknande presentationer


Google-annonser