Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för valnämnd Andreas Fagrell Peter Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för valnämnd Andreas Fagrell Peter Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för valnämnd Andreas Fagrell Peter Carlsson

2 Dagens tidsramar Bensträckare Andrum kl 12 Lunch kl 12.15-13.15 Kaffe 14.45-15.15 Slut ca16.30

3 Innehåll i utbildningen Övergripande – Vad händer när, Nytt regelverk, Statistik och Vem ansvarar för vad Till och med 15 april – Intyg om valsedelsbidrag samt Grupper och kandidater 5 – 9 augusti – Ta emot valmaterial 2-15 september – Röstning och Röstmottagning 15 september – Efter röstmottagningen samt Rapportera valresultat Till och med oktober – Överklagande Kommunikation

4 Vad händer när? (tidplan finns i handboken) Valdistriktsindelning Sept 2012 -- 2012-12-01 Beslut om antal mandat Valdistriktsindelning indelningsändrade enheter Registrera vallokaler Beställning material till valdag och förtidsröstning Ta emot material för valdag och förtidsröstning Utse valförrättare och röstmottagare Förtidsröstning Valdag Anmält till stiftsstyrelsen senast 1 mars 2013 Klart senast 1 februari mars april 5-9 augusti2 sept – 15 sept 2013-09-15 Ta emot grupp- och kandidatförteckningar 23 augusti Ta emot röstlängd 10 september Överlämna handlingar till stiftsstyrelsen Röstkort hos väljarna 28 augusti

5 Nytt vid kyrkovalet 2013 Inget val till församlingar som ingår i pastorat (samfälligheter) – undantag Göteborgs kyrkliga samfällighet Val till kyrkofullmäktige i pastorat sker i en valkrets Ersättarkvoten till kyrkofullmäktige given i kyrkoordningen till ½ Beslut om valdistriktsindelning gäller tills vidare om församlingen inte indelningsändrats/indelningsändras sedan 2010 Stiftsfullmäktige kan välja att ha inskränkt valbarhet vid val till stiftsfullmäktige 1 mars sista dag för anmälan av lokala beslut om antal mandat – reglerna för minsta antal mandat har förändrats

6 Nytt vid kyrkovalet 2013 - fortsättning Stiftsstyrelsen kan efter begäran av valnämnden besluta om att vallokalen får vara öppen under tiden för huvudgudstjänsten 15 april sista dag då ansökan om gruppbeteckning och anmälan av kandidater ska vara hos stiftsstyrelsen 15 april sista dag för beställning av namnvalsedlar 1 augusti sker avstämning till röstlängd och röstkort Enda kravet för vittne vid budröstning är att vittnet ska ha fyllt 18 år

7 Kyrkovalet är stort! 200120052009 Röstberättigade5 975 0005 787 0005 658 000 Antal beslutande organ med direkta val2 0981 8781 765 Unika kandidater52 97347 14344 007 Kandidaturer106 54496 76892 860 Nomineringsgrupper1 3001 3801 455 Valsedelseditioner7 5005 4004 908 Valsedlar tryckta via kyrkostyrelsen185 000 000174 000 000148 000 000 Valnämnder868839782 Valdeltagande14 %12,0 %11,9 %

8 Ansvarsfördelning Kyrkostyrelsen övergripande ansvar för alla direkta val Stiftsstyrelsen övergripande ansvar för de direkta valen i stiftet Valnämnden ansvar för de direkta valens genomförande i församlingen/pastoratet/samfälligheten Svenska kyrkans valprövningsnämnd beslut vid överklaganden 38 kap. 1-3 §§, 10 kap. 9 § KO

9 Utfärda bestämmelser Registrering av gruppbeteckningar för val till kyrkomötet Trycka beställda valsedlar Röstlängd Röstkort med information Övrigt material Mandatfördelning för kyrkomötet It-stöd för valet Utbildning och stöd för stiften Kyrkostyrelsen 38 kap. 1, 16, 21, 27, 32, 37-39, 41-42, 59, 83-84 och 89 §§ KO

10 Stiftsstyrelsen Besluta och fastställa för församlingar och pastorat (samfälligheter) inför valet valdistrikt inskränkning av öppettider på expeditioner för förtidsröstning att vallokalen är öppen under tid för huvudgudstjänst eller annan inskränkning i öppettiderna Fastställa valkretsindelning och antalet fasta valkretsmandat per valkrets (gäller endast stiftsfullmäktige) Registrering av gruppbeteckningar för stift och lokalt Ta emot anmälan av alla kandidater samt registrering av dessa Fastställa grupp- och kandidatförteckningar Ta emot beställning av valsedlar Ta emot och fördela förtidsröster Sammanräkning och mandatfördelning för stift och lokalt (kyrkomötet – sammanräkning) Utbildning och stöd för valnämnder 38 kap. 2, 9, 11, 14, 20, 21, 27, 29-31, 53, 58-59, 70-71, 83-84, och 88 §§ KO

11 Valnämnden (sida 1 av 2) Lokalt ansvar för valet Tillgång till personal (samråda med kh eller ansvarig arbetsledare) Valdistriktsindelning Beslut om röstningslokaler Registrera vallokaler och särskilda röstmottagningsställen öppna på valdagen Utse valförrättare och röstmottagare Ta emot och fördela material inför valet 38 kap. 3, 5, 20, 50, 52 och 58 §§ KO, 12-15, 24, 37, 48, 50, 58, 74 §§ SvKB 2012:1

12 Valnämnden (sida 2 av 2) Instruktioner till/utbildning av valförrättare och röstmottagare Tillhandahålla dubblettröstkort Råd och stöd under röstningen Sena rättningar i röstlängden Registrera valresultatet Ta emot och vidarebefordra röster, röstlängd och protokoll – från vallokalerna till stiftsstyrelsen Informationsansvar 38 kap. 3, 5, 20, 50, 52 och 58 §§ KO, 12-15, 24, 37, 48, 50, 58, 74 §§ SvKB 2012:18

13 Svenska kyrkans valprövningsnämnd Prövar överklaganden av val Får besluta om omval Väljs av kyrkomötet Ordföranden är domare Ytterligare sex ledamöter 15 kap., 38 kap. 90, 93-94 §§ KO

14 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Röstningslokaler Det finns tre olika typer av röstningslokaler Vallokal Expedition för förtidsröstning Särskilda röstmottagningsställen (före valdagen, och på valdagen) Före 1 april måste valnämnden fatta beslut om vallokal och särskilda röstmottagningsställen på valdagen, inklusive öppettider för dessa, och registrera i Vallokalssystemet. Då dessa ska tryckas på röstkortet. Beslut om expeditioner för förtidsröstning och andra särskilda röstmottagningsställen än de på valdagen fattas lämpligen även dessa vid denna tid. 14 § SvKB 2012:18

15 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Karlsson, Karl KARLVÄGEN 1 123 45 KARLSTAD Under mars ska vallokal och tider för röstning i vallokalen registreras i Vallokalssystemet

16 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Under mars ska även särskilda röstmottagningsställen på valdagen och tider för röstning där registreras i Vallokalsystemet

17 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Ansvarsfördelning röstningslokaler

18 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Vallokal - plats En för varje valdistrikt Kan vara gemensam för flera valdistrikt Risk för sammanblandning och omval Valnämnden beslutar vilken lokal Tillgänglighet Geografiskt Fysiskt Skyltning Tid och plats på röstkortet Valnämnden registrerar senast 1 april i Vallokalssystemet 38 kap. 50 § KO; 14 § SvKB 2012:18

19 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Vallokal - tider Valnämnden beslutar inom givna ramar Öppet minst 6 timmar Ej tid för huvudgudstjänst Alltid öppet 18-20 valdagen Stiftsstyrelsen kan medge undantag från stängt under huvudgudstjänsten från öppet minst 6 timmar Valnämnden registrerar för varje valdistrikt senast 1 april 14 och 15 §§ SvKB 2012:18

20 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Vallokal - valförrättare Valnämnden utser Minst 3 i varje vallokal Ordförande/ordförandes ersättare tjänstgör alltid Inga formella valbarhetskrav Häftet valförrättare 38 kap. 52 § KO; 20 § SvKB 2012:18

21 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Material till röstningen Vallokalens utrustning Valurnor för varje valdistrikt – kommunen ? Valskärmar/avskilt utrymme – kommunen ? Röstlängd Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas valsedlar Grupp- och kandidatförteckningar Protokoll Kuvert Valbestämmelser Förslutningsmaterial 38 kap. 42, 45 och 51 §§ KO; 21-24 och 50 §§ SvKB 2012:18

22 Valnämndsmaterial 1 mars – brev och beställningsblankett utskickat 1 april – svar inkommit till valkansliet Alla måste skicka in Adresser rättas/korrigeras i organisationsregistret Distribueras i början av augusti (5-9/8) 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013

23 Expedition för förtidsröstning - allmänt Gäller alla väljare i hela landet Minst en expedition i varje pastorat/församling Valnämnden beslutar Samråd med kyrkoherden Röstmottagare Valnämnden beslutar Bör vara samråd med kyrkoherden Minst två tjänstgörande Häftet röstmottagare Valnämnden beslutar om öppethållande inom givna ramar Vardagar 2-11 september (även lördagen) Minst tre timmar varje dag Därutöver klockan 17-20 minst en kväll varje vecka, ej 11 september Stiftsstyrelsen får inskränka 38 kap. 48, 50, 52 och 53 §§ KO; 20 § SvKB 2012:18

24 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Expedition för förtidsröstning - utrustning Valurna/motsvarande Valskärmar/avskilt utrymme Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas valsedlar Grupp- och kandidatförteckningar - tillgång till alla (kommer att finnas på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval - det krävs alltså tillgång till internet, gärna med utskriftsmöjlighet) Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar Alla pastorsexpeditioner Blanka valsedlar Material för brevröstning 38 kap. 42, 45 och 51 §§ KO; 23-24 och 50 §§ SvKB 2012:18

25 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Särskilt röstmottagningsställe - allmänt Gäller röstande inom valnämndens ansvarsområde Kan anordnas 28 augusti – 15 september (rek: från 2 sept) Stängningstid på valdagen så att röster kan lämnas i tid i vallokalen Valnämnden beslutar Att anordna Vilken lokal Öppettider (minst två timmar sammanhängande) Röstmottagare (minst två tjänstgörande) Valnämnden registrerar senast 1 april de som är öppna på valdagen Häftet röstmottagare 48, 50 och 52 §§ KO; 14, 18 och 19 § SvKB 2012:18

26 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Särskilt röstmottagningsställe - utrustning Valskärm Valurna/motsvarande Blanka valsedlar Plats för nomineringsgruppers valsedlar för alla val Grupp- och kandidatförteckningar för alla val i församlingen/pastoratet Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar 38 kap. 42, 45 och 51 § KO; 23, 24 och 50 §§ SvKB 2012:18

27 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013 Vallokalssystemet Systemet finns på internwww.svenskakyrkan.se under fliken IT-system Behörighet ges av den lokala behörighetsadministratören Behörigheten handläggare organisationsregistret ger också behörighet till Vallokalssystemet Instruktioner för att använda systemet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/valnämnd Vallokalssystemet används för valdistriktsindelning och för registrering av vallokaler och särskilda röstmottagningsställen på valdagen Registreringarna i systemet är facit för den information som trycks på röstkortet Informera kyrkoherden eller annan arbetsledare om ni vill ha hjälp av personal på expeditionen med registreringen

28 Stöd och hjälp Frågor om vallokaler och särskilda röstmottagningsställen kan ställas till stiftets valpersonal Frågor om handhavande i Vallokalssystemet kan ställas till kanslistöd på 018-16 97 00 eller kanslistod@svenskakyrkan.se 1 mars 2013 till och med 31 mars 2013

29 1 oktober 2012 till och med 15 april 2013 Intyg om valsedelsbidrag Kyrkofullmäktige, samfällda kyrkofullmäktige eller indelningsdelegerade kan besluta att bidrag till (vita) valsedlar ska utgå till nomineringsgrupper som är eller genom valet blir representerade i det beslutande organet. För att nomineringsgruppen ska få bidraget behöver en behörig företrädare skriva på gruppens beställning av valsedlar. Beställningar av valsedlar ska vara inkomna till stiftsstyrelsen senast den 15 april 2013. Moderata samlingspartiet har bytt namn till Borgerligt alternativ och Folkpartister i Svenska kyrkan har bytt namn till Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK. Både Borgerligt alternativ och Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK räknas som att de finns i de beslutande organ där Moderata samlingspartiet och Folkpartister i Svenska kyrkan idag finns. 38 kap. 33 § KO; 9-10 §§ SvKB 2012:18

30 Grupper och kandidater Finns drygt 1 400 registrerade grupper 15 april sista dag för ansökan om registrering och anmälan kandidater att ha kommit in till stiftsstyrelsen Förlängning till 15 maj när för få kandidater anmälts Företrädare i stift och kontaktpersoner anmäls på nytt Besked angående nytt ombud inom tre veckor Avregistrering om det inte ska ske något val den församling eller det pastorat som gruppbeteckningen avser Hjälp med utläggning av valsedlar för stiftsfullmäktige och kyrkomötet Ingen beställning av ”brevröstningspaket” 2012 till och med 15 april 2013 38 kap. 21, 24, 26 och 30 §§ KO; 3-4 §§ SvKB 2012:18

31 Registrering av gruppbeteckning Obligatoriskt Ansökan stiftsstyrelsen tillhanda senast 15 april Vid för få anmälda kandidater förlängd tid till 15 maj Stöd för registrering Ombud ska finnas Gäller även ”lägre” nivåer Kyrkostyrelsen och stiftsstyrelserna beslutar Namn på valområde i beteckningen - ej de som registreras för kyrkomötet Ej förväxlingsbara namn Ej olämpliga namn 2012 till och med 15 april 2013 38 kap. 21-27 och 30 §§ KO

32 Anmälan av kandidater Obligatorisk föranmälan Anmälan till stiftsstyrelsen av alla kandidater Ombud, företrädare i stift eller kontaktperson får anmäla Godkännande från kandidat Nomineringsgruppen ansvarar för valbarhet Anmälan inkommen till stiftsstyrelsen senast 15 april Vid för få kandidater anmälda förlängd till 15 maj 2012 till och med 15 april 2013 38 kap. 28-31 §§ KO, 5 § SvKB 2012:18

33 Valsedlar - tryckning Kyrkostyrelsen trycker på begäran Nomineringsgrupper beställer via - ombud - företrädare i stift eller kontaktperson i församling/pastorat Senast 15 april Bör beställas när kandidater anmäls Korrektur via stiften - i regel 10 dagar Bidrag – är eller blir representerad, om beslut finns av det beslutande organet Intyg om bidrag – annars betala Leveransadress för att ta emot Levereras juni - juli 2012 till och med 15 april 2013 38 kap. 32 och 33 §§ KO; 7-11 §§ SvKB 2012:18

34 Ta emot material som behövs för röstningen 5-9 augusti kommer det material som beställts från kyrkostyrelsen såsom blanka valsedlar, kuvert, förslutningsmaterial med mera När materialet kommer ska förpackningarna öppnas för att kontrollera att allt som beställts finns med – om material saknas kontakta valkansliet på kyrkoval@svenskakyrkan.se Säkerställ att övrigt material som behövs för röstningen finns tillgängligt såsom valskärmar och valurnor Någon måste finnas tillgänglig för att ta emot materialet när det kommer! 5 - 9 augusti 2013

35 Röstning Under perioden 2 – 14 september är det möjligt med förtidsröstning Den 15 september är det möjligt att rösta på valdagen De som kan rösta är de röstberättigade Det är möjligt att rösta på de grupper och kandidater som finns upptagna på de grupp- och kandidatförteckningar som stiftsstyrelsen fastställt Det går att använda namnvalsedlar eller blanka valsedlar 2 - 15 september 2013

36 Rösträtt Tillhöra Svenska kyrkan 16 år senast på valdagen Vara folkbokförd inom det område valet avser Icke-territoriella församlingar är ett undantag Upptagen i röstlängden Avstämning sker 1 augusti 2 - 15 september 2013 33 kap. 2, 3 §§, 38 kap. 37 § KO

37 Valbarhet 2 - 15 september 2013 Tillhöra Svenska kyrkan Folkbokförd inom det område valet avser Valbarhet kan inskränkas till valkretsen vid val i stift Valbarheten är inskränkt till valkretsen/stiftet vid val till kyrkomötet 18 år senast valdagen Döpt eller tidigare förtroendevald (Upptagen på grupp- och kandidatförteckningen) Ej ledande befattning 33 kap. 4-9 §§, 38 kap. 19 a, 28 och 31 §§ KO

38 Valsedlars innehåll och utseende 2 - 15 september 2013 Gruppbeteckning obligatorisk Bör anges Kandidatnamn under varandra, med identifieringsbeteckning Valsedelsfärger Vit – kyrkofullmäktige (pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat) Rosa - stiftsfullmäktige Gul - kyrkomötet 38 kap. 34 och 35 §§ KO, SvKB 2012:19

39 Valsedlars utseende 2 - 15 september 2013 SvKB 2012:19

40 Nomineringsgruppernas valsedlar 2 - 15 september 2013 Det ska finnas utrymme för nomineringsgruppernas valsedlar vid alla röstningslokaler För lokala val är valsedlarna gruppernas helt egna ansvar För val till stift och kyrkomöte ska valnämnderna hjälpa till att lägga ut valsedlar för alla som deltar i valen Gruppernas ansvar att skicka till valnämnden Valsedlarna ska vara hos valnämnden en vecka innan röstningen påbörjas Grupperna får leveransadresser till valnämnderna och antal röstberättigade Valsedlarna ska läggas ut vid särskilda röstmottagningsställen och vallokaler Alla grupper ska behandlas lika Det finns idag 19 grupper registrerade för val till kyrkomötet 14 av dessa deltog i kyrkomötesvalet 2009 13 av dessa är representerade i kyrkomötet och är berättigade till valsedelsbidrag 24 § SvKB 2012:18

41 Blanka valsedlar 2 - 15 september 2013 Valsedlar med enbart valbeteckning Ska finnas där röstning äger rum Ingår även i ”brevröstningspaketet” Gruppbeteckning måste skrivas för att valsedeln ska bli giltig Anmälda kandidater (för gruppen) vars namn skrivs får personröst Första tre namnen får personröst om flera skrivs 38 kap. 32, 36 och 51 §§ KO, 24 § SvKB 2012:18

42 ”Brevröstningspaket” 2 - 15 september 2013 3 valkuvert 3 blanka valsedlar Kuvert för brev- och budröstning Omslagskuvert (fönster) att skicka till stiftsstyrelsen Svarspost Informationsblad 38 kap. 32, 42, och 54 §§

43 Röstlängd 2 - 15 september 2013 En för varje valdistrikt (kan vara flera volymer) Högst 3 000 väljare i varje volym Avstämning 1 augusti Viktigt att aktuella uppgifter är registrerade i Kbok om tillhörighet och dop Rättelse Röstkortet är underlaget Begärs skriftligt hos kyrkostyrelsen Senast 3 september Överklagande och beslut före valet Valnämnden kan föra in rättelse på uppdrag av kyrkostyrelsen Till valnämnden 10 september Kontakta valkansliet om röstlängden inte kommit 11 september 33 kap. 3 §, 38 kap. 37, 41 och 41 a §§ KO, 22 § SvKB 2012:18

44 Röstkort 2 - 15 september 2013 Avstämning 1 augusti i Kbok Hos väljarna senast 28 augusti A5-format Var och när röstning på valdagen Vallokal Eventuella särskilda röstmottagningsställen på valdagen Dubblettröstkort beställs hos kyrkostyrelsen eller via valnämnden Telefon 018-16 96 00 Brev – Valkansliet, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala E-brev – kyrkoval@svenskakyrkan.se Webben – www.svenskakyrkan.se/kyrkoval Dubblettröstkort skickas alltid till folkbokföringsadressen eller lämnas ut efter id- kontroll Röstkort är obligatoriskt vid förtidsröstning – bör tas med till vallokal 38 kap. 38-40 och 47 §§ KO, 13 § SvKB 2012:18

45 Personröst 2 - 15 september 2013 Ruta för kryss på valsedeln Högst tre markeringar Tillskrivna namn på blank valsedel räknas Strykning ”syns” inte Krav för att personligt röstetal skall fastställas Kyrkofullmäktige - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Stiftsfullmäktige - minst 5% av gruppens röster ( minst 50 röster) Kyrkomötet - minst 5 % av gruppens röster Om väljaren inte avger någon personröst – räknas ingen personröst på den valsedeln 38 kap. 35, 36, 61, 64 och 77 §§ KO

46 Möjligheter att rösta 2 - 15 september 2013 Förtidsröstning på en expedition i varje pastorat - för alla (2-11 september) på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/pastoratet (samfälligheten) brevröstning (2-10 september) På valdagen 15 september 2013 i vallokalen på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/pastoratet (samfälligheten) Bud kan lämna brevröst i alla slags röstningslokaler endast på expedition för förtidsröstning inom egna valnämndens ansvarsområde enklare med postbefordran så länge det går 38 kap. 48, 53 §§ KO

47 Hur röstning skett tidigare 2 - 15 september 2013 200120052009 Antal röstande845 000685 000672 000 I vallokal och på särskilt röstmottagningsställe 732 000 86,7 % 610 000 89,1 % Ingen uppgift På expeditioner för förtidsröstning87 000 10,3 % 67 500 9,9 % Ingen uppgift Brevröstning25 700 3 % 7 300 1,1 % 6 000 0,9 % 1997 Antal röstande - 580 000, Poströster - 125 000; 21,5%

48 2 – 11 september 2013 Förtidsröstning Expeditioner för förtidsröstning En expedition i varje pastorat/församling Valnämnden beslutar om expedition efter samråd med kyrkoherden Minst tre timmar/vardag 2-11 september och minst två kvällar Stiftsstyrelsen kan inskränka tider i enskilt fall Valnämnden utser röstmottagare Särskilda röstmottagningsställen Valnämnden beslutar Gäller hela pastoratet (församlingen som inte ingår i pastorat) Kan ordnas hela tiden t.o.m. valdagen Brevröstning själv och via bud Den som är utomlands kan skicka brevröst till kyrkostyrelsen Häftet röstmottagare

49 2 – 15 september 2013 Brevröstning via postbefordran 28 augusti - 10 september Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen lägst 18 år Skickas till stiftsstyrelsen med röstkortet i särskilt kuvert Från utlandet skickas till kyrkostyrelsen i vanligt kuvert Går via en och samma postterminal, fördröjning Väljare utomlands skickar till kyrkostyrelsen 38 kap. 54 och 57 §§ KO; SvKB 2012:18 49 §

50 2 – 15 september 2013 Budröstning (brevröstning via bud) Kan lämnas i väljarens vallokal på ett särskilt röstmottagningsställe inom den församling eller pastorat som väljaren tillhör, eller på en expedition för förtidsröstning inom den församling eller pastorat som väjaren tillhör 28 augusti - 15 september (e gentligt behov 11 - 15 september) Bud – lägst 18 år ska intygas när rösten lämnas Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen – lägst 18 år Budet måste ha med sig röstkortet vid förtidsröstning 38 kap. 55-57 §§ KO

51 2 – 15 september 2013 Gemensamt för all röstmottagning Offentlig Ej propaganda Kontroll av vilka val rösträtt gäller Röstning samtidigt i alla val (gäller endast vid förtidsröstning) Valkuvert delas ut i rätt antal Valsedlar läggs i valkuvert bakom skärm Ej ta emot felaktiga valkuvert ett valkuvert för varje slag av val ej obehörig märkning ej vikt valsedel endast en valsedel 38 kap. 44, 45 och 48 §§ KO; 25, 28-30, 38-40 §§ SvKB 2012:18

52 2 – 15 september 2013 Röstmottagning vid förtidsröstning Minst två röstmottagare Valkuvert och röstkort läggs i fönsterkuvert Väljarens namn och stift antecknas När ett bud lämnar rösten budet antecknar personuppgifter och intygar granskning att kuvertet för brev- och budröstning är korrekt kuvertet för brev- och budröstning samt röstkortet läggs i fönsterkuvert Fortlöpande anteckningar Säker förvaring av fönsterkuvert och anteckningar 20, 38-46 och 50 §§ SvKB 2012:18

53 2 – 15 september 2013 Handlingar från expedition för förtidsröstning Väljare inom valnämndens ansvarsområde (församlingen/pastoratet) fönsterkuvert sorteras på distrikt lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar Väljare utanför valnämndens ansvarsområde sorteras på stift skickas till stiftsstyrelserna sista försändelserna 11 september Anteckningarna till valnämnden 47, 48 och 50 §§ SvKB 2012:18

54 2 – 15 september 2013 Handlingar från särskilt röstmottagningsställe Förtidsröstning fönsterkuvert sorteras på distrikt lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar På valdagen fönsterkuverten sorteras på distrikt lämnas till ordföranden i vallokalen om möjligt innan röstning avslutats där Anteckningarna lämnas till valnämnden 47-48, 50 §§ SvKB 2012:18

55 15 september 2013 Valnämnden - valdagen Kontrollera att allt och alla på plats Tillgänglig för frågor Ta emot och vidarebefordra handlingarna från vallokalerna från särskilt röstmottagningsställe Preliminär rapportering av preliminär räkning enligt anvisningar 48 och 50 § SvKB 2012:18

56 15 september 2013 Valförrättarna Minst tre tjänstgörande Ordförandens särskilda ansvar ta emot förtidsröster se till och visa att varje valurna tom när valförrättningen börjar leda valförrättningen att protokollet förs på rätt sätt 16, 20, 48 och 60 §§ SvKB 2012:18

57 15 september 2013 Valförrättarnas huvuduppgifter Se till att all utrustning finns på plats Kontroll av ordning Dela ut valkuvert och anvisa valskärm Ta emot röster Pricka av i röstlängd Dokumentera via protokollet Preliminär sammanräkning 38 kap. 58 § KO; 26-31, 50 och 60 §§ SvKB 2012:18

58 15 september 2013 En vallokal

59 15 september 2013 Valförrättning i vallokal Valförrättningen påbörjas Dela ut valkuvert och anvisa valskärm (kontrollera rösträtt) Väljaren avger sin röst Ta emot röster, rätt antal och för rätt val Pricka av i röstlängd Dokumentera via protokollet Röstning avslutas 38 kap. 58 § KO; 26-31, 50 och 60 §§ SvKB 2012:18

60 15 september 2013 Särskilt om röstmottagning i vallokal Identitetskontroll röstkort, legitimation, eller vara känd av valförrättarna När ett bud lämnar rösten budet antecknar personuppgifter och intygar granskning att ytterkuvertet för brev- och budröstning är korrekt om krav uppfylls öppnas ytterkuvertet korrekta valkuvert läggs i valurna felaktiga valkuvert lämnas tillbaka i igenklistrade kuvert riktiga ytterkuvert ska vidarebefordras till stiftsstyrelsen 38 kap. 47 och 56 §§ KO; 28-37 §§ SvKB 2012:18

61 15 september 2013 Hantering av förtidsröster i vallokalen I Antal av varje slag antecknas Granskning väljaren i röstlängden endast ett fönsterkuvert inte röstat i vallokalen – trots allt fönsterkuvert inte öppnats försäkran på kuvert för brev- och budröstning bevittnat av två kontroll endast ett kuvert för brev- och budröstning korrekta fönsterkuvert/kuvert för brev- och budröstning öppnas och valkuverten granskas högst ett valkuvert för varje val ej obehörig märkning ej flera valsedlar 54 – 56 §§ SvKB 2012:18

62 15 september 2013 Hantering av förtidsröster i vallokalen II När granskning av kuvert är klar Avprickning i röstlängden av de korrekta förtidsrösterna Lägga valkuverten i valurnan Felaktiga kuvert med tillhörande handlingar till stiftsstyrelsen Om alla valkuvert i en förtidsröst inte kan godkännas ska dessa läggas tillbaka i sitt (eller sina) kuvert tillsammans med röstkortet. Kuvertet med sina valkuvert och sitt röstkort läggs i Omslagskuvert för kuvert som ska bevaras efter granskning i vallokalen (11i). Förtidsröster som kommer för sent skickas oöppnade till stiftsstyrelsen 57 - 58 §§ SvKB 2012:18

63 15 september 2013 Preliminär sammanräkning Påbörjas omedelbart efter att röstningen avslutats Görs utan avbrott Alla valkuvert i valurna innan räkningen påbörjas Stämma av valkuvert och röstlängd anteckna sannolik orsak till eventuell skillnad Varje val räknas för sig valet till kyrkomötet räknas först och resultatet rapporteras omgående övriga val räknas och rapporteras Rapportering ske antingen via telefon eller internet Godkända valsedlar sorteras, buntas och läggs i omslag gruppvis 38 kap. 58 § KO; 59-60 §§ SvKB 2012:18

64 15 september 2013 Ogiltiga valsedlar i vallokalen Om ett valkuvert i valurnan innehåller flera valsedlar läggs dessa tillbaka i valkuvertet och valkuvertet läggs i Omslagskuvert för valsedlar som inte godkänts vid granskning i vallokalen (11j) Ogiltiga om valsedlarna saknar gruppbeteckning har mer än en gruppbeteckning är avsiktligt märkt (har en gruppbeteckning som inte finns på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen) Hellre fälla än fria Ej kontroll av namn och personröster 38 kap. 60 § KO, 59 § SvKB 2012:18

65 15 september 2013 Efter sammanräkningen Protokollet görs klart och justeras Följesedeln fylls i Handlingar lämnas till valnämnden anvisningar från valnämnden Valnämnden lämnar till stiftsstyrelsen närmare anvisningar från stiftsstyrelsen Resultat från sammanräkningen rapporteras via telefon till stiftet via internet 38 kap. 58 § KO; 60, 74 §§ SvKB 2012:18

66 2013 (mest april till och med oktober) Överklagande Förberedande åtgärder överklagas särskilt av berörda särskilda tider Överklagande av valet av röstberättigade i det specifika valet enligt röstlängd tidigast dagen efter valdagen senast 10 dagar efter avslutning Skrivelse med överklagande till beslutsinstans Bifall: ny sammanräkning eller omval om fel kan ha påverkat valutgången 38 kap. 90-94 §§ KO

67 Alltid Kommunikation Alltid

68 2012 - 2013 Svenska kyrkans kommunikationsplattform Kommunikationsvision: En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Kärnvärden: Närvaro Öppenhet Hopp https://internwww.svenskakyrkan.se/kommunikationsplattformen

69 2012 - 2013 Ta vara på mötet Ge mötet positivt innehåll Tips till församlingar: Kontaktkort vid röstningstillfället. Tack för att du röstat-annons i lokaltidning, församlings- tidning och/eller på webben.

70 2012 - 2013 Extern valwebb Målgrupper: Röstberättigade Media Valnämnder Nomineringsgrupper www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

71 2012 - 2013 Inomkyrklig valwebb Målgrupp: Alla kyrknätsanslutna Anställda Kyrkoherdar/chefer Informatörer Expeditionspersonal Kompletterat med: Inspirationsmaterial, E-brev till informatörer/kyrkoherdar http://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval

72 15 september 2013 Olika roller (på valdagen) Nomineringsgrupper: Möter väljare Utanför vallokalen (inkl plats för valsedlar). Valnämnden: Genomför valet Ansvarar i vallokalen Församlingen: Visar medlemsomsorg Har gudstjänst och ev. fest-i-val.

73 september 2013 Värdskap – bemötande Vem möter väljaren ? Röstmottagare Valförrättare Lokalen Församlingsmedarbetare Kommunikatörer


Ladda ner ppt "Utbildning för valnämnd Andreas Fagrell Peter Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser