Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2015. Utgår från Linnéuniversitetets vision och strategi 2015-2020, En resa in i framtiden Innehåller regeringens återrapporteringskrav.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2015. Utgår från Linnéuniversitetets vision och strategi 2015-2020, En resa in i framtiden Innehåller regeringens återrapporteringskrav."— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2015

2 Utgår från Linnéuniversitetets vision och strategi 2015-2020, En resa in i framtiden Innehåller regeringens återrapporteringskrav och följer regelverket Uppföljning av Linnéuniversitetets övergripande verksamhetsplan 2015 Intervjuer fakulteterna/NLU Skriftlig inrapportering från universitetsförvaltningen m.fl.

3 Övergripande mål 2015-2020 – vad är nytt för 2015 nyfikna, nytänkande och kunniga studenter och medarbetare  Kreativa kunskapsmiljöer med koppling mellan forskning och utbildning börjar bildas på fakulteterna  Andelen disputerade ökar utmanande utbildningar med hög samhällsrelevans  Utveckling av ett nytt kvalitetssystem för utbildning har påbörjats  Flera nya utbildningsprogram som möter samhällsbehov har utvecklats framstående vetenskaplig och konstnärlig forskning till nytta för samhällsutvecklingen  Andel extern forskningsfinansiering ökar  Vetenskapliga publikationer/citeringar ökar  Regeringens rekryteringsmål för andel kvinnliga professorer är uppnått  Antalet företagsdoktorander har ökat engagemang för samhällsutmaningar, innovationer och hållbar tillväxt  Kommitté för samhällelig drivkraft har bildats och genomfört två utlysningar av strategiska medel för samhällelig drivkraft  Förberedelser för ISO-certifiering av miljöledningssystemet har påbörjats  Projekt för validering av nyanländas kunskaper och nationellt nätverk har kommit igång  Ledarskapsakademin har fått nio miljoner från – Familjen Kamprads stiftelse  Finansieringen från KK-stiftelsen har ökat  Ny stor uppdragsutbildning: treårig farmaceututbildning för tre olika apotek närhet mellan människor  Universitetsstyrelsen har beslutat om samlad lokalisering av universitetets lokaler i Kalmar vid Universitetskajen  Projektet Global classroom har börjat ta form en internationell och mångkulturell kunskapsmiljö  Inresande helårsstudenter för betalstudenter och freemovers ökar  Nya utbildningsprogram med engelska som undervisningsspråk har startat

4 Kreativ kunskapsmiljö En resa in i framtiden – Linnéuniversitetets vision och strategi 2015-2020: Utmanande utbildningar och framstående forskning är tillsammans med samhällelig drivkraft och globala värden hörnstenar som integrerat skapar en kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda. Fakulteterna har börjat forma kreativa kunskapsmiljöer t ex Koppla ihop forskning och utbildningen Nämnden för lärarutbildningens strategi för forskningstilldelning Beslut om universitetskajen i Kalmar

5 Utmanande utbildningar Positiv utveckling: Följer planen för utvärdering av huvudområden (kvalitetsprojektet 2014-2016) – nytt kvalitetssystem på gång Linnébarometern för tredje året Utveckling av utbildningsutbudet Jobba vidare med… Under takbeloppet med 20 Mkr – regeringens satsning på prioriterade utbildningar Tre indragna examensrätter av UKÄ

6 Helårsstudenter och helårsprestationer Helårsstudenter, hst Helårsprestationer, hpr

7 Framstående forskning Positiv utveckling: Andel externa medel ökar Beviljade medel från KK-stiftelsen ökar Vetenskapliga publikationer/citeringar ökar Lnu publicerar sig bra utifrån samlade de samlade resurserna i jämförelse med rikssnittet Påbörjat förberedelser för UKÄ granskning av forskarutbildningen Uppdragsarkeologin – företagsforskarskolan har kommit igång Jobba vidare med… ”Lägger pengar på hög” (överskott i forskningen, oförbrukade bidrag) Beviljade medel 2015 för större finansiärer sjunker sammantaget Den nedåtgående spiralen forsätter – vår andel av sektorns resurser sjunker Professionsutbildningarnas forskningsbas?

8 Samhällelig drivkraft Positiv utveckling: Ny kommitté för samhällelig drivkraft och ny policy Genomgång av samverkansaktivitetet (Vinnova) Innovationskontoret högsta kvalitet i Vinnovas utvärdering Valideringssatsningen Ny uppdragsutbildning 3-årig farmaceututbildning – tre apoteksbolag Fler beviljade KK-projekt och förlängning expertkompetens för innovation Det entreprenöriella universitetet – open har etablerats (Tillväxtverket) Jobba vidare med… Uppdragsutbildning

9 Globala värden Positiv utveckling: Sommaruniversitetet Ökning betalstudenter och freemovers (hst) Förberedelse för ISO-certifiering Jobba vidare med… Inresande avtalsstudenter fortsätter att minska

10 Kompetensförsörjning Positiv utveckling: Andelen disputerade ökar Uppnått regeringens rekryteringsmål om 33 % kvinnliga professorer (utfall 41%) Internationella rekryteringar ökar Jobba vidare med… Svårigheter att rekrytera personal inom professionsutbildningarna Sjukfrånvaron ökar, särskilt för kvinnor Fler professorer, ålder och kön Stöd till forskningsledare

11 Andelen disputerade av totalt antal lärare

12 Professorer 2012-2015 Regeringens rekryteringsmål kvinnliga professorer: 36% Utfall:41% Totalt antal professorsrekryteringar under perioden:61

13 Professorer

14 Verksamhetens intäkter 2015: 1 717 Mkr (2014:1 654 Mkr) Andel extern forskningsfinansiering: 2015: 40 % (2012:34%)

15 Resultaträkning (Mkr) UTFALL 2015 PROG- NOS 2Avvikelse UTFALL 2014Avvikelse VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter från anslag 1 306,7 1 305,90,8 1 277,029,7 Avgifter och andra ersättningar 203,9 183,820,1 202,51,4 Intäkter av bidrag 205,6 201,73,9 171,733,9 Finansiella intäkter 0,6 0,7-0,1 3,0-2,4 Summa intäkter 1 716,8 1 692,124,7 1 654,262,6 VERKSAMHETENS KOSTNADER Kostnader för personal 1 122,0 1 124,7-2,7 1 074,647,4 Kostnader för lokaler 189,0 198,8-9,8 193,0-4,0 Kostnader för övrig drift 329,2 328,50,7 319,99,3 Finansiella kostnader 1,9 1,30,6 0,81,1 Avskrivningar 31,6 30,80,8 34,5-2,9 Summa kostnader 1 673,7 1 684,1-10,4 1 622,850,9 VERKSAMHETSUTFALL 43,1 8,035,1 31,411,7

16 Intäkter

17 Verksamhetsutfall

18 Utbildning till ett värde som överstiger eller understiger internt takbelopp 2015, tkr

19 Uppdragsutbildningen Tabell 33. Intäkter i uppdragsutbildning, tkr 201520142013 Polisutbildningen53 16461 30866 449 Fortbildning av journalister26 76520 65921 357 Rektorsutbildningen17 36316 76013 301 Pedagogik och utbildningsvetenskap 4 8826 3587 669 Matematikdidaktik2 7341 9067 209 Sjöfartshögskolan19 24518 6549 652 Övriga verksamheter20 71814 60627 193 144 871140 251152 830

20 Resultat per fakultet 2015, Mkr

21 Universitetsgemensamma funktioner, Mkr


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2015. Utgår från Linnéuniversitetets vision och strategi 2015-2020, En resa in i framtiden Innehåller regeringens återrapporteringskrav."

Liknande presentationer


Google-annonser