Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap BASGRUPPER  Grupp 1 - Isabell, Caroline, Ulrica (Förskola)  Grupp 2 - Taraneh, Erica, Camilla  Grupp 3 - Anna.N, Mike,Emma.S, Linda Haga  Grupp 4 - Jazmin, Linda H, Arnela  Grupp 5 - Magnus, Emil  Grupp 6 - Rexhep, Anna.M, Ida  Grupp 7 - Anna.J, Ann-Sofie, Monica, Lydia  Grupp 8 – Annica, Annika.B, Anna-Carin, Monika.K

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Att förändra lärares undervisning 1.Lärare måste få ”ventilera sin sanning” 1.Ingen utmaning = Ingen utveckling = mod 2.Auskultationer och obligatorisk läsning samt uppföljning 3.Pedagogisk relation – Kultur på enheten för att leda sina kollegor

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Att förändra lärares undervisning 5. Bättre resultat – den bästa motivatorn för lärare 6. Utgå från elevernas behov. Inte lärarnas behov – Timperley 7. Tid och avgränsning – ”LESS is MORE” 8. Vikten av att kunna mäta framgång – vetenskapligt förhållningssätt

5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Förmiddagens upplägg Kl.10.30-12.15 Diskussion i basgrupper – vi delar upp oss!  Uppdragen – Timperley/Avgränsning/Mätbarhet  Ann S. Pihlgrens uppgift – uppföljning Lunch Kl.12.15-13

6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Eftermiddagens upplägg Kl.13-14 Intro i samtalsmetodik Kl.14-15.30 Praktiska övningar – Fokus på din ”utmaning” Inklusive fika som finns från kl.14.30 Kl.15.30-16 Avslut - PYT inför träff 3 och utvärdering

7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Varför är vi här idag? Syfte Efter avslutad dag ska alla förstelärare och förste förskollärare “äga” sitt uppdrag, d.v.s. ha en tydlig plan för uppdragets arbetsprocess, en trygghet gällande uppdragets innehåll samt en uppfattning om rollen och ansvarsfördelning/samarbetet med rektor/förskolechef. Alla deltagare ska också under dagen få grundläggande kunskaper (teori och praktik) i samtalsmetodik och hur detta kan användas i uppdraget.

8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Nu delar vi upp oss! Återsamling för samtliga kl.13 i Prästkragen

9 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Basgruppsdiskussion 1 - Uppdraget  Timperley – Att utgå från elevernas/barnens behov  Styrdokument  Avgränsning  Resultat/Måluppfyllelse  Kollegialt lärande/Metod 1.Fyll i pappret kortfattat: ”reviderat uppdrag” 2.Lyft en sak per person som du kan ta med dig från din basgruppsdiskussion!

10 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Basgruppsdiskussion 2 - Ann S. Pihlgren  Vad vill rektor/förskolechef ska ha hänt när arbetet är klart?  Vilket innehåll/vilka processer är viktiga att få med?  Vilken återkoppling önskar rektor/förskolechef?  Vilka krav ställer du på rektors/förskolechefs deltagande för att lyckas med uppdraget? I tid?

11 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Samtalsmetodik och kollegahandledning Litteratur: Professionell vägledning – med samtal som redskap Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa Kollegahandledning Per Lauvås, Kristen Hofgaard Lycke och Gunnar Handal

12 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Varför samtalsmetodik? Varför kollegahandledning?  En modell skapar struktur och ett vetenskapligt förhållningssätt  Att bryta traditionen – att inte dela med sig av sin egen kunskap  Professionalism – genom att granska och bli granskad genom samtal och frågor  Att aktivt få pedagoger att uttrycka så mycket som möjligt av den existerande, personliga kunskapen – det blir en gemensam egendom  Pedagoger reflekterar tillsammans för att kritiskt förstå denna kunskap och hur den kan användas/utvecklas/förkastas

13 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Några ”fällor” och tips Existerande grupperingar Ju mer deltagarna har gemensamt desto större chans är att man följer invanda mönster Variation och inte likheter Det är viktigt att lyfta variationer mellan pedagogers undervisning och inte likheter om ni arbetar i ämnesgrupper Vem är handledaren? En förstelärare har troligen högre kompetens vilket ger legitimitet. Handledning mellan kollegor tenderar att variera mer i kvalité Tid och rum Ett frirum för gemensam reflektion skapar inte sig självt. Detta måste skapas genom en tydlig organisation och avgränsning.

14 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Några ”fällor” och tips Att komma överens Ambitionen att nå enighet bör läggas åt sidan. Syftet är att få en pedagog att fatta bättre beslut. Handledning sker alltid efteråt Handledning kan ske före, under och efter. Dokumentation är inte nödvändig Jo, tyvärr. Särskilt i början av processen. Skapar kvalité och status. Ickeverbala redskap Vikten av rumsliga arrangemang, ögonkontakt, hållning och närvaro, följsamhet genom kroppsspråk

15 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Samtalstrappan

16 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Samtalsmodell med tre övergripande faser

17 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Fas 1 Klargörande av problem/utmaning/situation ur pedagogens perspektiv Pedagog i fokus och handledare ställer frågor  Handledaren välkomnar till samtalet och förklarar upplägg (3 faser) och tidsram  Pedagog får klargöra situationen/sitt problem  Fas 1 avslutas med att handledaren tydligt sammanfattar situationen/problemet – eventuellt rättas den till

18 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Handledarens uppgifter och färdigheter i fas 1 Skapa en respektfull och personlig kontakt Ange ramarna Ge stöd att berätta  Lyssna  Omformulera – att fånga upp känslor och fakta från pedagogen  Sammanfatta – sakligt och tydligt  Respektera och spegla pedagogens version – visa att jag förstår  Ställa frågor – öppna frågor, korta, en i taget, inget förhör, inget man redan vet svaret på, gärna kopplingar till tidigare teman  Inleda och avsluta samtal – ange ramarna

19 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Fas 2 Vidga perspektiv – Alternativa sätt att förstå problemet och sätta upp mål Samtalsledaren är drivande genom att ställa frågor till pedagogen  Handledaren försöker få pedagogen att se möjligheter, begränsningar och hinder som pedagogen inte tidigare sett  Fas 2 avslutas med att pedagogen och handledaren ”hjälps åt” att sätt upp realistiska och konkreta mål. Målen ska inte vara ”påtvingade” av handledaren

20 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Handledarens uppgifter och färdigheter i fas 2 Hjälpa pedagogen att skapa konkreta och realistiska mål Identifiera nya sätt att ”göra”, ”kunna” och ”vara”  Verbalisering – att sätta ord på en känsla som inte uttryckts  Konfrontation – ställa frågor om motsättningar i berättelsen  Utmaningar – att hjälpa pedagogen att tänka i nya banor  Listning – att göra + och minus – listor med olika alternativ  Visualisering – att använda ex. papper för att rita och tydliggöra  Rollspel – att handledare och pedagog tar roller för att tydliggöra  Information – viktigt att den är individanpassad

21 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Fas 3 Handlingsplan och stöd för genomförande samt utvärdering Pedagog i fokus och handledare ställer frågor och ger förslag  Pedagog och handledare utarbetar en handlingsplan – handlingar kopplat till målen  Det är en fördel om pedagogen kommer med förslagen  Målen måste vara formulerade så att det går att se om de har uppnåtts eller inte

22 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Handledarens uppgift och färdigheter i fas 3 Formulera strategier för handlingar kopplat till målen (fas 2) Utvärdera och avsluta  Spåna – ”brain-storming” – inga handlingar är dåliga handlingar!  ”Landa” – fastställa handlingar kopplat till målen  Inventering – vilka resurser finns kontra behov? Vad klarar pedagogen av på egen hand? Tidsram?  Utvärdering – Hur har du upplevt detta samtal? Vikten av ärlighet.  Avslut – Att på ett sådant realistiskt sätt som möjligt lyfta fram möjligheter och en överenskommelse om hur och när samtalet följs upp

23 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap En sammanfattning! https://www.youtube.com/watch?v=8fwjXxk8vPg

24 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Praktik – nu testar vi! 1.En person som äger ett problem/utmaning 2.En handledare 3.Minst en observatör 10 minuter per ”problembärare” + 5 minuter ”observatörstid” utifrån modellen samt eventuella konkreta tillägg – mål/handlingar Vi återsamlas: Kl.15.15 Fika finns från kl.14.30!

25 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Pedagogiska trädet Pihlgren, Ann S. (2013). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber.

26 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Lärarstilar förflyttning Låt-gå Elevutforskande Moralistisk Traditionell Byggnadsställningsbyggande (scaffolding) Svagt kognitivt innehåll Starkt kognitivt innehåll

27 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap PYT - Praktisk yrkesteori Inför träff 3: 3, 5, 19 november En modell som kan användas för att belysa och analysera sambandet mellan lärares synliga, konkreta handlingar, d.v.s. vad pedagoger faktiskt gör i klassrummet/barngruppen och principerna/teorierna bakom dessa handlingar.

28 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Praxistriangeln

29 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap P1 – Handlingar – ”Vad du gör” Fundera över till nästa förstelärarträff 3 1.Identifiera ”vad du gör” utifrån återkommande mönster i undervisningen - pedagogperspektiv 2.Identifiera ”vad du gör” utifrån återkommande mönster i ditt förstelärar- förste förskollärarskap  Filma dig själv med en telefon i en lektionsuppstart – 5 minuter  Använda ”lärstilarna” för att förklara ”vad du gör”  Använd det pedagogiska trädet för att koppla dina handlingar till teorier

30 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap EXIT NOTES Kort reflektion! Syfte Efter avslutad dag ska alla fo ̈ rstela ̈ rare och fo ̈ rste fo ̈ rskolla ̈ rare “a ̈ ga” sitt uppdrag, d.v.s. ha en tydlig plan fo ̈ r uppdragets arbetsprocess, en trygghet ga ̈ llande uppdragets inneha ̊ ll samt en uppfattning om rollen och ansvarsfo ̈ rdelning/samarbetet med rektor/fo ̈ rskolechef. Alla deltagare ska också under dagen fa ̊ grundla ̈ ggande kunskaper (teori och praktik) i samtalsmetodik och hur detta kan anva ̈ ndas i uppdraget.

31 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Tack för idag!


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser