Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s fonder och program Kan vi utnyttja dessa bättre? SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-161.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s fonder och program Kan vi utnyttja dessa bättre? SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-161."— Presentationens avskrift:

1 EU:s fonder och program Kan vi utnyttja dessa bättre? SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-161

2 SmartHållbarFör alla EU2020 2014 - 2020 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11. Att förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen Tillväxt 2015-11-16 SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2

3 EU:s fonder och program Regionala planer o strategier -Framtidens Hälso- och sjukvård -Innovation -RUFS -Miljö -- Vatten -Transport -Kultur Projekt Central Baltic - € 122 miljoner Horisont 2020 - € 70 miljarder Kreativa Europa - € 1,3 miljarder Hälsa för tillväxt - € 398 miljoner Programmet för sysselsättning och social innovation - € 815 miljoner Life - € 3 miljarder Fonden för ett sammanlänkat Europa: Energi - €30 miljarder ITK - € 30 miljarder Transporter - € 30 miljarder Urbact - € 60 miljoner Baltic Sea - € 220 miljoner Regionalt strukturfondsprogram Stockholm - € 37 miljoner Socialfonden - € 120 miljoner SmartHållbarFör alla EU2020 Projekt 2015-11-16 SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 3

4 RUFSRUFS InnoIKTKonkurrens CO2RiskResursSysselFattigdomUtbildning PlanerPlaner PlanerPlaner PlanerPlaner ProjektProjekt ProjektProjekt ProjektProjekt ProjektProjekt ProjektProjekt ProjektProjekt BudgetBudget BudgetBudget BudgetBudget Projekt kan växlas upp med inte bara EU:s finansiering utan även internationellt utbyte och uppskalning. SLL och Regionala EuroHealth- Net Healthy Cities Metrex Forum för välfärd Social- departementet Nätverk EU:s fonder och program SmartHållbarFör alla SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-164

5 Partnerskapsöverenskommelsen Övergripande prioriteringar Tematiska mål Havs- och fiskerifonden SocialfondenRegionalfonden Fonden för Landsbygdsutveckling Investeringar i tillväxt och sysselsättning Nationellt Europeiskt territoriellt samarbete Gränsöverskridande Havs- och fiskeri- programmet ESF Åtta regionala program ERUF Åtta regionala program Gräns- regionalt samarbete Sju program Trans- nationellt samarbete Tre program Inter- regionalt samarbete Fyra program Landsbygds- programmet Mellan länderMellan regioner Angränsande länder Region Stockholm € 120 mn EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI) 2014 - 2020 Region Stockholm € 37 mn Central Baltic € 115 mn Östersjö- Programmet € 264 mn Interreg Europa € 359 mn ESPON € 41 mn URBACT III € 74 mn Erasmus+ € 15 md Kreativa Europa € 1,3 md Hälsa för tillväxt € 398 mn Horisont 2020 € 80 md Sammanlänk Europa € 30 md Life € 3 md Transport € 30 md ERUF /ESF Nationellt Program € 136 mn /€ 160 mn Sektorsprogram SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-165

6 EU:s övergripande mål är kända EU:s mål är inte styrande, men de överensstämmer … Stora satsningar inom sjukvården – möjligheter att använda EU:s fonder Internationella och regionala nätverk för att stärka utvecklingskraften - som en källa för att hitta rätt partners i olika projekt. Innovationsfrågorna står högst på agendan och SLL har en viktig roll. EU:s forskningsmedel viktigast för regionen. KI har varit framgångsrika, men nu ökar kraven på samhällsnytta och samverkan. Skärgårdsstiftelsen har stora behov, Central Baltic ger nya möjligheter. Kulturförvaltningen önskar fler ansökningar, mindre formalia och mer medfinansiärer. Intervjupersonerna betonar vikten av att landstinget aktivt deltar i EU-projekt med hänvisning till att projekten oftast är utvecklings-, omvärldsbevaknings eller samverkansprojekt som är svåra att prioritera i den ordinarie verksamheten. Det är en allmän uppfattning att EU-stöd är administrativt krångligt. Regionens aktörer har tidigare inte haft någon strategi för samverkan om EU-projekt. Bristande medfinansiering är ett problem. Att identifiera strategiska områden där EU:s stöd skulle kunna bidra till ökad handlingskraft i samverkan med berörda parter i regionen Att vara del i ett team där alla mer eller mindre arbetar i EU-projekt, att utbyta erfarenhet och lärdomar. Centralt stöd och en tydlig viljeinriktning önskas. Ekonomi- och administrativa stödsystem som stöttar projektledarna. Stödfunktioner viktiga för att möta en ofta upplevd tungrodd EU-administration. Rapporten Summering – Utvecklingsarbete i Stockholms län med EU-stöd SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-166

7 Prioritering inom industri/samhälle Smart arbetsfördelning Komplexa problem - kräver flera aktörer Samla nödvändiga intressenter Mer forskningDelfinansiering Utväxling – mer kunskap Tillgång till programvara/utrustning Högre kvalité Topplaget Konkurrens/nålsöga Kontaktnät EU-projekt - möjligheter Lösningar på gemensamma problem Bygga strukturer för samarbete och sammanhållning Skapa kritisk massa Lärande SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-167

8 Fria resurser saknas Medfinansiering saknas ”Spontana projekt” Avsaknad projektorganisation Bristfällig förankring hos ledningen EU-projekt - hinder Bristfällig förankring i verksamheten Kostnad istället för intäkt Komplex ansökningsprocedur Byråkrati SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-168

9 Projektet utgår inte från verksamhetens budget – planer – beslut. UtlysningFörfråganFörankringAnpassning”Avtal”Kostnad !Resultat ??Partnersök Ingen framförhållningNya partnersBristfällig förankringEgen medfinansiering = kostnad Budget/ProjektNätverkFörankringAnpassning”Avtal”Medfinansiering!ResultatUtveckling Process på 4 – 12 månaderEtablerade partnersBristfällig förankringMedfinansiering = Intäkt Projektet utgår från verksamhetens budget – planer – beslut. SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-169

10 RUFSRUFS PlanerPlaner PlanerPlaner PlanerPlaner ProjektProjekt ProjektProjekt ProjektProjekt ProjektProjekt ProjektProjekt ProjektProjekt BudgetBudget BudgetBudget BudgetBudget EU:s fonder och program 2021-2027 ??? Vi kan anta att halvtidsutvärderingen 2017 medför möjligheter att genomföra förändringar för innevarande programperiod men också uppstart för processen att ta den nya programperioden 2021-2027. SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-1610

11 SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-1611


Ladda ner ppt "EU:s fonder och program Kan vi utnyttja dessa bättre? SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Matts Lindman 2015-11-161."

Liknande presentationer


Google-annonser