Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett öppet och levande Motala ResultatmålStatusNyckeltal 01 Företagsmiljö i toppklass + 69 arbetsställen 02 Meningsfull sysselsättning Ökad sysselsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett öppet och levande Motala ResultatmålStatusNyckeltal 01 Företagsmiljö i toppklass + 69 arbetsställen 02 Meningsfull sysselsättning Ökad sysselsättning."— Presentationens avskrift:

1 Ett öppet och levande Motala ResultatmålStatusNyckeltal 01 Företagsmiljö i toppklass + 69 arbetsställen 02 Meningsfull sysselsättning Ökad sysselsättning 03 Bildning för individen och samhällets utveckling Ökad utbildningsnivå Förbättrade avgångsbetyg 04 Tillväxt genom mångfald Kvinnors sysselsättning oförändrad Mätning av nyföretagande utländsk bakgrund ej tillgänglig ännu 05 Medborgarinflytande Minskad nöjdhet med inflytande och bemötande/tillgänglighet 06 Samverkan för utveckling Mätning genomförs 2016 1 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej bedömt

2 Stolt och attraktivt Motala 2 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej bedömt ResultatmålStatusNyckeltal 07. Stolta invånare Rekommendation av Motala som boplats minskar 08. Attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer 34 färdigställa lägenheter/småhus, minskad energieffektivitet, fler sjönära bostäder 09. Hela Motala växer + 347 invånare (42 903) 10. Rikt socialt liv Minskad nöjdhet med fritidsmöjligheter 11. Trygga invånare Upplevd trygghet försämras 12. Bra värdskap och nöjda besökare Ursprungsmätning, turistekonomisk omsättning 13. Leva visionen Ursprungsmätning kännedom om platsvarumärket

3 Nyskapande och hållbart Motala 3 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej bedömt ResultatmålStatusNyckeltal 14. Växande entreprenörskap UF företag under målnivån 50%, Ökning av nyföretagande/1000 inv 15. FoU för framtidens Motala Mäts 2016 16. Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv Ursprungsmätning 2016, behov av fler nyckeltal? 17. Bra kvalitet inom skola, vård och omsorg Betyg år 9, Bemötande och trygghet äldreomsorg 18. Motala följer FN:s barnkonvention Skolresultat, ek bistånd 19. Social hänsyn för sysselsättning Ursprungsmätning 2015 20. Förnybar energi Bilar med förnybara bränslen ökar 21. Mat för hållbarhet Når inte upp till 50 % ekologiskt 22. Klimatsmart resande Fler mil, ökad kollektivtrafik 23. Varje generation bär sina kostnader Investeringsnivån uppfylls

4 4 Årsredovisning 2015 1(2) Årets resultat: 4,6 mkr (-9,2) Negativ budgetavvikelse: -23,5 mkr (-11,5) Årets balanskravsresultat: 6,5 mkr (-9,0) Budgetavvikelser:  Ekonomisk obalans i skattefinansierade verksamheten: -5,5 mkr  Pensioner: -4,5 mkr  Semesterlöneskuld: -4,6 mkr  Avskrivningar: -4,5 mkr  Skatteintäkter och utjämning: -17,9 mkr  Återbetalning premier AFA: +18,6 mkr Nettoinvesteringar: 197 mkr (överskott 63 mkr)

5 5 Årsredovisning 2015 2(2) Nettokostnadsutveckling: 3,1 procent (7,3) Utveckling av skatteintäkter och utjämning: 3,9 procent (3,2) Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning: 99,6 procent (100,4) Soliditet enligt balansräkningen: 50,9 procent (54,4) Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser: 8,3 procent (7,5) Befolkningsökning: 347 personer (369)

6 6 Avstämning mot balanskravet Årets resultat enligt resultaträkningen: +4,6 mkr Realisationsvinster/förluster: - 1,5 mkr Nedskrivningar: +1,9 mkr Ianspråktagande av social investeringsfond: +1,5 mkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar (årets balanskravsresultat): +6,5 mkr

7 7 Förändring av eget kapital

8 8 Resultat före extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

9 9 Nettoinvesteringar

10 10 Låneskuld

11 11 Soliditet enligt balansräkningen

12 12 Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser


Ladda ner ppt "Ett öppet och levande Motala ResultatmålStatusNyckeltal 01 Företagsmiljö i toppklass + 69 arbetsställen 02 Meningsfull sysselsättning Ökad sysselsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser