Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elledningar, koncessioner och Bärläger Ida Nyberg & Björn Galant, Storvik 20 oktober 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elledningar, koncessioner och Bärläger Ida Nyberg & Björn Galant, Storvik 20 oktober 2015."— Presentationens avskrift:

1 Elledningar, koncessioner och Bärläger Ida Nyberg & Björn Galant, Storvik 20 oktober 2015

2 Sydvästlänken luftledning Sydvästlänken markkabel Ekhydan - Barkeryd Götalandbanan Europabanan Gasledning Järnväg Tenhult –Torsvik Väg Tenhult – Jönköping Aktuella områden för vindkraft Trädsäkring elnätet och järnvägar

3 Elnätets uppbyggnad

4 Linje & områdes Koncession Lokalnät (0,4–20 kV) drivs mestadels med stöd av nätkoncessioner för område Regionnät (40–145 kV) och stamnät (220– 400 kV) drivs med stöd av nätkoncessioner för linje Ca 300 nätkoncessioner för område Ca 3000 nätkoncessioner för linje IKN-nät (icke koncessionspliktiga nät)

5 Ellagen (1997:857), 2 kap §11 Villkor för Nätkoncession ”En nätkoncession skall förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt samt med de villkor för anläggningens utförande och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl eller för att i övrigt skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resurser eller som av annat skäl behövs från allmän synpunkt.” Lag (1998:854). EIs roll

6 Lagrum -Miljöbalken: bästa möjliga teknik med hänsyn till miljö och människors hälsa. Om inte orimligt dyrt… - Grundlagsstadgade proportionalitetsprincipen: Proportion mellan vad de allmänna vinner och den enskilda förlorar. - Ellagen Tidsutdräkt

7 Gången i ett koncessionsärende, linjekoncession 1/ Förstudie, samråd & remisser (Det kan bli flera förstudier ifall nya stråk förs fram) 2/ Val av stråk och teknik 3/ Miljökonsekvensbeskrivning, MKB på vald teknik och stråk 4/ Remiss MKB - samrådsredogörelse 5/ Koncessionsansökan och samrådsredogörelse skickas till Energimarknadsinspektionen, EI, som bereder frågan. 6/ Regionnät = EI fattar beslut. Beslutet kan överklagas till mark- och Miljödomstolen. 7/ Stamnät / utlandsförbindelse. EI bereder frågan åt regeringen som fattar beslut. Beslutet kan överklagas genom Rättsprövning.

8 Luftledning-mycket mark tas ut produktion. Stor påverkan

9 Markkabel. Lite mark tas ur produktion. Överlägsen hushållning med naturresurserna

10 Markkabel nedgrävd i gatan från en luftledning.

11 Perspektiv: Stålet som bildar luftledningens stolpar är lika tjock som hela markkabeln.

12 Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar

13 Värdet år 2080? År 2080

14 Bärplockar Läger. Tierp

15 Söderhamn

16 Färila

17 Stärkta möjligheter för markägare att avlägsna otillåtna bosättningar utreds Regeringen har beslutat att ge kammarrättsrådet Maria Åhrling i uppdrag att analysera och ge förslag på hur möjligheterna att avlägsna otillåtna bosättningar kan förbättras. Uppdraget ska redovisas den 30 maj 2016. Regeringens beslut 30 september 2015

18 Dagens system med handräckning via Kronofogdemyndigheten är inte anpassat för att användas vid avlägsnande av en stor grupp av människor. Det är både tidskrävande och förenat med stora kostnader. En utredare ges därför i uppdrag att analysera och ge förslag på hur markägares möjligheter att hävda sin rätt kan förbättras. Det är inte acceptabelt att det har etablerats allt fler illegala bosättningar i Sverige på senaste tiden. Reglerna om avhysning måste förenklas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Fortsättning regeringens beslut


Ladda ner ppt "Elledningar, koncessioner och Bärläger Ida Nyberg & Björn Galant, Storvik 20 oktober 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser