Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information/utbildning i arbetsmiljö Regionstyrelsen 2015-02-23 Eva Johansson Per Djurberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information/utbildning i arbetsmiljö Regionstyrelsen 2015-02-23 Eva Johansson Per Djurberg."— Presentationens avskrift:

1 Information/utbildning i arbetsmiljö Regionstyrelsen 2015-02-23 Eva Johansson Per Djurberg

2 Agenda Förtroendevaldas ansvar i arbetsmiljöarbetet Intressant arbetsmiljödom Arbetsmiljölagen och föreskrifterna (AFS) Arbetsmiljöverkets roll Framställan enligt 6 kap.6a § i arbetsmiljölagen Skyddsstopp enligt arbetsmiljölagen 6 kap 7 § Information om AFS 2015: 4 om organisatorisk och social arbetsmiljö KONCERNSTAB HR

3 Förtroendevaldas ansvar i arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöansvaret är kopplat till uppgiften som arbetsgivare Huvudprincip är att högsta politiska ledningen har det yttersta ansvaret – gäller så länge inte ett särskilt uppdrag tilldelats någon annan. Fullmäktige bestämmer vilken styrelse eller nämnd som har arbetsmiljöansvar Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får de resurser som behövs Det är betydelsefullt att det görs en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser ut i förvaltningarna En viktigt uppgift att följa upp hur arbetsmiljöarbetet utförs och ingripa om verksamheten inte fungerar som den ska. KONCERNSTAB HR

4 Forts. 2/3 Förtroendevaldas ansvar i arbetsmiljöarbetet RS uppdrag enligt reglemente -Samordningsansvar för VGR:s egenregiverksamheter -Uppsiktsplikt över nämnder och styrelse -PU  Under RS svara för inriktningen på regionens personalpolitik inkl arbetsmiljö.  Delegerats besluta avseende strategier och anvisningar för företagshälsovård och arbetsmiljö KONCERNSTAB HR

5 Forts. 3/3 Förtroendevaldas ansvar i arbetsmiljöarbetet Nämnd/styrelse (inkl RS för egen förvaltning) enligt regl -Har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde -Styrelsen fastställer varje mandatperiod instruktion till förvaltningschef(inkl ansvar för arbetsmiljöarbetet) Så klarar du arbetsmiljöansvaret – förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner. http://skl.se/download/18.6102f03014b309118f22123f/1422955491275/Arbetsmiljoansvar-web- 141204.pdf http://skl.se/download/18.6102f03014b309118f22123f/1422955491275/Arbetsmiljoansvar-web- 141204.pdf KONCERNSTAB HR

6 Arbetsplatsolycka i Finspång En arbetsplatsolycka inträffade vid rivning av en barack i Finspångs kommun Arbetet utfördes av kommunens sysselsättningsenhet Under rivningsarbetet rasade en av barackens väggar över en medarbetare som klämdes till döds Åtal väcktes för arbetsmiljöbrott (vållande till annans död) mot ordföranden i kommunstyrelsen, förvaltningschefen i Byggnadstekniska nämnden och en arbetsledare KONCERNSTAB HR

7 Arbetsplatsolycka i Finspång Ordföranden hade som arbetsgivarföreträdare för kommunen bland annat: Inte tillsett att arbetet planlagts och anordnats så att den kunnat utföras i en sund och säker miljö Inte vidtagit alla åtgärder som behövts för att förebygga olyckor Underlåtit att fördela arbetsuppgifter så att chefer och arbetsledare fått i uppgift att förebygga risker i arbetet och att tillse att de som genomförde rivningen hade tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet Tingsrätten dömde ordföranden och förvaltningschefen till 50 dagsböter vardera Arbetsledaren frikändes (Arbetsledaren hade en funktion av social karaktär) KONCERNSTAB HR

8 Arbetsplatsolycka i Finspång Överklagades till Hovrätten Hovrätten förde bland annat ett resonemang att alla typer av organisationer har stora möjligheter att utforma arbetsgivarrollen på det sätt man finner lämpligt. Det handlar om att klargöra vilket styrorgan (en viss nämnd, en viss styrelse) som har uppdraget att vara den yttersta arbetsgivarföreträdaren Sysselsättningsenhetens organisatoriska tillhörighet var oklar när rivningsarbetet pågick. En omorganisation av kommunens verksamhet (bland annat neddragning av antal nämnder) har satt kommunens utformning av arbetsmiljöansvaret ur spel Tingsrättens dom fastställs KONCERNSTAB HR

9 Arbetsmiljölagen Reglerar översiktligt hur arbetsgivarens arbetsmiljöarbete ska utföras Lagens syfte:  Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet  Att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö Tillämpningsområde:  Gäller nästan allt arbete KONCERNSTAB HR

10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Arbetsmiljölagen är grunden i arbetslagstiftningen Arbetsmiljöverket, AV, preciserar och kompletterar arbetsmiljölagen med nästan 100 olika föreskrifter KONCERNSTAB HR

11 Arbetsmiljölagen Tillsyn av Arbetsmiljöverket (AV)  AV:s uppdrag är att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen  AV:s mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv - fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt  AV:s tillsyn syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver göras.  AV inspekterar de arbetsplatser som bedöms vara riskutsatta KONCERNSTAB HR

12 Arbetsmiljölagen ”6 kap 6a §” (framställan enligt 6 kap.6a § i arbetsmiljölagen)  Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas ska skyddsombud vända sig till arbetsgivaren med en framställan om åtgärder  Om inget tillfredsställande besked kommer inom skälig tid kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket  Arbetsmiljöverket ska då pröva frågan, detta ska mynna ut i ett beslut (föreläggande, förbud eller beslut om att inte ingripa) KONCERNSTAB HR

13 Arbetsmiljölagen Skyddsstopp enligt arbetsmiljölagen 6 kap 7 §  Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och rättelse inte genast uppnås genom att vända sig till arbetsgivaren kan skyddsombudet avbryta arbetet  En arbetsgivare som vill ha ett skyddsombudsstopp prövat, måste vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om prövning i ärendet KONCERNSTAB HR

14 AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö

15 Träder i kraft 31 mars 2016 Varför en ny föreskrift? - Minska den arbetsrelaterade ohälsan - Stöd till arbetsgivare och arbetstagare Förtydligar vilka sociala och organisatoriska faktorer som ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet Reglerna stärker rättssäkerheten KONCERNSTAB HR

16 AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö Reglerar tre områden Arbetsbelastning Arbetstid Kränkande särbehandling Föreskriften har ett organisationsperspektiv! KONCERNSTAB HR

17 AG:s huvudsakliga skyldigheter enligt den nya föreskriften AG ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet AG ska se till att arbetstagarna känner till -vilka arbetsuppgifter de ska utföra -vilket resultat som ska uppnås med arbetet -om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på hur -vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet KONCERNSTAB HR

18 AG:s huvudsakliga skyldigheter enligt den nya föreskriften Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska även vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras Implementering av föreskriften i VGR pågår KONCERNSTAB HR


Ladda ner ppt "Information/utbildning i arbetsmiljö Regionstyrelsen 2015-02-23 Eva Johansson Per Djurberg."

Liknande presentationer


Google-annonser