Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En översikt Jan-Åke Sandell 1.  Arbetsmiljölagen är en ramlag  Lagen innefattar  Allmänna uttalanden om arbetsmiljöns beskaffenhet, om människans förhållande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En översikt Jan-Åke Sandell 1.  Arbetsmiljölagen är en ramlag  Lagen innefattar  Allmänna uttalanden om arbetsmiljöns beskaffenhet, om människans förhållande."— Presentationens avskrift:

1 En översikt Jan-Åke Sandell 1

2  Arbetsmiljölagen är en ramlag  Lagen innefattar  Allmänna uttalanden om arbetsmiljöns beskaffenhet, om människans förhållande till arbetsmiljön och arbetsmiljöns förhållande till människan  Regler om arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter  Regler om samverkan, skyddskommitté och skyddsombud  Tillsynsregler  Ansvarsregler 2

3  Principer för arbetsmiljöns beskaffenhet regleras i 2 kap. AML (huvudsakligen i 2 kap. 1 § AML)  Arbetsmiljön omfattar såväl den fysiska som psykiska som sociala miljön  Arbetsmiljöverksamheten styrs förutom av AML av arbetsmiljöförordningen (AMF) och föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) 3

4  Arbetsgivarens skyldigheter  Arbetsgivaren ska följa de föreskrifter som utfärdas av Arbetsmiljöverket, en del är direkt straffsanktio- nerade medan andra kan medföra att sanktionsavgifter kan påföras en arbetsgivare som inte följer reglerna  Arbetsgivaren ska följa ingripanden från Arbetsmiljöverket, förbud och förelägganden  Arbetsgivaren måste bedriva eget arbetsmiljöarbete, utöva tillsyn, vidta vissa åtgärder, organisera rehabilitering 4

5  Arbetsgivaren ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 3 kap. 2 a § AML. Handlingsplaner ska upprättas  Arbetsgivaren är skyldig att lämna de uppgifter till Försäkringskassan som behövs för att arbetstagarens behov av rehabilitering ska kunna klarläggas 5

6  Även arbetstagare har ett ansvar för arbetsmiljön. Han/hon ska exempelvis följa de säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen och använda sig av de skyddsanordningar som är föreskrivna 6

7  Skyddskommitté ska finnas i verksamheter där minst 50 anställda regelbundet sysselsätts. Skyddskommittén ska vara sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. En skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställen med mindre antal arbetstagare om det begärs av arbetstagarna. 7

8  Skyddsombud ska utses på arbetsställen där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts. Skyddsombud kan alternativt ha benämningen arbetsmiljöombud.  Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Om det inte finns någon sådan organisation utses skyddsombud av arbetstagarna  Skyddsombudet ska påtala för arbetsgivaren när åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska bekräfta detta. Om det inte sker inom skälig tid ska Arbetsmiljöverket på framställan av skyddsombud pröva frågan om föreläggande och förbud (6:6a AML) 8

9  Skyddsombudet har en särskild rätt till information och har dessutom stoppningsrätt i vissa fall, exempelvis vid allvarlig fara för arbetstagarna på arbetsplatsen  Skyddsombud kan stoppa arbete som innebär omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa. Stoppningsrätten gäller också vid ensamarbete om det är påkallat från skyddssynpunkt. För det tredje kan skyddsombudet stoppa arbete som innebär att förbud, utfärdat av tillsynsmyndighet, överträds 9

10  Om arbetet har stoppats av skyddsombudet kan arbetsgivaren inte starta verksamheten förrän Arbetsmiljöinspektionen ger tillstånd till det eller skyddsombudet upphäver sitt eget stoppningsbeslut  Arbetstagarnas rätt att behålla lönen vid arbetsstopp 10

11  Den lokala tillsynen sköts av Arbetsmiljö- inspektionen som är en del av Arbetsmiljö- verket 11

12  Straffansvar enligt 8 kap. AML  Arbetsmiljöbrott enligt 3 kap. 7-10 §§ Brottsbalken  Möjligheter att ta ut sanktionsavgifter har ökat sedan 1 juli 2014 12

13  Tingsrättens dom i arbetsmiljöbrott överklagas till hovrätt  Arbetsmiljöverkets beslut i enskilda fall enligt AML får överklagas hos allmän förvaltnings- domstol, vilken är förvaltningsrätt i första instans. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten 13

14  Arbetsmiljöansvaret åvilar normalt högste chefen i en organisation. Denne kan i de flesta fall delegera arbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar till någon längre ner i organisationen.  För att en delegering av arbetsmiljöuppgifter ska vara korrekt krävs  att den som är föremål för delegation är tillräckligt kompetent på området  att personen ifråga har befogenhet att agera 14


Ladda ner ppt "En översikt Jan-Åke Sandell 1.  Arbetsmiljölagen är en ramlag  Lagen innefattar  Allmänna uttalanden om arbetsmiljöns beskaffenhet, om människans förhållande."

Liknande presentationer


Google-annonser