Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarutveckling över gränserna Elisabet Lang Sociala avdelningen, Aneby Michaela Lindh Socialförvaltningen, Vimmerby Pär Jansson Kultur- och fritidsförvaltningen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarutveckling över gränserna Elisabet Lang Sociala avdelningen, Aneby Michaela Lindh Socialförvaltningen, Vimmerby Pär Jansson Kultur- och fritidsförvaltningen,"— Presentationens avskrift:

1 Ledarutveckling över gränserna Elisabet Lang Sociala avdelningen, Aneby Michaela Lindh Socialförvaltningen, Vimmerby Pär Jansson Kultur- och fritidsförvaltningen, Nässjö

2 Uppdraget är att ta fram förslag på metodstöd för AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som kan integreras i den redan befintliga systematiska arbetsmiljöprocess som finns i Vetlanda kommun och redovisa förslaget för HR-avdelningen muntligt och i rapportform.

3 Kartläggning – Arbetsmiljöprocess – Handlingsplan – Checklista för skyddsrond – Samverkansavtal – Plan för att förebygga och hantera trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling – Vetlanda kommuns arbetsmaterial utifrån AFS 2015:4 – Rekommendationer för APT – Arbetsmiljö – organisation och delegering i Vetlanda kommun – Medarbetarundersökning 2015 – Personalpolicy Intervju med Martin Hedström, HR-konsult Genomgång av AFS 2015:4 – Nyheter från föregående Genomgång av Arbetsmiljöverkets vägledning till AFS 2015:4

4 För att uppnå kraven i AFS 2015:4 rekommenderar vi – Separera arbetsmiljöpolicy från personalpolicy – Revidera ”Plan för att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling”. – Säkerställ kunskap hos chefer, arbetsledare och skyddsombud kring förebyggande och hantering av ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4 6§. – Formulera tydliga mål för arbetsmiljö – Årshjul för processerna Ett för APT Ett för chefer Ett för HR

5 Separera arbetsmiljöpolicy från personalpolicy – Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska det finnas en arbetsmiljöpolicy. – Arbetsmiljöpolicyn bör beskriva en långsiktig vision för arbetsmiljön. Detta för att medarbetarna ska se en riktning med arbetet med arbetsmiljö. – Vi ser med fördel att arbetsmiljöpolicyn bryts ur personalpolicyn för att nå en större tydlighet och ett större fokus på arbetsmiljö. – Vi tycker att det finns en otydlighet i vad som idag är Vetlanda kommuns arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöprocess Avsnittet ”Hälsa” i personalpolicyn

6 Vi rekommenderar att: -En tydligare arbetsmiljöpolicy tas fram som också innehåller vision för arbetsmiljö.

7 Revidera ”Plan för att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling”. – I samband med införandet av AFS 2015:4 upphävs AFS 1993:17 som Vetlanda kommuns ”Plan för att förebygga…” dels baseras på. – Vi rekommenderar att Vetlanda kommun diskuterar om ”Plan för att förebygga…” ska integreras i arbetsmiljöpolicyn.

8 Vi rekommenderar att: -Plan för förebygga och hantera trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling revideras. -Integrera ”Plan för att förebygga…”i arbetsmiljöpolicyn -Komplettera Medarbetarundersökningen med fler frågor gällande kunskap om -”Plan för att förebygga…” -Vart medarbetaren ska vända sig om den blir utsatt

9 Säkerställ kunskap hos chefer, arbetsledare och skyddsombud kring förebyggande och hantering av ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4 6§. – Enligt AFS 2015:4 ska arbetsledare utbildas, likt chefer och skyddsombud, i det förebyggande arbetet. – Vi rekommenderar att Vetlanda kommun tydligare undersöker kunskapen hos chefer, arbetsledare och skyddsombud och fortsätter utbilda dessa.

10 Vi rekommenderar att: -BAM-utbildningen fortsätter. -Kartlägg årligen behovet av utbildning hos chefer, arbetsledare och skyddsombud. -Via HR erbjud internutbildningar.

11 Formulera tydliga mål för arbetsmiljö – Enligt AFS 2015:4 7§ ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. – Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. – Arbetstagarna ska ges möjlighet att medverka i framtagandet av målen, då en samverkan förbättrar och stärker arbetsmiljön. – Målen ska vara mätbara och kompletteras med tidssatta aktiviteter. – Målen ska finnas i skrift och tillgängligt för alla. – Målen bör formuleras med utgångspunkt från fem fokusområden utifrån arbetsmiljöverkets vägledning.

12 Vi rekommenderar att: -Medarbetarenkäten tar upp frågor kring kommunikation på arbetsplatsen. -Medarbetarenkäten tar upp fler frågor kring lärande, samarbete, inflytande och delaktighet. -På varje arbetsplats ska det avsättas tid för att formulera mål och aktiviteter för arbetsmiljö. Målen utgår från resultat i medarbetarenkät och handlingsplan utifrån skyddsrond.

13 Årshjul för processerna – För en bättre implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet rekommenderar vi att arbetsmiljöprocessen görs om till årshjul. – För att täcka in parallellprocesserna har vi formerat tre årshjul För APT, chefer och för HR

14 – Vi anser att arbetsplatsträffarna ska vara ett forum för att fördjupa sig i arbetsmiljöfrågor. För att nå ett systematiskt arbetsmiljöarbete bör varje APT ha ett specifikt fokusområde utöver de ordinarie punkterna som ska avhandlas på ett APT. – Vi anser att det är viktigt att förtydliga syftet med APT samt särskilja dessa från andra mötesforum, t.ex. veckomöten.

15 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 1: Gå igenom Verksamhetsmål APT 2: Psykosocial arbetsmiljö APT 3: Formulera arbetsmiljömål efter resultat i Medarbetarenkät och prioritering av riskbedömning efter skyddsrond. APT 4: Fastställ arbetsmiljömål och redogör Lönekriterier APT 5: Fritt val eller fördjupning inom valfritt ämne. APT 6: Grupputveckling APT 7: Jämställdhet och mångfald samt trakasserier APT 8: Hot och våld Årshjul för APT

16 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 1: Fokuserar på verksamhetsfrågor och verksamhetsmål. Årshjul för APT

17 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 2: Fokuserar på Psykosocial arbetsmiljö. Diskussion kring detta kan utgå från framtagen mall som baseras på frågeställningar i Arbetsmiljöverkets vägledning till AFS 2015:4 Årshjul för APT

18 Arbetsbelastning 2015:4 9§ Vilka krav ställs i arbetet och vilka resurser finns det? Är de i balans? Finns det möjlighet till återhämtning? Finns det sätt att rapportera om och fånga upp signaler om ohälsosam arbetsbelastning? – Arbetsinnehåll 2015:4 10§ Är det klart vad som förväntas göras? Är det klart vad det ska leda till, hur det ska göras och vad som behövs för att utföra arbetet? Är det klart vad som behöver göras först vid tidsbrist? Är det klart vem som kan hjälpa och stödja och vilka befogenheter som gäller? Vad finns det för forum för dialog? – Starkt psykiskt påfrestande arbete 2015:4 11§ Är arbetstagarna utsatta för stark psykisk påfrestning? Om de är det, har man vidtagit åtgärder för att motverka ohälsa och i så fall vilka åtgärder? Arbetstid 2015:4 12§ Finns det hälsorisker med arbetstidens förläggning? Om det finns kan de helt undvikas? Om inte, vilka åtgärder har vidtagits för att motverka ohälsa?

19 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 3: Fokuserar på att ta fram arbetsmiljömål efter resultat i medarbetarenkät och prioritering av riskbedömning efter skyddsrond. Diskussion kring arbetsmiljömål kan ha sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets vägledning till AFS 2015:4. Årshjul för APT

20 Mål 2015:4 7 och 8§§ – Hur har vi det nu organisatoriskt och socialt? – Hur vill vi att det ska vara inom en bestämd framtid? – Hur når vi dit? – Är det förankrat hos alla (inklusive högsta ledningen)? Målen bör formuleras med utgångspunkt från fem fokusområden utifrån arbetsmiljöverkets vägledning. – Lärande, kommunikation, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet.

21 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 4: Fastställa framtagna arbetsmiljömål samt diskutera lönekriterier. Årshjul för APT

22 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 5: Fritt val eller fördjupning inom valfritt ämne. Årshjul för APT

23 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 6: Fokuserar på grupputveckling. Kan hämtas från LEAD-pärm eller spel från HR. Årshjul för APT

24 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 7: Fokuserar på jämställdhet och mångfald samt trakasserier. Jämställdhet och mångfald har sin utgångspunkt i ”Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015- 2017”. Diskussion kring trakasserier kan utgå från framtagen mall som baseras på frågeställningar i Arbetsmiljöverkets vägledning till AFS 2015:4. Årshjul för APT

25 Kränkande särbehandling AFS 2015:4 13§ – Finns det kunskap hos alla om vad kränkande särbehandling är? – Är det tydligt att det inte är accepterat? – Har man koll på det som kan orsaka kränkande särbehandling? – Gör man någonting åt det? Vid kränkande särbehandling AFS 2015:4 14§ – Har alla information om vem eller vilka man ska tala med gällande kränkande särbehandling? – Vet dessa i sin tur vad de ska göra och var informationen hamnar? – Står det klart var den utsatte kan få hjälp så snabbt som möjligt?

26 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 8: Fokuserar på Hot och våld. Utgångspunkt är ”Riktlinje vid hot och våld mot anställda och politiker i Vetlanda kommun”. Årshjul för APT

27 Vi rekommenderar att: -Antalet APT utökas till att minst omfatta 8 st per år. -Den redan befintliga rekommendationen för APT kvarstår men revideras för att matcha årshjulet samt kompletteras med en fast dagordning för APT inom Vetlanda kommun. -Förtydliga syftet med APT samt särskilja dessa från andra mötesforum, t.ex. veckomöten. -Arbetsplatsträffarna ska innehålla följande stående punkter. -(Arbetsbelastning), prioritering av arbetsuppgifter, starkt påfrestande psykiskt arbete och arbetstid. -Uppföljning av arbetsmiljömål

28 I det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi formerat om Arbetsmiljöprocessen till ett årshjul för chefer. Detta årshjul innefattar de delmoment som Arbetsmiljöprocessen tar upp men är strukturerat i annan form. Vi har också kompletterat processen med medarbetarsamtal och lönesamtal.

29 APT 1 APT 3 APT 2 APT 4 APT 5 APT 6 APT 7 APT 8 APT 1: Gå igenom Verksamhetsmål APT 2: Psykosocial arbetsmiljö (förtydliga) APT 3: Formulera arbetsmiljömål efter resultat i Medarbetarenkät och prioritering av riskbedömning efter skyddsrond. APT 4: Fastställ arbetsmiljömål och redogör Lönekriterier APT 5: Fritt val eller fördjupning inom valfritt ämne. APT 6: Grupputveckling APT 7: Jämställdhet och mångfald samt trakasserier APT 8: Hot och våld Insats 1: Genomför skyddsrond tillsammans med skyddsombud. Upprätta handlingsplan. Åtgärda det som går att åtgärda på handlingsplanen. Insats 2: Kontrollera handlingsplanen Insats 3: Riskbedömning Insats 4: Lönesamtal Insats 5: Medarbetarsamtal Insats 1 Insats 2 Insats 3 Insats 4 Insats 5 Årshjul för chefer

30 Vi rekommenderar att: -Delmomenten i Arbetsmiljöprocessen kvarstår, förutom analys. -Arbetsmiljöprocessen revideras för att matcha årshjulet. -Vi ser en stor fördel med att komplettera årshjulet med, det redan befintliga dokumentet, ”Arbetsmiljöprocessen – text i boxarna”.

31 I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska HR vara ett stöd och en resurs för cheferna. Vi har valt att skapa ett årshjul för HR med fokusområden som matchar med APT och insatser för chefer.

32 Fokus 1 Fokus 2 Fokus 3 Fokus 4 Fokus 5 Fokus 1: Psykosocial arbetsmiljö och stöd vid skyddsrond och riskbedömning samt lönesättning, Inför APT 2 och Insats 1-4. Fokus 2: Presentation av medarbetarenkät samt vara ett stöd vid framtagande av arbetsmiljömål. Inför APT 3 och 4. Fokus 3: Grupputveckling samt stöd inför medarbetarsamtal Inför APT 6 och Insats 5. Fokus 4: Jämställdhet och mångfald samt trakasserier (medarbetarenkät vartannat år). Inför APT 7. Fokus 5: Hot och våld. Inför APT 8. Årshjul för HR

33 Vi rekommenderar att: -HR formerar en plan för tydlig implementering av årshjulen som en del i arbetsmiljöprocessen. -Tydliggör vilket stöd de kan erbjuda i processen. -HR inför en systematik för internutbildningar för att matcha årshjulet. -HR säkerställer att det finns en verktygslåda att använda -I det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet, t.ex. vid APT -För kompetensutveckling för chefer, arbetsledare och skyddsombud. -Vid uppkomna situationer

34 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Ledarutveckling över gränserna Elisabet Lang Sociala avdelningen, Aneby Michaela Lindh Socialförvaltningen, Vimmerby Pär Jansson Kultur- och fritidsförvaltningen,"

Liknande presentationer


Google-annonser