Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 5.10.20151.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionförvaltningsverket i Södra Finland 5.10.20151."— Presentationens avskrift:

1 Regionförvaltningsverket i Södra Finland 5.10.20151

2 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Regionförvaltningsverkens vision Finland är ett jämlikt, välmående och tryggt samhälle.  Regionförvaltningsverket är en tvärsektoriell sakkunnigmyndighet som främjar jämlikhet och verkar enligt etiska principer samt som uppskattas av kunder, samarbetspartner och anställda. 5.10.20152

3 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Regionförvaltningsverkens verksamhetsidé  Regionförvaltningsverket arbetar för regional jämlikhet genom att främja rättsskyddet, välfärden och säkerheten i samarbete med andra parter. 5.10.20153

4 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Regionförvaltningsverkens värderingar  kundorientering  rättvisa  ansvarsfullhet  samarbetsinriktning 5.10.20154

5 Regionförvaltningsverket i Södra Finland LOKAL- FÖRVALT- NINGEN LOKAL- FÖRVALT- NINGEN KOMMUN- BASERADE KOMMUN- BASERADE KOMMUNERNA CENTRAL- FÖRVALT- NINGEN CENTRAL- FÖRVALT- NINGEN REGION- FÖRVALT- NINGEN REGION- FÖRVALT- NINGEN REPUBLIKENS PRESIDENT RIKSDAGEN STATSRÅDET MINISTERIERNA STATENS REGIONFÖR- VALTNINGS- VERK NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALER ÖVRIGA MYNDIGHETER, bl.a. - gränsbevakning - skogscentral STATEN - polis - åklagare - utsökning - magistrater - nödcentraler - skatteförvaltningen - FPA, TE-byråer, lantmäteriverk -sjukvårds- distrikt -övriga sam- kommuner -landskaps- -förbund -regionala räddningsverk Förvaltningsnivåer 5.10.20155

6 UKMJMJSMANMMM Strategisk styrning, mål och resurser Verksamhetsstyrning Samarbete inom den strategiska styrningen Enheten för styrning och utveckling av magistraterna Arbetarskyddet (5) Undervisnings- och kulturväsendet (6) Miljötillstånd (4) Regionförvaltningens informationsförvaltning (KEHA vid NTM-centralerna) Räddnings- väsende och beredskap (6) IM Basservice, rättsskydd och tillstånd (6) SHM Överdirektör Intern revision Fr.o.m. 1.3.2015 FM Förvaltnings- och utvecklings- tjänster för alla RFV (1) Ledningens stödenhet (6) 6Regionförvaltningsverket i Södra Finland5.10.2015

7 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland är verksamt i ett område som omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.  Regionförvaltningsverket i Södra Finland sköter också miljötillstånden inom området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (Egentliga Finland och Satakunta).  I Södra Finland finns en stor koncentration av landets förvaltning, befolkning, trafik och näringsliv. Verksamhet i sju landskap 5.10.20157

8 RFV i Södra Finlands verksamhetsområde Regionförvaltningsverket i Södra Finland5.10.20158

9 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  befolkningsmängd: 2,26 miljoner  yta 30 100 km 2  5 landskap  64 kommuner, varav 24 städer  5 sjukvårdsdistrikt  10 magistrater  5 polisinrättningar  8 räddningsverk  1 nödcentral  3 närings-, trafik- och miljöcentraler  1,1 miljon sysselsatta  121 000 arbetsplatser  40 % av hela landets företag  7 universitet och högskolor Beskrivning av verksamhetsområdet 5.10.20159

10 RFV i Södra Finland – personal på 15 orter Huvudkontor Tavastehus119 Sidokontor Helsingfors 245 Kouvola 47 Arbetsorter Åbo27 Uleåborg18 Vasa18 Villmanstrand17 Lahtis 14 S:t Michel14 Rovaniemi13 Kuopio 10 Joensuu8 Tammerfors 7 Jyväskylä4 Borgå2 Totalt563 Regionförvaltningsverket i Södra Finland105.10.2015

11 Överdirektör Minna Karhunen Basservice, rättsskydd och tillstånd Direktör Satu Koskela Arbetarskyddet Direktör Kaarina Myyri-Partanen Räddnings- väsendet och beredskapen Direktör Kimmo Kohvakka Miljötillstånden (också inom RFV i Sydvästra Finlands område) Direktör Raija Aaltonen Undervisnings- och kulturväsendet Direktör Ullrike Hjelt-Hansson Förvaltnings- och utvecklings- tjänster Förvaltnings- direktör Anu Nousiainen Ledningsgrupp Ledningens stödenhet Regionförvaltningsverket i Södra Finland RFV i Södra Finlands organisation 115.10.2015

12 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Ledningsgruppen för RFV i Södra Finland Överdirektör Minna Karhunen Ansvarsområden: Basservicen, rättsskyddet och tillstånden: Direktör Satu Koskela Undervisnings- och kulturväsendet Direktör Ullrike Hjelt-Hansson Räddningsväsendet och beredskapen: Direktör Kimmo Kohvakka Arbetarskyddet: Direktör Kaarina Myyri-Partanen Miljötillstånden: Direktör Raija Aaltonen Förvaltnings- och utvecklingstjänster för alla RFV: Förvaltningsdirektör Anu Nousiainen Ledningens stödenhet: Utvecklingschef Sari Hietala Konsultativ tjänsteman Eija Kariluoma Sakkunnig: Kommunikationsansvarig Kristiina Saksa Personalens representanter: Tessa Olin (JHL) Helena Sundberg (JUKO) Anssi Riihijärvi / Ulla Kelonen (Pardia) 5.10.201512

13 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  behandling av klagomål, besvär och rättelseyrkanden –klagomål som gäller en kommun, klagomål som rör social- och hälsovården, besvär över specialomsorger om utvecklings- handikappade, besvär och klagomål över utbildningsväsendet, klagomål över miljö- och hälsoskyddet  tillsyn, styrning och tillstånd  utvärdering av hur de grundläggande rättigheterna och basservicen tillgodoses  begäran om omprövning av bedömning av elevprestationer Regionförvaltningsverket i Södra Finland som rättsskyddsmyndighet 5.10.201513

14 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  tillstånd för servering av och detaljhandel med alkoholdrycker samt affärstillstånd för Alko  tillstånd för privat socialservice och för väsentlig ändring av verksamheten  tillstånd för privata hälsovårdstjänster och godkännande av den ansvariga föreståndaren  tillstånd för en mikrobiologisk inrättning att bedriva verksamhet enligt lagen om smittsamma sjukdomar (offentlig och privat)  tillstånd att medla i familjeärenden  godkännande för införning i registret över fastighets- och hyresförmedlingsverksamhet  godkännande för införing i registret över betalnings- och valutaväxlingsrörelser  godkännande för införing i registret över kapitalförvaltnings- och företagstjänster  registrering av företag som tillhandahåller konsumtionskrediter RFV i Södra Finland som tillståndsmyndighet 5.10.201514

15 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  ärenden som rör djurförsökstillstånd (i hela landet)  tillstånd enligt djurskyddslagen (bl.a. cirkusar, djurparker, djurutställningar, husdjursgårdar)  tillstånd för biproduktsanläggningar (bl.a. förbränningsanläggningar, tillstånd för forskningsbruk)  exporttillstånd för levande djur  tillstånd för uppsamlingsplatser av embryo och sperma  tillstånd för djurskyddsövervakare  tillstånd för djurtransporter  exporttillstånd för produkter av animaliskt ursprung  dispens från kvalitetskraven på hushållsvatten RFV i Södra Finland som tillståndsmyndighet 5.10.201515

16 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  indrivningstillstånd (hela landet)  tillstånd för pantlånerörelser (hela landet)  undersökningstillstånd före möjlig inlösning (av fast egendom)  undantag för skyddsrum (befrielse från skyldigheten att bygga skyddsrum)  miljötillstånd –ärenden enligt vattenlagen (tillstånd, ersättningar, förvaltningstvång) –ärenden enligt miljöskyddslagen (tillstånd, ersättningar, anmälningar om försöksverksamhet) RFV i Södra Finland som tillståndsmyndighet 5.10.201516

17 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  tillsyn över servering av och detaljhandel med alkohol  tillsyn över yrkesutövning (hälso- och sjukvård)  tillsyn över privata och offentliga social- och hälsovårdstjänster  begränsning av självbestämmanderätten enligt mentalvårdslagen  tillsyn och utvärdering av kommunernas hälsoskydds- och tobakstillsynsmyndigheter  tillsyn enligt hälsoskyddslagen  produktsäkerhetstillsyn (varor och tjänster)  övervakning av prisinformation och konsumtionskrediter  övervakning av gottgörelser  övervakning av ersättningar för vidareförsäljning av bildkonstverk RFV i Södra Finland som tillsynsmyndighet 5.10.201517

18 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  livsmedelstillsyn  tillsyn över försöksdjursanstalter och djurförsök  tillsyn över import av djur och animaliska produkter  tillsyn av anläggningar som bearbetar och tillverkar produkter av animaliskt ursprung  tillsyn av användning och förvaring av djurmediciner  tillsyn över producenter av veterinärtjänster  tillsyn av öronmärkning av nötkreatur  bedömning och granskning av kommunernas livsmedelstillsynsplaner  tillsyn av djurskydd och djurtransporter  kontroll av tillsynen över djurs välbefinnande RFV i Södra Finland som tillsynsmyndighet 5.10.201518

19 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  övervakning av fastighets- och hyresförmedlingsrörelser  närings- och konkurrensövervakning  övervakning av mätinstrument  övervakning av paketreserörelser  övervakning av indrivningsverksamhet (hela landet)  tillsyn över pantlånerörelser (hela landet)  övervakning av räddningsväsendet  tillsynsuppgifter som hänför sig till förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (hela landet) RFV i Södra Finland som tillsynsmyndighet 5.10.201519

20 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  tillsyn över beställarens utredningsskyldighet (hela landet)  tillsyn över produkter som används på arbetsplatser, personlig skyddsutrustning och kemikalier  i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över efterlevnaden av arbetarskyddslagstiftningen och utvecklande av arbetarskyddet  tillsyn över spelreglerna i arbetslivet RFV i Södra Finland som tillsynsmyndighet 5.10.201520

21 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Direktör Satu Koskela Rättsskyddet Päivi Kemppi Rättsskyddet Päivi Kemppi Socialvården Eija Hynninen- Joensivu Socialvården Eija Hynninen- Joensivu Ledningens stöd Ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden Ledningsgrupp Hälsovården Jaana Mäkelä Hälsovården Jaana Mäkelä Miljö- och hälsoskyddet Eila Kaliste Miljö- och hälsoskyddet Eila Kaliste Närings- tillsynen Marko Peltonen Närings- tillsynen Marko Peltonen Alkohol- förvaltningen Esa Tommiska Alkohol- förvaltningen Esa Tommiska 5.10.201521

22 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  behandling av klagomål  styrning och tillsyn av social- och hälsovården  tillstånd till och tillsyn och styrning av producenter av privat social- och hälsovård  organisering av medling vid brott och tvister  främjande av romska ärenden  tillstånd till och tillsyn av mikrobiologiska laboratorier  serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samt dithörande tillsyn, förhindrande av alkoholskador  styrning och tillsyn av veterinärvården och djurskyddet Basservicen, rättsskyddet och tillstånden 5.10.201522

23 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Basservicen, rättsskyddet och tillstånden  styrning och tillsyn av livsmedelssäkerheten  styrning, tillsyn och utvärdering av hälsoskydds- och tobaks- tillsynsmyndigheterna  dispens från kvalitetskraven på hushållsvatten  konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning  RFV kan förordna en sammankallare av bolagsstämma, en revisor och en särskild granskning 5.10.201523

24 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Direktör Ullrike Hjelt-Hansson Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet Undervisnings- väsendet Enhetschef Asta Sark Undervisnings- väsendet Enhetschef Asta Sark Kultur- väsendet Enhetschef Sanna Puura Kultur- väsendet Enhetschef Sanna Puura 5.10.201524

25 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Undervisnings- och kulturverksamhet  undervisnings- och kulturministeriets regionala uppgifter inom undervisnings-, barndagvårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet  klagomål, besvär, omprövning och yttranden inom bildningsväsendet  begäran om omprövning av bedömning av elevprestationer  kortvarig fortbildning av personal inom undervisnings-, ungdoms-, motions- och biblioteksväsendet.  statsunderstöd för byggande av läroverk, idrottsplatser och bibliotek.  statsunderstöd för projekt inom ungdoms-, motions- och biblioteksväsendet samt för utveckling av personalens kunnande inom undervisningsväsendet (programmet Kunnig)  utvärdering av tillgången på basservice  informationsstyrning av undervisnings- och kulturväsendet 5.10.201525

26 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen Räddnings- väsendet Markku Kirvesniemi Närområdesuppgifter Räddnings- väsendet Markku Kirvesniemi Närområdesuppgifter Utbildning Tommi Laurinen Utbildning Tommi Laurinen Beredskap Ilkka Heinonen Beredskap Ilkka Heinonen Direktör Kimmo Kohvakka Riksomfattande uppgifter Inre säkerhet Tommi Laurinen Esa-Pekka Lukkarinen Inre säkerhet Tommi Laurinen Esa-Pekka Lukkarinen 5.10.201526

27 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  utvecklande av beredskapen inom räddningsväsendet och den inre säkerheten  koordinering av beredskapen inför undantagsförhållanden Räddningsväsendet och beredskapen 5.10.201527

28 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Ansvarsområdet för arbetarskyddet Direktör för ansvarsområdet Kaarina Myyri-Partanen TE 1TE 2TE 3TE 4TE 5 Substansstöd Tuija Ahonen Ledningsgrupp Stab Tillsynsenheter Tillsyn på myndighetsinitiativ Tillsyn på kundinitiativ Allmänna grupper/uppgifter 5.10.201528

29 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet  tillsyn över produkter som används på arbetsplatser  i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över efterlevnaden av arbetarskyddslagstiftningen  tillsyn över spelreglerna i arbetslivet Arbetarskyddet 5.10.201529

30 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Ansvarsområdet för miljötillstånden Direktör Raija Aaltonen Miljö- skydds- enheten Miljöråd Tero Mäkinen Miljö- skydds- enheten Miljöråd Tero Mäkinen Vatten- enheten Miljöråd Päivi Jaara Vatten- enheten Miljöråd Päivi Jaara Stödservice- enheten Förvaltnings- sekreterare Malin Kuurberg Stödservice- enheten Förvaltnings- sekreterare Malin Kuurberg 5.10.201530

31 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  ärenden enligt vattenlagen (tillstånd, ersättningar, förvaltningstvång)  ärenden enligt miljöskyddslagen (tillstånd, ersättningar, anmälningar om försöksverksamhet) Miljötillstånd 5.10.201531

32 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Förvaltnings- och utvecklingstjänster 32 Förvaltningsdirektör Anu Nousiainen Enheten för informations- hantering Maria Siurua Kommunikations enheten Auli Posti Personal- enheten Timo Kähärä Ekonomi- enheten Tuula- Kaarina Isosuo Allmän förvaltning Teijo Mustonen Enheten för lokal- och materialför valtning Lauri Latva- Äijö 5.10.2015

33 Regionförvaltningsverkens - personalförvaltning, löne- och arbetsgivarpolitik - ekonomiförvaltning, verksamhets- och ekonomiplanering samt uppföljning - dataadministration, informationshantering och informationssäkerhet - verksamhetsutveckling - kommunikationstjänster - dokumentförvaltning och arkivbildaruppgifter - översättningstjänster - expeditionstjänster - lokal- och materialförvaltning - allmänna administrativa uppgifter - utvecklande av samservicen - apotekavgifter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland Förvaltnings- och utvecklingstjänster 335.10.2015

34 Regionförvaltningsverket i Södra Finland  registrerings- och tillsynsuppgifter som hänför sig till förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism  registrering och tillsyn av kreditgivare  tillstånd till och tillsyn över indrivningsväsendet  tillstånd till och tillsyn över pantlånerörelser  utvecklande av tillsynsregistret över fastighetsförmedlingsrörelser  ärenden som rör djurförsökstillstånd  tillsyn över beställarens utredningsskyldighet  dispens för lärare och rektorer  befrielse från skyldigheten att bygga skyddsrum  livräddningsmedaljnämndens sekreteraruppgifter  regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster Riksomfattande uppgifter vid RFV i Södra Finland 5.10.201534

35 Regionförvaltningsverket i Södra Finland Kontaktuppgifter till RFV i Södra Finland Telefonväxel: 0295 016 000 www.rfv.fiwww.rfv.fi  Huvudverksamhetsstället i Tavastehus Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus, fax 03 570 8002  Verksamhetsstället i Helsingfors Bangårdsvägen 9, PB 110, 00521 Helsingfors, fax 09 6150 0533, fax alkoholförvaltningen 09 6150 0529  Verksamhetsstället i Kouvola Kauppamiehenkatu 4, PB 301, 45101 Kouvola  e-post: fornamn.efternamn@rfv.firegistratur.sodra@rfv.fi arbetarskydd.sodra@rfv.fimiljotillstand.sodra@rfv.fi 5.10.201535


Ladda ner ppt "Regionförvaltningsverket i Södra Finland 5.10.20151."

Liknande presentationer


Google-annonser