Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äntligen guld till Sverige! Den 26 maj noteras IGE på den svenska NGM-börsen. Sedan 1997 är bolaget även noterat på den norska börsens SMB-lista.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äntligen guld till Sverige! Den 26 maj noteras IGE på den svenska NGM-börsen. Sedan 1997 är bolaget även noterat på den norska börsens SMB-lista."— Presentationens avskrift:

1 Äntligen guld till Sverige! Den 26 maj noteras IGE på den svenska NGM-börsen. Sedan 1997 är bolaget även noterat på den norska börsens SMB-lista.

2 Affärsidé Förädla mineralfyndigheter till intressanta uppslag för gruvetablering utan begränsningar avseende typ av mineral eller region. Bolagisering av projekt Förädling och riskminimering

3 Strategi Tidseffektiv maximal riskminimering till lägsta kostnad. 0 1-41-33-66-1224-36 Risk Kapital RiskKapital Tid (mån) 1 VPF1F2F3Feasability Gruvetablering Bolagisering

4 Löpande mål / antal pågående projekt Beräknas vara uppnått Q1 2006. 5 st FAS3 10 st FAS2 20 st FAS1 10 ut 5 ut 2-3 ut 2-3 st/år 10 in från VP Bolagisering av projekt Varje enskilt projekt lyfts antingen upp minst ett steg inom en 12-månadersperiod eller skrivs av.

5 Enbart prospektering ej gruvdrift Prospektering, F1-F3 -IGE aktiv ägare 50-100% Bolagisering av projekt Feasability study -IGE passiv delägare 25-60% Gruvetablering -IGE passiv delägare 5-40% Gruva AB Operativt ägandeEj operativt ägande IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt IGE projekt

6 Intäkter Bolagets intäkter och värde för aktieägarna genereras genom avyttring av bolagiserade projekt. Projektbudget ~ 7-10milj Avyttring ~ 70-100milj + royalty

7 VP - Vaskningsprocessen - den viktigaste fasen Vaskningsprocessen utförs av bolagets Advisory Board och pågår kontinuerligt. Mål: Skilja ut projekt som är av intresse med så hög träffsäkerhet som möjligt. Advisory Board: Göran Pettersson - kvalificerad geolog Rob Hellingwerf – kvalificerad geolog, Europageolog Torgrim Svensson – geofysik Gunnar Eriksson - geolog

8 F1 – fyndighet i en dimension Tidsåtgång: 1-4 månader Genomsnittlig kostnad 500 000 SEK Resurser: Geolog, geofysiker, två fältarbetare, borrentreprenör - 2-4 hål Mål: Hitta mineralisering i fast berg

9 F2 - fyndighet i två dimensioner Tidsåtgång: 1-3 månader Genomsnittlig kostnad 1 MSEK Resurser: Geolog, geofysiker, borrentreprenör – 10-20 hål Mål: - avgränsa mineraliseringen - beräkna antagen resurs x y

10 F3 - fyndighet i tre dimensioner Tidsåtgång: 3-6 månader Genomsnittlig kostnad 5 MSEK Resurser: Geolog, geofysiker, borrentreprenör – 20-50 hål Mål: - beräkna indikerad resurs - utför preliminär lönsamhetsstudie, +/- 20% noggrannhet x y z

11 Feasability Study Tidsåtgång: 6-12 månader Genomsnittlig kostnad ca 15-20 MSEK Genom fördelat delägande, 40/60%, i det bolagiserade projektet, genereras erforderliga resurser och kapital. Mål:- Genomför full feasability study - Beräkna bevisad malmreserv - Miljöprövning i miljödomstol

12 Etablering av gruva Tidsåtgång: 1-2 år IGE avyttrar sin andel i likvider i form av aktier eller kontanter. Då tillstånd till gruvbrytning erhålles, prövad mot miljöbalken, har projektet nått sin viktigaste milstolpe. Gruvbolagets etablering av gruva kan starta.

13 Mål 2005/2006 30-35 projekt drivs parallellt. Att ta in erforderligt riskkapital för att nå ovanstående. Att nå ett börsvärde över 1 Mdr NOK. F3 ~ 5st F2 ~ 10st F1 ~ 20st År Börsvärde, mdr 20062007 2005 1,0 1,5 0,5

14 Principiellt kassaflöde 2005/2006 med uppfylld målsättning Nyemission och avyttringar 2005/2006 –100 MSEK in per 12 mån Prospektering 2005/2006 –50 MSEK ut per 12 mån IGE kassa juni 2005 SEK 20-25 milj UT IN

15 Projekt maj 2005 ProjektAreal haAntal projektVPF1F2F3 Sverige17.606271864 Kenya101.40013 86 Norge 1.3802 2 Samtliga projekt upp ett steg under en 12-månadersperiod, alternativt skrivs av.

16 PROJEKT OLSERUM MINERAL Ce, La, Nd, Pr, Sm, Y, Nb, Ga, Sc RÄTTIGHET 100% INFORMATION Olserum ligger i Västerviks kommun. Projektet har pågått sedan 2003 Sammanlagt 15 hål har borrats Ett område med en utsträckning av 200 m gav en antagen mineralresurs. Fas 2 är genomförd. Geofysik har gett ytterligare tre områden som skall sonderas med borrning. Dessa områden är föremål för fas 1. FAS 2 MINERALTILLGÅNGAR Antagen mineralresurs: 2,8 miljoner ton Antaget bruttovärde: 2,9 MSEK STATUS Resultat från fas 2 motiverar genomförande av fas 3. Genomförande av fas 3 sker Juni- Sept 2005 AREAL 1100 ha

17 PROJEKT SÖRBYGDEN MINERAL Grafit och PGM RÄTTIGHET 50% INFORMATION Sörbygden är beläget i sydöstra Jämtland nära gränsen mot Medelpad. Hällprover visar höga halter av grafit och spår efter PGM 2 hål sätts för att döda projektet Okulär analys av borrkärnor verifierar antagen geologi. Kontakter har tagits med marknadsaktörer som är intresserade av grafiten. Priserna på grafit varierar beroende på kornstorlek och renhet. Ett typiskt pris ligger på ca 4000 kr/ton. FAS 1 MINERALTILLGÅNGAR Antagen mineralresurs: x miljoner ton Antaget bruttovärde: x MSEK STATUS Borrningar Fas 1 avslutade. Provsvar och utvärdering sker i Juni 2005. AREAL 138 ha

18 PROJEKT RIDDARHYTTE- FÄLTEN MINERAL Ädel- och basmetall samt REE RÄTTIGHET 100% INFORMATION Undersökningstillståndet är beläget i Lindesberg och Skinnskattebergs kommuner. Geofysiska mätningar kommer inom kort att utföras. Mål nr 1 är sulfid-mineraliseringen Älgtorp nr 2. Mål nr 2 är guld och REE väster om sulfidmineraliseringen Fas 1 avslutas under året FAS 1 MINERALTILLGÅNGAR Antagen mineralresurs: x miljoner ton Antaget bruttovärde: x MSEK STATUS Analys av tidigare prospektering pågår och den kommer att kompletteras av geofysiska mätningar och borrningar under året. Målet är att hitta mineralisering i fast häll AREAL 867 ha

19 MINERAL Ädel- och basmetall RÄTTIGHET 50% INFORMATION Gladhammar ligger i Västerviks kommun, Kalmar län. Boliden sökte och fick 2002 avslag på ansökan om bearbetningskoncession. De orsaker som Boliden fick avslag på kan IGE komma tillrätta med Fas 1-3 kommer att avslutas under 2005 FAS 1 MINERALTILLGÅNGAR Antagen mineralresurs: x miljoner ton Antaget bruttovärde: x MSEK STATUS Geofysiska mätningar och 5 borrhål kommer att sättas juni-juli. Hittas mineralisering i fast häll borras ytterligare 15 hål, sept-okt 2005 AREAL 940 ha PROJEKT GLADHAMMAR

20 MINERAL Ädel- och basmetall RÄTTIGHET 100% INFORMATION Undersökningstillståndet innefattar bl.a. Harmsarvets silvergruva (tidigare Bjursåsgruvan), som anses ha Europas högsta halter av silver (genomsnitt 3900 g/ton) Den geofysiska modellen har byggts upp under ett flertal år och det enda som återstår för att erhålla mer geologisk information är borrning 2-3 platser inom området har bedömts som extra intressanta och där kommer ca 4-5 hål sättas per palts under perioden juli-sept FAS 1 MINERALTILLGÅNGAR Antagen mineralresurs: x miljoner ton Antaget bruttovärde: x MSEK STATUS Geofysiska mätningar är klara. 10-15 borrhål skall sättas för att hitta mineralisering i fast berg på tre platser AREAL >500 ha PROJEKT Bjursås

21 MINERAL Guld RÄTTIGHET 100% INFORMATION IGE är den enskilt största aktören i Kenya Koncesionerna omfattar 8 st licenser med skiftande geologisk struktur Diskussioner förs med internationellt gruvbolag om JV avseende de södra områdena Bolaget har en site i Lolgorien med anrikningsverk Prospekteringsaktiviteter är planerade och budgeterade för 2005/2006 som syftar till att hitta mineralisering i fast berg FAS 1 MINERALTILLGÅNGAR Antagen mineralresurs: x miljoner ton Antaget bruttovärde: x MSEK STATUS Geofysiska mätningar, trenching och RC borrningar kommer att påbörjas 2005 och avslutas 2006. Målsättning är att nå fas 2 för minst 2 områden. AREAL > 1000km 2 PROJEKT KENYA 1, 2 Rongo(Kisii),3 Akalla 4 Lolgorien 5 Wakorr 6 Sekerr7, 8 Turcana,

22 Bolagsinformation Svenskt prospekteringsbolag bildat 1988 267 miljoner utestående aktier Noterade på OSE sedan 97, kommer noteras parallellt på NGM Equity(Stockholm) den 26 maj 2005 Större aktieägare inkluderar, Ulrik Jansson, Ädelfors utvecklings AB, Årnes Sport Ca 1500 aktieägare Verksamhet i Sverige, Norge och Kenya

23 IGE på två börser Varför IGE-aktien? Sprider risken på flera projekt och olika mineral Hög omsättning i portfölj ger snabb förädling Riskminimerar maximalt till lägsta kostnad Låg risk i förhållande till potential


Ladda ner ppt "Äntligen guld till Sverige! Den 26 maj noteras IGE på den svenska NGM-börsen. Sedan 1997 är bolaget även noterat på den norska börsens SMB-lista."

Liknande presentationer


Google-annonser