Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stefan Muhrbeck Jerry Thorin ISQC1 årlig genomgång 2015-10-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stefan Muhrbeck Jerry Thorin ISQC1 årlig genomgång 2015-10-05."— Presentationens avskrift:

1 Stefan Muhrbeck Jerry Thorin ISQC1 årlig genomgång 2015-10-05

2  Notering av medarbetare som EJ är närvarande. Resp KC informerar dessa.  Bildspelet arkiveras på ”V”. ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

3  International Standard on Quality Control  Gäller från 1 januari 2011  Varför?  Följa standarder och lagar i jobbet  Avlämna korrekta rapporter

4  ISQC 1 växte till stor del fram tack vare den s.k. ”Enronskandalen” 2001  Det fanns ett behov av att veta och ha kontroll

5  Revisionstjänster och närliggande tjänster  ISA 220  Reko 210 D v s för byråer som utför revision och/eller redovisning

6  Ja, faktiskt  Baker Tilly Sverige ABs intranät  ISA 220, Reko 210  Era erfarna kollegor!!

7  Hur kontrollera ISQC1?  Vem kontrollerar byråns ISQC1?  Varför?  Hur kommuniceras interna kontroller och till vem?  Åtgärder internt

8  Ledningens ansvar  Etiska Regler  Acceptera och behålla kunder  Personal  Hur uppdrag utförs –metodik  Övervakning  Dokumentation ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

9  Etiska regler ◦ Fars Etikregler EtikR 1-3 och EtikU 1-13 (ÅIG)  Etik R 1 Yrkesetiska regler  Etik R 2 Utövande av redovisningsverksamhet  Etik R 3 Skatterådgivning ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

10 1. God yrkessed 2. Professionellt uppträdande 3. Organisation av verksamheten 4. Arvodesdebitering 5. Tystnadsplikt 6. Vidareutbildning 7. Yrkesutövning 8. Förhållande till kollegor 9. Publicitet och marknadsföring

11  Etik U ◦ Etik U 1 Biträdes ansvar vid upprättande av deklaration avseende skatter och avgifter ◦ Etik U 2 Skyldighet att lämna upplysningar eller tillhandahålla handlingar enligt myndighetsbeslut ◦ Etik U 3 Hantering av risk för arvodesförlust ◦ Etik U 4 - ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

12  Etik U ◦ Etik U 5 Revisorers verksamhet ◦ Etik U 6 Byråjäv ◦ Etik U 7 Vilka företag ska ha vilket slag av revisor? ◦ Etik U 8 - ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

13  Etik U ◦ Etik U 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan ◦ Etik U 10 Revisorns åtgärder vid sen årsredovisning i aktiebolag ◦ Etik U 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen mot åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ◦ Etik U 12 Sponsring av revisionskunder ◦ Etik U 13 Revisorsrotation ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

14  Rutiner ◦ Analysmodellen för revisorer ◦ Oberoende mot nya kunder Mail till alla på byrån ◦ Lämnad kvalificerad rådgivning Skall först godkännas av annan kvalificerad Riskbedömning mot oberoende och skadestånd Koda 7100, 7200, 7201, 5500 etc. Arkivera på ”V” –rådgivning ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

15 Skriftlig rådgivning Ska godkännas av annan i byråledningen Tidredovisningen –”Konsultationer” Byråledningen gör genomgång av kunduppdrag och reskontra två gånger/år för att identifiera egenintresse och vänskapshot Medarbetare måste informera ansvarig revisor om tjänst som hotar oberoendet Skriftlig bekräftelse på att riktlinjer och rutiner avseende oberoendefrågor följts

16  Rutiner (forts) ◦ Tystnadsplikt Vid anställning Även i den årliga bekräftelsen ◦ Anmäl era sidouppdrag/förtroendeuppdrag Alla sidouppdrag Förtroendeuppdrag som ordf., kassör, revisor ◦ Särskilda regler för företag av allmänt intresse ◦ Regler finns för intressekonflikter ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

17  Vad är skillnaden och hur behöver vi tänka?  Vilka regelverk/lagrum? Vems ansvar?  Olika situationer a) Analysmodellen, särskilda tjänster b) Ägande, närstående och nätverk c) Kombiuppdrag, stora företag m.m.  Finns det lösningar? Vägar ut?

18  Med oberoende menas ◦ Faktiskt oberoende ◦ Synbart oberoende  Analysmodellen ◦ Egenintressehot ◦ Självgranskninghot ◦ Partsställningshot ◦ Vänskapshot ◦ Skrämselhot ◦ Övrigt hot

19  Då samma revisionsföretag både biträder en kund med redovisningstjänster och eventuellt närliggande konsulttjänster samt utför bestyrkandeuppdrag (revision).  Innan ett sådant uppdrag antas ska redovisningskonsulten kontakta och rådgöra med revisorn om huruvida uppdraget kan accepteras utan att revisorns opartiskhet och självständighet kan ifrågasättas.  Förbud avseende  Upprätta grundbokföring  Medelsförvaltning (utföra betalningar)  Större företag (50/40/80)  Kunden måste själv upprätta grundbokföringen – d v s klassificera och attestera underlagen

20 Medarbetare måste informera ansvarig revisor om identifierade oberoendesituationer Tilläggsuppdrag måste godkännas av ansvarig revisor “Handledning redovisningstjänster till revisionskund” Revisorn ska Ta del av Uppdragsbrev Redovisning Checklista “Redovisningsuppdrag – utförda tjänster” Diskutera med ansvarig konsult om vilka tjänster som utförts som underlag för Analysmodellen

21 Bokföring – EJ grundbokföring Attesterade underlag alternativt konteringsanvisning Betalningsuppdrag ALDRIG!! Löner Attesterade underlag Deklarationer (skatte- o inkomstdeklarationer) Attesterad/godkänd av kund innan den lämnas till SKV Fullmakt

22  Rutiner ◦ Inhämta information ◦ Träffa företaget/ företagsledaren? ◦ ID-kontroll ◦ Finns hot mot oberoendet? ◦ Kan vi hantera uppdraget? ◦ Byråjäv vid kombiuppdrag ◦ Kontorschefs o delägares godkännande/signatur ◦ Använd checklista ◦ E-maila till samtliga anställda (ev tidigt) ◦ Uppdragsbrev ◦ Analysmodellen (revision) ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

23  Personalhandbok Finns på ”V”  Centralt personalregister CV främst (”V”)  Tidsbudgetar för planering Syftet: Säkerställa att vi har rätt kompetens och tillräckliga resurser för att klara av våra uppdrag. ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

24  Alla anställda intygar årligen (räkenskapsår 30/6) att man hållit sig informerad om och följt regelverket. ◦ Yrkesetik ◦ Informationssäkerhet ◦ Kunskapsdelning - Skriv ut - Fyll i - Skriv under - Scanna och maila BB ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

25  Uppföranderegler  Tystnadsplikt  Ekonomiska intressen hos kunder  Klientrelationer (oberoendereglerna)  Tillhandahållande av tjänster  Penningtvättlagen  Hantering av personuppgifter  Övrig yrkesetik och god yrkessed  Informationssäkerhet ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

26  Vi måste ha en enhetlig metodik inom Baker Tilly p g a samverkansgrupp och vår systemgranskning.  Gemensam handbok ISQC1  Dessutom två handböcker: Redovisning Revision Ändringar får inte göras men tillägg och bilagor krävs ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

27  Regler för konsultationer ◦ Intern konsultation, dokumentera i akten ◦ Extern konsultation Baker Tilly Övriga  Regler vid meningsskiljaktigheter ◦ Intern konsultation, dokumentera i akten  Uppdragsanknuten kvalitetskontroll ◦ Inga uppdrag hos oss idag, känn till begreppet ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

28  Övervakning av riktlinjer och rutiner följer BT Sveriges övervakningsprocess  Kommunikation ledning – KA red & KA rev ◦ Genomförda kontroller ◦ Förslag/behov av utbildning, personal mm ◦ Åtgärdade brister ISQC1 årlig genomgång 2013-10-17

29  Hur ser kvalitetssystemet ut?  Hur är det tänkt att fungera?

30 STYRELSENHuvudkontoretKNrevKKrevKArevByrå KNredKKredKAredByrå 30

31  Styrelsen ◦ Stefan Wallin, ordf ◦ Jan Carlsson ◦ Matthias Vidh ◦ Thomas Olofsson ◦ Fredrik From ◦ Eja Andersson  Huvudkontoret ◦ Jessika Andrén  Riskmanagement ◦ Per Nilsson ◦ Mikael Ernström ◦ Björn Bentevik  Utbildning ◦ Niklas Wiklund, ordf ◦ Jessica Semb ◦ Göran Löfgren  Internationellt ◦ Thomas Olofsson  Kvalitetsnämnd redovisning ◦ Christina Thulin, ordf. ◦ Jerry Thorin ◦ Helen Eriksson ◦ Kvalitetsnämnd ◦ revision ◦ Kristian Thore, ordf. ◦ Åsa Dahlgren ◦ Björn Bentevik  Kvalitetskontrollanter revision ◦ Stefan Backman ◦ Henrik Nilsson ◦ Kristina Andersson ◦ Per Silveby ◦ Stefan Muhrbeck  Kvalitetskontrollanter redovisning ◦ Kristina Andersson ◦ Roger Mäkitavola ◦ Stefan Landgren ◦ Marita Nilsson ◦ Marita Hägg ◦ Vivica Trandin-Carlsson ◦ Eva Finn 31

32  S k förkontroll 2014  Systemkontroll 2015  Genomgång av BTS kvalitetssystem  Upprepade kontroller

33  S k förkontroll 2015  Systemkontroll 2016  Genomgång av BTS kvalitetssystem  Upprepade kontroller

34 a) Gemensam kvalitetshandbok i.ISQC1 handbok ii.Kvalitetshandbok Revision iii.Kvalitetshandbok Redovisning b) Inspektion/övervakning i.PEG ii.PIG iii.ÅIG c) Utbildning i.Erfadag en gång/år ii.Årligt informationsmöte

35 PIG – Periodisk intern granskning  Utförs av KAred (vart 6:e år) året innan PEG  Utförs på samtliga red konsulter (på den egna byrån) med kundansvar PEG – Periodisk extern granskning  Utförs av KKred (minst vart 6:e år)  Urval görs av KNred  Utförs på samtliga ARK:ar och redovisningskonsulter med eget kundansvar ÅIG – Årlig intern granskning  Utförs av KArev (varje år)  Utförs på alla medarbetare med eget uppdragsansvar inom en 6-års period

36  Alla kvalificerade revisorer på byrån  Görs året före PEG  Avslutad senast 30 november  Rapport till KN samt egna byråledningen  Utförs enligt fastställd checklista

37  Sker normalt med 6-års intervall  Urvalet görs före sommaren och granskning och rapportering normalt under hösten  Följer i stort den granskning som Far utför  Granskning dels av byrån, ISQC1, rutiner mm  Dels av 2-3 enskilda uppdrag av varje kval revisor  KA är kontaktperson mot Kvalitetskontrollanten

38  KA rev är huvudansvarig  KA rev & KA red planerar och utför denna tillsammans  Utförs enligt fastställd checklista - dels genom kontroll av rutiner och dokument - dels i form av intervjuer med medarbetare  Avsnitt 5 – Hur uppdrag utförs, ska planeras så att samtliga icke kvalificerade medarbetare granskas under en fyraårsperiod. - KA rev granskar revisorerna - KA red granskar konsulterna

39  Ska vara färdigställd 30 november.  Rapportering sker till byråledningen avseende iakttagelser och brister. Brister ska åtgärdas och kan innebära förändringar av rutiner, utbildning mm.  Rapportering till HK att ÅIG:n för året är genomförd.

40 1.Redovisningsverksamhetens organisation 2.Antagande, omprövning och avslut av uppdrag 3.Uppdragsavtal 4.Parternas ansvar 5.Planering av arbetet 6.Förståelse av kundens verksamhet 7.Utförande 8.Dokumentation 9.Rapportering 10.Tystnadsplikt

41  Uppdragsavtal  ID-kontroll  Utvärdering av nytt/befintligt uppdrag  Reg bevis  Företagsbeskrivning  Rutinbeskrivning  Riskanalys  Planering av uppdraget  Konteringsinstruktion vid kombiuppdrag  Systemdokumentation

42 ◦ Uppdragsavtal (avsaknad, ej undertecknat/bekräftat) ◦ Egen dokumentation (väsentliga brister, avsaknad) ◦ Alvarliga brister i konsulten yrkesetiska uppträdande ◦ Brister i extern rapportering (skada för uppdragsgivaren /tredje man) ◦ Brister i planering och bemanning av uppdraget ◦ Ej beaktat jävsregler vid kombiuppdrag ◦ Brister i beaktande av lagen mot penningtvätt


Ladda ner ppt "Stefan Muhrbeck Jerry Thorin ISQC1 årlig genomgång 2015-10-05."

Liknande presentationer


Google-annonser