Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Likarätt JONAS ÅLEBRING ST-LÄKARE. Likarätt – alla människor har ett lika värde och lika rättigheter Likabehandling – alla ska behandlas efter sina förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Likarätt JONAS ÅLEBRING ST-LÄKARE. Likarätt – alla människor har ett lika värde och lika rättigheter Likabehandling – alla ska behandlas efter sina förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Likarätt JONAS ÅLEBRING ST-LÄKARE

2 Likarätt – alla människor har ett lika värde och lika rättigheter Likabehandling – alla ska behandlas efter sina förutsättningar för att få lika rättigheter och möjligheter

3 Jämlikhet – samma gäller för alla människor Jämställdhet – kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

4 Hälso- och sjukvårdslagen Från 1982 Reglerar åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador Ramlag

5 HSL 1982:763 §2 – målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet De med störst behov ska prioriteras

6 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Förenta nationerna 1948 30 artiklar som slår fast att alla människor är lika i värde och rättigheter utan åtskillnad av något slag Inspiration för nya stater som utformat sin grundlag Tillgången till bästa tillgängliga vård är en mänsklig rättighet

7 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna Antogs 1950 av Europarådet 47 medlemsstater Säkerställa demokrati, rättsskydd och mänskliga rättigheter Europadomstolen inrättas

8 Regeringsformen Grundlag I dess nuvarande form sedan 1974 Behandlar hur Sverige ska styras och vilka demokratiska rättigheter medborgarna har All offentlig makt ska utövas med respekt för alla människors lika värde Det allmänna (stat, kommun, landsting) ska motverka diskriminering

9 Diskrimineringslagen Samlad lagstiftning sedan 2008 Grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk härkomst, ålder, religion eller annan trosuppfattning och funktionshinder Missgynnande i samma eller jämförbar situation om missgynnandet har med en diskrimineringsgrund att göra

10 Jämlik vård Vård och behandling ska erbjudas på lika villkor med ett likvärdigt bemötande till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, kön, funktionsnedsättning, utbildning, socialställning, etniska eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning Socialstyrelsen

11 Rätten till vård på lika villkor Diskrimineringsombudsmannen 2012 Bristande bemötande av transpersoner och personer med annat modersmål än svenska Högre dödstal i behandlingsbara sjukdomar hos utlandsfödda och lågutbildade Högre dödlighet i kroppsliga sjukdomar hos personer med psykisk funktionsnedsättning Kön påverkar behandling Homo- och bisexuella undviker att söka vård trots större vårdbehov

12 Folkhälsan i Sverige 2014 Folkhälsomyndigheten Kvinnor lever längre än män Utbildning är den viktigaste bestämningsfaktorn för hälsa och livslängd

13 Kvinnor från utomeuropeiska länder som föder barn i Sverige har fler komplikationer och svårare förlossningar Aspects of foreign born women's health and childbirth related outcomes, Karolinska institutet 2007 Personer med psykiska sjukdomar dör oftare i hjärt- kärlsjukdomar Öppna jämförelser och utvärdering av psykiatrisk vård, Socialstyrelsen 2010 Skillnader i livslängd kan kopplas till socioekonomisk status, födelseland och utbildningsgrad Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län — öppna jämförelser 2010, Karolinska Institutets folkhälso- akademi 2010:4

14 Att mötas i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen Påverkbara orsaker till ojämlik vård är omedvetna prioriteringar, otydliga rutiner, låg likarättskompetens och ett bristande bemötande

15 Tänk på en amerikan!

16 Normer Föreställningar och oskrivna regler om hur personer väntas vara Föränderliga över tid och i olika sammanhang De som tillhör normen får fördelar

17 Normkritik Att reflektera över rådande normer, hur de leder till olika behandling samt ifrågasätta detta

18 Ett reflekterande förhållningssätt Tillägna sig kunskap, öva, reflektera och diskutera kliniska situationer för att sedan försöka implementera det man lärt sig i sitt nästa patientmöte Utgå ifrån patients behov

19


Ladda ner ppt "Likarätt JONAS ÅLEBRING ST-LÄKARE. Likarätt – alla människor har ett lika värde och lika rättigheter Likabehandling – alla ska behandlas efter sina förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser