Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald KURSPRESENTATION V 11-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald KURSPRESENTATION V 11-13."— Presentationens avskrift:

1 12010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald KURSPRESENTATION V 11-13

2 Kvalitet samt Arbetsmiljö/Säkerhet Vi presenterar oss för varandra och vi tar reda på vilka erfarenheter som finns i klassen av: Kvalitet samt Arbetsmiljö/Säkerhet 22010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

3 3 De åtta ledningsprinciperna värdegrunder för kvalitetsledning -ISO 9000:2000 presenterar åtta ledningsprinciper som utgör basen för ett bra kvalitetsledningssystem. Dessa principer utgör värdegrunden i alla olika modeller för verksamhetsutveckling, enligt ISO 9001, TQM eller olika branschmodeller. -Med dessa åtta principer som ledstjärna kan alla typer av organisationer åstadkomma resultat. -Men få organisationer har fullt ut nyttjat potentialen som finns i tillämpningen av principerna visar fler undersökningar, se Framgång för Sverige (www.siq.se) 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

4 4 De åtta ledningsprinciperna Övningsuppgift 1 Beskriv vilka intressenter som kan finnas till ett företag:……… Beskriv vilka resurser som kan finnas i ett företag: ……………… 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald Redovisningsresultatet kommer nästa lektion

5 5 De åtta ledningsprinciperna Kundfokus Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. Ledarskap I ledningens roll ligger bl a krav på att ge de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget. Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process. 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

6 6 De åtta ledningsprinciperna Systematiskt angreppssätt för ledning Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål. Faktabaserade beslut Verkningsfulla strategier och beslut baseras på fakta. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer. 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

7 77 Utdrag från en internrevision på min undervisning under HT 2009

8 88 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

9 De 8 ledningsprinciperna TQM Ömsesidigt utbyte med leverantörer Ömsesidigt utbyte med leverantörer Kundfokus Ledarskap Process- inriktning Process- inriktning System- metodik för ledning System- metodik för ledning Ständig förbättring Ständig förbättring Engagerad personal Engagerad personal Det finns både interna och externa kunder Förutsättning och inriktning Utveckling beror av att alla är engagerade Processerna är motorn i verksamheten Processerna har ett syfte och samband med andra processer Genom målstyrning med uppföljning, kommunikation och att lära av erfarenheter Fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde Fakta- baserade beslut Fakta- baserade beslut Verkningsfulla beslut bygger på analys av relevant information 9 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

10 10

11 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 11

12 122010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

13 Vad är ISO enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_standardiseringsorganisationen! Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) (engelska; International Organization for Standardization, franska; Organisation internationale de normalisation), är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. ISO startade verksamheten den 23 februari 1947.engelskafranska industriellstandardisering23 februari1947 Medan ISO definierar sig själva som en icke-statlig organisation är deras förmåga att sätta standarder mycket kraftfullare än övriga icke-statliga organ och i praktiken verkar de som ett konsortium med starka bindningar till ländernas regeringar. Medlemmarna är nationella standardiseringsorgan från varje land och även större bolag. ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Landets storlek, utvecklingsnivå och geografi kommer inte att ha någon betydelse i sammanhanget, eftersom dessa standarder är till för alla och används på ett likartat sätt runt om i världen.geografi ISO-standarder är numrerade enligt formatet "ISO nnnnn:åååå:titel" där "nnnnn" är standardiseringsnumret, "åååå" är publiceringsåret och "titel" är rubriken. Exempelvis är ISO 9899 en standard för programspråket C.ISO 9899programspråket C I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute som är medlem i ISO.SIS, Swedish Standards Institute 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 13 MedlemmarMedlemmar av ISO i grönt.grönt Tack till Florine Ndikumana för tipset.

14 142010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

15 Kvalitetsarbetets utveckling TQM Offensiv kvalitetsutveckling = ständiga förbättringar Kvalitetssäkring Kvalitetsstyrning Kvalitetskontroll EFTERÅT NUFÖRESTÄNDIGT Tid Kvalitetsutveckling = verksamhetsutveckling idag!? 15 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

16 Kvalitet och lönsamhet Övningsuppgift 2 Vilka effekter kan man få inom ett företag av förbättrad kvalitet? 162010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald Redovisningsresultatet kommer nästa lektion

17 17 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

18 Kvalitet och lönsamhet jämför med övningsuppgiften Effekter av förbättrad kvalitet Nöjdare kunder Nöjdare personal (minskad sjukfrånvaro) Bättre marknadsposition Kortare ledtider Minskade räntekostnader (kapitalbindning) Minskade kassationer och omarbetning Högre produktivitet 182010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

19 Kvalitet - vad är det? Qualitas (lat, Cicero 106-43 f Kr. ) - beskaffenhet ” Uppfyllande av satta krav ” (Crosby 1979) ” L ä mplighet f ö r sitt syfte ” (Juran 1951) ” Samh ä llets totala f ö rluster orsakade av produkten efter dess leverans ” (Taguchi 1979) ” Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller f ö rv ä ntning som ä r angiven, i allm ä nhet underf ö rst å dd eller obligatorisk ” (ISO 9000:2000) 192010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

20 Offensiv kvalitetsutveckling ”Hörnstenar” Engagerat ledarskap Arbeta med processer Arbeta med processer Basera beslut på fakta Basera beslut på fakta Arbeta med förbättringar Arbeta med förbättringar Skapa förutsättningar för delaktighet Skapa förutsättningar för delaktighet Sätt kunderna i centrum Sätt kunderna i centrum 202010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

21 Rätt från början Att inte göra rätt från början ökar kostnaderna ca 10 ggr per utvecklingsfas 1 10 100 1000 IdéPrototyp Serie- produktion Hos kund 212010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

22 Nöjd personal ger nöjdare kunder 2009-09-30 Såväl kunder som leverantörer gör hellre affärer med företag som har nöjda anställda. Det visar en undersökning beställd av Ingenjörsvetenskapsakademien, Iva. När de anställda trivs med arbetet, så lockas även kunder. Det kan verka självklart, men sambandet är ändå underskattat i näringslivet. Därför har Iva beställt en undersökning för att få bättre belägg för sambandet. Undersökningen visar en tydlig koppling mellan personalens välmående och styrkan hos företagets varumärke. UNDERSÖKNINGEN har bestått i att hundra personer som gör affärer med ett visst företag har frågats om vad de tycker om att göra affärer med företaget, och om vad de tror om företagets arbete med sin personal. Det visade sig att personalarbetet var den sjätte viktigaste faktorn efter sådant som service, kundorientering och ledarskap. – Om man har företaget som leverantör upplever man kanske att det är tryggt att göra affärer med ett företag där personalen trivs och mår bra. Företaget uppfattas som en god samhällsmedborgare, säger Frans Melin. 222010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

23 Långsiktig framgång F ö r att n å l å ngsiktig framg å ng i ett f ö retag kr ä vs att man beaktar ett antal olika aspekter: Kunderna - f ö r ä ndrar sina behov och f ö rv ä ntningar det g ä ller att ” snappa ” upp dessa i tid Ä garna - vill att v ä rdet i ä gandet ska v ä xa ger ä ven stabilitet f ö r jobben Medarbetare - st ä ller krav p å social gemenskap, god arbetsmilj ö och sj ä lvf ö rverkligande Samh ä llet - st ä ller krav som st ä ndigt f ö r ä ndras vilket ä r viktigt att bevaka och tillgodose Visioner och m å l skapar f ö ruts ä ttningarna och anger riktningen Viktigt att utv ä rdera och agera. Det skapar engagemang och motivation Vilken grupp saknas? 232010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

24 Det gäller att tänka efter före man skriver 242010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

25 Utdrag ur Vikingalagen i Eddan År 1000 e.Kr. Var en bra handelsman Finn ut vad köparen vill ha Lova ej mer än vad Du kan hålla Ta ej för mycket betalt Bädda så att Du kan återkomma Håll ordning på Ditt lager Ha bra ordning på vad var och en gör Se till att alla gör nyttiga saker Gör trevliga saker som stärker gruppen Be alla i gruppen om Deras råd Exempel på en ”tidig effektiv rutin” 252010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald


Ladda ner ppt "12010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald KURSPRESENTATION V 11-13."

Liknande presentationer


Google-annonser