Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsglädje Helhetssyn Trygghet, Ansvar, Respekt Goda relationer Goda baskunskaper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsglädje Helhetssyn Trygghet, Ansvar, Respekt Goda relationer Goda baskunskaper."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsglädje Helhetssyn Trygghet, Ansvar, Respekt Goda relationer Goda baskunskaper

2 Välkommen till Björktjära skola! Den här skriften är till för att ge dig information om vårt arbete under läsåret 2015/2016. Organisation 2015/2016 Antalet elever under läsåret är ca 285. Ansvariga Förskoleklass Gröna Helena Ellert, fritids Carina Lenneby, Maria Skogman Röda Anna Myhrberg, fritids Malin Olsson, elevass Kicki Gustafsson Årskurs1AAnn-Sofie Jahrefjord, fritids Emma Wassberg 1BEva-Lis Hamrén, fritids Anna-Lena Hed 2AMarie Arousell-Larsson, fritids Agnetha Bergström 2BLena Ericsson, fritids Leena Holmberg, elevass Madelein Larsson Andersson 3AEmma Berggren, fritids Anitha Brolin 3B Jörgen Ullmark, fritids Carina Lindblom 4A Bibbi Svedberg 4B Annika Dahl 5A Camilla Mailert, elevass Annika Olofsson 5B Mikael Hansson övergripande resurs i åk 4-5 Margareta Eriksson 6A Ingrid Evertsson, Annika Flygt, Kina Jonsing, elevass Marie Heed 6BCarina Åkerman Resurslärare Yvonne Persson Slöjdlärare textil/Sv 2Annica Flygt Slöjdlärare trä o metallWalde Larsson Musiklärare Mikael Karlsson BildlärareBengt Fahlgren På skolan finns ett elevhälsoteam som träffas var tredje vecka och består av rektor, resurslärare, skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska. Fritidshemmet Fritidshemmet, som i hög grad är integrerat i skolans verksamhet, finns för barn i förskoleklass och upp till och med årskurs 3, vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet består av tre avdelningar. Syftet är att minska antalet barn i grupperna. Läsårsdata 2015/2016 HT 2015VT 2016 Torsdag 20 aug – tisdag 22 decMåndag 11 jan – fredag 10 juniLovdagar : Fredag 25 sept V 44 (26-30 okt) HöstlovV 10 ( 7 - 11 mars ) Sportlov v 10 V 17 (25 mars samt 28 mars -1 april ) Påsklov v15 V 20 Fredag 6 maj och måndag 9 maj Elevs ledighet: Klasslärare beviljar högst 5 dagar/läsår, övrig ledighet beviljar rektor. För att få ledigt över 10 dagar/läsår måste synnerliga skäl finnas. Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida. Under vårterminen 2016 genomförs nationella prov för åk 3 och 6. För åk 3 genomförs proven under perioden 14 mars – 20 maj. För åk 6 genomförs proven 9 feb, 11 feb, 6 apr, 8 apr, 19 apr, 22 apr. Under dessa tider kommer skolan inte att bevilja någon ledighet. Telefonnummer på skolan: Sjukanmälan/frånvaro62 61 00 Tommy Lindvall, rektor253 61 eller 073-461 29 49 Ruth Larsson, skoladministratör253 77 Britta Widahl, skolkurator070-618 78 19 Urban Jonsson, vaktmästare070-327 55 56 Fritidshemmet/förskoleklassen250 69 Skolan/personalrum253 75 Skolsköterska, Helene Alftberg070-581 91 40 Lena Ericsson, allergiombud253 75

3 Denna policy gäller: På Björktjära skola bär vi inte kläder och andra saker, eller utför handlingar som kan uppfattas som anstötliga och kränkande. Det innebär att vi vuxna på skolan förbehåller oss rätten att ta beslut som kan uppfattas negativt av enskild elev, enbart i syfte att behålla skolan som en neutral plats. På fritidshemmet arbetar: Björken LindenEken F-klass - Åk 1 Åk 2Åk 3 - fritidsklubb Anna-Lena Heed Agnetha Bergström Anitha Brolin Bengt Fahlgren Leena Holmberg Carina Lindblom Kicki Gustafsson vik. Annika StrömHelena Ellert Marie Heed Madelein L Andersson Carina Lenneby Emma Wassberg Malin Olsson Under året kommer fritids ha stängt för planeringsdagar: 7/1 och 13/6 samt två dagar i anslutning till höstterminens start 2016. Fritidsklubb På skolan finns en fritidsklubb för barnen 10-12 år. Klubben är integrerad i skolans fritidshem. Anmälan till båda verksamheterna gör ni till barnomsorgsadministratör Margareta Lundqvist, tfn 257 81. Beskrivning av skolan Arbetsglädje – helhetssyn – goda relationer – goda baskunskaper och värdegrundsorden trygghet – ansvar – respekt är begrepp som präglar vår vardag. För att nå dit är det av största vikt att vi som vuxna är medvetna om vårt uppdrag och att det finns en helhetssyn som genomsyrar alla verksamheter på skolan. För att uppnå en trygg vardag där eleverna trivs och når sina kunskapsmål är det nödvändigt att i ett tidigt skede göra elever och föräldrar delaktiga i skolarbetet. Ambitionen är att Björktjära skola ska genomsyras av en lärorik och positiv anda. Här har alla ett ansvar! Läs mer ingående om skolans arbete på skolans hemsida, adress: http://bollnas.se/grundskola/index.php/startsidabjorktjaraskola

4 FÖRVÄNTNINGAR Som elev kan du förvänta dig av oss… Att vi kommer att göra allt för att du ska få så mycket kunskaper som möjligt Att vi bemöter dig med respekt Att vi bryr oss om dig Att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning Att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal Att vi kommer att se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt Vi förväntar oss av dig som elev… Att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet Att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut Att du använder ett vårdat språk Att du bemöter andra med respekt Att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse Att du är utvilad och har ätit frukost Som förälder kan du förvänta dig av oss… Att vi arbetar för att ditt barn ska nå sina kunskapsmål Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan Att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö Att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer Att vi ingriper mot alla former av kränkningar Att vi bryr oss om ditt barn Vi förväntar oss av dig som förälder… Att du hjälper ditt barn ta ansvar för skolarbetet Att du ser till att barnet kommer i tid Att barnet är utvilat och har ätit frukost Att du ställer upp på de värdegrunder vi kommit överens om Att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkat illa ut i skolan Att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa Att du deltar på föräldramöten Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i Björktjära skola Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Personal får kännedom om att någon elev blir kränkt. Överläggning om hur vi handlägger ärendet – vem gör vad. Rektor informeras och beslut fattas om fortsättning. Kartläggning. Antingen läggs ärendet ner eller så inleds en anmälan om kränkande behandling, som skickas till huvudmannen. Samtal med inblandade. Samtal med elevens föräldrar. Eventuella andra åtgärder som anpassas efter ärendets art. I vissa fall kallas till möte. Dokumentation och eventuella åtgärdsprogram upprättas. Uppföljningssamtal. Uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder. Kränkningsärenden skickas till förvaltningen. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: Rektor tar kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen som utser en person att utreda ärendet. Rutiner för uppföljning Rektor har som ansvar att se till att de åtgärder som satts in också utvärderas. Om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga måste andra insatser genomföras. Mobbning På skolan finns en plan mot kränkande behandling, som beskriver hur skolan arbetar för att minimera kränkande handlingar och mobbning. Om det är något som gör dig som förälder orolig och fundersam, tveka aldrig att ringa om Du har frågor. Du kan vända dig till berörd personal, specialpedagog, skolkurator eller rektor.


Ladda ner ppt "Arbetsglädje Helhetssyn Trygghet, Ansvar, Respekt Goda relationer Goda baskunskaper."

Liknande presentationer


Google-annonser