Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOB Projektet Samarbetsprojekt mellan Polisen Kommunerna Landstinget Malin Engholm Polisen Sten Eriksson Socialtjänsten/Region Dalarna Sören Fogde Landstinget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOB Projektet Samarbetsprojekt mellan Polisen Kommunerna Landstinget Malin Engholm Polisen Sten Eriksson Socialtjänsten/Region Dalarna Sören Fogde Landstinget."— Presentationens avskrift:

1

2 LOB Projektet Samarbetsprojekt mellan Polisen Kommunerna Landstinget Malin Engholm Polisen Sten Eriksson Socialtjänsten/Region Dalarna Sören Fogde Landstinget

3 Projektets syfte och målsättning Syftet med projektet är att betydligt fler i behov tillnyktring får det inom sjukvårdens ram Målet med projektet är att förhindra undvikbar död i arrest att fler med missbruks- och beroendeproblem kommer i behandling

4

5 ”Man dog i arrest”

6 Bakgrund LOB 1977 intentioner om ett humaniserat omhändertagande företrädesvis inom sjukvården Missbruksutredningen visar att endast 9 % får sin hjälp inom sjukvården (Gerhard Larsson). 6-8 personer dör årligen i arrest varav 4 i Dalarna senaste året. Regeringen anslår 37 mkr per år i tre år för utveckling av omhändertaganden enligt LOB Överenskommelse i Dalarna mellan polis, landsting och kommuner 2014-05-19

7

8 Förstudie - Metod Inrapportering av 2544 Lob blanketter och analys Fokusgrupper fyra grupper semistrukturerade intervjuer Registerdata från BILD. Andelen ungdomar under 18 år som skrivits in i sjukvården under ett år med missbruksdiagnos Omvärldsgranskning – vad gör man i andra län Litteraturgranskning

9 Resultat utifrån förstudie- två stora utvecklingsområden Delprojekt MS LOB ansvar Polisen Utveckla den medicinska säkerheten vid Vid polisens omhändertagande I arresten Tekniskt stöd i arresten Telemedicin Kompetensutveckling Samverkan framförallt ambulans Delprojekt TN Platser ansvarig Landstinget Beskriva volymer utifrån behov Beskriva modeller Arbetssätt Kostnads- och ansvarsfördelning Omvärldsgranskning Överenskommelse Polis LT

10

11 Överenskommelsens innehåll Parter Polis, Landsting och kommuner Innehåll Utifrån förstudien fokusera på Den medicinska säkerheten vid polisens omhändertagande enligt LOB. Tillskapa tillnyktringsplatser Utveckla en överenskommelse/rutin mellan polis och landsting för säkerställa utveckla det gemensamma arbetet Utveckla samarbetet vid stora publika evenemang Skapa en plattform för fortsatt samarbete

12

13 Utveckla tillnyktringsplatser Visionen inom landstinget Dalarna är att utveckla ett missbrukscenter Arbetsgruppens bedömning är att det behövs 6-8 tillnyktringsplatser Målgruppen är både unga och vuxna med missbruks- och beroendeproblem Olika vägval när det gäller organisation och finansiering av tillnyktringsplatser. Viktigt att väga in Landstingets roll i missbruksvården stärks(Gabriel Wikström) Droganvändandet och dess effekter alltmer oförutsägbart

14 Ingen segregerad eller specialiserad mottagning. Till akuten på samma sätt som andra med vårdbehov oavsett diagnos

15 Missbruksakut med integrerade tillnyktringsplatser

16 Missbruksvård och tillnyktring inom psykiatrins organisation. Många missbrukare har psykiatriska sjukdomar

17

18 MS LOB- Projektets omfattning Utveckla den medicinska säkerheten Vid omhändertagandet Ökat samarbete med ambulans, fler läkarbedömningar I arresten Tekniska hjälpmedel, Telemedicin, ökad kompetens, Ambulans/läkare bedömer i arrest Utveckla medicinskt standardiserade bedömningsmetoder Vidareutbildning för polis och arrestvakter Implementera föräldra- och barnperspektivet inom LOB processen Utveckla metod för systematisk uppföljning av LOB blanketter Skapa rutiner för samverkan mellan polisen, landstinget och Dalarnas kommuner

19 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget Dalarna och Polisen Dalarna avseende omhändertagna personer enligt LOB*. Bakgrund Lagen om omhändertagande av berusade (LOB) ger polisen möjlighet att omhänderta personer som p.g.a. av berusning är ur stånd att ta vara på sig själv, är en fara för sig själv eller en fara för andra. När polisen omhändertar en person ska de ta ställning till om personens tillstånd är sådant att denne bör genomgå en läkarundersökning. Till hjälp för att göra den bedömningen finns det föreskrifter och rutiner som reglerar när polisen måste uppsöka hälso- och sjukvården med en omhändertagen person. Intentionerna med dessa bestämmelser är att humanisera omhändertagandet och säkerställa den omhändertagnes akuta medicinska behov. I Dalarna har det framkommit ett samverkansbehov mellan Polismyndigheten och Landstinget Dalarna kring omhändertagna personer enligt LOB. Syftet med överenskommelsen är beskriva en rutin för en systematisk och effektiv samverkan. Överenskommelsen ska utgöra ett stöd för medarbetare och beslutsfattare i vården och polisen samt bidra till att säkerställa ett humant och medicinskt säkert omhändertagande. Gemensam viljeyttring Parterna är eniga om vikten av en god och systematisk samverkan. Enligt parterna ska en god samverkan kännetecknas av ett gemensamt ansvarstagande över myndighetsgränser och grunda sig i  Den omhändertagnes/patientens behov.  Ömsesidig respekt för varandras arbetssätt.  Ett effektivt nyttjande av gemensamma resurser.  Respektive organisations regelverk och uppdrag.  Systematiserad process som valideras årligen. *Lagen om omhändertagande av berusade personer

20 ”ska innehålla en skrivning som säkerställer ett effektivt och medicinskt säkert omhändertagande av berusade personer”

21 Omvärldsgranskning Vi samarbetar i en regional grupp 13 av 21 län arbetar med frågan Jönköping, Uppsala och några till utvecklar tillnyktringsenheter. Västmanland, Örebro, Västerbotten, Stockholm m.fl. har tillnyktringsenheter Värmland, Södermanland, Gävleborg har inte tillnyktringsenheter

22 LOB projektet 2016 Få saker att hända Statistisk resultatutvärdering sista halvåret 2015. Kommer fler till sjukvården? Överenskommelsen mellan polis och landsting klar första kvartalet Göra klart förslaget om TN platser Utbildning genomförd. Utvärdering och planering för fler insatser. Telemedicin ett alternativ? Tekniska hjälpmedel i arrest? Utvecklingsområden för att minska lob omhändertagandet Ungdomsperspektivet ”mångbesökarperspektivet”


Ladda ner ppt "LOB Projektet Samarbetsprojekt mellan Polisen Kommunerna Landstinget Malin Engholm Polisen Sten Eriksson Socialtjänsten/Region Dalarna Sören Fogde Landstinget."

Liknande presentationer


Google-annonser