Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd 6.3.2015 Obs! Uppgifterna baserar sig på utkast till förordningar och kan ännu ändras!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd 6.3.2015 Obs! Uppgifterna baserar sig på utkast till förordningar och kan ännu ändras!"— Presentationens avskrift:

1 1 GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd 6.3.2015 Obs! Uppgifterna baserar sig på utkast till förordningar och kan ännu ändras!

2 Rakennetukikoulutus Sivu 2 21.9.2016 Sivu 2 Finansiering av strukturstöd EU-delfinansierade bidrag och räntestöd från budgetmedel; nationella bidrag från Makera Som stöd kan beviljas bidrag, räntestödslån och statsborgen Bidragsmedel för hela programperioden: - för startstöd och investeringsstöd 407 milj. euro (EU 170,9 och staten 236,1) Beviljningsfullmakt för 2015: - bidrag totalt 108 milj. euro, varav för investeringsstöd 92 milj. euro - räntestödslån 250 milj. euro - statsborgen för högst 10 milj. euro

3 Helmikuu 2008 Sivu 3

4 Sivu 4 Ansökning om stöd ANSÖKNINGSTIDER FÖR 2015 Startstöd till unga jordbrukare kan sökas tidigast i mars, investeringsstöd tidigast i maj Beslut görs på hösten, investeringen får inte påbörjas före beslutet är fattat Från 2016 kontinuerlig ansökningstid, besluten görs i omgångar (beslut inom ca två månader från att omgången upphört): Ansökningsomgång 1 (16.10-15.1) Ansökningsomgång 2 (16.1-15.3) Ansökningsomgång 3 (16.3-15.8) Ansökningsomgång 4 (16.8-15.10) Investeringsstöd söks på blankett nr 3314 (www.suomi.fi), elektroniskt i Hyrrä, statsborgen söks på blankett 3337www.suomi.fi

5 Stödändamål Helmikuu 2008 Sivu 5

6 Helmikuu 2008 Sivu 6

7 Stödnivåer Max stöd (bidrag, räntestöd, statsborgen) som kan beviljas per gårdsbruksenhet under en period på tre skatteår är 1 500 000 euro Stöd beviljas inte för nybyggande, utvidgning eller grundlig reparation av en produktionsbyggnad, om ansökan avser ett belopp på högst 7 000 euro. När det gäller andra åtgärder bör stödbeloppet uppgå till minst 3 000 euro Helmikuu 2008 Sivu 7

8 Sivu 8 Stödtagaren Stödtagaren skall ha fyllt 18 år Stödtagaren har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stöds. Stöd kan beviljas en fysisk person eller privaträttslig sammanslutning, som bedriver eller börjar bedriva jordbruk i form av näring på en gårdsbruksenhet (Lantbruksföretagare).

9 Sivu 9 Stödtagaren Dessutom kan stöd beviljas åt en privaträttslig sammanslutning av - vars delägare eller medlemmar mer än hälften är fysiska personer och - som syftar till att främja samverkan i den produktionsverksamhet inom jordbruket som delägarna eller medlemmarna bedriver (Sammanslutning av lantbruksföretagare, tex Tork Ab). - i ett sådant fall bör minst hälften av delägarna ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet på gården

10 Stödtagaren Om sökanden är ett jordbruksföretag i samfundsform, är en förutsättning för beviljande av stöd, att bestämmanderätten i samfundet innehas av personer som uppfyller kravet på ålder och utbildning (tex Ab, Kb, Öb) Om sökanden är en sammanslutning av jordbruksföretagare, är en förutsättning för beviljande av stöd att alla delägare uppfyller kravet på ålder och yrkesskicklighet (tex Tork Ab) Om besittningen av gården innehas av två eller flera personer och stödet söks gemensamt, ska minst en tredjedel av gården innehas av en person som uppfyller villkoren för beviljande av stöd (t.ex. dödsbon). Helmikuu 2008 Sivu 10

11 11 Företagarinkomst -Den företagarinkomst från jordbruk som fås från gården ska vara minst 25 000 euro. -Granskningstidpunkt 5 år efter att stödet beviljats. -Räknas ut genom att de rörliga och fasta kostnader, avskrivningar och räntor på skulder som hänför sig till jordbruket dras av från intäkterna från jordbruket -Investeringsstöd i form av bidrag inkluderas i intäkterna fördelad så att det motsvarar objektets avskrivningsprocent. Kravet på företagarinkomst ska dock uppfyllas utan det fördelade understödet.

12 Företagarinkomst Kravet på företagarinkomst och affärsplan med kalkyldel gäller inte följande investeringsändamål: - Täckdikning - Biodling - Skördemaskin i gemensam användning - Investeringar i arbetsmiljö, produktionshygien, djurens välfärd, miljöinvesteringar Sökanden av dessa stöd bör inlämna en skriftlig utredning om investeringens ändamålsenlighet? Helmikuu 2008 Sivu 12

13 Sivu 13 Villkor som gäller besittningen av gården Ett villkor för beviljande av stöd är att sökanden innehar besittningen av den gård stödet gäller, antingen på basis av ägoförhållande eller genom arrendekontrakt. Arrendekontraktet ska inskrivas om stödet söks för byggnadsinvesteringar på arrendejord Arrenderätten ska kunna överföras till en tredje part utan hörande av fastighetens ägare, och kontraktet ska gälla minst 10 år.

14 Sivu 14 Gårdens produktionsförhållanden Ett villkor för beviljande av stöd är att den gård som stödet gäller iakttar de obligatoriska krav som gäller produktionsgrenen i fråga och som grundar sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning och de nationella bestämmelserna om miljö, hygien och djurs välbefinnande. Att de ovan nämnda kraven uppfylls kan fastställas på basis av inspektioner eller tillsyn som utförs av myndigheterna, myndigheternas beslut, utredning som sökanden lämnar eller gårdsbesök.

15 Sivu 15 Affärsplan En förutsättning för beviljande av stöd är att sökanden lägger fram en plan för företagsverksamheten (affärsplan). Åtgärderna i affärsplanen är bindande för sökanden I affärsplanen ger man uppgifter om sökanden, gården och om den åtgärd som stödet söks för samt hur dessa uppfyller stödvillkoren. Gårdens utveckling betraktas som en helhet. Uppgörs på blankett som fastställts av Landsbygdsverket Inget skilt stöd, ingår i det beviljade investeringsstödet Kravet på affärsplan gäller inte täckdikning, biodling, skördemaskin i gemensamt bruk samt investeringar i arbetsmiljö, produktionshygien, djurens välfärd, miljöinvesteringar

16 Sivu 16 Urvalsförfarande Alla ansökningar underkastas prövning -> beviljas om det finns tillgängliga fullmakter eller anslag. Stöd beviljas i första hand för sådana åtgärder som syftar till att avsevärt främja uppnåendet av målen i lagen samt, om stödet ingår i ett program, de mål som fastställts för programmet. Vid valet av åtgärder som stöds beaktas följande faktorer gällande investeringens inverkan : 1) på de ekonomiska förutsättningarna (25 %) 2) på företagets konkurrenskraft (20 %) 3) på miljön (20 %) 4) på företagets produktionsförhållanden (15 %) 5) på övriga målsättningar i programmet (t.ex.samarbete) (10 %) 6) på näringens betydelse för totalinkomsten (10 %)

17 Urvalsförfarande Vid investeringsprojekt som gäller miljö och förbättrande av kvaliteten är vägningen för 1) och 2) 15 %, 3) och 4) 25 % samt 5) och 6) 10 % För att vara stödbart bör ett projekt få poäng från minst 3 punkter samt totalt minst 1,1 av max 3 Helmikuu 2008 Sivu 17

18 Sivu 18 Beslutsprocess/början -Enbart fullständiga ansökningar tas till behandling: affärsplan, byggplaner etc skall finnas med då ansökan lämnas in -Behövliga tillstånd skall vara beviljade - Om ett lagkraftigt tillstånd inte uppvisats; villkor i stödbeslutet enligt vilket beslutet förfaller om inte ett lagkraftigt tillstånd som möjliggör projektets genomförande uppvisas inom utsatt tid.. -Investeringen får inte påbörjas innan sökanden fått stödbeslutet av ELY-centralen.

19 Sivu 19 Påbörjande av investering Ett arbetsprojekt får inte påbörjas innan stödbeslutet har fattats - inte heller anskaffning av förnödenheter – omfattas i så fall inte av stöd Definition av arbetets påbörjande - uppförande eller utvidgning av en byggnad när gjutningsarbetena påbörjats eller ett entreprenadkontrakt om grundläggningsarbetet uppgjorts - grundlig reparation av en byggnad arbetet inletts eller ett kontrakt om utläggning av arbetet på entreprenad ingåtts - anskaffning av lösöre beställningen gjorts eller maskinen betalats I övriga fall: arbetet påbörjat eller avtalet undertecknats

20 20 Genomförande av investering och utbetalning av stöd Investeringen ska genomföras inom två år efter att stödet beviljats Företagaren kan beviljas förlängning av tiden för genomförande, högst två gånger, ett år åt gången (NTM-centralen beviljar) Stödet utbetalas mot verifikat (EU-delfinansierade) och sammanställningslistor (nationella) Sammanställningslistorna ska vara jämförbara med verifikaten i bokföringen. - Bokföring av arbetstimmar, utredning om användning av eget virke och marksubstans etc. Stödet kan utbetalas i högst fem poster (första och sista posten minst 20 %).

21 Genomförande av investering och utbetalning av stöd För lyftande av räntestödslån ansöker man om tillstånd att lyfta lån från NTM-centralen Om stödet har beviljats för byggnadsinvesteringar förutsätts för att den sista posten ska betalas att byggnadsinvesteringen genomförts i sin helhet enligt stödbeslutet. Investeringen skall konkurrensutsättas om stödet mer än 50 % av kostnadsförslaget För övriga investeringar gäller att man bör ta in tillräckligt med offerter Helmikuu 2008 Sivu 21

22 Granskning av konkurrensutsättning i samband med handläggningen av utbetalningsansökan Tröskelvärdet överskrids och stödet över 50 % av anskaffningens värde www. hankin- ta- ilmoitus. fi* OFFERTER ( öppet förfarande) ANMÄLDA (selektivt förfarande förhandlat förfarande) Åtgärder som förutsätts i lagen om offentlig upp- handling bla. JÄMFÖRELSE a)förmånligast = enklast b) totalekonomiskt fördelaktigast (tagits i beaktande redan i upphandlings- annonsen) ANSKAFF- NINGS- BESLUTET* som bilaga fogas ansöknings- anvisning till marknads- domstolen ( www. hankinnat.fi, ändrings- ansökan, modeller) * = Som bilaga till ansökan

23 Mera information om investeringsstöd: www.mavi.fi www.ely-centralen.fi/osterbotten Stödet söks via Hyrrä: https://hyrra.mavi.fi/https://hyrra.mavi.fi/ Blanketter finns på: www.suomi.fi

24 Sivu 24 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "1 GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd 6.3.2015 Obs! Uppgifterna baserar sig på utkast till förordningar och kan ännu ändras!"

Liknande presentationer


Google-annonser