Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet 13.4.2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet 13.4.2005."— Presentationens avskrift:

1 Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet 13.4.2005

2 Bologna-processen Bolognadeklarationen 1999 Uppföljningsmöte i Prag 2001 Lissabon strategin 2001 Köpenhamn processen 2002 Uppföljningsmöte i Berlin 2003 Uppföljningsmöte i Bergen 2005

3 Syfte med Bologna-processen till år 2010 Tydliga examensstrukturer Enhetliga examensstrukturer Ett system för dimensionering av studierna Ökad rörlighet En europeisk dimension i kvalitets- evalueringen En europeisk dimension i den högre utbildningen

4 Tydliga examensstrukturer Gemensam europeisk / nationell referensram Tydliga, förståeliga examina Behörighetskrav, ersättande studier, fortsatta studier Läroplanstänkande utgående från kompetens Bilagan till examensbetyget, Diploma Supplement

5 Enhetliga examensstrukturer 2 nivåer: Bachelor och Master 1 cykeln: lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen 2 cykeln: högre högskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen 3 cykeln: doktorsexamen

6

7 ECTS Högskolestudiernas dimensioneringsprinciper skall motsvara europeiska principer från början av läsåret 2005-2006 ECTS (European Credit Transfer System) Studiernas överflyttnings- och dimensioneringssystem 1 studievecka = 1,5 studiepoäng Beskriver studerandes arbetsmängd

8 Ett system för dimensionering av studierna Omfattningen av studier som leder till YH- examen är –180 sp (120 sv/3 år) –210 sp (140 sv/ 3,5 år) –240 sp (160 sv/4 år) Studerandes arbetsinsats under ett läsår är 1600 h och det motsvarar 60 ECTS-poäng

9 Examensbetyg Alla betyg efter 1.8.2005 ges i studiepoäng Omvandlingsfaktorn för studerande som börjat tidigare är 1,5 Betygstexten –Systemet för dimensioneringen av studier i högskolorna förändras i Finland. Studieveckorna bortfaller fr.o.m. 1.8.2005 och det europeiska systemet med studiepoäng införs. Arbetsinsatsen under ett år, dvs. 1600 timmar, motsvarar 60 studiepoäng. Omfattningen på examina bibehålls oförändrad.

10 Ökad rörlighet Erkännande av kunskap och examina Finansiering: Sokrates (2000-2006), Leonardo da Vinci (2000 – 2006) och Erasmus Mundus (2004 – 2008) Gemensamma examina (Joint Degrees) och dubbla examina (Double Degrees)

11 En europeisk dimension i kvalitetsevalueringen System för kvalitetssäkring Periodisk utvärdering Kvaliteten på utbudet av gränsöverskridande utbildning Tillträde till marknader ENQA-nätverket (European Network of Quality Assurance in Higher Education)

12 En europeisk dimension i den högre utbildningen Dualism och arbetsfördelning inom högskolesektorn: kravnivåer Inlärningsresultat: kunskap, färdigheter och kompetens Samspel mellan universitetssektorn och yrkeshögskolesektorn: –Språk- och kommunikationsfärdigheter –Internationella färdigheter –Etiska aspekter –Informations- och kommunikationstekniska färdigheter

13 Läroplan Kärnstoffanalys –Must know: kärnsubstans, som är nödvändig att behärska –Should know: kompletterande kunskap –Nice to know: specialkunskap Belastningsutvärdering –Examens belastning jämfört med omfattning –Studieperiodens arbetsmängd, arbetssätt Enhetliga beskrivningar av studieinnehåll

14 Läsårets längd VYH övergår i sin helhet till ECTS-systemet fr.o.m. 1.8.2005 (gamla omvandlas, nya förnyas med studiepoäng) Studerandes arbetsinsats under ett studieår är 1600 h/60 studiepoäng och innehåller ledd undervisning, självständigt arbete, praktik, förberedelser inför tenter, skriftliga uppgifter osv. 22.8.2005 – 16.6.2006 (= 40 veckor) Jullov 2 veckor, sportlov 1 vecka, självständiga studier vecka 43 Period 5, huvudsakligen praktik och skrivande av lärdomsprov

15 Dimensionering av praktik Praktik för att befrämja yrkesfärdighet Dimensionering enligt verklig arbetsmängd 1 studiepoäng motsvarar ca 27 h arbete

16 Språkkunskap Anmärkningar i betyget enligt förordningen om erhållande av språkkunskap –Skolbildningsspråk –Mognadsprovets språk –Nivån på språkstudier i yrkeshögskolor skall motsvara den i lag fastställda nivån på språkkunskap i det andra inhemska språket, som krävs av tjänstemän inom tvåspråkiga ämbetsdistrikt

17 Språkkunskap Yrkeshögskolans vitsord 1-3 motsvarar stadsförvaltningens vitsord nöjaktig och vitsord 4-5 motsvarar vitsordet god. Utvärdering av utgångsnivån: främmande språk (engelska och det andra inhemska)  förberedande språkstudier Minimiomfattningen av obligatoriska språk 2 sv/ 3 ECTS –främmande språk (engelska eller annat) –andra inhemska språket –finska/svenska språket och kommunikation

18 Tid behövs till lärande, inte enbart till studier


Ladda ner ppt "Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet 13.4.2005."

Liknande presentationer


Google-annonser