Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition: ”Utsjöbankar är upphöjningar från berggrunden, som skiljer sig från grundare liggande kustområden genom att de omges av djupare vatten. Sett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition: ”Utsjöbankar är upphöjningar från berggrunden, som skiljer sig från grundare liggande kustområden genom att de omges av djupare vatten. Sett."— Presentationens avskrift:

1 Definition: ”Utsjöbankar är upphöjningar från berggrunden, som skiljer sig från grundare liggande kustområden genom att de omges av djupare vatten. Sett ur naturvårdens synvinkel fungerar utsjöområdena ofta som tillflyktsområden (refugier) för organismer som tidigare varit vanliga i grundare mer kustnära områden, men som där försvunnit eller minskat till följd av ökade störningar och föroreningar. De rymmer i regel arter och habitat som är karakteristiska för mer opåverkade vattenmiljöer.” (Naturvårdsverkets rapport 5576 - inventering av marina naturtyper på utsjöbankar, 2006) Östersjöns utsjöbankar – deras betydelse för fåglar och eventuell möjlighet till vindkraftsexploatering Daniel Bengtsson – BirdLife Sverige – Brofästet, Kalmar, 2014-04-25

2   På uppdrag av Naturvårdsverket genomfördes två kartläggningar av utsjöbankar 2003 – 2005 (U1) respektive 2007 – 2010 (U2).   Undersökningarna omfattade organismgrupperna fisk, sjöfågel samt bottenlevande växter och ryggradslösa djur.   Inom ramen för de båda undersökningarna har 42 utsjöbankar inventerats med en total yta på 5 452 km², vilket motsvarar ca 3% av Sveriges havsområden.

3 Östersjöns utsjöbankar – betydelse för fåglar   födosöksområden inför häckningen (särskilt ejder)   furageringsområde under häckningsperioden   ruggande sjöfåglar (efter häckning)   rastande och övervintrande lommar, alkor och havslevande dykänder

4 Av Östersjöns utsjöbankar intar Hoburgs bank samt Norra och Södra Midsjöbankarna en särställning av stor internationell betydelse. 200 000 alfåglar har registrerats på Midsjöbankarna och 900 000 på Hoburgs bank. Den inom svenska vatten övervintrande alfågelpopulationen (Starkt hotad) har minskat från 1 410 000 till 440 000 individer (69 %) på 20 år. Även Hanöbukten och Finngrunden bedöms ha nationell betydelse för alfågelpopulationen i Östersjön.

5 Havsbaserad vindkraft Barriäreffekt, habitatförlust

6 Kina och USA står idag för drygt hälften av världens installerade vindkraftseffekt; 91 respektive 61 GW av totalt 318 GW. Inom EU fanns vid årsskiftet totalt 117,3 GW installerad effekt, varav 6,6 GW till havs (5,6 %). Totalt kan energibehovet inom EU idag täckas till närmare 8 % av vindkraft. Sveriges årsproduktion var vid årsskiftet 9,9 TWh. Av 2 681 vindkraftverk fanns 69 till havs. Totaleffekt 4,5 GW varav 0,2 GW till havs (4,4 %). Ytterligare 6,4 GW (varav 1,9 GW till havs) är tillståndsgivet och 17 GW (varav 4,8 GW till havs) är under tillståndsprövning.

7 Planerad vindkraft på utsjöbankar   Södra Midsjöbanken (IBA), Sydöstra Östersjön, 300 – 500 verk. Alfågel, sillgrissla, tobisgrissla, ejder, sjöorre, svärta och smålom.   Blekinge Offshore, Hanöbukten, 500 – 700 verk (7 TWh). Alfågel, ejder (sträck), bergand, svärta (och sjöorre?).   Kriegers flak, Södra Östersjön, 128 verk (2,6 TWh). Alfågel m.fl., sträckande tranor och sjöfåglar.   Stora Middelgrund (Natura 2000), Kattegatt, 108 verk. Sjöorre, sillgrissla och tordmule.   [Finngrunden, Bottenhavet, 210 verk (3,9 TWh). Alfågel.]

8 Frågor?


Ladda ner ppt "Definition: ”Utsjöbankar är upphöjningar från berggrunden, som skiljer sig från grundare liggande kustområden genom att de omges av djupare vatten. Sett."

Liknande presentationer


Google-annonser