Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkring vid sjukdom och invaliditet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkring vid sjukdom och invaliditet."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Försäkring vid sjukdom och invaliditet

2 www.gu.se Ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom SJUKLÖN enligt SLL Till dag 14 Förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare SJUKPENNING enligt 24-28 kap. SFB Från dag 15 till dag 365, i vissa fall längre SAMORDNINGSREGLER 27 kap. 9 § SFB: Under den tid som sjuklön utgår är rätten till sjukpenning upphävd 27 kap. 34 § SFB: Ingen sjukpenning om man får hel sjuk- eller aktivitetsersättning

3 www.gu.se Sjuklön - SLL 1 § - arbetstagare har rätt till sjuklön = lön och andra anställningsförmåner 2 § - lagen är huvudsakligen tvingande 3 § - sjuklön normalt från första anställningsdagen 4 § - sjukdom  nedsatt arbetsförmåga, SFB:s sjukdomsbegrepp tillämpas 5 § - undantag vid brott eller lämnande av oriktig uppgift

4 www.gu.se Sjuklön -SLL 6 § - karensdag, därefter ersättning med 80 % av anställningsförmånerna (inget inkomsttak), högriskskydd 7 § - sjuklöneperioden 1 + 13 dagar, återinsjuknanderegeln i tredje stycket 8 § - om sjukanmälan och krav på sjukintyg från läkare (se även 10 a §) 27 § - forum: TR och AD

5 www.gu.se Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) SGI är beräkningsunderlag för sjukpenningen SGI är den årliga inkomst i pengar som den försäkrade kan antas komma att få för eget arbete (25 kap. 2 § SFB), dock max 7,5 basbelopp (25 kap. 5 § SFB) För att SGI ska kunna fastställas krävs enligt 25 kap. 3 § SFB: -försäkrad för arbetsbaserade förmåner, se 4 och 6 kap. SFB -Inkomsten kommer från arbete i Sverige -inkomsten kommer från arbete som kan antas vara minst 6 månader eller vara årligen återkommande -inkomsten kan antas uppgå till minst 24 % av basbeloppet

6 www.gu.se Rätten till sjukpenning Rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel, 27 kap. 2 § SFB SJUKDOM – ”onormalt kropps- eller själstillstånd som ej sammanhänger med den normala livsprocessen” Vid bedömningen av sjukdom ska bortses från arbetsmarknadsmässiga etc. förhållanden, den s.k. renodlingen i sjukförsäkringen, 27 kap. 3 § SFB ARBETSFÖRMÅGA – administrativt avgörande från Försäkringskassan, förmågan prövas i enlighet med rehabiliteringskedjan

7 www.gu.se Sjukpenning; ersättningsnivåer och förmånstid Sjukpenning lämnas på normalnivå eller fortsättningsnivå, 27 kap. 19 § SFB Normalnivå: 80 % av SGI x 0,97 (28 kap. 7 § 1 p. SFB) Fortsättningsnivå: 75 % av SGI x 0,97 (28 kap. 7 § 2 p. SFB) Förmånstid för sjukpenning på normalnivån -364 dagar (27 kap. 21 § SFB) -därefter om allvarlig sjukdom (27 kap. 23 § SFB) Förmånstid för sjukpenning på fortsättningsnivån -550 dagar (27 kap. 24 § SFB) -därefter om arbetsskada, intagen på sjukhus etc., förlust av verklighetsuppfattningen, risk för allvarlig försämring av sjukdomen eller oskäligt (27 kap. 24 a § SFB)

8 www.gu.se Bedömning av arbetsförmågans nedsättning Rehabiliteringskedjan Förmågan att arbeta prövas : -dag 1-90 mot det vanliga arbetet (27 kap. 46 § SFB) -dag 91-180 mot annat arbete hos arbetsgivaren (27 kap. 47 § SFB) -dag 181-365 mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden om det inte finns särskilda skäl mot detta eller det i annat fall kan anses oskäligt (27 kap. 48 § SFB), och -från och med dag 366 mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden om det inte kan anses oskäligt (27 kap. 49 § SFB).

9 www.gu.se Ersättning för inkomstbortfall vid invaliditet Regler i 32 – 37 kap. SFB När en försäkrads arbetsförmåga är långvarigt nedsatt utgår ersättning i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning, 33 kap. 2 § SB SJUKERSÄTTNING - Ålder 30 till 65 (33:16) - Arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel (33:5) - Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga (33:6) - Lämnas tills vidare (33:4) AKTIVITETSERSÄTTNING - Ålder 19 till 30 år (33:18) - Arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel (33:5) - Arbetsförmågan nedsatt i minst ett år (33:7) - Lämnas för viss tid (33:4)

10 www.gu.se Inkomstrelaterad ersättning vid invaliditet Arbetsbaserad förmån Rätt till inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning om fastställts PGI, 34 kap. 2 § SFB Den inkomstrelaterade ersättningen utges med 64 % av antagandeinkomsten, 34 kap. 12 § SFB Jämför sjukpenningen: 80 % av SGI

11 www.gu.se Ersättning på garantinivå vid invaliditet Bosättningsbaserad förmån Rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning om den försäkrade saknas inkomstrelaterad ersättning alt. den inkomstrelaterade ersättningen understiger garantinivån, 35 kap. 2 § SFB Hel sjukersättning på garantinivån utgår med 2,40 gånger prisbasbeloppet, 35 kap. 18 § SFB Aktivitetsersättning på garantinivån är åldersrelaterad, 35 kap. 19 § SFB -2,10 ggr pbb < 21 år -2,15 ggr pbb 21-23 år, etc.


Ladda ner ppt "Försäkring vid sjukdom och invaliditet."

Liknande presentationer


Google-annonser