Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförd av CMA Research AB Kultur- och fritidsvaneundersökning Maj 2016 Ekerö kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförd av CMA Research AB Kultur- och fritidsvaneundersökning Maj 2016 Ekerö kommun."— Presentationens avskrift:

1 Genomförd av CMA Research AB Kultur- och fritidsvaneundersökning Maj 2016 Ekerö kommun

2 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 1 Innehåll Sammanfattning2 Fakta om undersökningen3 Fakta om respondenterna5 Resultat6 Helhetsattityd7 Kulturaktiviteter8 Friluftsaktiviteter9 Idrottsaktiviteter10 Samtliga aktiviteter11 Anläggningar/lokaler i Ekerö kommun12 Attityder till fritidsverksamheter14 Fritidsaktiviteter som saknas16 Fritidsaktiviteter under ledning/på egen hand18 Fritidsaktiviteter ledda av tränare/ledare19 Fritidsaktiviteter på egen hand21 Fritidsaktiviteter på annan ort23 Det bästa med fritidsaktiviteter24 Fritidsaktiviteter att utveckla25 Bilaga 1 – Jämförelser mellan grupper26 Bilaga 2 – Jämförelser 2013-201641 Bilaga 3 – Fördelning mellan kön47 Bilaga 4 – Öppna svar (separat dokument) Bilaga 5 – Enkät (separat dokument)

3 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 2 Sammanfattning Hälften nöjda med fritidsutbudet Drygt hälften anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i Ekerö kommun, vilket är ett något högre resultat än vid 2013 års undersökning. Barn och ungdomar i Ekerö samt Södra Färingsö ger något högre betyg till fritidsutbudet jämfört med barn och ungdomar i övriga bostadsområden. Likaså ger barn i åldern 10-12 år något högre betyg till fritidsutbudet jämfört med övriga åldersgrupper, viket även var fallet i mätningen 2013. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är dock mindre i denna mätning. Många saknar simhall/badhus Över hälften av barnen/ungdomarna uppger att det finns saker de vill göra på fritiden, som de i dagsläget inte kan göra i Ekerö kommun. Precis som i föregående mätning svarar många att de saknar möjligheterna att simma/bada i en simhall/badhus. Nyttjande av anläggningar Ekebyhovsbacken, bibliotek och motionsspår är, precis som 2013, de anläggningar/lokaler som flest personer använder/besöker årsvis eller oftare. Andelen som regelbundet går på gym är nu dock något högre än vid 2013 års undersökning. Högre betyg till nästan samtliga fritidsverksamheter Samtliga verksamheter förutom Fabriken får högre betyg i årets mätning jämfört med 2013. De tydligaste skillnaderna rör fritidsgårdar och andra föreningar (än idrottsföreningar). Satsar på att i framtiden utveckla simhall/badhus Barnen och ungdomarna fick med egna ord beskriva vilka fritidsaktiviteter de vill att Ekerö kommun satsat på att utveckla i framtiden. De klart vanligaste svaren rörde simning, simhall och badhus.

4 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Ekerö kommun vill utveckla ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar och skapa goda förutsättningar för eget utövande. CMA Research har fått uppdraget att genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning för Ekerö kommun. Undersökningen syftar bland annat till att identifiera hur ofta barn och ungdomar i kommunen utövar olika fritidsaktiviteter och använder kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Även vilka attityder det finns till utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen och nöjdhet med olika fritidsverksamheter. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för Kultur & Fritids utvecklingsarbete de kommande åren. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden april-maj 2016 av CMA Research AB. På CMA har Denis Zgela varit uppdragsansvarig och Peter Wettermark ansvarat för analys och resultatsammanställning. Kontaktperson på Ekerö kommun: Annika Magnusson. Metod Pappersenkät utskickad till 3 711 personer i Ekerö kommun i åldrarna 10-20 år. Deltagarna har även haft möjlighet att besvara enkäten via webben med hjälp av inloggnings-uppgifter på pappersenkäten. Efter två skriftliga påminnelser gjordes även en telefonuppföljning bland de som inte besvarat enkäten. Insamlat material har bearbetats och analyserats med statistiska metoder.

5 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 4 Fakta om undersökningen Svarsfrekvens 1841 personer har besvarat enkäten varav 1300 svar har inkommit via pappersenkät och 541 svar via webbenkät och telefon. 41 personer i målgruppen har klassats som ej giltiga*. Svarsfrekvensen uppgår till 50 procent, vilket får ses som en acceptabel nivå för att bedöma målgruppens kultur- och fritidsvanor samt attityder till fritidsutbud och fritidsverksamheter. * Personer som flyttat från kommunen

6 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 5 Fakta om respondenterna

7 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 6 Resultat

8 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 7 Helhetsattityd Drygt hälften av de som tagit ställning anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i Ekerö kommun. Resultatet är något högre än vid 2013 års undersökning. Notera att 15 procent inte tagit ställning i denna fråga. De som gav ett lågt betyg fick motivera varför och det allra vanligaste är, precis som 2013, att det inte finns någon simhall. För redovisning av samtliga motiveringar, se bilaga 4. Utbud av fritidsaktiviteter

9 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 8 Kulturaktiviteter De klart vanligaste fritidsaktiviteterna är läsning och dataspel. Män/pojkar spelar dataspel klart oftare än kvinnor/flickor. För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Utövande

10 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 9 Friluftsaktiviteter En relativt stor andel barn och ungdomar ägnar sig åt utomhusvintersporter och/eller natur- och friluftsliv åtminstone någon gång per år. För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Utövande

11 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 10 Idrottsaktiviteter Över hälften av barnen/ungdomarna motionerar minst en gång i veckan. Andelen som motionerar ofta är dock något lägre än vid 2013 års undersökning (se bilaga 2). För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Utövande

12 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 11 Samtliga aktiviteter Nedan visas de tio aktiviteter som flest personer utövar årsvis eller oftare. Notera att vissa aktiviteter som många utövar veckovis (exempelvis att spela instrument) inte tas med i denna redovisning, då andelen som aldrig utövar dessa aktiviteter är relativt stor. För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Utövande – De tio vanligaste

13 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 12 Anläggningar/lokaler i Ekerö kommun Ekebyhovsbacken, bibliotek och motionsspår är, precis som 2013, de anläggningar/lokaler som flest personer använder/besöker årsvis eller oftare. Andelen som regelbundet går på gym är nu något högre än vid 2013 års undersökning (se bilaga 2). För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Användande

14 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 13 Anläggningar/lokaler i Ekerö kommun För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Användande

15 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 14 Attityder till fritidsverksamheter De som inte har någon erfarenhet av aktuell fritidsverksamhet har fått markera svarsalternativet ”Ingen åsikt”. De respondenter som är missnöjda med någon/några av verksamheterna nedan har fått motivera varför. Se bilaga 4 för redovisning av dessa svar.

16 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 15 Attityder till fritidsverksamheter Betygen är 2016 högre än 2013 för samtliga verksamheter förutom Fabriken. De tydligaste skillnaderna rör fritidsgårdar och andra föreningar (än idrottsföreningar).

17 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 16 Fritidsaktiviteter som saknas Över hälften av barnen/ungdomarna uppger att det finns saker de vill göra på fritiden, som de i dagsläget inte kan göra i Ekerö kommun.

18 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 17 Fritidsaktiviteter som saknas De respondenter som svarat att det finns något speciellt som de vill göra på sin fritid men inte kan i Ekerö kommun har med egna ord fått beskriva vad det är. Är det något speciellt som du vill göra på din fritid som du inte kan göra i Ekerö kommun? Ja, nämligen: Nedan presenteras de vanligaste orden i ett så kallat ordmoln. Ju större texten är desto vanligare är denna typ av svar. För redovisning av samtliga öppna svar, se bilaga 4.

19 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 18 Fritidsaktiviteter under ledning/på egen hand Nära hälften utövar sina fritidsaktiviteter främst med tränare/ledare.

20 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 19 Fritidsaktiviteter ledda av tränare/ledare

21 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 20 Fritidsaktiviteter ledda av tränare/ledare

22 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 21 Fritidsaktiviteter på egen hand

23 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 22 Fritidsaktiviteter på egen hand

24 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 23 Fritidsaktiviteter på annan ort Drygt en tredjedel har fritidsaktiviteter någon annanstans än i Ekerö kommun som de utövar minst en gång i månaden.

25 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 24 Det bästa med fritidsaktiviteter ”Ordmoln” Respondenterna fick med egna ord beskriva vad som är det bästa med deras fritidsaktiviteter. För redovisning av samtliga öppna svar, se bilaga 4. Vad är det bästa med dina fritidsaktiviteter?

26 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 25 Fritidsaktiviteter att utveckla ”Ordmoln” Respondenterna fick med egna ord beskriva vilka fritidsaktiviteter de vill att Ekerö kommun satsar på att utveckla. För redovisning av samtliga öppna svar, se bilaga 4. Vilka fritidsaktiviteter vill du att Ekerö kommun satsar på att utveckla i framtiden?

27 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 26 Bilaga 1 – Jämförelser mellan grupper

28 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 27 Jämförelser mellan grupper Helhetsattityd

29 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 28 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Kulturaktiviteter – utövande

30 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 29 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Friluftsaktiviteter – utövande

31 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 30 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Idrottsaktiviteter – utövande

32 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 31 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Nyttjande av anläggningar/lokaler

33 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 32 Jämförelser mellan grupper För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 5. Nyttjande av anläggningar/lokaler

34 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 33 Jämförelser mellan grupper Attityder till fritidsverksamheter Inga resultat visas i frågor där färre än fem personer lämnat svar.

35 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 34 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter som saknas

36 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 35 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter under ledning/på egen hand

37 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 36 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter ledda av tränare/ledare

38 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 37 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter ledda av tränare/ledare

39 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 38 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter på egen hand

40 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 39 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter på egen hand

41 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 40 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter på annan ort

42 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 41 Bilaga 2 – Jämförelser 2013-2016

43 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 42 Jämförelser 2013-2016 Kulturaktiviteter

44 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 43 Jämförelser 2013-2016 Friluftsaktiviteter

45 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 44 Jämförelser 2013-2016 Idrottsaktiviteter

46 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 45 Jämförelser 2013-2016 Anläggningar/lokaler i Ekerö kommun

47 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 46 Jämförelser 2013-2016 Anläggningar/lokaler i Ekerö kommun

48 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 47 Bilaga 3 – Fördelning mellan kön

49 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 48 Fördelning mellan kön Aktiviteter totalt

50 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 49 Fördelning mellan kön Anläggningar totalt

51 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 50 Fördelning mellan kön Kulturaktiviteter

52 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 51 Fördelning mellan kön Friluftsaktiviteter

53 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 52 Fördelning mellan kön Idrottsaktiviteter

54 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 53 Fördelning mellan kön Idrott- och friluftsanläggningar

55 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016, sid 54 Fördelning mellan kön Kulturanläggningar


Ladda ner ppt "Genomförd av CMA Research AB Kultur- och fritidsvaneundersökning Maj 2016 Ekerö kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser