Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkäter Strukturerat frågeformulär. Studentspegeln 2007 ”Studentspegeln är en undersökning om olika kvalitetsaspekter inom den grundutbildningen. Den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkäter Strukturerat frågeformulär. Studentspegeln 2007 ”Studentspegeln är en undersökning om olika kvalitetsaspekter inom den grundutbildningen. Den."— Presentationens avskrift:

1 Enkäter Strukturerat frågeformulär

2 Studentspegeln 2007 ”Studentspegeln är en undersökning om olika kvalitetsaspekter inom den grundutbildningen. Den utgår från studenternas perspektiv och bygger på en enkätundersökning som i stort är en upprepning av motsvarande undersökning 2002.” Källa: www.hsv.se/studentspegeln

3 ”Enkäten skickades ut i slutet av april 2006 till 11 119 studenter vid alla landets högskolor, exklusive de konstnärliga högskolorna. Undersökningen är tänkt som ett komplement till det svenska kvalitetssäkringssystemet.”

4 Utgångspunkter A) Undersökningens syfte * Vad skall undersökas? * Vilka frågeställningar skall besvaras med hjälp av enkäten?

5

6 “Det är Högskoleverkets förhoppning att Studentspegeln ska stimulera till diskussion både om hur grundutbildningen är och om vad den kan och bör vara.”

7 B) Teorier och hypoteser * Vilka undersökningsvariabler och bakgrundsvariabler ska ingå i undersökningen? * Samband mellan dessa variabler? * Hur ska variablerna mätas?

8

9 Enkäten “Enkäten till Studentspegeln 2007 är så gott som identisk med enkäten till Student- spegeln 2002. Detta för att möjliggöra en jämförelse över tid. Arbetet med Student- spegeln 2002 bedrevs metodologiskt utifrån en amerikansk förebild, men enkäten anpassades till svenska förhållanden. Enkätfrågornas användbarhet testades också i förväg i studentgrupper.”

10 För att komma med i urvalet krävdes också att studenten hade minst 10 godkända poäng rapporterade. Studenter från alla högskolor utom de konstnärliga ingår. Urvalet är ett s.k. stratifierat urval. Populationen stratifierades på högskola, universitet, kön och utbildningsområde (42 st.). En vedertagen formel för att räkna fram urvalsstorlekar är använd.

11 Följebrevet ◦ Helst endast en sida ◦ Syfte med enkäten ◦ Nyttan med enkäten ◦ Försäkra konfidentiell behandling ◦ Ansvariga ◦ Ange hur undersökningen kommer att användas.

12

13 Enkäten Enkäten skall utformas så att undersökningspersonen lätt skall kunna - uppfatta instruktioner kring enkäten - förstå frågorna - besvara frågorna Så kort enkät som möjligt.

14 Fasta svarsalternativ Lätta att koda och bearbeta Lätta att besvara Bör vara ömsesidigt uteslutande (varje svar får endast förekomma en gång). Bör vara uttömmande (alla tänkbara alternativ skall finnas med).

15

16

17

18

19 Öppna frågor Kan vara svåra att bearbeta och koda. Enda alternativet då svarsalternativen är okända eller inte möjliga att klassificera. Kan kombineras med fasta svarsalternativ. (ex: ם annat ______, ם varför ? _____ ) Lämpliga som avslutning på enkäten.

20

21 Undvik ledande frågor Tycker du att det är rimligt att man skärper straffen för att minska brottsligheten? Föredrar du att gå på teater framför att gå på bio om du vill gå ut en kväll? Tycker du att kontokortet X fungerar bra för dina behov?

22 Undvik negerande frågor Bör man inte tillåta lastbilstrafik genom stadskärnan? Bättre: Bör man tillåta lastbilstrafik genom stadskärnan?

23 Undvik värdeladdade frågor Frågor om alkohol/droger, sexuella förhållanden, kriminalitet mm. kan vara svåra. Om man har med frågor som skapar motvilja hos respondenten kan bortfallet bli större.

24

25 Undvik hypotetiska frågor Vilken barnomsorgsform skulle du välja om du skulle få erbjudande om både kommunal och privat barnomsorg och månadskostnaden för den privata var 10% högre än för den kommunala.

26 Fråga om en sak i sänder Anser du, att personalen på banken är vänlig och kunnig? Bättre: Anser du att personalen på banken är vänlig? Anser du att personalen på banken är kunnig?

27

28 Precisera frågan i tid och rum Hur stor andel av antalet livsmedelsinköp under en vecka gör du normalt på en stormarknad? Problem: - Det framgår ej vilken tidsperiod som avses - Begreppet ”normal andel” är svårgripbart. - Begreppet stormarknad är ej definierat.

29

30 Språket Undvik fackuttryck Använd ett så enkelt språk som vanligt. Använd gärna ett språk som undersökningspersonen är van vid.

31 Frågornas ordningsföljd Bakgrundfrågor först. Viktiga frågor tidigt (speciellt vid långa enkäter) Känsliga frågor så sent som möjligt.

32 Test av enkäten Provundersökning – Pilotstudie Testa olika ordning på frågorna. Testa kodningen av svaren. Ger undersökningen svar på frågeställningarna? Skall svarsalternativen modifieras? Skall frågorna omformuleras?

33 Rapportskrivning / Krav på statistiska avsnitt Definiera alla variabler och begrepp. Ange de tidsperioder som avses. Definiera populationer och ange storlek på urval. Om resultat hämtats från andra källor måste man ange detta. Välj inte bara resultat som stöder den egna teorin!

34 Rapportskrivning/ Krav på tabeller och diagram. Tabeller och diagram måste alltid analyseras och förklaras närmare i texten. Markerade skalor och namn på axlar ska finnas med. Ej för detaljerade tabeller och diagram. Om tabeller/diagram tagits direkt från datorutskrifter ska beteckningar klargöras.


Ladda ner ppt "Enkäter Strukturerat frågeformulär. Studentspegeln 2007 ”Studentspegeln är en undersökning om olika kvalitetsaspekter inom den grundutbildningen. Den."

Liknande presentationer


Google-annonser