Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal om medfinansiering av transportslags- övergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal om medfinansiering av transportslags- övergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige."— Presentationens avskrift:

1 Avtal om medfinansiering av transportslags- övergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige

2 Parter Parter/Medfinansiärer Parter/Ej medfinansiärer VägverketGR BanverketMölndals Kommun? Västra GötalandsregionenPartille Kommun? Landstinget Halland Göteborgs stad

3 Bakgrund Förhandlingar om: MarieholmstunnelHösten 2008 VästlänkenVåren 2009 Detta avtal Samlad lösning för finansiering och genomförande av för Västsverige viktiga infrastrukturåtgärder

4 Syfte och omfattning 1.Gemensamt ansvar för finansiering och genomförande 2.Omfattning – K2020 med del av Göta Älvbron, Marieholmstunnel samt Västlänken (bilaga 1) 3.Beslutsunderlag till kommande nationella och regionala planer

5 5Vägverket 2016-09-21 Förslag till Paket med infrastrukturåtgärder i Västsverige, angelägna åtgärder (tjänstemannaförslag) Västlänken16 miljarder Kollektivtrafikomställning, K2020 - Koll.åtgärder på kommunalt vägnät pga. Västlänken 4,6 (Bangårdsförbindelsen, Korsvägen, Gamlestadstorget mm) - Koll.trafik åtgärder på infartsleder - K2020 Kollektivtrafikåtgärder på statligt vägnät Busskörfält 155 resp 158 (i förslag till reg plan) _________________________________________________________________________ Marieholmstunneln3,5 Anslutningar till Marieholmstunneln t.ex. - E45 Slakthusmotet0,7 - E6.21 Kvillemotet __________________________________________________________________________ Göta Älvbron2 Förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet2,1 T.ex. E6.20 Klarebergsmotet, 155 Trafikplats Sörred mm 155 Vädermotet-Bulycke, etapp 1+2 (i förslag till reg plan) Trimningsåtgärder 1,1 T.ex. Ullevimotet, E6 tredje körfält mellan Åbro-Kålleredsmotet och ytterligare anpassning till nya trafikströmmar, kollektivtrafikåtgärder, analyser / uppföljning samt ITS __________________________________________________________________________________ Totalt bedömd kostnad 30,0 miljarder TOT 20,6 TOT 4,2

6 Finansiering Miljarder kr Statliga anslag (Banverk, Vägverk) 15,0 Lokala/regional bidrag: Trängselskatt 12,0 Banavgift/Reg. Bidrag* 1,0 Lokala bidrag Göteborg 1,25 Marknyttor** 0,75 _______ ________ Summa 15,0 15,0 ________ Summa 30,0 *Västra Götalandsregionen, Landstinget Halland **Göteborg 0,40 Banverket 0,35

7 Trängselskatt/Fortsatt arbete Förutom finansiering minska trängsel och miljöpåverkan Utveckla enzonsystem - Tjänstemannagrupp Säkerställa att trängsel, miljö och finansieringseffekter uppnås Fastställa värdet av marknyttor

8 Avtal mellan medfinansiärerna/ Extern information Paraplyavtal Vilka enskilda projekt som ska ingå beslutas av medfinansiärerna Avtal för varje projekt : Syfte Omfattning Tidplan Finansiering Fördyrningar mm Samråda om extern information (Gäller inte information enligt lag)

9 Villkor Godkänns av KF senast 9 november Ingår i nationella planen - senast kvartal 1, 2010 Beslut som möjliggör trängselskatt Intäkterna inte väsentligen lägre

10 Trängselskatt i Göteborgsområdet – är det möjligt? Redovisning av resultaten från fas 1-arbetet inom utredningsresursen kopplat till det västsvenska infrastrukturpaketet.

11 Vår bedömning är… JA! Ett trängselskattesystem för Göteborgsområdet som delfinansierar det västsvenska infrastrukturpaketet med minst 12 miljarder kronor är möjligt att utforma, samt att det dessutom bidrar med följande effekter: – Det kan minska trängseln till nivåer som vi inte upplevt på mycket länge! – Det kan öka resenärernas hushållning med bilresor, till gagn för bruk av gång-, cykel- och kollektivtrafikresor! – Avlastar det centrala vägnätet och områden där miljöpåverkan är störst – Omfördelar biltrafik till de yttre lederna med tillräcklig kapacitet – Systemet behöver inte bli krångligt!

12 Kostnader för att etablera ett system av något lämpligt slag i Göteborgsområdet Investeringskostnader för själva betalsystemet inkl anpassningar av centralsystemet bedöms vara mellan 550 mkr och 1800 mkr, beroende av hur systemet utformas. Driftskostnaden bedöms vara mellan 170 och 340 mkr per år (eller 2,60-2,80 kr per skattepliktig passage). Därtill kommer underhåll- och reinvesteringskostnader som vi inte har lyckats fånga så väl ännu. Kostnadsdrivande är: 1.Det totala antalet körfält som måste täckas med betalstationssystem 2.Den utländska lastbilstrafiken 3.Hur hög träffsäkerhet systemet måste ha

13 Först behövs ett startpaket med kollektivtrafik! Investeringar på cirka 575 mkr utöver dem som redan är planerade före år 2013 (varav 375 finns i planer men behöver tidigareläggas). Leder till en ökad trafikeringskostnad på i storleksordningen 100 mkr/år Startpaketet behöver självklart följas upp med fortsatta satsningar på kollektivtrafiken för att möta den ökade efterfrågan av kollektivtrafik som sker av andra skäl än trängselskattens införande. Trycket från biltrafiken på älvförbindelserna minskar i och med införandet av trängselskatter (ej för stor zon) samtidigt som behovet av en ny Göta Älvbro och Bangårdsförbindelse ökar för att klara den ökade efterfrågan på kollektivtrafiken och för att minska sårbarhetsrisken i trafikeringen över älven.

14 Fem studerade principlösningar En stor zon Ett älvsnitt En liten zon En yttre och inre zon (2-zonssystem) En yttre zon och ett älvsnitt

15 Skillnad på en yttre och en inre zon

16 Preliminär jämförelse Yttre zonÄlvsnittInre zon Yttre zon och inre zon Yttre zon och älvsnitt Intäktsnivå KANSKE JA Trängsel NEJJA KANSKE Miljökvalitetsnorm NEJKANSKEJA KANSKE Önskvärda ruttval NEJKANSKEJA KANSKE Färdmedelsförändring KANSKE JA

17 Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uttala sin vilja och avsikt att tillsammans med övriga parter ta ansvar för en finansiering till det Västsvenska paketet utifrån föreslagna finansieringsprinciper och utifrån den inriktning av investeringar som redovisas i bilaga till avtalsförslaget Acceptera användandet av trängselskatt som en del i finansieringen av paketet och att i övrigt agera för att avtalet kan realiseras Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet och att godkänna de eventuella justeringar som kan erfordras


Ladda ner ppt "Avtal om medfinansiering av transportslags- övergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige."

Liknande presentationer


Google-annonser