Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BEFINTLIGA AVTAL VID REKONSTRUKTIONSBESLUTET 2 KAP. 20 § Lag om företagsrekonstruktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BEFINTLIGA AVTAL VID REKONSTRUKTIONSBESLUTET 2 KAP. 20 § Lag om företagsrekonstruktion."— Presentationens avskrift:

1 BEFINTLIGA AVTAL VID REKONSTRUKTIONSBESLUTET 2 KAP. 20 § Lag om företagsrekonstruktion

2 Kreditavtal hos bank Exempel 1 Gäldenärsföretaget har lånat 600.000 kr. Amortering under 15 år med 10.000 kr per kvartal. Räntebetalning med 10 % på utestående kapitalskuld kvartalsvis. Efter 5 år är restskulden 400.000 kr. 6:e året uteblir amortering och räntebetalning under 1:a och 2:a kvartalet (ffdag den 1 januari resp. 1 april). Beslut om företagsrekonstruktion i maj.

3 Kreditavtal hos bank Gäldenärsföretaget kan hindra hävning, med stöd av 2 kap. 20 § andra stycket första punkten, genom att ställa säkerhet för restskulden, dvs. 400.000 kr (+ ev. räntor och avgifter). Gäldenärsföretaget är däremot inte tvunget att betala varken de två resterande delbetalningarna (10.000 + 10.000 kr) eller framtida betalningar, för vilka anstånd har getts enligt kreditavtalets amorteringsplan.

4 Kreditavtal hos bank Exempel 2 Kreditavtalet är träffat, men att kreditsumman inte är utbetald. Avtalet säger att den ska utbetalas den 1 oktober. Under juli får banken reda på att gäldenärsföretaget har stora ekonomiska problem. Enligt avtalet är banken därför hävningsberättigad, men någon hävning görs inte. I stället beslutas den 15 september om företagsrekonstruktion beträffande gäldenärsföretaget.

5 Kreditavtal hos bank Banken är - trots att den en gång fått hävningsrätt - skyldig att den 1 oktober betala ut lånesumman, under förutsättning att gäldenärsföretaget då ställer säkerhet. På utbetalningsdagen - när tiden för bankens prestation är inne - är nämligen bestämmelsen i 2 kap. 20 § andra stycket första punkten tillämplig.

6 Avtal om löpande checkräkningskredit Exempel 3 Ett företag har beviljats en checkräkningskredit om 200.000 kr. Vid tidpunkten för beslutet om företagsrekonstruktion är 50.000 kr ianspråktagna. Företaget har försummat att reglera räntor och banken har av denna anledning en outnyttjad hävningsrätt före beslutet om företagsrekonstruktion. Kan företaget under företagsrekonstruktionen hindra hävning och utnyttja resterande 150.000 kr av det beviljade kreditutrymmet?

7 Avtal om löpande checkräkningskredit Tidpunkten för bankens prestation är inne enligt avtalet, dvs. ett kreditutrymme ska hållas tillgängligt. Detta utrymme får alltså utnyttjas enligt avtalade regler. Men i och med att företaget numera är föremål för företagsrekonstruktion och banken före beslutet har fått hävningsrätt, gäller bestämmelserna i 2 kap. 20 § andra stycket första punkten. Dessa innebär att företaget, för att utnyttja ytterligare kreditutrymme, måste fullgöra sina motsvarande prestationer (dvs. betala) eller ställa säkerhet för dem. Det senare - att ställa säkerhet - är vad som torde bli gällande, eftersom avtalet normalt ger företaget visst anstånd med att betala.

8 Avtal om löpande checkräkningskredit I praktiken betyder detta att gäldenärsföretaget kan fortsätta att utnyttja krediten - banken har inte rätt att hindra det - men att banken har rätt att få tillfredsställande säkerhet för detta fortsatta utnyttjande. Banken är alltså skyldig att ställa kontanta medel till gäldenärsföretagets förfogande i utbyte mot säkerhet. Den säkerheten behöver dock inte avse redan tidigare utnyttjat kreditutrymme, utan enbart fortsatt utnyttjande. I exemplet ska säkerheten således svara mot 150.000 kr, inte 200.000 kr.

9 2 kap. 20 § FrekL Har gäldenärens motpart före beslutet om företagsrekonstruktion fått rätt att häva ett avtal på grund av inträffat eller befarat dröjsmål med betalning eller annan prestation, får motparten efter beslutet inte häva avtalet på grund av dröjsmålet, om gäldenären med rekonstruktörens samtycke inom skälig tid begär att det ska fullföljas. Gäldenären ska på motpartens begäran inom skälig tid ge besked om avtalet ska fullföljas. Ska ett avtal fullföljas enligt första stycket gäller följande. 1. Är tiden för motpartens fullgörelse inne, ska gäldenären på motpartens begäran fullgöra sina motsvarande prestationer eller, om anstånd har medgetts beträffande vissa prestationer, ställa säkerhet för dem. 2. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, har motparten rätt att erhålla säkerhet för gäldenärens framtida prestationer i den mån det av särskild anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust. Om gäldenären inte lämnar besked enligt första stycket andra meningen eller inte fullgör sina skyldigheter enligt andra stycket, får motparten häva avtalet. Ett avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt enligt första och andra styckena är ogiltigt.


Ladda ner ppt "BEFINTLIGA AVTAL VID REKONSTRUKTIONSBESLUTET 2 KAP. 20 § Lag om företagsrekonstruktion."

Liknande presentationer


Google-annonser