Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Utvecklad föreningsstyrning för Landshypotek Ekonomisk Förening Styrelsen januari 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Utvecklad föreningsstyrning för Landshypotek Ekonomisk Förening Styrelsen januari 2016."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Utvecklad föreningsstyrning för Landshypotek Ekonomisk Förening Styrelsen januari 2016

2 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Sammanfattning Landshypotek möter en omvärld och medlemsförväntningar som ställer krav på allt snabbare omvandling och utveckling. Landshypotek ägs av medlemmarna. Grunden för medlemskapet är att man är låntagare i banken, med säkerhet i jord och skog. Landshypotek eftersträvar aktiva medlemmar som även investerar i medlemskapet genom sitt insatskapital. För att möta upp mot ökade krav föreslås utveckling av föreningsstyrningen. 2

3 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Föreningens utveckling För att matcha bankens utveckling utifrån omvärlds- och kundkrav, samt omvärldens krav, behöver vi i föreningen också utveckla rollerna som Ägare av banken Medlemsorganisation 3

4 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 4 Bankägare: Säkerställa kompetens för långsiktigt ägande. Kompetens att göra självständiga bedömningar av omvärldskrav och kapitalbehov. Fastställa, följa upp, utvärdera och förnya ägardirektiv. Utse bankens styrelse. Ansvara för bankens långsiktiga kapitalförsörjning i enlighet med utveckling och tillväxt. Säkerställa avkastning på eget kapital. Medlemsorganisation: Säkerställa föreningsdemokratin – öka delaktighet i föreningen. Skapa mervärde i medlemsägandet, fler äger mer insatskapital. Stärka närheten till näringen och kraften på marknaden, fler medlemmar. Krav på föreningen för fortsatt utveckling

5 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Styrelse Regionstyrelse Förtroendevalda Medarbetare Medlemmens olika roller 5 Styrelse Ledning Medarbetare MedlemKund MedlemsrelationKundrelation Medlemsfrågor Bankägarfrågor Affärsfrågor Bankstyrnings- frågor Ägarrelation: Ägardirektiv, förväntan och uppföljning Unik styrka på marknaden ”Landshypotekare ” Gränssnitt förening - bank Medlem Kund

6 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Föreningsstyrning Stämma Föreningsstyrelse Bankstyrelse Medlemmar Regioner Bankledning, Medarbetare Föreningsråd Valberedning Revisorer Stämma Valberedning Revisorer

7 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Föreningens styrelse är det högsta beslutande organet mellan stämmorna. Styrelsen utses på stämman. Föreningsstyrelsen har ansvaret att driva och utveckla föreningens verksamhet. Viktiga frågor för föreningsstyrelsen är: Väl fungerande medlemsrelationer, att skapa ett mervärde i medlemsägandet Väl fungerande föreningsstyrning, där föreningsstyrelse och regionsstyrelser samspelar på ett ändamålsenligt sätt. Aktiv medverkan på utvalda regionstyrelsemöten. Föreningens roll som bankägare Omvärldsanalys som bankägare Ägardirektiv Avstämning av bankens utveckling i enlighet med fastlagd strategisk plan, utifrån ett ägarperspektiv Självständig bedömning av kapitalfrågor utifrån ett långsiktigt ägarperspektiv Formering av styrelse för banken Fastighetsvärderingar Föreningens styrelse – utvecklad roll

8 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Föreningsstyrelsen får en mer utvecklad roll än tidigare. Det handlar om att ta ansvar för ett mer aktivt arbete i rollen som bankägare Det handlar även om att utveckla Landshypotek som en medlemsorganisation Föreningsstyrelsen förväntas öka sina arbetsinsatser för att kunna möta upp mot de två rollerna ovan. Föreningsstyrelsen förväntas även öka sin kommunikation gentemot förtroendevalda regionalt. Det gäller regionmöten, regionstyrelser samt Föreningsråd. Avsikten är att skapa en styrelse som kan arbeta effektivt, rymmer viktiga erfarenheter och kompetenser samt även har en god förankring, och har en bredd avseende produktionsinriktning, geografi, ålder, mångfald samt i övrigt speglar bredden hos Landshypoteks medlemskår. Målbilden är att föreningsstyrelsen består av 6-9-ledamöter, där riktmärket är 7. Föreningsstyrelsen

9 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Valberedningen för föreningen har att förbereda val för föreningens stämma. Det handlar om att lägga fram förslag på. Föreningsstyrelse och ordförande Revisorer Stämmofunktionärer stämmoordförande, stämmopresidium Andra förekommande val på föreningsstämman. Dock ej val av valberedning. Valberedningen utses på föreningsstämman. Det åligger föreningsrådet och dess presidium att lägga förslag på valberedning för kommande år. Valberedning för föreningen – utvecklad roll

10 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Såväl Föreningskoden som Bolagskoden kräver ett aktivt valberedningsarbete som säkerställer att stämman har ett genomarbetat förslag att ta ställning till Utdrag: föreningskoden: Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och transparent process som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. Föreningens stadgar bör innehålla bestämmelser om valberedning samt anvisningar för valberedningens arbete. Utdrag: bolagskoden: Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. Föreningskoden och Bolagskoden

11 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Valberedningen har att aktivt förbereda val inför stämman i enlighet med fastställd arbetsordning. Valberedningen har att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Utifrån av föreningen fastlagd omvärldsbild, vision, mål och strategi klargörs förväntningar på föreningsstyrelsen. Valberedningen driver ett aktivt arbete med att ta fram förslag på föreningsstyrelse. -Utvärdering av nuvarande styrelse -Aktivt sökande av vilka profiler (erfarenheter, kompetenser, personliga egenskaper) som styrelsen har behov av. -Säkra att styrelsen som helhet får rätt sammansättning. -Säkra att enskilda ledamöter uppnår fastställda krav, bl a från Finansinspektionen En aktiv valberedning

12 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 12 Valberedningen har aktiva kontakter med samtliga regioner Målbilden är valberedningen ska bestå av 5 ledamöter. Avsikten är att hela valberedningen ska ha en aktiv roll i arbetet med att utvärdera och bedöma kandidater till styrelsen. Arbetsordningen anger häradet 4-7 ledamöter. Ordförande för valberedningen, tillika sammankallande, väljs på stämman. En aktiv valberedning forts

13 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Landshypotek möter en omvärld och medlemsförväntningar som ställer krav på allt snabbare omvandling och utveckling. Detta ställer krav på en stärkt dialog mellan ledande förtroendevalda på nationell och på regional nivå. Det finns ett behov att skapa en effektiv arena för denna dialog. Ett föreningsråd föreslås skapas för att Ett sätt att föra dialog med ledande förtroendevalda från hela landet. Skapar nätverk. Dialog förs på föreningsrådet medan beslutsfattandet sker på stämman Tydliggör föreningsstyrelsens roll som aktiv bankägare Stärker regionstyrelsernas insyn och roll Möjlighet till viktig avstämning när föreningen och banken utvecklas, underlättar omvärldsanpassning Erfarenheter från andra: Goda erfarenheter från andra lantbrukskooperativa företag. Goda erfarenheter från handlarägda bolag och koncerner. Föreningsråd - varför

14 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Föreningsrådet är en arena för dialog mellan ledande förtroendevalda nationellt och regionalt. Föreningsrådet verkar i enlighet med fastställd arbetsordning. Föreningsrådet är ett rådgivande organ. Ej beslutsfattande Ett utsett presidium (ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande) leder Föreningsrådets möten. Följande frågor hanteras av föreningsrådet. Avstämning av viktiga frågor i föreningen. Styrelsen kan välja att ha en kommunikation i viktiga frågor så att förtroendevalda regionalt får möjlighet till återkoppling och dialog. Information om viktiga aktuella frågor samt framtidsfrågor i föreningen och banken. Dialog om medlemmarnas förväntningar på föreningen samt om den pågående utvecklingen av föreningens organisation och styrning Lägga förslag på valberedning inför föreningens stämma Erfarenhetsutbyte mellan regionerna. Föreningsråd Nytt organ

15 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank Sammansättning: Två representanter från varje region Därutöver närvarar föreningsstyrelsen samt verkställande tjänsteman, samt vid behov bankens ordförande och ledning Ledamöterna i föreningsrådet utses av regionstyrelserna. I normalfallet är respektive regionordförande ledamot av föreningsrådet. Ledamöter i föreningsrådet skall ej vara styrelseledamöter i föreningen eller i banken. Föreningsrådet Sammansättning

16 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 16 Förslag: två möten per år, varav ett i samband med stämma Föreningsrådet arbetar med fördel efter ett format som uppmuntrar till dialog. Till skillnad från stämmans mer legalt formade upplägg ges här möjlighet till fördjupning och frågor. Det viktiga är att alla ledamöter i föreningsrådet får en bra möjlighet till samtal med styrelsen och att man därmed skapar en god förankring av föreningens utveckling och dess viktiga beslut. Föreningsrådet Mötesformer


Ladda ner ppt "Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Utvecklad föreningsstyrning för Landshypotek Ekonomisk Förening Styrelsen januari 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser