Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankar och funderingar sedan sist? Hoppas ni hittat några NAT´s.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankar och funderingar sedan sist? Hoppas ni hittat några NAT´s."— Presentationens avskrift:

1 Tankar och funderingar sedan sist? Hoppas ni hittat några NAT´s

2 Kognitiv omstrukturering

3 Att ”hitta” klientens kognitioner Identifiera/se teman i klient - Automatiska tankar - Villkorsantagande eller livsregler - Grundantagande eller schema

4 Att ”hitta” klientens kognitioner Öppna frågor Innebär att terapeuten ställer en rad enkla frågor för att operationalisera begrepp och göra det tydligt för både sig själv och klienten hur tankarna ser ut. T.ex.  Hur  Vad  Berätta mer  Om du skulle klä den känslan i ord hur skulle det se ut?  Vad betyder det för dig?

5 Att ”hitta” klientens kognitioner Rollspel Terapeuten och klienten rollspelar en känsloladdad situation som berör klienten. Terapeuten avbryter rollspelet mitt i och ställer enkla frågor som t.ex. Vad for genom ditt huvud nu? Ser du något framför dig?

6 Att ”hitta” klientens kognitioner Vertikala pilen Terapeuten utgår från en av klientens registrerade NAT´s och ställer frågor av följande karaktär: Vad skulle det innebära/betyda?, Om det var så vad skulle det säga om dig som person?, Vad skulle var hemskt med det?, Vad skulle hända då? Terapeuten avslutar frågandet när klienten reagerar med starka affekter och/eller börjar uttrycka dysfunktionella antaganden i samma eller liknande ord.

7 Övning 1 Ta fram dina egna reg av NAT´s och vänd dig nu till din ”granne”. Bestäm vem av er som ska vara ”terapeut” /klient och rollspela utifrån vertikala pilen. ”Terapeuten” noterar NAT´s och ev. grundläggande antaganden. Det är fritt att hitta på en situation och inte använda sig själv.

8 Att ”hitta” klientens kognitioner Meningsfullbordan Antagande om mig själv Jag är…, Andra ser mig som… Antaganden om andra Andra är…, Relationer är… Antaganden om världen Världen är…, Andra ser världen som… Antaganden om livet Mitt liv är…, Andra ser mitt liv som…, Andras liv är…

9 Kognitiva tekniker Psykoedukation Rollspel Attribuering Stimuluskontroll Sokratisk frågeteknik Exponering för kognitioner/ emotioner Filmning Livsregler och schemabearbetning kontinuummodellen historiska testet psykodrama positiv dagbok/prediktionsdagbok osv Beteendeexperiment(egen föreläsn.) Självvalidering

10 Psykoedukation Terapeuten berättar hur forskning och KBT ser på klientens problem och sätter in klientens egna exempel i modeller osv. Detta sker under en dialog där det är viktigt att klienten är i ett samspel med terapeuten. (se exponering)

11 Rollspel Två stolar där klienten både spelar sig själv och sin motpart. Detta gör att klienten lättare kan ta andras perspektiv och släppa sin egen kognitiva inställning.

12 Attribuering (mycket förenklat) Steg 1-4Kartläggning av tankar och klienten lär sig stegvis att se utifrån Hot Cross Bun hur dennes tolkningar/schema påverkar. Steg 5Klienten lär sig att testa ”sanningshalten” i sina tankar. Steg 6Arbete om klientens generella scheman och ser hur de påverkar i livet. Alternativa tolkningar tas fram och för och nackdelar med att ändra sina antaganden diskuteras

13 Stimuluskontroll Oro står ej under SD och finns ständigt närvarande för klienten. För att begränsa orostiden kan stimuluskontroll inrättas. Klienten använder under analysfasen ”orosdagbok” för att upptäcka orostankar. Den är till hjälp även här

14 Stimuluskontroll 1.Att inrätta en halvtimmes orostund. Samma tid och plats varje dag. 2.Klienten lär sig urskilja oro tidigare och tidigare, där målet är att han/hon ska lyckas identifiera när oron ”slås på”. 3.När klienten lägger märke till att oron ”slagit till” instrueras han/hon att skjuta fram denna upplevelse till orosstunden. Vid orosstunden kommer klienten att ha gott om tid att fundera. Syftet med övningen repeteras för klienten.(att bryta ”orosvanan”.) 4.När klienten skjutit fram sin oro instrueras klienten till att fokusera på den aktivitet/omgivning som klienten är i. (medveten närvaro) 5.Klienten använder orosstunden till just intensiv oro, eller använda olika kognitiva strategier för att utplåna oroskällan

15 Sokratisk frågeteknik Används som ett sorts väglett upptäckande för att klienten ska hitta alternativa och realistiska tankar. Skapa en kognitiv flexibilitet

16 Sokratisk frågeteknik Några typiska sokratiska frågor: Vilka bevis/fakta finns för det du säger/tänker nu? Vilka bevis/fakta finns mot det du säger nu? Om du skulle fråga någon annan tror du den skulle se detta som ett bevis? Är det fakta eller kan man se det som en tolkning? Finns det något annat sätt att se på saken? Hur skulle någon annan se på saken? Vad är det värsta som skulle kunna hända? Hur skulle du kunna testa riktigheten i att det är så som du tror? Hur blir det för dig när du tänker såhär? Är den här tanken hjälpsam för dig? Hur kan vi förstå att du tänker såhär? Hur ser du på ditt sätt att tänka

17 Nu en liten film där Christine Padesky hittar alternativa tolkningar med ”angry client” Noter även hennes samtalsfärdigheter (speglingar, öppna frågor etc.)

18 Övning 2 Sök på nytt upp din ”terapeut”/klient från övning 1. Ni ska nu med hjälp av Sokratisk frågeteknik försöka få klienten till nya insikter eller alternativa tolkningar till de NAT´s som hon/han registrerat till idag eller hitta på en tanke och spela en klient. Helena visar hur du kan använda registreringen del 2 på NAT´s.

19 Exponering för kognitioner/emusioner The interacting cognitiv subsystem(ICS) model of Teasdale (Teasdale 1997; Teasdale and Barnard 1993)

20 Filmning Klienten utför en handling och spelas samtidigt in på film. Det kan vara att hålla ett litet föredrag, säga nej, dricka… 1.Klienten skattar sin egen insats utifrån problematik. 2.Klienten ser sig själv på film 3. Klienten skattar sin insats utifrån det den såg på filmen.

21 Livsregler och schemabearbetning När terapeuten med hjälp av tidigare nämnda interventioner identifierat klientens schema används kontiniuummodellen för att försvaga klientens befintliga schema.

22 Livsregler och schemabearbetning 1.Definiera och operationalisera svag begrepp. 2.Placera definitionerna på en linje- ett kontinuum. 3.Markera sig själv och andra. 4.Vi glider på linjen. 5.Be andra markera in sig själva och klienten 6.Sätta sig i rörelse på linjen

23 Självvalidering Vad händer när vi inte får/fått valiering från omgivningen? Kan vi då ge det till oss själva och lära oss att acceptera oss själv på gott och ont?

24 Självvalidering Notera objektivt tankar, känslor, beteenden, känslor, impulser osv. Skilj mellan hur det var då och hur det är nu för att inte blanda ihop reaktionerna. Att inte förklara, argumentera, problemlösa och analysera. Att acceptera och ha medkänsla med sig själv.

25 Detta var en svisch av hur det kognitiva arbetet kan se ut? Vad tar ni med från idag?


Ladda ner ppt "Tankar och funderingar sedan sist? Hoppas ni hittat några NAT´s."

Liknande presentationer


Google-annonser