Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

personlighetspsykologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "personlighetspsykologi"— Presentationens avskrift:

1 personlighetspsykologi

2 Vad är personlighet? Personlighet: en persons tydliga och stabila sätt att tänka, känna och handla som svar på livssituationen – det som definierar vem man är (ens karaktärsdrag) Personlighetsdragen uppfattas som en inre orsak till beteenden Det är alltså hela människan som personlighetspsykologi försöker förklara. Människor är olika - vissa vill klättra upp för berg (bergsklättring) medan andra sitter hellre hemma i soffan, vissa är mycket sällskapliga och utåtriktade, andra mer tillbakadragna och inåtvända. Vissa vill ha mer struktur i vardagen och gillar inte oförutsedda händelser, medan andra tar dagen som den kommer utan att bli stressade över det. Exempel på karaktärsdrag - fantasifull, nyfiken, artistisk, jordnära, konventionell, föredrar rutiner, välorganiserad, oorganiserad, försiktig, pålitlig, obetänksam m.m

3 Personlighetsteorier inom de olika perspektiven
Psykodynamiska perspektivet (psykoanalytisk teori): Freud – överjag, jaget och detet Behavioristisk teori: Bandura – social inlärningsteori Humanistisk teori: Carl Rogers – självet, inkongruens, kongruens Biologisk teori: gener, arv och miljö Kognitiva perspektivet: Kelly – personal constructs Trait-teori: egenskapsteori – the Big Five

4 Behavioristisk teori – social inlärningsteori
Albert Bandura I grunden behavioristisk men med tydliga kognitiva inslag – människan kan tänka och sätta upp mål - Observera, tolka, minnas egna och andras erfarenheter Inlärning kan vara farligt om man inte kan se eventuella konsekvenser på förhand – istället förutse konsekvenserna av sitt beteende utan att först prova – exempelvis vi vet att det är farligt att kasta sig utför ett stup (behöver inte själva göra beteendet för att se konsekvensen) Själveffektivitet och modellinlärning grunden i banduras personlighetsteori

5 Behavioristisk teori – social inlärningsteori
Modellinlärning: inlärning med hjälp av förebilder eller modeller Kognitiva processer gör att man kan observera andras beteenden och dra slutsatser utav dem och lagra detta i minnet – andra personer kan vara ”vikarier” för oss själva Om beteendet leder till framgång för modellen ökar detta sannolikheten att jag utför beteendet och tvärtom om beteendet bestraffas Modellens egenskaper betydelsefulla: Närhet: känslomässig relation, rumslig närhet Likhet: könslig, social, kulturell likhet Auktoritet, status och makt: att se upp till någon, auktoritet i positiv och negativ mening

6 Behavioristisk teori – social inlärningsteori
Förutom yttre belöningar från omgivande miljö kan vi ge oss inre belöningar – inre förstärkning, tex att känna sig glad. Inre förstärkning viktigt för moralutveckling. Själveffektivitet: individens föreställning om hur han klarar av att utföra beteenden för att uppnå vissa mål. Hög själveffektivitet – tror på sin förmåga att utföra de beteenden som krävs för att uppnå ett mål. Uppstår ångest vid låg själveffektivitet.

7 Bandura – Bobo doll experiment
https://www.youtube.com/watch?v=eqNaLerMNOE

8 Gör spel barn mer aggressiva?

9 Humanistisk teori: Rogers – självet
Självet: är det vi är – min subjektiva upplevelse av min egen person och dess relationer till omvärlden – min självbild När denna väl formats är den viktig för att leda vårt beteende Två roller – dels hur vi uppfattar oss själva, och dels styr beteende Ju mindre man accepterar nu erfarenheter, ju mindre öppen blir man för nya erfarenheter Självförtroende: hur positivt eller negativt vi känner om oss själva – påverkar hur vi mår och anpassar oss Högt självförtroende gör människor lyckligare, mindre mottagliga för yttre press, hanterar saker bättre Lågt självförtroende försöker i mindre drag att göra sig själva lyckliga vid motgångar, mer mottagliga för personliga problem som ångest

10 Biologiska perspektivet – Arv/miljö?

11 Kognitiva perspektivet: personal constructs
Kelly Man konstruerar sin verklighet genom att dela in personer och händelser i kategorier Ända från födseln kategoriserar man sinnesintryck. De ges en mening och man reagerar på dem i enlighet med den kategori, eller personliga konstrukt, de blivit placerade i, tex bra eller dålig, framgångsrik eller användbar Varje individ har sitt eget mönster av personliga konstrukt och de varierar i personlig betydelse De personliga konstrukten styr personens beteende – konstruktsystemet ligger som grund för de individuella skillnaderna mellan människor i personlighet – förstår vi detta förstår vi och kan förutse personens beteende Man kan kategorisera något positivt eller negativt och detta påverkar hur man ser på en händelse – huruvida en skilsmässa är positiv eller negativ.

12 Trait-teori Trait: är karaktärsdrag – en individs tendens att bete sig på liknande vis i olika situationer (men ej i alla situationer, tex kan inte sova samvetsgrannt). Jung (psykoanalytisk grund): The Big Five - OCEAN Opennes to experience (öppen för nya erfarenheter) – Nyfiken vs föredrar rutin Conscientiousness (samvetsgrann) - välorganiserad och ordentlig vs oorganiserad, opålitlig Extraversion – social vs reserverad Agreableness (samtycke) – varmhjärtad vs fientlig Neuroticism – ängslig vs lugn

13 Trait-teori - personlighetstest
Genom personlighetstest hamnar man på en skala med antingen lågt eller högt värde inom de fem olika kategorierna, tex höga poäng inom opennes innebär att jag är nyfiken som person (titta på ert eget test och se hur er personlighet är) Genom olika personlighetstester kan man få reda på människors personlighetsdrag. På nätet finns en uppsjö av tester (både seriösa och mindre seriösa) Myers-Briggs lade till en extra dimension på jungs Ocean - fick 16 olika personlighetstyper Testet kallas för – MBTI - Myer briggs Type Indicator Detta test fungerar väl i att exempelvis sätta samman grupper eller för vilken typ av yrke man är sugen på.

14 MBTI – Myer briggs Type Indicator
Hur får du din energi? Inifrån (introvert - I) eller utifrån (extrovert - E)? Hur uppfattar du omvärlden, hur samlar du information? Genom dina fem sinnen (S) eller intuition (N) Hur fattar du beslut? Genom tänkande (T) eller genom att använda dina känslor (F) Försöker du bedöma/kontrollera (J) livet runtomkring dig eller brukar du snarare uppleva (P) händelserna såsom de är? Tillsammans blir det en personlighetstyp, tex ISTJ (16 möjliga kombinationer)

15

16 Källa: http://www. typocafe

17 Stämmer denna tycker ni?

18 Gruppuppgift - MBTI Ni skall i grupp eller individuellt undersöka människors personlighet genom att använda MBTI. Att tänk på etik! – personen ni intervjuar måste ge sitt samtycke, påpeka att det är anonymt, att det är för en skoluppgift, och inga under 18 år (egentligen skall personen även få chansen att få tillgång till ert slutresonemang, men situationen ger inte möjlighet till det för tillfället) Minst 5 personer bör ingå i undersökningen Frågor att få svar på: Vilken personlighetstyp (kombination) har personen? Vilket yrke vill denna person jobba med i framtiden, eller har jobbat med? Vilken koppling ser ni mellan personens personlighetsdrag och personens yrke? Resonera och motivera (tänk på skillnaden mellan enkelt resonemang och nyanserat) Muntligt 10/3

19 Läsa in er lite

20

21


Ladda ner ppt "personlighetspsykologi"

Liknande presentationer


Google-annonser