Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perspektiv på lantbrukarens vardag Hur får man säkerhetsarbetet att bli till en integrerad del av arbetet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perspektiv på lantbrukarens vardag Hur får man säkerhetsarbetet att bli till en integrerad del av arbetet?"— Presentationens avskrift:

1

2 Perspektiv på lantbrukarens vardag Hur får man säkerhetsarbetet att bli till en integrerad del av arbetet?

3 ....eller en riskfaktor för avveckling! ARBETS- MILJÖN En av många faktorer för utveckling... Det ”herrelösa” företaget Ökat handlingsutrymme Stolthet Minskande handlingsfrihet Hopplöshet, misär

4 Drivkrafter på ett företag Givna förutsättningar Egna mål Slumpfaktorer Krav utifrånGlobal (jordbr.)ekonomi Samhällsservice

5 Företagets”smörjnipplar” Ledarskap Rutiner Kommunikation Organisation

6 Nödvändigt med tid, ork, kunskap, insikter, erfarenhet Nyckelord: Vänlighet, pålitlighet, ömsesidig tillit, information, lyhördhet, beslutsmod, stolthet För många gäller det att leda sig själv.... Ledarskap, Rutiner, Kommunikation, Organisation

7 Tydlighet beträffande rollfördelning, ansvar/befogenhet, men samtidigt ”lärande” och ”orädd” Alla måste känna till företagets olika mål Flaskhalsar måste identifieras och planeras bort: (personella, maskinella, kunskapsmässiga, finansiella - tillfälliga såväl som långvariga) Ledarskap, Rutiner, Kommunikation Organisation

8 Kris- och rehabplan Systematiskt arbetsmiljöarbete Utbildningsplan Rutiner för nyanställda (även tillfälliga) Rutiner för särskilt farliga arbetsmoment Rutiner för säkerhetskommunikation...skapar stadga! Ledarskap, Rutiner... Kommunikation Organisation

9 Måste vara: regelbunden, dubbelriktad och begriplig (otvetydig) Bör vara: något så när målinriktad (men med utrymme för ”allmänt snack”) Varför inte inleda eller avsluta arbets- veckan med en smaklig fika? Ledarskap, Rutiner, Kommunikation Organisation

10 Den positiva spiralen

11 STOLTHET Arbetsplatsens attraktivitet Effektivitet Minskad stress Återhämtning KunskapEkonomi Glad man/hustru Entusiastiska barn Större marginaler Omvärldskontakt Tid att tänka Uppskattning Drömmar, fler mål Fysisk säkerhet Ork att tänka Fler alternativ

12 10.000-kronors-frågan! Hur får man säkerhetsarbetet att bli till en integrerad del av arbetet?

13 Det är det här det handlar om!!! Och egentligen inte så mycket mer! Bild på människa

14 Lite olycksfallspsykologi Leverpastej Pilfinkar Belöning

15 ”Isberget” Riskfyllt beteende Farliga platser Tillbud Läkande skador Invaliditetsskador Dödsfall

16 Arbetsmiljölagen om systematiskt arbetsmiljöarbete 1§...gäller för alla arbetsgivare. 2§ Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs...... 3§...naturlig del i verksamheten..... 4§...att arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att delta i SAM. 5§...arbetsmiljöpolicy och rutiner för SAM 6§...delegerat arbetsmiljöansvar ska följas av resurser och befogenheter...och nödvändig kunskap för uppgiften 7§ När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner! 8§...regelbunden riskbedömning.......även inför förändringar i verksamheten.......skriftlig dokumentation! 9§...årlig, skriftlig uppföljning av olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat 10§...snarast möjligt vidtaga åtgärder. Åtgärder som av praktiska skäl inte kan genomföras omedelbart, ska föras in i handlingsplan. 12§ När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet, eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. Lagtext, lagtext, lagtext.....men....

17 ...så här enkelt är det egentligen! Finn riskernaLeta! Kom ihåg demSkriv! Värdera demStryk under! Planera åtgärderVad?Vem?När? Följ upp, börja omKänn stolthet!

18 Riskbedömning Sannolikheten Konsekvenserna (Hur ofta?) (Hur svåra?) påverkar hur stor VIKT man bör tillmäta den funna risken i gårdens säkerhetsarbete Prioriteringsordning

19 Arbetsmiljöpärm Flik 1 Krisplan, telefon-nr, larmlista Flik 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete/MBL Flik 3 Gårdens arbetsmiljöpolicy etc Flik 4 Riskanalys, handlingsplaner Flik 5 Noterade tillbud, skador Flik 6 Arbetsrutiner Flik 7 Samordning extern personal Flik 8 Arbetsmiljöplan byggnation Flik 9 Rehabilitering Flik 10 Försäkringsfrågor Flik 11 Skyddsutrustning Flik 12 Checklistor

20 10.000 kronors-frågan Allmänt mänskliga begränsningar ”Bonde-mänskliga problem” Företagarproblem Upplevda och/eller verkliga Tidsbrist, ekonomi, likviditet, dålig till- gång på extern hjälp, dead-lines Myndighetsskepsis, svag yttre press, tusen- konstnär, ovana (ovilja) köpa tjänster, Fantasilöshet, okunskap, ”ska bara”, glömska, gambleranda, Ramboanda etc

21 Bondens trösklar... MÅL: Löpande SAM 1 2 3 4 5 6 8 7

22 ...och därmed också Dina! Insikt om att arbetsmiljön verk- ligen innehåller en del problem Insikt om att problemen går att göra något åt Beslut om att göra någonting överhuvud taget Val av insats Gårdsvandring.....Framtidsverkstad..........Gårdsbesök Tilliten till Dig och vad Du säger Beslut att vidtaga specifik åtgärd Komma till handling Känslan av förnöjsamhet glädje, STOLTHET

23 DAGS ATT STARTA PROCESSEN!


Ladda ner ppt "Perspektiv på lantbrukarens vardag Hur får man säkerhetsarbetet att bli till en integrerad del av arbetet?"

Liknande presentationer


Google-annonser