Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre och läkemedel Vad ska man tänka på?. Margit, 84 år Anser sig vara ” i stort sett frisk” Levaxin-subst hypotyreos, gonartros, B12-brist, nydiagnostiserad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre och läkemedel Vad ska man tänka på?. Margit, 84 år Anser sig vara ” i stort sett frisk” Levaxin-subst hypotyreos, gonartros, B12-brist, nydiagnostiserad."— Presentationens avskrift:

1 Äldre och läkemedel Vad ska man tänka på?

2 Margit, 84 år Anser sig vara ” i stort sett frisk” Levaxin-subst hypotyreos, gonartros, B12-brist, nydiagnostiserad Alzheimerdemens. Servicelägenhet med hemtjänst. En dotter. Trött Ramlat – oro för fallrisk. Önske om annat boende. Dålig aptit, tidvis illamående Obstiperad

3 Opåverkad. Rullstol. Något avmagrad. Hudturgor. BT+puls ua. Cor+pulm+buk ua Motorisk långsam, somnolent, men lätt väckbar. Svarar adekvat på enkla frågor. Motorik och reflexer ua. EKG ua Hb 134, B12/folatstatus ua, Krea 152, TSH/T4 ua

4 Bedömning? Trötthet utan uppenbar somatisk orsak Inga ledtrådar i status VI TITTAR PÅ MEDICINLISTAN!

5 Mediciner (apodos) Omeprazol 10mg 1x1 Betolvidon 1mg 1x1 Levaxin 75 microgram 1x1 Haldol 1mg 1x2 Kalium Retard 750mg 1x1 Furix 40mg 1x1 Stilnoct 10mg tn Primperan 10mg 1vb mot illamående Dexofen 50mg 1 vb mot smärta Ibuprofen – receptfritt – tar regelbundet Laktulos dagligen mot förstoppning

6 Bedömning av medicinlistan Margit har 11 olika läkemedel, trotts att hon är ”i stort sett frisk” Vilka biverkningar ger dessa? Finns indikation för alla??

7 Åtgärd Utsätter: Haldol Furix+Kalium Retard Stilnoct Byter ut: Dexofen, ibuprofen Resultat: Mera vaken dagtid, bättre nattesömn Bättre aptit Mindre förstoppad Kunde sätta ut all vb- medicinering Apodos ut Kan bo kvar i servicelägenheten

8 Läkemedel utan aktuell indikation - missat omprövning Läkemedel utan påvisbar effekt Biverkan behandlas med nytt läkemedel Olämpliga mediciner (Ibuprofen, haldol, dexofen) Patienten ”samlar på sig” i apodosen

9 I vår vardag: Den större delen av vår patientpopulation tillhör geriatrin Fysiologiskt känsliga och multisjuka patienter som har ökad risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner 10-30% av akutinläggningar av äldre orsakas av läkemedelsbivärkningar Tillgänglig forskning baserar sig sällan på populationer i övre åldersintervall

10 Varför har den äldre större risk för biverkningar? Förändrad omsättning av läkemedel: Minskad andel kroppsvatten/fett – ökad t½ för fettlösliga Lever: minskad storlek och blodflöde minskar, metabolismen går långsammare Nedsatt njurfunktion från 30-årsålder

11 Förändrad effekt av läkemedel: Hjärna: ökad känslighet ökar - störning i kolinerga systemet (demenssjukdom) Baroreflex Magslemhinna: försämrad skyddsfunktion Njure: ökad känslighet, akut njursvikt

12 Principer för läkemedelsordination hos den äldre: Icke-farmakologiska behandlingsalternativ Risk för biverkningar mot förväntat nytta Kan läkemedelsbehandlingen bli framgångsrik? ”Start low go slow” Utvärdera efter viss tid, ompröva regelbundet Om nytt läkemedel – kan ett annat kan tas bort? Tydlig information (skriftligt och muntligt)

13 Läkemedelsrekommendationer Terapiriktlinjer för Äldre och läkemedel (Värmlands läkemedelsråd, evidencebaserat) Läkemedelsspecifika Diagnosspecifika Det ska finnas aktuell, dokumenterat indikation, dokumenterat effekt av behandling, få/ingen biv. Att AVSLUTA en behandling lika viktigt som att initiera.

14 Läkemedelsspecifika rekommendationer Preparat som förskrivas RESTRIKTIVT, undvik om ej särskilt skäl föreligger: – Långverkande benzo: dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörning – Antikolinergika: kognitiv påvärkan, urinretention, munntorrhet, obstipation

15 Kräver RÄTT och AKTUELL indikation: – NSAID: kort kur, ej till hjärt- el njursviktspat – Opioider: smärta – Neuroleptika: psykotiska symtom el svår aggressivitet – PPI: ulcussjukdom- el profylax, reflux med dagliga besvär – Digoxin: förmaksflimmer, måttlig- svår hjärtsvikt – Loopdiuretika – SSRI: depression

16 Diagnosspecifika läkemedelsrekommendationer Hjärtsvikt: ACEi/ATII-block, diuretika (vid vätskeretention), B-block, spironolakton (sk om hypokalemi – undvik K+), digoxin Smärta: paracetamol, NSAID temporärt (kortvärkande prep, reducerat dos), dextropropoxifen, gabapentin Depression: 15% >65år – underdiagn. Svårbehandlat om sekundär – Citalopram, mirtazapin, venlafaxin

17 Sömnstörningar: – Icke-farmakologiska åtgärder – Realistiska förväntningar från patient och vårdpersonal – Intermittent behandling – stor risk för reboundeffekt – Zopiklon el oxazepam

18 Vid utsättning, tänk på Rebound-effekt Utsättningsreaktioner Upphörd interaktionseffekt Återfall i sjukdom

19 Säker läkemedelsanvändning hos den äldre Aktuell, dokumenterat indikation Dokumenterat effekt av behandling Få/ingen biverkningar AVSLUTA en behandling lika viktigt som att initiera


Ladda ner ppt "Äldre och läkemedel Vad ska man tänka på?. Margit, 84 år Anser sig vara ” i stort sett frisk” Levaxin-subst hypotyreos, gonartros, B12-brist, nydiagnostiserad."

Liknande presentationer


Google-annonser