Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AFS 2001:1 Arbete med djur Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AFS 2001:1 Arbete med djur Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3."— Presentationens avskrift:

1

2 AFS 2001:1 Arbete med djur Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3

3 Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska: vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall instruera och informera de anställda för att undvika risker ha en organisation för rehabiliterings- och anpassningsverksamhet systematiskt planera, leda, kontrollera anlita den företagshälsovård som behövs Kap 3 Allmänna Skyldigheter

4 Arbetstagarens ansvar Medverka i arbetsmiljöarbetet Följa föreskrifter ( och företagets egna rutiner ) Delta i genomförandet av åtgärder Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning

5 Några sentida byråkratiska förändringar som visar allvaret: 2010 Arbetsmiljöinspektörerna har beordrats att - om de ser ett bygge - knacka på och be att få se Arbetsmiljöplanen (Företagsbot 35.000- 50.000:-) Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar (Företagsbot 25.000-50.000:-) 2013: Brott mot reglerna om minderåriga leder till mycket höga företagsbot (>100.000:-) 2015: Alla anställda måste inneha motorsågskörkort eller motsvarande (Företagsbot 10.000:-/anställd) Blodstoppare ska finnas i alla fordon (ingen sanktionsavgift) 2010 Ny föreskrift om djurhantering (ingen sanktionsavgift – ännu…..) Nya sanktionsbeslut att vänta inom kort: 1:a hjälpenutbildning

6 Gemensamt arbetsställe Samverkan ska ske Samordningsansvarig arbetsgivare ska finnas (!) Syftet är att förhindra att utsätta anställda eller praktikanter från annat företag/verksamhet, för risker. Observera att detta gäller såväl lärare som elever när de vistas och arbetar ute på praktikgårdarna!

7 Minderåriga AFS 2012:3 Särskilda regler för dem under 18 år Tänk på Anpassning till individens förutsättningar Introduktion Förbud mot riskfyllda arbetsuppgifter (förbudet kan vara ett totalförbud eller ”bara” avse ensamarbete i den aktuella uppgiften). Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3

8 Syftet med föreskrifterna är att förebygga att den som inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning. Arbetsgivaren ska: Välja arbetsuppgifterna med omsorg och särskild hänsyn till den minderåriges fysiska och psykiska förutsättningar. – Eftersom Barn och ungdomar ……  Löper större risk att skada sig fysiskt och psykiskt  Oftare råkar ut för olyckor  Tänker annorlunda på risker  Större risk för kemiska ämnen Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3

9 Minderåriga = < 18 år Yngre barn < 13 år Äldre barn 13 år- Ungdom om man fyller 16 innevarande år och har fullgjort sin skolplikt Reglerna gäller när någon låter en minderårig utföra arbete som anställd, som uppdragstagare, som egen företagare, oavlönat i familjens företag utan anställda, som praktikant eller lärling

10 Var observant på Att det kan finnas större risk för fysiska och psykiska skador hos en person som inte är färdigutvecklad. Det är därför extra viktigt att bedöma risker för min- deråriga och välja deras arbetsuppgifter med stor omsorg. Betänk eventuella individuella skillnader! Detta är något som polis, arbetsmiljöverk och tingsrätt kommer att lägga stor vikt vid vid ev åtal! DOKUMENTERA ERA BEDÖMNINGAR!

11 § 6 Praktikgivare och skolhuvudman ska -genomföra en riskbedömning och -innan arbetet/utbildningen påbörjas, vidta de åtgärder som behövs enligt riskbedömningen. -ge eventuellt skyddsombud på praktikplatsen möjlighet att delta i riskbedömningen. DOKUMENTERA!

12 Glöm inte bort…… att även läraren omfattas av arbetsmiljölagens bestämmelser om systematiskt arbetsmiljö- arbete och gemensamt arbetsställe!

13 Arbetsgång fo ̈ r riskbedo ̈ mning: Bedöm och bestäm vilka arbetsuppgifter den minderåriga ska utföra. Undersök vilka riskkällor det kan finnas i uppgiften. Fundera på om en bristande mognad eller fysisk utveckling kan bli ett problem. Uppskatta hur allvarliga riskerna kan vara (utifrån sannolikheten att en olycka inträffar och hur allvarlig konsekvensen blir om den inträffar). Vidta åtgärder som behövs för att ta bort eller förebygga riskerna. DOKUMENTERA!

14 Ensamarbete Minderåriga får inte arbeta ensamma om arbetet kan innebära risk för: kroppsskada genom olycksfall, stark psykisk påfrestning, våld och hot. Obs! En minderårig får aldrig ensam utföra de risk- fyllda arbetsuppgifterna som listas i minderårig- föreskrifternas bilaga 1.

15 Exempel Ämnen med risk för frätskador på hud/ögon* Arbete med bekämpningsmedel Skärning/svetsning* Traktorer med vinsch eller frontlastare med redskap* Lyftande truckar* Mobila jordbruksmaskiner* Arbete med farliga djur (t ex tjur, nykalvad ko)* * Tillåtet om arbetet ingår i handledarledd praktik

16 Kontrakt Skolverket lägger stor vikt vid att ett kontrakt upprättas Praktikvärden förser skolan med de instruktioner som gäller på arbetsplatsen för att undgå risker i arbetet. Skolan förser eleven med dessa instruktioner och förvissar sig om att han/hon förstått. När eleven börjar på arbetsplatsen ska företaget försäkra sig om att eleven tagit del av och förstår instruktionerna. Skolan förvissar sig om att eleven har tillgång till skyddsutrustning under sin praktiktid. Elevens handledare kontaktar omedelbart skolans kontaktperson om det inträffar en olycka eller ett allvarligt tillbud.

17 Introduktion Skolverket lägger stor vikt vid att introduktionen är fullgod Presentation av företaget (personal, projekt, organisation) Lokala ordningsregler Administrativa rutiner (arbetstider, raster, sjukanmälan, anslagstavlor) Arbetsmiljö (policy, kvalitets- och miljökrav, skyddsombud) Olycks- och tillbudsregler (första hjälpen, säkerhetsrutiner) Risker i arbetet (kemikalier, säkra lyft, genomgång av elevens förkunskaper/certifiering) Brand, utrymningsvägar (återsamlingsplats, truckvägar) Personlig skyddsutrustning (kläder, skyddsskor, id-kort, hjälm) Rundvandring (omklädningsrum, personalutrymmen)

18 Lätt att missa vid skyddsgenomgång Risk för rälsbrott och osäkrade rälshängda vagnar Syra- resp basdiskmedel Syrning av kalvmjölk Fodertruckar (minderåriga) Ensamarbete i grupper med tjur (minderåriga) Lösa pelarborrmaskiner Timer-styrda maskiner Elektriska nödlösningar Låsbara arbetsbrytare Icke CE-märkta produkter och maskin- system Djurtransportvagnars bakläm Oskyddade hydraulslangar Slitage på hitchkrok/öglor Lastväxlarvagnar Lösa föremål i hytten Nödutgång från t ex torken


Ladda ner ppt "AFS 2001:1 Arbete med djur Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3."

Liknande presentationer


Google-annonser