Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-05-01 Elektroniskt expertstöd – EES Grundutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-05-01 Elektroniskt expertstöd – EES Grundutbildning."— Presentationens avskrift:

1 2016-05-01 Elektroniskt expertstöd – EES Grundutbildning

2 Utveckling kring recepthantering Elektroniska recept etablerat i början av 2000- talet, en förutsättning för att utveckla mer stöd i processen Läkemedelsförteckningen 2005 Receptdepån, 2006 Elektroniskt expertstöd, 2009 Möjliggör tid för kund!

3 Farmaceutens skyldigheter enligt Läkemedelverkets föreskrifter Författningsmässiga kontroller – AFF (automatisk format- och författningskontroll) Teknisk kontroll – aktörens receptexpeditionssystem Farmakologisk kontroll – EES 3

4 Vad är Elektroniskt expertstöd E-recept till receptdepån EES Signal Farmaceut tolkar resultat och vidtar åtgärd Bättre läkemedels- användning och ökad patient säkerhet Regelbibliotek

5 Inhämta samtycke Åtgärda och stäng signal ? ! Starta EES Hur arbetar farmaceuten med EES? Dialog farmaceut och kund

6 Moduler Hög dos Barn - Hög dos barn - Åldersvarning barn Äldre - Hög dos äldre - Åldersvarning äldre Könsspecifikt Dubbelmedicinering Interaktion Påverkar sjukdom 6

7 Hög dos Signal när: Daglig dos överskrider normal dygnsdos Baseras på värden utifrån SPC/FASS Harmonisering utifrån substanser Exempel: En patient får 90 mg simvastatin per dygn ”Den beräknade dygnsdosen överskrider läkemedlets normala dosering.”

8 Barn Signal när: Olämpligt läkemedel eller vid för hög dos. Obs, ibland endast som info! Exempel 1: 1-åring som får Ventoline oral lösning 5 ml 3 gånger dagligen. ”Möjlig överdosering. Maximal dygnsdos till barn 1-2 år är 6,4 mg (16 ml). Maximal rekommenderad dos till barn är 0,4 mg/kg/dygn. Kontrollera dos och vikt. Överdosering medför ökad risk för biverkningar tex oro och sömnstörningar. Medvetet avsteg från FASS. Källa: British National Formulary.”

9 Barn Exempel 2: 3-åring som får Digoxin tabletter 0,13 mg. ”Rekommenderas vanligen inte till barn under 5 år p.g.a. olämplig beredningsform (mängd). Lösning finns som alternativ. Kan dock förekomma som specialistläkemedel vid behandling av yngre barn. Läkemedlet har smalt terapeutiskt intervall. Källa: SPC/FASS.”

10 Äldre Signal när: Olämpligt läkemedel eller vid för hög dos. Åldersgräns – vanligen 75 år. Exempel 1: En 70-årig patient som får 125 mg Saroten (amitriptylin). ”Överskrider lämplig dygnsdos för personer 65-75 år, dosen bör inte överskrida 100 mg/dygn. Hög dos medför risk för fall samt antikolinerga biverkningar (t ex försämrat minne, förvirring, muntorrhet och förstoppning). Läkemedlet bör om möjligt undvikas till äldre. Källa: Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.”

11 Äldre Exempel 2: En 80-årig patient får tramadol. ”Läkemedlet bör om möjligt undvikas av personer över 75 år på grund av risk för fall, antikolinerga biverkningar och kognitiv påverkan (t ex försämrat minne, förvirring). Källa Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.”

12 Dubbelmedicinering Signal när: två läkemedel med likvärdig effekt (verkningsmekanism) och samma administreringsväg, men skiljer sig avseende substans, styrka eller läkemedelsform. Exempel 1: Kunden har recept på Tavegyl (klemastin) och Aerius (desloratadin) Exempel 2: Kunden har två recept på Renitec (enalapril) tabletter 5 och 10 mg Exempel 3: Kunden har recept på Aerius tabletter och Aerius munsönderfallande tablett ”Möjlig dubbelmedicinering. Kontrollera patientens behov av läkemedel.”

13 Sfinx klassificering Klinisk betydelse A - Interaktionen saknar klinisk betydelse. B - Interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar. C - Kliniskt betydelsefull interaktion som kan hanteras med till exempel dosjustering. D - Kliniskt betydelsefull interaktion som bör undvikas. Dokumentationens art 0 - Data från studier av andra läkemedel med liknande egenskaper. 1 - Data från ofullständiga fallrapporter och/eller in vitro-studier. 2 - Data från väldokumenterade fallrapporter. 3 - Data från studier på friska försökspersoner och/eller pilotstudier på patienter. 4 - Data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation. 13

14 Påverkar sjukdom Signal när: Kunden har två läkemedel där det ena kan påverka den sjukdom negativt som det andra läkemedlet behandlar. Diagnosinformation på recept saknas. Exempel: Patient med epilepsiläkemedel får tramadol. ”Patienten har recept på läkemedel som används vid epilepsi och har dessutom recept på kramptröskelsänkande läkemedel. Kramptröskelsänkande läkemedel ska användas med försiktighet vid epilepsi.”

15 Könsspecifikt Signal när: ett läkemedel förskrivs till ”fel” kön Gräns: Receptförskrivning ≤ 5 % för det kön som signal ska ges för. Exempel: Tamoxifen förskrivs till en man. ”Kontrollera läkemedel, vanligen för kvinnor.”

16 Kvalitetssäkring av innehåll Kliniska expertgrupper kvalitetssäkrar och ansvarar för innehållet i EES. Kontinuerlig uppdatering – både av nya läkemedel och av regler. Evidensbaserade regler grundar sig på vetenskaplig och myndighetsinformation. Användarkommentarer – bidrar till ökad kvalitet.

17 Möjligheter med EES – kvalité, tid och lojala kunder Kvalitetssäkring-stöd farmaceutisk kontroll Systematiskt analys Stöd av dos och helhet Specifikt stöd kring barn och äldre Ökad nöjdhet hos både kund och farmaceut Skapar möjlighet till bättre kunddialog och rådgivning Medför att farmaceutisk kompetens efterfrågas Minskar risk för upprepning

18 Sammanfattning EES stödjer farmaceutens arbete för en förbättrad läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet!

19 Tack


Ladda ner ppt "2016-05-01 Elektroniskt expertstöd – EES Grundutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser