Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur blev jag – eller blev jag överhuvudtaget? [Socialpsykologi 1sd100]

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur blev jag – eller blev jag överhuvudtaget? [Socialpsykologi 1sd100]"— Presentationens avskrift:

1 Hur blev jag – eller blev jag överhuvudtaget? [Socialpsykologi 1sd100]

2 Dagens sammankomst bygger på introspektion – dvs. att vi fokuserar på ådagaläggande av vår inre värld och personliga tillblivelse.

3 Det finns de som menar att livet är deterministiskt – dvs. mer eller mindre bestämt på förhand… Andra menar att människan alltid har ett fritt val att utstaka sitt eget liv…

4 Människan föds utan förutbestämda egenskaper, och alla hennes egenskaper är något som förvärvas under livets gång. Enligt tesen tabula rasa föds barnet som ett oskrivet blad, som successivt skrivs under barnets uppväxt.

5 Enligt determinismens livsåskådningen är människans fria vilja blott en illusion. I själva verket är en människas liv att betrakta som förutbestämt. Det finns en mening med allt. Med rätt ’parametrar’ till hands kan vi i mångt och mycket förutsäga vår framtid…

6 Enligt vissa teorier är människan en produkt av sociohistoriska och sociokulturella samspel. Människan lär sig att bli människa genom att h-n uppfostras därtill. Andra teorier menar att det finns ett biologiskt arv som formar mänskligheten.

7 Är människan ett oskrivet blad? Är människans liv förutbestämt (deterministiskt)? Har människan en fri vilja? Vad gör en människan, dvs. vad gör den enskilde individen till en människa? I vilken utsträckning anser Ni att människan är en social produkt kontra en biologisk varelse.

8

9 Vi föds och Vi dör… Men…. så händer det förhoppningsvis något däremellan…

10 Vad tidsföljder beträffar har mänskligheten anpassat sin tidsuppfattning utefter mätbara astronomiska perioder – i förhållande till vad som tolkas som ’big events’ t ex Kristi födelse, jordens skapelse, nationalstatens födelse, makthavares födelsedag mm.

11 …är det enkelt att ådagalägga kategorierna; dåtid, nutid och framtid. …det är emellertid inte fullt lika enkelt att dra distinkta gränser däremellan.

12 …kommer du förhoppningsvis att stifta bekantskap med ditt JAG och utveckla din identitet… …denna successiva tillblivelse kommer att kantas av såväl positiva som negativa upplevelser… Summasummarum blir DU till DU i slutänden…Eller?!

13 …påstås enligt Stier (2003) vara något flyktigt. Identiteten formas av såväl oss själva som andra. Identiteten är något som tillskrivs baserat på egenskaper, roller och grupptillhörigheter.

14 …i det moderna samhället är det inte bara viktigt att vara något – det mest eftersträvansvärda är att bli något man själv önskat sig.

15

16 Uppfostran, socialisation, internalisering, lärande, utbildning, indoktrinering – kärt barn har många namn. Omgivningen spelar roll för vår utveckling… Det försiggår en oförtruten hereditet i den samhälleliga vardagen!

17 Sanktionsmöjligheterna i omgivningen kuvar den enskilde individen. …trots att vi i vår tur (i egenskap av genuina personer) kanske inte alltid gillar det så är vi inte sena att bruka sanktionsmakt i ’fostrande’ och vedergällande sammanhang.

18 Det faktum att Vi ingår grupper inbjuder vi till en kollektiv fostran av oss själva. Då vi vill känna oss hemma i en grupp blir vi tvungna att ge upp lite av vår frihet. För att vara en medlem i en kultur måste DU också vara en kulturbärare. Den som avviker från normer riskerar utfrysning. Klä dig, prata, rör dig, bete dig och tyck gärna som alla andra. Stick inte ut för mycket för då åker du ut!

19 …identiteten och självbilden införlivas genom samspel med omgivningen. …altruism (benägenheten att utföra handlingar utan egen vinning) påverkas i flera avseenden av individens syn på sig själv. …all människor skapar inre versioner av yttervärlden, något som förklarar den emotionella laddningen. …medvetandet och våra inre versioner av verkligheten är inte sällan systematiskt förvrängda i syfte att förebygga/reducera ångest.

20 INFÖR INTROSPEKTIONUPPGIFTEN En tidslinje visar dåtid, nutid och framtid.

21 CROSSROADS Händelser eller situationer som fått ett särskilt genomslag på ditt liv och leverne. Sådana situationer och händelser som gjort avtryck på din personlighet och identitetsutveckling.

22 PERIODISERING Ibland kan det vara enklare att kategorisera och namnge perioder i livet som bidragit till att Ni blivit den person ni är. ….och inte minst blir det enklare att utstaka en ’framtida’ bild av vart du är på väg i livet och i din personliga utveckling.

23 Vi vilka sätt påverkas du i din tillblivelse av; Släktingar, familj, rollförväntningar och yrkesroller, vänner, tidningar, TV, mode, status, lagar och bestämmelser, myndighetspersoner, ekonomi, språkbruket, skolning, jantelagen och andra outtalade normativa och kollektivt förankrade ideal? Är du kanske blott ett barn som låter dig ledas?!

24 Vi skall vara så mycket OCH agera inom ramen för så många olika roller och arenor att vi riskerar bli vilsna i oss själva.

25 DISKUTERA! Vad kännetecknar en sann socialpsykolog? På vilket sätt har den s.k. ’Socialpsykoloigi-andan’ utvecklats? Vad har Ni blivit varse om genom lärare/studerande från tidigare årskullar? Finns det någon i klassen som varit extra normgivande? Hur tror Ni att studierna kommer forma er inför ert framtida/fortsatta arbetsliv? Hur tror Ni arbetslivet kommer att bemöta er med allt ert kunnande och er kompetens?

26 För att få livspusslet att gå ihop sig så utsätter vi oss för stress – ibland i ohälsosamma mått.

27 Hur mycket kan du själv påverka din egen tillblivelse? Föredrar du att ’andra’ bestämmer över dig eller är du mogen att förverkliga dig själv?

28

29 DISKUTERA! Vad är den godaste gärningen du gjort en medmänniska? Vad är det elakaste/mest ondskefulla du gjort en medmänniska? Vad är ditt livs största framgång? Vad är ditt livs största misslyckande? Vad har gjort mest avtryck på din identitetsutveckling? Vad är det mest personlighetsutvecklande du erfarit/varit med om?

30 Hur beroende är du av andra människor i din vardag? Hur beroende är dina medmänniskor av dig? Har du någon gång känt dig insnärjd och därigenom tvingats agera mot din vilja? VAD kan du göra för att ’se igenom’ det som DU i din vardag accepterar utan vidare reflektion och eftertanke?

31 Börja sökandet i dig själv om du vill lära känna dig själv och göra något åt din situation…

32 Sorg Glädje Svek Förtroende Trohet Otrohet Självförtroende Tvivel Klander Straff Beröm Uppmuntran Hopp Delaktighet Mobbing Tillhörighet Utanförskap Klass Gemenskap Förtryck Ledarskap Tillit Frihet Kränkning Brister Förmågor Skicklighet Utmärkelser Skilsmässor Föräldraskap Förhållanden Rikedom Fattigdom Vilsenhet Ångest Förtvivlan Otillräcklighet Drivenhet Fallenhet Tvivel Misstänksamhet Vilja Beslutsamhet Ensamhet Otillräcklighet Nyskapande Framgång Misslyckanden

33

34 Det vi definierar som verkligt är i själva verket ganska så flyktigt. Är det då konstigt att vi känner oss lite vilse emellanåt?

35 …om du nu vet om att du finns – vad hindrar dig från att bli det du vill?

36 Har du låtit dig påverkas av filmer, böcker, konst eller annat när det kommer till att skapa din identitet? Har du någon reell förebild? Vad representerar denne/den/detta som du sympatiserar med? Vilka personer har haft störst inflytande på dig? Varför har dessa personer haft sådant inflytande? Vad tänker du ’förmedla’ vidare?

37 Hur vill du att människor i din omgivning skall uppfatta dig? Vad för grupptillhörigheter har du? Vilka grupptillhörigheter låter du ’skina igenom’ i interaktionen med omgivningen? Finns det grupptillhörigheter du döljer för din omgivning? Varför?

38 Vi ingår relationer som i mångt och mycket bygger på ett planerat ömsesidigt utbyte. Vi blir ’något’ genom kognitivt kalkylerade (taktiska och strategiska) förbund…

39

40

41 Vad i ditt förflutna kan tänkas ha bidragit till ditt jag idag? Varför kreativ och innovativ – hur har dessa sidor utvecklats? Fundera över dina svagheter – gå tillbaks i din historia och försök se vad som kunnat frammana desamma. Vart skall månde ditt JAG ta dig någonstans efter utbildningen? Vilka styrkor och svagheter besitter du idag som är särskilt framträdande?

42 JAG VÅGAR LOVA – DET FINNS INGEN SOM DU….. GÅR DU TILL HÖGER ELLER VÄNSTER NÄSTA GÅNG DU STÄLLS INFÖR ETT VAL? ELLER STÅR DU MÅNDE KVAR EN STUND OCH GÖR ETT ADEKVAT VAL BASERAT PÅ EFTERTANKE???


Ladda ner ppt "Hur blev jag – eller blev jag överhuvudtaget? [Socialpsykologi 1sd100]"

Liknande presentationer


Google-annonser