Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet En samlad strategi för ANDT- politiken 2011-2015 Maria Renström Ämnesråd och gruppledare ANDT och Socialtjänst Socialdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet En samlad strategi för ANDT- politiken 2011-2015 Maria Renström Ämnesråd och gruppledare ANDT och Socialtjänst Socialdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet En samlad strategi för ANDT- politiken 2011-2015 Maria Renström Ämnesråd och gruppledare ANDT och Socialtjänst Socialdepartementet

2 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspoliken En fortsatt 5-årig satsning Långsiktighet och kunskapsbasering En vision för ANDT-politiken Helhets- och jämställdhetsperspektiv med individen/brukaren i centrum Effektiv samordning och samverkan Likvärdig vård, behandling och rehabilitering

3 Socialdepartementet Organisationen för genomförandet av ANDT-strategin De nuvarande samordningsstrukturerna på nationell, regional och lokal nivå kvarstår Kompletteras med en nationell struktur för en samlad uppföljning och utvärdering av strategin Inga ändringar i nuvarande myndighetsstruktur

4 Socialdepartementet

5 Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär: en nolltolerans mot narkotika och dopning förhindra all skadligt alkoholkonsumtion bl.a. genom minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor minskning av allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak Ett gemensamt övergripande mål för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

6 Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Övergripande mål Långsiktiga ANDT-politiska mål Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopnings- medel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgäng- lighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, nar- kotika, dopning eller tobak ska minska En folkhälso- baserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak 1234567

7 En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn En effektiv samordnad brottsbekämpning av illegal handel En effektiv bekämpning av illegal försäljning via digitala medier En fungerande lokal och regional samverkan/samordning mellan ANDT- förebyggande och brottsförebyggande arbete Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Mål 1 Prioriterade mål under strategiperioden: Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

8 Färre barn ska födas med skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Barn i familjer med missbruk/psykisk sjukdom ska erbjudas ändamålsenligt stöd Ökad kunskap om marknadsföring av alkohol och tobak via digitala medier, samt marknadsföringens effekter på konsumtionen Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Prioriterade mål under strategiperioden: Mål 2 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

9 Minska nyrekrytering till narkotika och dopningmissbruk Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter Ökad användning av befintliga metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska den skadliga alkoholkonsumtionen En hälsofrämjande skola Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Prioriterade mål under strategiperioden: Mål 3 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

10 Hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga ANDT-relaterad ohälsa ska utvecklas Minskat riskbruk/intensivkonsumtion bland studenter och unga vuxna med psykisk ohälsa Förutsättningarna för tandvården att arbeta med tobaksprevention ska öka Förutsättningarna att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma och åtgärda ANDT-problem i arbetslivet bör förbättras Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Prioriterade mål under strategiperioden: Mål 4 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

11 Tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska öka En tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen för missbruks- och beroendevården ska uppnås Regionala och lokala skillnader i kvalitet, tillgänglighet och resultat ska minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Prioriterade mål under strategiperioden: Mål 5 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

12 Antalet döda och skadade i trafiken p.g.a. alkohol och andra droger ska minska Antalet döda och skadade p.g.a. AND- relaterat våld ska minska Dödlighet bland ungdomar och unga vuxna p.g.a. alkoholförgiftning och experimenterande med droger ska minska Medvetenheten i hela befolkningen om ANDT-användningens effekter på hälsan bör öka Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska Prioriterade mål under strategiperioden: Mål 6 Sju långsiktiga ANDT-politiska mål

13 Aktivt verka för att FN-konventionerna på narkotikaområdet efterlev att EU:s och WHO:s strategier avseende alkohol och hälsa genomförs WHO:s ramkonvention om tobakskontroll efterlevs En ökad samordning och prioritering av det nordiska samarbetet inom ANDT-området En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Prioriterade mål under strategiperioden: Mål 7

14 Nationell struktur för uppföljning och utvärdering Baslinje 2011 Nationella kärnindikatorer för de sju långsiktiga målen på plats 2011 Uppdrag om extern utvärdering Forskning och praktik – hand i hand Under femårsperioden ska en nationell struktur för datainsamling, analys och indikatorer skapas

15 Samordning kring prioriteringarna på alla nivåer ANDT-strategins långsiktiga prioriteringar bör ge vägledning även för regional och lokal planering. Kraftsamling kring färre kunskapsbaserade långsiktiga satsningar – bort från korta projekt. Tydligare styrning och samordning kring ANDT- strategins mål och inriktning

16 Tack för uppmärksamheten Lycka till! maria.renstrom@social.ministry.se


Ladda ner ppt "Socialdepartementet En samlad strategi för ANDT- politiken 2011-2015 Maria Renström Ämnesråd och gruppledare ANDT och Socialtjänst Socialdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser