Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenssystem  APA Beteende- och samhällsvetenskaper  IEEE Teknikområdet  MLA Litteraturvetenskap  Oxford Historia, juridik, teologi (många opublicerade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenssystem  APA Beteende- och samhällsvetenskaper  IEEE Teknikområdet  MLA Litteraturvetenskap  Oxford Historia, juridik, teologi (många opublicerade."— Presentationens avskrift:

1 Referenssystem  APA Beteende- och samhällsvetenskaper  IEEE Teknikområdet  MLA Litteraturvetenskap  Oxford Historia, juridik, teologi (många opublicerade källor)  Vancouver Medicin  Harvard Flera olika discipliner

2 Referenser i den löpande texten Enligt en undersökning av ungdomars tobaksvanor (Smith, 2008) har … Smith (2008) studerade ungdomars tobaksvanor … Hon menar vidare … Slutsatsen har ifrågasatts av bl a den danska barnläkaren Berg (2009) som …

3 Forts Ref i löpande text Genom strukturerade observationer av barns fria lek drog förskoleforskarna Hamberg och Wallentin (2007, s 78–79) slutsatsen … Av den senaste nationella utvärderingen av skolan (Skolverket, 2009) där 853 skolor granskades framkom … I den välkända Arternas uppkomst (Darwin, 1859, s 22) beskrivs … Några nyligen utgivna arbeten kring läsinlärning i Sverige (Rudgren, 2008a, 2008b; Karlsson & Reimerts, 2009) visade klart att …

4 Indirekt referens  Piagets uppfattning (enligt Ekström,2006) skiljer sig från …  I Skinners andra undersökning (beskriven av Imsen, 2005, s 38) upptäcktes …

5 Korta citat Landon (2005) har en något avvikande och mer optimistisk syn på den systematiska undervisningsplaneringen: ”An emphasis on the need to be systematic, i see however as very well motivated” (s 43). En liknande uppfattning har …

6 Längre citat Schön (1987) menar att en utbildning som ska stödja utvecklingen måste tillgodose den möjligheten: In order to build bridges between applied science and reflection-in- action, the practicum shold become a place in which practioners learn to reflect on their own tacit theories [min kursivering] of the phenomena of practice, in the presence of representatives of those disciplines whose formal theories are comparable to the tacit theories of practitioners. (s.321) En möjlig tolkning av Schöns uppfattning överförbar till den svenska skolan är …

7 Beskriv källors värde och ursprung Undvik vaga referenser:  Modern forskning har kommit fram till att barns stavning blir allt sämre …  Andersson (2009) skriver om barns försämrade stavningsförmåga …  I boken Barn och språk (2008) visas det att barn stavar allt sämre …

8 Bättre (Vem och Hur)  Den amerikanske pedagogikforskaren och läsforskaren Donald Smith (2009) lät 940 nioåringar i Kalifornien genomgå ett stavningstest som han använt i en likvärdig studie tio år tidigare. En jämförelse mellan resultatens medel- värden visade en tydlig …

9 Skribentens hjälpmedel  SAOL (Svenska Akademiens ordlista (uppdateras var tionde år)  Svenska skrivregler (uppdateras var tionde år)  SAOB (Svenska Akademiens ordbok, från A-Talkumera, finns på Nätet)  eller annan etymylogisk ordbok  Synonymordbok

10 Skriv normal text, t ex:  Times New Roman 12, enkelt radavstånd  Marginaler 2,5 cm åt alla kanter  Rak högerkant  Klart åtskiljbara rubriknivåer (t ex storlek 20, fet stil + två blankrader, storlek 16, fet stil + en blankrad och storlek 12, fet stil men ingen blankrad.

11 Forts Skriv normal text  Konsekvent styckeindelning (dvs. blankrad eller indrag), styckenas längd 4–12 rader  Meningarnas längd ca 10–25 ord  Skriv för en s.k. bildad allmänhet, dvs dina kurskamrater  Studera hur bokförlag, doktorsavhandlingar eller bra examensarbeten har gjort.

12 Referenslistan  Vanlig bok: Williams, P. (2006). När barn lära av varandra. Stockholm: Liber.  Antologi: Berndtsson, I. (2009). Att lära med nedsatt kroppslig funktion. I A. Ahlberg (Red.). Specialpedagogisk forskning. En Mångfacetterad utmaning (s.251– 274). Lund: Studentlitteratur.

13 Forts Referenslistan  Organisation som författare: Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan. Allmän del. [Lgr 80] Stockholm: Liber.  Rapport i serie: Grahn, K. (2008). Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen. (Göteborg studies in educational sciences, 264). Göteborg: Göteborgs universitet.

14 Forts Referenslistan  Examensarbete: Lindqvist, M., & Wänerstedt, A. (2010). Vart tog tiden vägen? En kvantitativ studie om lärares arbetstid. (Examensarbete 15 hp). Högskolan i Borås: Institutionen för pedagogik.

15 Forts Referenslistan  Tidskrift: Larsson, A. (2008). Mobbningsbegreppets uppkomst och förhistoria. Pedagogisk forskning i Sverige, 1, s. 19–36.  Internet: Granfelt, H. (2009). Gustafsbergs barnanstalt. Riksförbundet Barnhemsbarn. http://www.barnhemsbarn.se/vss/id/ (Hämtat 2009-02-22).

16 Uppsatskontroll genom Urkund  Hur man använder andras texter i det egna resonemanget beskrivs i Refero: Antiplagieringsguiden: http://www.ub.gu.se/ref/Refero/tutorial/present ation.php  Och APA-systemet exemplifieras i: http://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1366 /1366320_apa-lathunden-2012.pdf


Ladda ner ppt "Referenssystem  APA Beteende- och samhällsvetenskaper  IEEE Teknikområdet  MLA Litteraturvetenskap  Oxford Historia, juridik, teologi (många opublicerade."

Liknande presentationer


Google-annonser