Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1."— Presentationens avskrift:

1 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1

2 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet En statlig och politiskt beslutad satsning för att särskilt kvalificerade lärare ska få högre lön 3 miljarder i riktat bidrag satsas årligen på höjda löner för cirka 60 000 lärare Huvudmän som bedriver verksamhet inom Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola, Sameskola, Gymnasieskola eller Gymnasiesärskola kan ta del av Lärarlönelyftet Totalt 10% av de tilldelade medlen får användas till höjda löner för förskollärare och fritidspedagoger Varje huvudman tilldelas en bidragsram baserad på antalet elever i relation till andra huvudmän Satsningen är beslutad för tre år och ska därefter löpa tills vidare, men beslut tas varje år i samband med statsbudgeten Det finns tydliga kriterier som lärare måste uppfylla för att vara aktuella för bidraget (sida 5) Lärarlönelyftet är ett statsbidrag som ska vara helt separerat från ordinarie lönerevision Statsbidraget ska inte användas till satsningar på fler karriärtjänster med särskilda uppgifter eller särskilt ansvar Bidragsramarna beräknas bli klara till sommaren 2016, så att huvudmännen under hösten 2016 kan börja rekvirera pengar från Skolverket. Satsningen gäller från 1 juli 2016 2

3 Vem kan få statsbidraget? De lärarkategorier som enligt den nationella modellen kan få statsbidraget är de lärare som huvudsakligen jobbar med undervisning och är: Legitimerade förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass Legitimerade lärare Fritidspedagoger eller motsvarande med relevant högskoleutbildning Tillsvidareanställda yrkeslärare utan legitimation Tillsvidareanställda modersmålslärare utan legitimation som undervisar på ett främmande språk utan att denne bedriver språkundervisning Speciallärare/specialpedagog utan lärarlegitimation som är anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan eller gymnasiesärskolan Förskolan En huvudman får använda högst tio procent av statsbidraget för att höja löner i förskolan respektive fritidshemmet. Inom AcadeMedia är det segmentschef som fattar beslut. Vuxenutbildningen Omfattas inte av lärarlönelyftet 3

4 Kvalifikationer Kriterier som lärare måste uppfylla för att vara aktuella för statsbidraget Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs och ska också leva upp till ett eller flera av följande kriterier. Läraren ska: ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, med stöd av formell avancerad utbildning, utöver lärarexamen, ha förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt, ta särskilt ansvar för att stödja kollegor som är nya i yrket eller utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer 4

5 Hur mycket får man och vem finansierar vad? Samt lite annan praktisk information Bidragsram fastställs per huvudman och det är ännu inte klart. Skolverket ska göra detta under sommaren 2016. För att få del av statsbidraget ska huvudmännen, utöver vad som följer av ordinarie lönerevision, höja lönen för berörda lärare med en summa som totalt sett motsvarar statsbidragsbeloppet. Ingen delfinansiering krävs av arbetsgivaren. AcadeMedia kommer att tillämpa ett enhetligt belopp, alltså samma summa för alla. Beslut om vilket belopp det blir kan tas först då vi har fått information om bidragsramarna från Skolverket. Dock ska löneökningen ligga mellan 2 500 kronor och 3 500 kronor enligt förordningen Bidragsmedel får varken användas vid nyanställning eller som ordinarie lönerevision Bidragsramen som tilldelas varje huvudman ska också täcka arbetsgivarens sociala avgifter i samband med lön. 5

6 Hur kommer processen att se ut? Medarbetare som är intresserade av satsningen uppdaterar sin profil i KOLL med efterfrågad information. Rektor på varje skola ger förslag på vilka lärare som uppfyller kriterierna. Systemstöd för detta kommer distribueras av HR där rektor lämnar sina förslag (Glöm inte föräldralediga och tjänstlediga) HR kvalitetssäkrar uppgifterna före beslut. Ex att inte mer än 10% får rekvireras till förskollärare i förskolan och fritidspedagoger i fritids-hemmet, samt att de formella kraven på lärarkategorierna uppfylls. (Ej kriterierna) Representant från huvudmannen beslutar på förslag från rektor vilka medarbetare på arbetsplatsen som ska beröras av satsningen. HR registrerar bidraget på medarbetarens lön och rekvirerar från Skolverket Ytterligare information om satsningen kommer att komma löpande. Vidare prioriteringar och avvägningar kan inte göras förrän bidragsramen är fastställd och vi vet hur många lärare som kvalificerar sig för LLL 6

7 7 Hur kommer processen att se ut? KOLL Medarbetare fyller i sina uppgifter i KOLL Senast i samband med läsårsstart Förslag Rektor gör en bedömning utifrån förordningens kriterier och lämnar förslag Granskning HR granskar formalia mot KOLL och legitimation Beslut Huvudmannens representant fattar tillsammans med rektor beslut om vilka som ska omfattas Registrering & rekvisition Stab (HR) registrerar bidraget och rekvirerar pengar Utbetalning Bidraget betalas ut till berörda medarbetare JuniAugustiSeptemberOktober November

8 8 Rektor Du ger förslag på vilka på din skola/förskola som du anser uppfyller kriterierna. Dessa personer ska du registrera i ett ej än angivet system. Koncernen tittar just nu på vilket system vi har idag som kan vara mest lämpat för själva registreringen. Så snart bidragsramar och system är klart blir du informerad om det. Därefter granskar HR uppgifterna för att säkerställa att individen är berättigad till statsbidraget. Nästa steg är beslut. En dialog med verksamhetschef kring vilka, och hur många av de individer du registrerat på din skola som kommer omfattas. Hur många det blir på varje skola regleras av hur stora ramarna är för huvudmannen, samt hur huvudmannen väljer att fördela summan. Glöm inte föräldralediga och tjänstlediga

9 9 Medarbetare Det du först behöver göra är att identifiera om du omfattas enligt förordningen. (Bild 3) Det andra du behöver göra är att identifiera om du anser att du uppfyller kriterierna för ”särskilt kvalificerade” (Bild 4) Om du är intresserad av att vara föremål för satsningen är det en förutsättning att alla uppgifter som behövs finns i KOLL. (Mer om det finns längre ner i presentationen) Gällande Förskolan och Fritidshemmet finns ett par förtydliganden –Huvudmannen får använda högst tio procent av statsbidraget för att höja löner i förskolan respektive fritidshemmet –Är du således fritidspedagog, men jobbar i grundskolan, får du inte omfattas av satsningen. Din rektor beslutar tillsammans med huvudmannen, vilka på din skola som ska omfattas av satsningen. Både utifrån förordningens formella krav, och utifrån förordningens kriterier på att vara ”särskilt kvalificerad” (Bild 4) Hur många det blir på varje skola regleras av hur stora ramarna är för huvudmannen, samt hur huvudmannen väljer att fördela summan.

10 10 Formalia om medarbetaren i KOLL AcadeMedia har idag ett samarbete med Comaea som utvecklat systemet KOLL. KOLL är ett verktyg för pedagogisk personal, chefer och ledning att inventera och analysera kompetenser och behörighet inom för-, grund- och gymnasieskolan. Där registrerar man det KOLL kallar för kompetenser. Här registrerar man både sin behörighet och vilka ämnen man undervisar i. Man fyller även i uppgifter om sin befattning, och vilken skolform man jobbar inom. Inom kort kommer behörigheten enligt din legitimation också att fyllas i automatiskt genom skolverket. Mer om KOLL finns på den HÄR länken på academedia.seHÄR Logga in på KOLL gör du HÄRHÄR

11 11 Formalia om medarbetaren i KOLL Uppgifter att registrera i KOLL för medarbetaren huruvida han eller hon har lärarlegitimation, (Fylls i av medarbetaren i KOLL) vilka ämnen han eller hon undervisar i, (Fylls i av medarbetaren i KOLL) vilken lärarkategori läraren tillhör, (Fylls i av medarbetaren i KOLL) Ytterligare information som måste registreras till skolverket för en medarbetare som ska omfattas av satsningen är: namn och personnummer, (Finns i KOLL) vid vilken skolenhet han eller hon undervisar, (Finns i KOLL) tjänstgöringsgrad, (Finns i KOLL) vilket datum han eller hon fick sin statsbidragsfinansierade löneökning, vilken skolform och på vilken nivå i skolväsendet han eller hon huvudsakligen undervisar (Finns i KOLL) huruvida han eller hon också är utsedd till förstelärare eller lektor. (HR) aktuell lön inklusive statsbidraget, (HR) aktuell lön exklusive statsbidraget (HR)


Ladda ner ppt "Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1."

Liknande presentationer


Google-annonser